Cyfleusterau ac offer o'r radd flaenaf

Mae gan Brifysgol De Cymru gyfleusterau ac offer o'r radd flaenaf sydd ar gael i'w llogi gan sefydliadau allanol megis diwydiant, elusennau a chwmnïau cynhyrchu cyfryngau.

P'un a ydych yn chwilio am labordai ac offer uchel i'ch cefnogi wrth ymchwilio a datblygu cynhyrchion a systemau newydd, neu eisiau mynediad i labordai, stiwdios neu gyfleusterau chwaraeon safonol y diwydiant, gallwn helpu.

Dechreuwch y sgwrs


Cyfleusterau ac offer ar gael i'w llogi

Dyma enghraifft o'r cyfleusterau a'r offer sydd ar gael i chi eu llogi. Cysylltwch â ni i drafod eich anghenion busnes ac archwilio'r rhestr lawn o'r hyn sydd ar gael i'w logi yn PDC.

Mae ein Canolfan Profi Deunyddiau Uwch yn ganolfan peirianneg amlddisgyblaethol fodiwlaidd gyda gwaith ymchwil ac ymgynghori parhaus mewn Peirianneg Sifil. Gydag Achrediad UKAS, gall hefyd ddarparu ymgynghoriaeth ddiwydiannol a hwyluso gweithgynhyrchu i ddilysu cynhyrchion.

 • Peiriannau Profi Cywasgu
 • Silindrau Straen
 • Peiriant Profi Cyffredinol Analog
 • Calipers digidol
 • Tanciau cyrlio
 • Microsgop electron

Mae gan ein Canolfan Awyrofod arbenigol ar y campws gyfleusterau arloesol gan gynnwys:

 • M521 Efelychydd hedfan
 • Twnnel gwynt wedi'i offerynu'n llawn
 • Dwy awyren awyren
 • Maint llawn BAE Jetstream 31 ac Awyrennau Jet Provost 

Mae ein Canolfan Efelychu Clinigol o'r radd flaenaf yn ailadrodd amgylchedd GOFAL acíwt y GIG i ddarparu hyfforddiant i ystod eang o weithwyr gofal iechyd proffesiynol.

 • Adferiad ITU/ICU
 • Uned Bediatrig
 • Ystafell Sgiliau Clinigol
 • Uned Bydwreigiaeth
 • Ystafell Argyfwng ac Efelychydd Ambiwlans
 • Efelychydd Cleifion Rhaglenadwy
 • Baeau Nyrsio

Mae ein Cyfleusterau Diwydiant Creadigol yn darparu nifer o leoedd a stiwdios, gan gynnwys:

 • Cyfleusterau a stiwdios ymarfer cerddoriaeth, recordio a chymysgu
 • Drama ac ymarfer y celfyddydau perfformio a mannau perfformio
 • Stiwdios ffotograffiaeth a chyfleusterau gorffen
 • Stiwdios Cyflwyno Radio
 • Gweithdai Ffaso Ffasiwn a stiwdios marchnata

Gellir creu nifer o efelychiadau realistig o'r sefyllfa o ran troseddu yn ein Cyfleuster Hyfforddi Sîn Troseddu, yn amrywio o fyrgleriaethau domestig i olygfeydd mwy cymhleth fel dynladdiadau a thanau.

 • Tŷ'r Sîn Drosedd
 • Ystafelloedd Hydra
 • Labordai Sîn Trosedd

Mae ein Hystafell Lys Moot o'r radd flaenaf yn cynnwys cyfleusterau fideo digidol, sy'n darparu amgylchedd trochi ar gyfer dadleuon, cynadleddau, ffug dreialon, gyda chymorth gan Dîm y Gyfraith os oes angen.

Mae ein Cyfleusterau Niwroseicoleg a Niwrowyddoniaeth yn cynnwys:

 • Ystafelloedd arsylwi a chyfweld
 • Drychau 2 ffordd, teledu cylch cyfyng a sain
 • Ystafell Niwroseicoleg Wybyddol
 • GES 400 EEG System
 • Traciwr llygaid sgrin
 • Synhwyrydd Ymateb Croen Galfanig
 • Labordy Myfyrwyr Biopac
 • System Caffael Data Biopac
 • Dadansoddwr bwrdd gwaith Reflotron Plus
 • System Trobwynt

Mae ein Stiwdio Ar-lein yn cynnwys pecyn camera o'r radd flaenaf, goleuadau set/llwyfan proffesiynol, llwyfan, cefndir, darlith a seddi. Archebwch yr ystafell hon i gofnodi a chyflwyno'n fyw:

 • Gosodiad llwyfan proffesiynol
 • Sgrin i arddangos logos a/neu sleidiau cyflwyno
 • Gofod amgen proffesiynol yn lle cyflwyno o'ch amgylchedd cartref/swyddfa.

Mae ein Dadansoddiad Microsgopeg Electron Sganio a X-ray yn offeryn amrywiol a ddefnyddir mewn ystod eang o ddiwydiannau, sy'n gallu cael pwysau amrywiol, sy'n galluogi dadansoddi samplau wedi'u hydradu, sbesimenau biolegol, bwyd ac ati. 

 • Microsgop Electron Tescan

Mae ein Cyfleuster Sbectrosgopeg, Cromatograffeg ac NMR wedi'u hadeiladu'n bwrpasol yn dai labordai o safon y diwydiant:

 • Perkin Elmer Lambda XLS sbectromedrau UV/Vis
 • Sbectrwm Perkin Elmer Dau sbectromedr FT-IR gydag atodiad UATR
 • Sbectromedr Bruker Alpha FT-IR gyda llyfrgell Tic-Tac
 • Sbectromedr Màs Cwad Triphlyg - Trace 1300
 • Fflworid jenway
 • Bruker Avance III 400 mHz NMR sbectromedr
 • Cromatograffeg Nwy Perkin Elmer

Mae gan ein Parc Chwaraeon y cyfleusterau gorau o'r ystod gan gynnwys:

 • Cae pêl-droed 3G safonol FIFA dan do
 • Catapult ClearSky System GPS Dan Do
 • Caeau pob tywydd
 • Caeau glaswellt aml-ddefnydd
 • Ystafelloedd cryfder a chyflyru

Mae ein Tîm Boardroom wedi cael y feddalwedd ddiweddaraf ar gyfer cyflwyno digwyddiadau hybrid neu gyfarfodydd ystafell fwrdd. Gall rhai o'r cynrychiolwyr fynychu'n bersonol a gall eraill diwnio i mewn o gartref/mewn mannau eraill, ac mae pawb yn cael yr un llais o amgylch y bwrdd.  Dyma'r genhedlaeth nesaf mewn technoleg ystafell gyfarfod.

 • Meicroffonau
 • Siaradwyr wedi'u cynnwys yn y nenfwd
 • Sgrin fawr
 • Camera wedi'i osod ar flaen yr ystafell hon 

Mae'r Ganolfan Ymchwil ac Arloesi Di-wifr ac Optoelectroneg yn cynnwys dwy labordy optoelectroneg a dau RF sydd â gwerth £1 miliwn o offer arbrofol a chyfleusterau modelu. 

 • Laserau Ion
 • Dadansoddwyr sbectrwm
 • Generaduron signal
 • Oscilloscopes
 • Faniau wedi'u harfogi ar gyfer mesuriadau awyr agored
 • Siambr Anechoic
 • System Mesur Tywydd Ysgafn Agilent