Llety

Gallwn gynnig llety fforddiadwy o ansawdd uchel ar gampws Trefforest, gyda dros 1,000 o ystafelloedd gwely en-suite ar gael trwy gydol mis Gorffennaf ac Awst, gan gynnwys arosiadau hunanarlwyo, gwely a brecwast neu arlwy llawn. Mae pob un o’n hystafelloedd wedi’u lleoli yn agos at drafnidiaeth gyhoeddus a choridor yr M4, ac maent yn cynnwys y cyfleusterau canlynol:

·         Cyfleusterau te a choffi am ddim

·         Ceginau â chyfarpar llawn

·         Cyfleusterau smwddio

·         Llieiniau gwely a thywelion

·         Nwyddau ymolchi am ddim

·         Cyfleusterau ffitrwydd (i westeion cynadleddau yn unig)

·         Siop ar y safle

·         Gwasanaeth mewngofnodi 24 awr y dydd

·         Cyfleusterau golchi dillad

·         Peiriannau codi arian

Rydym yn falch o fod yn gweithio'n agos gyda Chyngor Rhondda Cynon Taf i ddarparu llety ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol 2024, sy'n cael ei chynnal ym Mhontypridd. Cliciwch yma i ddarganfod mwy.