Clearing Line: 03455 76 06 06


Cofiwch am y cyfleoedd astudio cyfrwng Cymraeg a dwyieithog – mae lleoedd yn brin ar y cyrsiau hyn;

I wybod mwy, cysylltwch â ni ar rhif ffôn 03455 76 06 06.

Sut i wneud cais trwy Glirio:

 • Edrychwch ar y rhestr ddiweddaraf o gyrsiau sydd ar gael trwy Glirio  a gwefan UCAS ar gyfer y rhestr gyrsiau swyddogol.
 • Gwnewch restr o gyrsiau sydd ar gael ym Mhrifysgol De Cymru sydd o ddiddordeb i chi.
 • Ffoniwch ni ar ein llinell Glirio ar 03455 76 06 06 a byddwn yn hapus i’ch helpu chi ddod o hyd i gwrs addas.

Llefydd ar gael eleni

Mae gan Brifysgol De Cymru ychydig o leoedd ar gael i ymgeiswyr sydd â'r cymwysterau priodol ar rai cyrsiau yn dechrau ym mis Medi. 

Edrychwch ar ein tudalennau pynciau i weld beth sydd ar gael.

Prospectus 2016

Beth yw Clirio?

Gwasanaeth sy’n gallu helpu pobl heb le mewn Prifysgol i ddod o hyd i le gwag addas ar gwrs addysg uwch ydy Clirio.

Rydych yn gymwys i wneud cais am le trwy’r broses glirio os nad oes gennych gynnig am le i astudio mewn Prifysgol ar hyn o bryd. Gallai hyn fod oherwydd un o’r rhesymau canlynol: 

 • Dydych ddim wedi cwrdd â gofynion eich cais gwreiddiol
 • Rydych wedi bod yn aflwyddiannus gyda’ch ceisiadau i sefydliadau eraill
 • Rydych wedi gwrthod pob un o’ch ceisiadau eraill
 • Dim ond nawr rydych wedi penderfynu gwneud cais i Brifysgol

Sut ydych yn gwneud cais trwy’r Broses Glirio ym Mhrifysgol De Cymru?

Eich cam cyntaf fydd penderfynu ar y cwrs mae gennych ddiddordeb ynddo. Gallwch chwilio am gwrs penodol neu edrych trwy’r gwahanol feysydd pynciau sydd ar gael ar ein tudalen cyrsiau Clirio.

Newport City photoshoot

Pam ddylech ddod i Brifysgol De Cymru i astudio?

Gyda champysau yng Nghaerdydd, Casnewydd a Phontypridd, cewch chi fwynhau popeth sydd gan dde Cymru i'w gynnig - bywyd a diwylliant dinesig, traethau godidog a chefn gwlad perffaith.

Mae'ch gyrfa yn flaenoriaeth yn PDC, ac mae cyflogadwyedd wrth galon popeth yr ydym yn ei wneud. Rydym yn gweithio'n galed i sicrhau y byddwch yn barod ar gyfer gyrfa lewyrchus ar ôl i chi raddio.

Mae 94% o'n graddedigion mewn swydd neu astudiaeth bellach yn ystod y chwe mis ar ôl graddio (DLHE 2015).Theatr a Drama

Dwi heb wneud cais i Brifysgol De Cymru eto

Clearing - Tom HillA ydy’ch dyfodol cyfan yn dibynnu ar beth sydd wedi’i ysgrifennu ar slip o bapur?

Nac ydy! 

Hyd yn oes os nad ydych yn gwneud cystal ag oeddech yn gobeithio, mae dal cyfle i chi gael lle mewn prifysgol.

Yn gyntaf, ddewch o hyd i gwrs hoffech ei astudio, a ffoniwch ni ar 03455 76 06 06.

Trwy ein Llinell Glirio, gallwch siarad â’n staff mynediadau profiadol sy’n aros am eich galwad. Bydd angen i chi roi ychydig fanylion personol, sy’n cynnwys enw, cyfeiriad, dyddiad geni, cyfeiriad e-bost, rhif ffôn, gwybodaeth am y cais UCAS rydych wedi’i wneud yn barod (os yn berthnasol) ac, yn bwysicaf oll, teitl a chod UCAS y cwrs y mae gennych ddiddordeb ynddo.

Bydd hefyd rhaid i chi restru pa gymwysterau sydd gennych – o TGAU hyd at eich cymwysterau mwyaf diweddar. Gan ddibynnu ar bryd wnaethoch gwblhau eich Lefelau A ac os ydy’ch cais yn system UCAS yn barod, os allwn gynnig lle i chi ar un o’n cyrsiau, bydd angen i chi ddarparu copïau o’ch tystysgrifau er mwyn i ni allu gwirio eich cymwysterau. Felly, mae’n bwysig iawn bod y dystiolaeth hon ar gael gennych.

Hyd yn oed os nad ydych yn cwrdd â phob un o’r gofynion mynediad ar gyfer y cwrs rydych am ei astudio, bydd ein tîm yn gwneud eu gorau glas i ddod o hyd i gwrs addas i chi.

Gallwch hefyd gysylltu â ni os ydych chi newydd benderfynu gwneud cais prifysgol eleni, ac felly ddim wedi gwneud cais UCAS eto. Ffoniwch ni heddiw ar 03455 76 06 06.


Dwi wedi gwneud cais i Brifysgol De Cymru yn barod ac wedi cael y graddau dwi angen

Yn gyntaf, llongyfarchiadau! Oni ddywedodd bawb byddai’r holl oriau o astudio’n galed yn talu eu ffordd?

 • Freshers' partyBydd eich cynnig wedi’i gadarnhau ar eich tudalen UCAS Trac – gallwch fewngofnodi os hoffech wirio hynny.
 • Byddwch yn derbyn manylion cofrestru trwy’r post ac e-bost yn ystod y dyddiau nesaf. Cofiwch roi gwybod i UCAS os ydych wedi symud tŷ neu wedi newid eich cyfeiriad e-bost.
 • Byddwch hefyd yn cael manylion ar e-bost am eich cais llety ar ddiwrnod canlyniadau, ar yr amod bod gennych gais di-amod. Mae mwy o wybodaeth ar ein tudalennau llety.
 • Gallwch ffonio ni ar 03455 76 77 78 os ydych angen cyngor pellach.
 • Gallwch hefyd ymweld â’n gwefan ‘Getting Started’ i ddarllen mwy am gofrestru, yr hyn dylech chi ei ddisgwyl yn eich wythnos gyntaf, yn ogystal ag awgrymiadau ymarferol fel beth i’w bacio ar gyfer prifysgol a sut i reoli’ch arian.

Iawn, dyna bopeth! Nawr mae’n amser i ddathlu!Dwi wedi gwneud cais i Brifysgol De Cymru ond heb gael y graddau

A yw’ch graddau yn is nag oeddech yn ei ddisgwyl?

apply my futureOs ydych wedi methu cael y graddau sydd angen arnoch gan ychydig o bwyntiau yn unig, mae’n bosib byddwch dal yn cael cynnig lle ar y cwrs, felly gwiriwch eich tudalen UCAS Trac yn gyntaf.

Os na fydd modd i chi astudio’r cwrs hwnnw bellach, mae’n bosib eich bod chi wedi cael cynnig lle ar gwrs perthnasol arall, a bydd hwn hefyd yn ymddangos ar eich tudalen UCAS Trac. Os ydych yn hapus gyda’r cynnig newydd, mae’n rhaid i chi ei dderbyn ar UCAS Trac. Os hoffech drafod ymhellach, ffoniwch ni ar 03455 76 77 78.

Os yw’ch cais yn aflwyddiannus ar Trac, bydd angen i chi ystyried ymgeisio am gwrs arall drwy’r broses Glirio. Sefydlwyd proses Glirio yn benodol i helpu miloedd o fyfyrwyr fel chi i ddod o hyd i le mewn prifysgol.