BA (Anrh) Theatr a Drama

Ydych chi eisiau creu? Arloesi? Perfformio? Dadansoddi? Bydd y cwrs hwn yn rhoi sail gadarn i chi fedru perfformio mewn sawl cyfrwng, yn ogystal â’r gallu deallusol y medrwch addasu i sawl swydd wahanol. Mae cynnwys y cwrs yn gyfredol, yn addasu’n gyson i adlewyrchu theatr yng Nghymru a thu hwnt. Dyma’r unig gwrs o’i fath sy’n bodoli yng Nghaerdydd.

Mae natur hyblyg y cwrs rhoi cyfle i fyfyrwyr ganolbwyntio ar eu diddordebau personol a’u hamcanion gyrfa. Cewch ystod o fodiwlau i’w dewis o’u plith nhw sy’n cynnwys; perfformio, actio, cyfarwyddo, theatr corfforol, theatr cerddorol a phoblogaidd, dyfeisio, sgriptio a thechnoleg theatr. Mae astudio yng Nghaerdydd yn cynnig cyfleoedd di-ri i chi fanteisio ar ddiwydiant celfyddydau sy’n ffynnu, o gynhyrchu teledu i leoliadau celfyddydau annibynnol, bydd hen ddigon ar gael i chi yn ystod eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio.

2020/21 update: Blended learning approach for USW courses.

The wellbeing and health and safety of our students and staff is paramount to us. We are committed to delivering all of our courses and services as safely as possible. Due to the pandemic, the methods and activities adopted for the coming year may differ from those previously published and may be subject to further change through the course of your study if such change is necessary due to public health concerns, health and safety guidance or in response to Government Guidelines. USW is committed to providing you with a fantastic student experience and a wealth of support, and you can hear how students have benefitted from this approach here: Learn more about blended learning.

Cod UCAS Dull astudio
2020
Hyd Dyddiad Dechrau Campws Cod Campws
W404 Llawn amser 3 Blynyddoedd Medi Cardiff (ATRiuM) B
Cod UCAS Dull astudio
2021
Hyd Dyddiad Dechrau Campws Cod Campws
W404 Llawn amser 3 Blynyddoedd Medi Cardiff (ATRiuM) B

Yn dy flwyddyn gyntaf byddi di’n astudio amrywiaeth eang o bynciau, gan gynnwys dyfeisio, cyfarwyddo, actio, sgriptio, dylunio theatr, theatr gorfforol, dadansoddi drama, a gweithio’n amlgyfrwng. Mae’r cyflwyniad eclectig hwn yn rhoi i ti’r wybodaeth, y sgiliau a’r profiad sydd eu hangen er mwyn dewis ym mha feysydd rwyt ti eisiau arbenigo ynddynt yn dy ail a’th drydedd flwyddyn. Yn dibynnu ar gyfuniad y modiwlau a ddewisi, gelli ddewis cynhyrchu perfformiad ensemble fel rhan o’n gŵyl theatr myfyrwyr flynyddol, actio mewn cynhyrchiad theatr wedi’i gyfarwyddo neu ei ddylunio a’i reoli, cynnal prosiect ymchwil unigol ar bwnc o’th ddewis, neu gwblhau sgript hyd llawn y gellir ei berfformio fel darlleniad ymarfer.

Modiwlau y cwrs yw:

 

Theatr a Drama - Blwyddyn 1

 • Agweddau ar Berfformiad
 • Perfformio
 • Sgiliau Perfformio Un
 • Sgiliau Perfformio Dau

 

Theatr a Drama - Blwyddyn 2

 • Arloesi
 • Cynhyrchu.
 • Meysydd Perfformio
 • Astudiaeth Arbenigol.

 

Theatr a Drama - Blwyddyn 3

 • Ymarfer Proffesiynol
 • Astudiaeth Arbenigol Dau
 • Astudiaeth Arbenigol Tri
 • Prosiect Ymchwil

Addysgu

Strwythurir y cwrs hwn mewn modd sy’n sicrhau bod damcaniaethau, confensiynau a’r ffyrdd o astudio y canolbwyntir arnynt yn y dosbarth yn cael eu harchwilio drwy gyfrwng gwaith academiadd ac ymarferol. Defnyddiwn amrywiaeth o ddulliau addysgu, gan gynnwys darlithoedd, seminarau, gweithdai, ymarferion dwys, dosbarthiadau meistr gydag ymarferwyr gwadd, fforymau ar y we, prosiectau profiad gwaith a hyfforddiant ymarferol gydag offer technegol.

Asesiad

Mae’r gwaith a gyflwynir gan ein myfyrwyr i’w asesu yr un mor amrywiol ac yn cynnwys cyflwyniadau cynhadledd, portffolios ar-lein, myfyrdod ar arfer a chynnal gweithdai, yn ogystal a thraethodau a gwaith perfformio.

Achrediadau

Ar hyn o bryd does dim achrediad yn gysylltiedig â’r cwrs hwn.

Darlithwyr

Ceir manylion amrediad o ofynion mynediad isod a bydd y Brifysgol yn gwneud cynnig sydd o fewn yr amrediad hwnnw. Gofynnir i'r mwyafrif ennill y graddau uchaf, ond rydym yn ystyried pob agwedd ar bob cais a bydd ymgeiswyr yn cael cynnig wedi'i deilwra ar eu cyfer. Mae’r Brifysgol yn derbyn ymgeiswyr gyda chyfuniad o gymwysterau, ac mae’n bosib y bydd cymwysterau nad ydynt yn cael eu rhestru yma hefyd yn dderbyniol.

Cyfweliad

Cyfweliad ar ffurf sgwrs gydag un o'r darlithwyr a fydd yn rhoi cyfle i'r ymgeisydd drafod ei brofiadau.  Gall ymgeisydd ddisgwyl trafod perfformio a byd y theatr yn ogystal.  Bydd digon o gyfle i ofyn cwestiynau i'r darlithydd am y cwrs yn y cyfweliad yma hefyd.  Bydd y cyfweliad anffurfiol yma'n para oddeutu ugain munud.

Cynnig Arferol Lefel-A

BCC - CDD i gynnwys pwnc perthnasol (sy'n gyfwerth â 104-80 o bwyntiau tariff UCAS).

Cynnig Arferol Bagloriaeth Cymru

Pasio Diploma Uwch Bagloriaeth Cymru gyda Gradd C/D yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BC - CD ar gyfer Lefel A i gynnwys pwnc perthnasol (sy'n gyfwerth â 104-80 o bwyntiau tariff UCAS).

Cynnig Arferol BTEC

Diploma Estynedig BTEC Rhagoriaeth Teilyngdod Teilyngdod (DMM) - Teilyngdod Teilyngdod Pas (MMP) mewn pwnc perthnasol (sy'n gyfwerth â 112-80 o bwyntiau tariff UCAS).

Cynnig Arferol IB

Pasio Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag 29 fel eich sgôr lleiaf

Cynnig Arferol Mynediad at AU

Pasio'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch gyda lleiafswm o 80 o bwyntiau UCAS

Gofynion Ychwanegol

TGAU: Mae’r Brifysgol fel arfer yn gofyn am leiafswm o 5 TGAU sy’n cynnwys Gradd C/4 neu uwch Mathemateg/Rhifedd a Saesneg, neu’r cyfateb ond bydd amgylchiadau unigol yn cael eu hystyried.

Nodir ffioedd ar gyfer cyrsiau llawn amser fesul blwyddyn. Nodir ffioedd rhan amser fesul bob 20 credyd. Unwaith i chi gofrestru, bydd y ffi yn aros yr un peth trwy gydol eich amser yn astudio’r cwrs.

Costau Ychwanegol

Gall myfyrwyr gael gafael ar ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Gan amlaf, maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Cewch wybodaeth isod am unrhyw gostau ychwanegol, sy’n hanfodol neu’n ddewisol. Wrth reswm gall myfyrwyr ddewis prynu adnoddau personol eraill eu hunain, sy'n ychwanegol at y rheini a restrir i gefnogi eu hastudiaethau. Rhaid i fyfyrwyr dalu am gostau argraffu a'u deunyddiau ysgrifennu eu hunain.

Gwnewch gais drwy UCAS os ydych yn ymgeisydd sy’n preswylio yn y DU/UE, ac sy’n gwneud cais am flwyddyn 1 gradd israddedig llawn amser, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND, ac nad ydych wedi gwneud cais drwy UCAS o’r blaen. Gwnewch gais yn uniongyrchol i’r Brifysgol os ydych yn gwneud cais am gwrs rhan amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i Brifysgol De Cymru o sefydliad arall.

International students Apply directly to the University if you live outside the UK/EU.

Gwnewch gais


Datganiad Mynediad

Mae graddedigion Theatr a Drama yn dilyn amrywiaeth eang o yrfaoedd. Caiff llawer eu cyflogi yn niwydiannau presennol adloniant y cyfryngau, mae eraill yn dewis cychwyn eu cwmniau cynhyrchu eu hunain, ac mae rhai yn dewis mynd i addysgu. Mae natur hyblyg a chynhwysol y cwrs yn sicrhau bod gan ein graddedigion amrywiaeth ddatblygedig iawn o sgiliau trosglwyddadwy, sy’n gwella eu cyflogadwyedd a’u posibiliadau gyrfa. Mae hefyd gan fyfyrwyr yr opsiwn i astudio ymhellach drwy wneud cais i ddilyn un o’n cyrsiau ôl-radd. Mae sawl cynllun MA ar gael yn yr Adran (MA Drama ac MA Sgriptio) yn ogystal a chyfleoedd i wneud cyrsiau ymchwil.

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Fel myfyriwr Prifysgol De Cymru, cewch fanteisio ar gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio.

Mae'r gwasanaeth hwn yn cynnwys: apwyntiadau un-i-un gyda Chynghorwyr Gyrfaoedd cyfadrannol, wyneb-yn-wyneb, dros y ffôn, neu drwy Skype hyd yn oed a thrwy ebost gan ddefnyddio'r gwasanaeth 'Gofyn Cwestiwn'. Mae hefyd gennym ystod eang o adnoddau ar-lein i'ch helpu gyda'ch dewisiadau gyrfa a chyflwyno'ch hunan yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau hyn yn cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, teclyn creu CV, efelychydd cyfweliad a chymorth cais am swydd. Mae gennym dros 2,000 o gyflogwyr sydd wedi'u cofrestru ar ein cronfa ddata sy'n targedu myfyrwyr Prifysgol De Cymru, a gallwch dderbyn ebyst wythnosol gyda gwybodaeth am swyddi gwag.

Mae gan ein Gwasnaeth Gyrfaoedd dimau penodedig: Tîm profiad gwaith canolog fydd yn eich helpu i ddod o hyd i leoliad gwaith perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter sy'n canolbwyntio ar syniad busnes newydd a mentergarwch.

Llawn amser