Cael Mynediad at ein Talent

O ddatblygu'ch gweithlu i agor drysau at dalent newydd, mae ein cyfleoedd dysgu seiliedig ar waith yn cynnig nifer o fuddion i fusnesau mawr a bach. Mae PDC yn brifysgol alwedigaethol â chysylltiadau da sy'n cynnig sgiliau a gwybodaeth ar gyfer y byd go iawn.  

Profiad dysgu o ansawdd uchel  

Mae ein datrysiadau dysgu seiliedig ar waith yn rhoi cyfle i gyflogwyr weithio gydag un o brifysgol fwyaf y DU, gan ddarparu profiad dysgu o ansawdd uchel i gyflogeion newydd a chyfredol.  

Cymwysterau achrededig y diwydiant 

Fel busnes, mae datrysiadau dysgu seiliedig ar waith yn rhoi cyfle i chi gynnig cymwysterau achrededig y diwydiant i'ch cyflogeion, i ddenu, hyfforddi a chadw cyflogeion newydd ac i gyflwyno datrysiadau i fodloni anghenion eich busnes.  

Mae prentisiaethau uwch a gradd yn cynnig llwybr amgen i astudiaethau traddodiadol prifysgol, gan roi cyfle i'ch cyflogeion ennill uwch gymhwyster, i ddysgu sgiliau proffesiynol ac i ennill gwybodaeth arbenigol.  

Gwella cyflogadwyedd  

Mae prentisiaid yn buddio o gael mwy o sgiliau ac o wella'u cyflogadwyedd trwy raglen sy'n cyfuno gweithio ac astudio, tra bod cyflogwyr yn buddio o well cynhyrchiant, gwell perfformiad busnes a lefelau uwch o gadw staff.  

Partneriaethau gwydn 

Rydym yn gweithio gyda sefydliadau ledled Cymru a Lloegr i ddatblygu rhaglenni cydweithredol, ymatebol a gwydn - byddwn yn gweithio'n agos gyda chi ar bob cam, o ddatblygu'r rhaglen i raddio. Rydym yn deall yr ardoll hyfforddiant a'r prosesau sydd ynghlwm â datblygu rhaglenni prentisiaethau gradd.  

Llywodraeth Cymru a'r Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol 

Mae cwmpas cyfredol prentisiaethau gradd yng Nghymru yn gyfyngedig i ardaloedd o flaenoriaeth a nodir gan Lywodraeth Cymru a'r Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol. Mae PDC yn hapus i gwrdd â chyflogwyr o unrhyw sector i drafod eu hanghenion.   


Beth yw Asesiad Diweddbwynt?  

Pan mae prentis yn cyrraedd diwedd ei hyfforddiant, bydd y cyflogwr (gyda chefnogaeth darparwr yr hyfforddiant) yn penderfynu a yw'r prentis yn barod i gymryd yr Asesiad Diweddbwynt ai peidio - gelwir y broses neu gam penderfynu yn "borth".  


Fel Sefydliad Addysg Uwch gyda phwerau dyfarnu graddau, bydd PDC yn gweithredu fel Darparwr y Brentisiaeth a darparwr yr Asesiad Diweddbwynt. Ar gyfer cyflwyniad integredig, mae yna gydnabyddiaeth na fod yr ymagwedd yn cael gwared â'r angen am Asesiad Diweddbwynt. Bydd PDC yn cymryd cyfrifoldeb dros yr Asesiad Diweddbwynt yn hytrach na chael sefydliad annibynnol i gymryd y cyfrifoldeb hwnnw.  


Caiff Asesiadau Diweddbwynt eu cynnal gan Aseswyr Diweddbwynt Annibynnol profiadol a chymwys. Maen nhw wedi derbyn hyfforddiant cymwys, safonol ac yn destun monitro parhaus o ansawdd eu gwaith.  


Mae PDC wedi ymrwymo at ddarparu Asesiadau Diweddbwynt o ansawdd uchel sy'n cael eu hasesu a'u dyfarnu mewn modd cyson, cywir a theg  

Wedi'u creu ar y cyd â'r diwydiant, mae ein cynlluniau graddedig yn datblygu talent yn benodol ar gyfer eu maes gwaith. Gan weithio gyda Fforwm Canolfan Gyswllt Cymru ac Academi Wales, mae ein darpariaeth gyfredol yn cynnwys elfen MSC Gwasanaethau Ariannol Cymru, Gwyddor Data Cymru a Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru. 

Mwy na'ch rhaglenni meistr arferol, mae'r cynlluniau wedi cael eu dylunio i fodloni galw ac anghenion y diwydiant. Mae graddedigion yn cael eu recriwtio o amryw ddisgyblaethau yn seiliedig ar y weledigaeth o greu a chadw talent yn y rhanbarth. 

Rhaglen Raddedig Gwasanaethau Ariannol Cymru

Mae Rhaglen Raddedig Gwasanaethau Ariannol Cymru yn rhaglen gydweithredol, amser llawn, dwy flynedd o hyd yn cynnwys elfennau gwaith, hyfforddiant ac astudiaeth academaidd sy'n unigryw i Gymru, ac a gyd-ddyluniwyd a chyd-gyflwynir gan sefydliadau gwasanaethau ariannol blaenllaw gyda'r nod o recriwtio 40 graddedig i ddatblygu cronfa dalent o weithwyr proffesiynol y diwydiant. Caiff y prosiect hwn ei ariannu gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop 

Ymhlith y cyflogwyr sy'n cymryd rhan mae Admiral, Atradius, Vauxhall Finance UK plc, DS Smith, Hodge Bank, Lexis Nexis, V12 Retail Finance, Composite Legal Expenses, Banc Datblygu Cymru, Optimum Credit, Principality Building Society,  Legal & General, Motonovo a Monmouthshire Building Society.

Bellach yn ei 7fed blwyddyn, mae'r MSC yn cynnwys Modiwlau Dysgu Seiliedig ar Waith sy'n cyd-fynd â'u prosiectau yn y gweithle. Mae hyn yn rhoi gwir fuddion i'r graddedigion a'r cyflogwyr.  Hyd yn hyn, mae 95% o'r graddedigion a gwblhaodd y rhaglen wedi cael eu cyflogi gan aelod o'r consortiwm neu gwmnïau gwasanaethau ariannol eraill yn y rhanbarth. 

Mwy Yma


Rhaglen raddedig gwyddor data Cymru

Diffinnir gwyddor data fel maes aml-ddisgyblaethol sy'n defnyddio dulliau, prosesau, algorithmau a systemau gwyddonol i echdynnu gwybodaeth a mewnwelediadau o ddata i ddatrys problemau.  Yn seiliedig ar yr un model o gyflwyno â'r rhaglenni Gwasanaethau Ariannol, mae'r graddedigion yn cael eu lleoli mewn consortiwm o gyflogwyr ac yn cwblhau 3 lleoliad o fewn 8 mis. Maen nhw'n gweithio ar brosiectau ar gyfer eu modiwlau dysgu seiliedig ar waith sy'n cael effaith ar y busnesau maen nhw'n cael eu lleoli ynddynt er mwyn helpu i wella'r cynnyrch maen nhw'n cynnig. 

Ymhlith y cyflogwyr sy'n cymryd rhan mae ActiveQuote, Admiral Group, Atradius, Centrica, GoCompare, Henry Howard Finance, Hodge Bank, LexisNexis Risk Solutions, MotoNovo Finance, Optimum Credit a Principality Building Society, Pricewaterhousecoopers, Talent Ticker.

Mae'r swyddi arferol yn cynnwys Modelwr Ystadegol, Peiriannydd Data, Dadansoddwr Mesurol, Dadansoddwr Risg Credyd, Dadansoddwr Prisio a Modelwr Daroganol/Gwyddoniaeth Penderfyniadau. 

Mwy Yma

Rhaglen raddedig gwasanaethau cyhoeddus Cymru gyfan

Menter gan Academi Wales yw'r rhaglen hon i raddedigion a ddyluniwyd yn benodol i ddatblygu talent yn y sector cyhoeddus yng Nghymru i sicrhau arweinyddiaeth gref ar gyfer y dyfodol ac i roi hwb i agenda Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 2015 ac ymgorffori Gwerthoedd Un Gwasanaeth Cyhoeddus Cymru. Mae graddedigion yn astudio'r Radd Meistr mewn Arwain a Rheoli wrth iddynt weithio ar gylchdro o fewn clwstwr rhanbarthol. Mae'r MSc yn mynd i'r afael â'r theorïau arwain, arferion gorau a datblygiadau diweddaraf ac yn rhoi hyn ar waith yn y gweithle wrth i'r graddedig gwblhau modiwlau dysgu seiliedig ar waith a thraethawd hir ar sector penodol yn trafod materion go iawn yn y gwasanaetha gyhoeddus. 

Mwy yma

Nod y Clinig Busnes yw datblygu’r berthynas rhwng y byd academaidd a diwydiant, sy’n galluogi myfyrwyr PDC i ennill y sgiliau personol, yr ymwybyddiaeth a’r ddisgyblaeth sy’n hanfodol yn y gweithle.


Mae’n gynllun addysg lle mae grŵp o fyfyrwyr yn cymryd rhan mewn ‘cwmni ymgynghori’ er mwyn rhoi cyngor i’n cleientiaid. Cynigir y gwasanaeth i gwmnïau o bob math, o fusnesau bach a chanolig, i sefydliadau aml-genedlaethol ac nid-er-elw. Mae’r myfyrwyr yn mynd at wraidd y broblem, sy’n arwain at adroddiad manwl a chyflwyno eu hargymhellion.


CYSYLLTWCH Â NI

CYSYLLTWCH Â NI

I drafod yr amrediad o gyfleoedd prentisiaethau sydd ar gael yn PDC, neu os hoffech i aelod o'n tîm werthuso eich anghenion dysgu seiliedig ar waith, cysylltwch â ni ar 01443 482 482 neu [email protected]