Cael Mynediad at ein Talent

O ddatblygu'ch gweithlu i agor drysau at dalent newydd, mae ein cyfleoedd dysgu seiliedig ar waith yn cynnig nifer o fuddion i fusnesau mawr a bach. Mae PDC yn brifysgol alwedigaethol â chysylltiadau da sy'n cynnig sgiliau a gwybodaeth ar gyfer y byd go iawn.  

Profiad dysgu o ansawdd uchel  

Mae ein datrysiadau dysgu seiliedig ar waith yn rhoi cyfle i gyflogwyr weithio gydag un o brifysgol fwyaf y DU, gan ddarparu profiad dysgu o ansawdd uchel i gyflogeion newydd a chyfredol.  

Cymwysterau achrededig y diwydiant 

Fel busnes, mae datrysiadau dysgu seiliedig ar waith yn rhoi cyfle i chi gynnig cymwysterau achrededig y diwydiant i'ch cyflogeion, i ddenu, hyfforddi a chadw cyflogeion newydd ac i gyflwyno datrysiadau i fodloni anghenion eich busnes.  

Mae prentisiaethau uwch a gradd yn cynnig llwybr amgen i astudiaethau traddodiadol prifysgol, gan roi cyfle i'ch cyflogeion ennill uwch gymhwyster, i ddysgu sgiliau proffesiynol ac i ennill gwybodaeth arbenigol.  

Gwella cyflogadwyedd  

Mae prentisiaid yn buddio o gael mwy o sgiliau ac o wella'u cyflogadwyedd trwy raglen sy'n cyfuno gweithio ac astudio, tra bod cyflogwyr yn buddio o well cynhyrchiant, gwell perfformiad busnes a lefelau uwch o gadw staff.  

Partneriaethau gwydn 

Rydym yn gweithio gyda sefydliadau ledled Cymru a Lloegr i ddatblygu rhaglenni cydweithredol, ymatebol a gwydn - byddwn yn gweithio'n agos gyda chi ar bob cam, o ddatblygu'r rhaglen i raddio. Rydym yn deall yr ardoll hyfforddiant a'r prosesau sydd ynghlwm â datblygu rhaglenni prentisiaethau gradd.  

Llywodraeth Cymru a'r Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol 

Mae cwmpas cyfredol prentisiaethau gradd yng Nghymru yn gyfyngedig i ardaloedd o flaenoriaeth a nodir gan Lywodraeth Cymru a'r Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol. Mae PDC yn hapus i gwrdd â chyflogwyr o unrhyw sector i drafod eu hanghenion.   


Beth yw Asesiad Diweddbwynt?  


Pan mae prentis yn cyrraedd diwedd ei hyfforddiant, bydd y cyflogwr (gyda chefnogaeth darparwr yr hyfforddiant) yn penderfynu a yw'r prentis yn barod i gymryd yr Asesiad Diweddbwynt ai peidio - gelwir y broses neu gam penderfynu yn "borth".  


Fel Sefydliad Addysg Uwch gyda phwerau dyfarnu graddau, bydd PDC yn gweithredu fel Darparwr y Brentisiaeth a darparwr yr Asesiad Diweddbwynt. Ar gyfer cyflwyniad integredig, mae yna gydnabyddiaeth na fod yr ymagwedd yn cael gwared â'r angen am Asesiad Diweddbwynt. Bydd PDC yn cymryd cyfrifoldeb dros yr Asesiad Diweddbwynt yn hytrach na chael sefydliad annibynnol i gymryd y cyfrifoldeb hwnnw.  


Caiff Asesiadau Diweddbwynt eu cynnal gan Aseswyr Diweddbwynt Annibynnol profiadol a chymwys. Maen nhw wedi derbyn hyfforddiant cymwys, safonol ac yn destun monitro parhaus o ansawdd eu gwaith.  


Mae PDC wedi ymrwymo at ddarparu Asesiadau Diweddbwynt o ansawdd uchel sy'n cael eu hasesu a'u dyfarnu mewn modd cyson, cywir a theg  

Nod y Clinig Busnes yw datblygu’r berthynas rhwng y byd academaidd a diwydiant, sy’n galluogi myfyrwyr PDC i ennill y sgiliau personol, yr ymwybyddiaeth a’r ddisgyblaeth sy’n hanfodol yn y gweithle.


Mae’n gynllun addysg lle mae grŵp o fyfyrwyr yn cymryd rhan mewn ‘cwmni ymgynghori’ er mwyn rhoi cyngor i’n cleientiaid. Cynigir y gwasanaeth i gwmnïau o bob math, o fusnesau bach a chanolig, i sefydliadau aml-genedlaethol ac nid-er-elw. Mae’r myfyrwyr yn mynd at wraidd y broblem, sy’n arwain at adroddiad manwl a chyflwyno eu hargymhellion.


CYSYLLTWCH Â NI

CYSYLLTWCH Â NI

I drafod yr amrediad o gyfleoedd prentisiaethau sydd ar gael yn PDC, neu os hoffech i aelod o'n tîm werthuso eich anghenion dysgu seiliedig ar waith, cysylltwch â ni ar 01443 482 482 neu uswcommercial@southwales.ac.uk