BA (Anrh) Cynhyrchu'r Cyfryngau (cyfleoedd cyfrwng Cymraeg)

Os hoffech gael gyrfa yn niwydiant y cyfryngau, bydd y radd ymarferol hon yn yn rhoi i chi’r sgiliau ymarferol a dealltwriaeth ddamcaniaethol o ddiwydiannau teledu, radio, fideo, a chyfryngau newydd. Byddwch yn cychwyn trwy astudio pob agwedd ar y cyfryngau, gan ennill sgiliau ymarferol fydd yn cael eu hatgyfnerthu wrth i chi ddatblygu eich gwybodaeth am theori a chyd-destun. Yn y flwyddyn olaf, gallwch arbenigo yn y maes sydd o’r diddordeb mwyaf i chi a chreu portffolio o waith er mwyn creu argraff ar ddarpar gyflogwyr ar ôl i chi raddio.

Mae gan ein tîm addysgu brofiad helaeth yn y diwydiant a chysylltiadau gwych ynddo hefyd.

Cod UCAS Dull astudio
2017
Hyd Dyddiad Dechrau Campws Cod Campws
Llawn amser 3 Blynyddoedd Medi Cardiff (ATRiuM) B
Cod UCAS Dull astudio
2018
Hyd Dyddiad Dechrau Campws Cod Campws
P310 Llawn amser 3 Blynyddoedd Medi Cardiff (ATRiuM) B

Mae’r flwyddyn gyntaf yn cynnwys modiwlau cynhyrchu ymarferol sy’n canolbwyntio ar fideo, dylunio sain a’r cyfryngau newydd, gyda modiwl theori i’ch helpu i ddeall y diwydiant yn well.

Yn ystod yr ail flwyddyn, bydd cyfle i arbenigo ymhellach ym meysydd o’ch dewis, tra eich bod yn datblygu eich sgiliau mewn meysydd sy’n cynnwys ol-gynhyrchu, sgrin werdd a graddio lliwiau. Byddwch hefyd yn dilyn modiwl ymarfer proffesiynol, sy’n cynnig cyfle i ddysgu mwy am lwybrau diwydiant a gyrfa, trwy gyfres o siaradwyr gwadd a gweithdai.

Rhwng yr ail a’r drydedd flwyddyn, bydd cyfle i fyfyrwyr fynd ar leoliad gwaith am flwyddyn, i ennill profiad gwaith gwerthfawr a fydd yn gwella eu rhagolygon gyrfa.

Yn y flwyddyn olaf, bydd cyfle i chi ddechrau ffug busnes cyfryngau. Byddwch yn gweithio mewn gweithle wedi’i greu yn benodol, a byddwch yn canolbwyntio ar reoli, moeseg, rheoleiddio, cyllido, cyflwyno a sgiliau allweddol eraill. Byddwch hefyd yn datblygu portffolio proffesiynol a phresenoldeb ar y cyfryngau cymdeithasol, trwy weithdai penodol a mentor proffesiynol.

Mae’r modiwlau canlynol yn rhan o’r cwrs hwn:

Blwyddyn Un

 • Technegau Camera a Chynhyrchu Fideo
 • Sain i’r Cyfryngau
 • Amlgyfrwng ar gyfer Cynhyrchu a Darlledu 1
 • Cysyniadau critigol Cynhyrchu’r Cyfryngau
 • Prosiect teledu

Blwyddyn Dau

 • Cynhyrchu’r Cyfryngau
 • Amlgyfrwng ar gyfer Cynhyrchu a Darlledu 2
 • Dadansoddi Critigol Cynhyrchu’r Cyfryngau
 • Ymarfer Proffesiynol
 • Prosiect Grwp Cydweithredol NEU Brofiad Gwaith

Blwyddyn Tri

 • Busnes, Entrepreneuriaeth a Rheolaeth ar gyfer Gweithwyr Creadigol Proffesiynol
 • Traethawd Hir Cynhyrchu’r Cyfryngau
 • Ymarfer Proffesiynol Myfyriol
 • Cynhyrchu’r Cyfryngau – Prif Brosiect

Addysgu

Byddwch yn dysgu trwy fynychu darlithoedd, seminarau a gweithdai ymarferol sy'n adlewyrchu'r cymysgedd o waith ymarferol a meddwl dadansoddol sy'n llywio'r cwrs. Mae'r modiwl Ymarfer Proffesiynol yn yr ail flwyddyn yn rhoi cyfle i fyfyrwyr rwydweithio gyda phobl allweddol yn y diwydiant cyfryngau lleol. Trefnir y modiwl hwn i ddatblygu hyder a sgiliau rhywdweithio fel bod modd i fyfyrwyr fynd ar leoliad gwaith 20 diwrnod yn dilyn gwyliau'r Pasg. Gallai hwn wedyn ddod yn lleoliad blwyddyn gyfan, pe bai'r myfyrwyr yn dymuno i wneud hynny.

Asesiad

Bydd eich gwaith ymarferol yn cael ei asesu trwy waith cwrs ac aseiniadau, gan gynnwys cymysgedd o waith grŵp a phrosiectau unigol.

Ceir manylion amrediad o ofynion mynediad isod a bydd y Brifysgol yn gwneud cynnig sydd o fewn yr amrediad hwnnw. Gofynnir i'r mwyafrif ennill y graddau uchaf, ond rydym yn ystyried pob agwedd ar bob cais a bydd ymgeiswyr yn cael cynnig wedi'i deilwra ar eu cyfer. Mae’r Brifysgol yn derbyn ymgeiswyr gyda chyfuniad o gymwysterau, ac mae’n bosib y bydd cymwysterau nad ydynt yn cael eu rhestru yma hefyd yn dderbyniol.

Cyfweliad

Mae angen cyfweliad a phortffolio ar gyfer y cwrs hwn. Dylech ddod ag enghreifftiau o waith perthnasol i’w trafod yn ystod y cyfweliad, fydd yn para tua 30 munud. Gall y gwaith hwn cynnwys gwaith graffeg/celf, ffotograffiaeth, fideo, ysgrifennu creadigol/gwaith sgriptio, radio neu ddylunio gwefannau. Cewch fwy o wybodaeth ar sut i baratoi ar gyfer cyfweliad yma.

 

Cynnig Arferol Lefel-A

BCC - CDD i gynnwys pwnc perthnasol fel Celf, Drama, Saesneg, Celfyddydau Perfformio, Celfyddydau Gweledol, Theatr, Cymraeg, Astudiaethau’r Cyfryngau neu Ffotograffiaeth (sy'n gyfwerth â 104-80 o bwyntiau tariff UCAS).

Cynnig Arferol Bagloriaeth Cymru

Pasio Diploma Uwch Bagloriaeth Cymru gyda Gradd C/D yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BC - CD ar gyfer Lefel A i gynnwys pwnc perthnasol fel Celf, Drama, Saesneg, Celfyddydau Perfformio, Celfyddydau Gweledol, Theatr, Cymraeg, Astudiaethau’r Cyfryngau neu Ffotograffiaeth (sy'n gyfwerth â 104-80 o bwyntiau tariff UCAS).

Cynnig Arferol BTEC

Diploma Estynedig BTEC Rhagoriaeth Teilyngdod Teilyngdod (DMM) - Teilyngdod Teilyngdod Pas (MMP) mewn pwnc perthnasol (sy'n gyfwerth â 112-80 o bwyntiau tariff UCAS).

Cynnig Arferol Mynediad at AU

Pasio Diploma Mynediad i Addysg Uwch gyda chyfanswm o 60 credyd - dylai fod y credydau hyn gyfwerth â rhwng 106 - 80 o bwyntiau tariff UCAS (enghreifftiau isod)

45 credyd Lefel 3 sy’n gyfwerth â 15 Rhagoriaeth, 24 Teilyngdod a 6 Pas mewn pwnc perthnasol (106 o bwyntiau tariff UCAS).

45 credyd Lefel 3 sy’n gyfwerth â 12 Rhagoriaeth, 6 Teilyngdod a 27 Pas mewn pwnc perthnasol (80 o bwyntiau tariff UCAS).

Gofynion Ychwanegol

TGAU: Mae’r Brifysgol fel arfer yn gofyn am leiafswm o 5 TGAU sy’n cynnwys Gradd C neu uwch Mathemateg a Saesneg, neu’r cyfateb ond bydd amgylchiadau unigol yn cael eu hystyried.

Noder mai fesul blwyddyn y mae ein ffioedd i gyd. Unwaith yr ydych yn dechrau eich cwrs, bydd eich ffi yn aros yr un peth ar gyfer bob blwyddyn astudio.

Costau Ychwanegol

Gall myfyrwyr gael gafael ar ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Gan amlaf, maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Cewch wybodaeth isod am unrhyw gostau ychwanegol, sy’n hanfodol neu’n ddewisol. Wrth reswm gall myfyrwyr ddewis prynu adnoddau personol eraill eu hunain, sy'n ychwanegol at y rheini a restrir i gefnogi eu hastudiaethau. Rhaid i fyfyrwyr dalu am gostau argraffu a'u deunyddiau ysgrifennu eu hunain.

Gwnewch gais drwy UCAS os ydych yn ymgeisydd sy’n preswylio yn y DU/UE, ac sy’n gwneud cais am flwyddyn 1 gradd israddedig llawn amser, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND, ac nad ydych wedi gwneud cais drwy UCAS o’r blaen. Gwnewch gais yn uniongyrchol i’r Brifysgol os ydych yn gwneud cais am gwrs rhan amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i Brifysgol De Cymru o sefydliad arall.

International students Apply directly to the University if you live outside the UK/EU.

Gwnewch gais


Datganiad Mynediad

Mae graddedigion wedi mynd ymlaen i lwyddo mewn sawl sector, gan gynnwys; ffilm, teledu, cynhyrchu a chyflwyno teledu a radio, cysylltiadau cyhoeddus, dylunio ar gyfer y we a newyddiaduraeth.

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Fel myfyriwr Prifysgol De Cymru, cewch fanteisio ar gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio.

Mae'r gwasanaeth hwn yn cynnwys: apwyntiadau un-i-un gyda Chynghorwyr Gyrfaoedd cyfadrannol, wyneb-yn-wyneb, dros y ffôn, neu drwy Skype hyd yn oed a thrwy ebost gan ddefnyddio'r gwasanaeth 'Gofyn Cwestiwn'. Mae hefyd gennym ystod eang o adnoddau ar-lein i'ch helpu gyda'ch dewisiadau gyrfa a chyflwyno'ch hunan yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau hyn yn cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, teclyn creu CV, efelychydd cyfweliad a chymorth cais am swydd. Mae gennym dros 2,000 o gyflogwyr sydd wedi'u cofrestru ar ein cronfa ddata sy'n targedu myfyrwyr Prifysgol De Cymru, a gallwch dderbyn ebyst wythnosol gyda gwybodaeth am swyddi gwag.

Mae gan ein Gwasnaeth Gyrfaoedd dimau penodedig: Tîm profiad gwaith canolog fydd yn eich helpu i ddod o hyd i leoliad gwaith perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter sy'n canolbwyntio ar syniad busnes newydd a mentergarwch.