Rwyf wrth fy modd yn gweithio gyda phlant a'u helpu i ddatblygu sgiliau a meithrin eu hyder.

Satinder Smith, Overmonnow Primary School

Rwy'n athrawes Ysgol Gynradd yn Ne-ddwyrain Cymru. Fi yw’r ieuengaf o bump o blant, gyda thair chwaer hŷn ac un brawd. Cawsom ein magu yng nghartref Sikhiaid traddodiadol gyda Phwnjabeg yn iaith gyntaf i ni gartref. Erbyn i mi fynd i'r ysgol roedd hyn wedi newid gan fod fy mrodyr a chwiorydd i gyd yn siarad Saesneg. Fy mrawd oedd y cyntaf i fynd i Brifysgol yn y teulu a fi oedd y ferch gyntaf. Astudiais Seicoleg a Hanes. Ar ôl hyn dechreuais weithio i ddechrau mewn canolfan alwadau, gan arwain at rôl hyfforddi ond yna AD, lle astudiais eto i ennill cymhwyster CIPD.

Cymerais seibiant gyrfa wrth fagu fy nhri o blant a dechreuais wirfoddoli ar gyfer y Cyn Ysgol y buont yn ei mynychu ac yn ddiweddarach yn yr ysgol gynradd. Pan oedd y tri phlentyn yn yr ysgol hyfforddais i fod yn Gynorthwyydd Addysgu, ar ôl ychydig o flynyddoedd roeddwn yn rhedeg grwpiau ymyrraeth fy hun a phenderfynais gymryd y cam nesaf a chymhwyso fel Athro.

Rwyf wrth fy modd yn gweithio gyda phlant a'u helpu i ddatblygu sgiliau a meithrin eu hyder. Mae'n rôl sy'n rhoi llawer o foddhad, gall fod yn heriol ar adegau, fodd bynnag bob blwyddyn mae'n dod yn haws, ac rwy'n teimlo fy mod yn barod i ddelio ag amrywiaeth o sefyllfaoedd. Fy ysgogydd mwyaf yw gweld y plant yn llawn brwdfrydedd ac eisiau darganfod mwy, neu weld plentyn yn dod allan o'i gragen wrth iddynt fagu hyder.

Gall cael athrawon o gefndir amrywiol roi profiad cadarnhaol i bob plentyn, ond gall wneud gwahaniaeth gwirioneddol i’r plant sy’n gweld plant fel nhw mewn rôl sy’n bwysig yn eu bywydau.