Grŵp Prifysgol De Cymru

Mae Grŵp Prifysgol De Cymru yn cynnwys:
  • Prifysgol De Cymru
  • Coleg Merthyr Tudful
  • Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

 

Mae’r sefydliadau hyn yn rhannu gwerthoedd cyffredin ansawdd a rhagoriaeth wrth ddarparu addysg ar draws y sbectrwm llawn o anghenion pobl yng Nghymru a’r tu hwnt.

 

Y Coleg Merthyr Tudful

Merthyr College

Mae Y Coleg Merthyr Tudful yn goleg cymunedol go iawn sy’n rhan annatod o saernïaeth Merthyr Tudful; cyflawnir hyn trwy ein henw da am fod yn arloesol ac yn ymatebol i anghenion unigolion, grwpiau cymunedol a busnesau. Mae’r coleg yn ymrwymedig i godi dyheadau, sgiliau a chymwysterau rhanbarth blaenau’r cymoedd trwy ei ymwneud â’r cynigion ar gyfer darpariaeth drydyddol yn y fwrdeistref ac Athrofa newydd Prifysgolion Blaenau’r Cymoedd. Mae Y Coleg Merthyr Tudful wrth graidd bywyd cymunedol, nid dim ond o ran addysg ond gan chwarae rhan hefyd mewn hamdden, adloniant, y celfyddydau a byw’n iach. Mae staff a myfyrwyr yn falch o fod yn rhan o Y Coleg Merthyr Tudful, maent yn cael eu gwerthfawrogi mewn amgylchedd cyfeillgar a chefnogol ac maent yn rhannu’r gwobrwyon sy’n deillio o lwyddiant y Coleg.

Manylion cyswllt

Y Coleg Merthyr Tudful
Ynysfach
Merthyr Tudful CF48 1AR
Ffôn: 01685 726000
Minicom: 01685 723657
http://www.merthyr.ac.uk

 

Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Royal Welsh College of Music and Drama

Mae Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yn darparu hyfforddiant galwedigaethol o ansawdd uchel ar gyfer tua 600 o fyfyrwyr y flwyddyn ar draws ystod o ddisgyblaethau artistig, o berfformio offerynnol a lleisiol i actio, dylunio golygfeydd a rheoli llwyfan. Mae’r Coleg yn cynhyrchu graddedigion sy’n mynegi eu hunain yn groyw, yn meddu ar ffocws pendant ac yn greadigol, y mae llawer ohonynt yn mynd ymlaen i ddylanwadu ac arloesi ar y lefelau uchaf yn niwydiant y celfyddydau. Rydym yn ymfalchïo mewn darparu gweithlu rheolaidd a thra medrus ar gyfer y diwydiannau cerddoriaeth a theatr yn rhyngwladol, ac mewn gwneud cyfraniad sylweddol i fywyd diwylliannol Cymru a’r tu hwnt.

Manylion cyswllt

Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
Maes y Castell
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3ER
Ffôn: +44 (0)29 2034 2854
http://www.rwcmd.ac.uk/

 

Partneriaethau gyda cholegau

Mae’r Brifysgol wedi datblygu trefniadau partneriaeth a breinio gyda nifer o golegau yng Nghymru, ledled Prydain ac mewn llawer o sefydliadau dramor, felly gallwch astudio cwrs Prifysgol De Cymru yn eich coleg lleol.

 

Cysylltiadau â busnesau

Mae gan y Brifysgol gysylltiadau ardderchog â chyflogwyr blaenllaw hefyd.