BA (Anrh) Astudiaethau Cynradd gyda SAC

 

Mae dysgu mewn ysgol gynradd yn broffesiwn amrywiol, cyffrous a chaled. Mae’n gofyn am unigolion sydd â gwybodaeth dda am eu pwnc, sy’n ymwybodol o sut mae plant yn datblygu ac sydd â’r gallu i fod yn frwd gyda dysgwyr ifanc. Mae’r radd yma yn eich paratoi ar gyfer sialensiau dysgu mewn ysgol gynradd. Mae elfennau yn yr ysgol ac yn y Brifysgol yn cyfuno i ddatblygu sgiliau dysgu ynghyd â gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau creiddiol i’r pwnc.

Adeiledir ar brofiadau a chyfleoedd, gan gynhyrchu athrawon cynradd hyderus a chymwys sydd ag arbenigedd dysgu mewn ysgolion cynradd Cymraeg. Mae gennym enw da sydd wedi hen sefydlu, ar ansawdd hyfforddiant dysgu cynradd. Gallwch ddilyn Dysgu Cynradd ar Twitter a Pinterest.

Cod UCAS Dull astudio
2018
Hyd Dyddiad Dechrau Campws Cod Campws
X124 Llawn amser 3 Blynyddoedd Medi Newport City C

Mae’r cwrs yn cael ei rannu’n ddau faes penodol:

  • Astudio yn yr ysgol
  • Astudio yn y Brifysgol

Mae rhan sylweddol o’r cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae hyn yn cynnwys agweddau ar astudiaethau proffesiynol, datblygiad personol a phroffesiynol a rhai elfennau o astudiaethau cwricwlwm Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2. Byddai’r sawl sy’n hyfforddi hefyd yn datblygu’u sgiliau personol wrth siarad Cymraeg, darllen ac ysgrifennu a mynd ar brofiad mewn ysgolion Cyfrwng Cymraeg.

Astudio yn yr ysgol
Rydych yn cael profiad ysgol ym mhob blwyddyn o’r cwrs gan dreulio cyfanswm o 24 wythnos mewn lleoliadau Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2.

Mae profiadau yn yr ysgol yn digwydd mewn ysgolion cynradd sydd wedi eu dethol yn ofalus ac sy’n gweithio mewn partneriaeth a’r Brifysgol.

Bydd eich gallu i gynllunio, rheoli a dysgu dosbarth a monitro cynnydd disgyblion wrth weithredu’n effeithiol fel rhan o dim yr ysgol, yn datblygu gam wrth gam dros dair blynedd y cwrs.

Astudio yn y Brifysgol
Byddwch yn dod yn ymwybodol o’r cwricwlwm yn ystod y Cyfnod Sylfaen (ar gyfer dysgwyr rhwng 3-7 mlwydd oed) a Chyfnod Allweddol 2 (ar gyfer dysgwyr rhwng 7-11 mlwydd oed). Y nodweddion allweddol eraill o astudiaeth wedi ei seilio yn y Brifysgol bydd ystyried rol a chyfrifoldebau’r athro/athrawes ac ystyried ymarferiadau effeithiol yn y dosbarth i hyrwyddo dysgu.

Mae’r cwrs yn cymryd i ystyriaeth natur unigryw addysg yng Nghymru, eto i gyd, bydd eich cymhwyster yn eich galluogi i ymgeisio am swyddi tu allan i Gymru yn ogystal ag yng Nghymru.

Addysgu

Mae rhan sylweddol o’r cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae hyn yn cynnwys agweddau ar astudiaethau proffesiynol, elfennau o astudiaethau cwricwlwm a mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg.

Astudio yn yr ysgol: Rydych yn cael profiad ysgol ym mhob blwyddyn gan dreulio cyfanswm o 24 wythnos mewn lleoliadau Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2. Bydd eich gallu i gynllunio, rheoli a dysgu dosbarth a monitro cynnydd disgyblion wrth weithredu’n effeithiol fel rhan o dim yr ysgol yn datblygu drwy’r cwrs.

Astudio yn y Brifysgol: Byddwch yn dod yn ymwybodol o’r cwricwlwm yn ystod y Cyfnod Sylfaen (dysgwyr 3-7 mlwydd oed) a Chyfnod Allweddol 2 (dysgwyr 7-11 mlwydd oed). Byddwch hefyd yn ystyried rol a chyfrifoldebau’r athro/athrawes ac ymarferiadau effeithiol i hyrwyddo dysgu

Asesiad

Mae asesiad yn cynnwys aseiniadau cwrs, arholiadau ysgrifenedig a dysgu ymarferol.

Lleoliadau

Fel athro dan hyfforddiant, byddwch yn cael y cyfle i gyfoethogi eich profiad, gydag amser a dreulir mewn lleoliadau addysg amgen yn ogystal â’r ystafell ddosbarth ysgol gynradd draddodiadol. Bydd hyn yn cyfrannu at eich profiad ymarferol ysgol 120 diwrnod-bloc drwy’r tair blynedd o astudio.

Mae’r lleoliadau yn cynnwys Ysgol Hen Felin (Ysgol Anghenion Arbennig), yn ogystal â chyfleoedd tramor yn yr Ysgol Brydeinig Chicago, Ysgol Brydeinig Boston, Ysgol Brydeinig Prague a Institut Universitaire de Ffurfiant des Maitres yn Epinal, Ffrainc.

Darlithwyr

Ceir manylion gofynion mynediad arferol isod. Mae’r Brifysgol yn derbyn ymgeiswyr gyda chyfuniad o gymwysterau, ac mae’n bosib y bydd cymwysterau nad ydynt yn cael eu rhestru yma hefyd yn dderbyniol.

Cyfweliad a gofynion eraill
Bydd angen cyfweliad ar gyfer y cwrs hwn. Cyn dechrau’r cwrs, gofynnir i fyfyrwyr ymgymryd a 10 diwrnod arsylwi mewn ysgolion cynradd. Gweler ffurflenni ac arweiniad ar brofiad mewn ysgol gynradd

Bydd angen datgeliad manylach y DBS. Bydd angen cwblhau profion llythrennedd a rhifedd yn llwyddiannus ar adeg cyfweliad.

Os ydych chi’n dymuno gwneud cais am y cwrs a bod eisoes gennych chi TGAU gradd C mewn Mathemateg a/neu Saesneg, gallwch wneud cais i astudio modiwlau newydd sy’n gyfwerth â gradd B.

Gwybodaeth ar gyfer ymgeiswyr
Bydd y wybodaeth hon yn eich helpu i ymgeisio am gyrsiau dysgu ym Mhrifysgol De Cymru. Mwy o Wybodaeth.

Gofynion Ychwanegol

Pum pas TGAU sy’n cynnwys graddau B Saesneg Iaith a Mathemateg a gradd C Cymaraeg Iaith a gradd C Gwyddoniaeth neu gymhwyster cyfwerth. Gweler Canllawiau Cyfwerthedd Cymwysterau

Cynnig Arferol Lefel-A

BBC ac eithrio Astudiaethau Cyffredinol.

Cynnig Arferol Bagloriaeth Cymru

Gradd C a BB ar gyfer Lefel A.

Cynnig Arferol BTEC

Diploma Estynedig BTEC DMM.

Cynnig Arferol Mynediad at AU

60 credyd sy’n cynnwys 45 credyd lefel 3 sy’n gyfwerth â 18 Rhagoriaeth, 24 Teilyngdod a 3 Pas. Ar gyfer ymgeiswyr nad ydynt yn cwrdd â gofynion Mathemateg a Saesneg TGAU, bydd angen 15 credyd gyda lleiafswm o 3 o gredydau Level 3 o fewn unedau Mathemategol ac 15 credyd gyda lleiafswm o 3 o gredydau Level 3 o fewn unedau Saesneg.

Nodir ffioedd ar gyfer cyrsiau llawn amser fesul blwyddyn. Nodir ffioedd rhan amser fesul bob 20 credyd. Unwaith i chi gofrestru, bydd y ffi yn aros yr un peth trwy gydol eich amser yn astudio’r cwrs.

Costau Ychwanegol

Gall myfyrwyr gael gafael ar ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Gan amlaf, maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Cewch wybodaeth isod am unrhyw gostau ychwanegol, sy’n hanfodol neu’n ddewisol. Wrth reswm gall myfyrwyr ddewis prynu adnoddau personol eraill eu hunain, sy'n ychwanegol at y rheini a restrir i gefnogi eu hastudiaethau. Rhaid i fyfyrwyr dalu am gostau argraffu a'u deunyddiau ysgrifennu eu hunain.

Gwnewch gais drwy UCAS os ydych yn ymgeisydd sy’n preswylio yn y DU/UE, ac sy’n gwneud cais am flwyddyn 1 gradd israddedig llawn amser, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND, ac nad ydych wedi gwneud cais drwy UCAS o’r blaen. Gwnewch gais yn uniongyrchol i’r Brifysgol os ydych yn gwneud cais am gwrs rhan amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i Brifysgol De Cymru o sefydliad arall.

International students Apply directly to the University if you live outside the UK/EU.

Gwnewch gais


Datganiad Mynediad

Mae 100% o fyfyrwyr Astudiaethau Cynradd wedi cyflogi mewn swyddi proffesiynnol o fewn chwe mis o raddio.* Mae gan y Brifysgol enw da sydd i’w edmygu, wrth helpu pobl dan hyfforddiant ddod o hyd i swydd ddysgu gyntaf; a darperir gwasanaeth gwych gan staff a swyddogion gyrfau llawn amser.

*Arolwg Cyrchfan Graddedigion 2011

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Fel myfyriwr Prifysgol De Cymru, cewch fanteisio ar gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio.

Mae'r gwasanaeth hwn yn cynnwys: apwyntiadau un-i-un gyda Chynghorwyr Gyrfaoedd cyfadrannol, wyneb-yn-wyneb, dros y ffôn, neu drwy Skype hyd yn oed a thrwy ebost gan ddefnyddio'r gwasanaeth 'Gofyn Cwestiwn'. Mae hefyd gennym ystod eang o adnoddau ar-lein i'ch helpu gyda'ch dewisiadau gyrfa a chyflwyno'ch hunan yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau hyn yn cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, teclyn creu CV, efelychydd cyfweliad a chymorth cais am swydd. Mae gennym dros 2,000 o gyflogwyr sydd wedi'u cofrestru ar ein cronfa ddata sy'n targedu myfyrwyr Prifysgol De Cymru, a gallwch dderbyn ebyst wythnosol gyda gwybodaeth am swyddi gwag.

Mae gan ein Gwasnaeth Gyrfaoedd dimau penodedig: Tîm profiad gwaith canolog fydd yn eich helpu i ddod o hyd i leoliad gwaith perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter sy'n canolbwyntio ar syniad busnes newydd a mentergarwch.