First Campus

First Campus Logo

University of South Wales is a partner in HEFCW's Reaching Wider - First Campus Programme. First Campus aims to increase higher education participation from underrepresented groups and communities in Wales by raising aspirations, creating new study opportunities and learning pathways to higher education.  

Awareness of progression routes and potential career opportunities are integral to each project/ programme that is delivered demonstrating that university is an option for all.


Mae Prifysgol Fetropolitan Caerdydd yn bartner yn Rhaglen Ymgyrraedd yn Ehangach CCAUC – First Campus. Nod First Campus yw cynyddu cyfranogiad addysg uwch gan grwpiau a chymunedau sydd yn cael eu tangynrychioli yng Nghymru, trwy godi dyheadau, creu cyfleoedd astudio newydd a llwybrau dysgu i addysg uwch. 

Mae ymwybyddiaeth o lwybrau dilyniant a chyfleoedd gyrfa posibl yn rhan annatod o bob prosiect gan ddangos bod prifysgol yn opsiwn i bawb.


Address

First Campus, University of South Wales/Prifysgol De Cymru 
Treforest Campus/Campws Trefforest
7 Forest Grove
Pontypridd/Caerdydd   CF37 1UB
Tel/Ffôn: +44 (0)1443 482550
Email/Ebost: firstcampus@southwales.ac.uk