ANGEN DATBLYGU EICH GWEITHLU SY'N EHANGU?

Fel darparwr blaenllaw, rydym yn cynnig amrywiaeth o ddatrusiadau dysgu a datblygu sy'n helpu i gefnogi a gwella sgiliau eich gweithlu presennol ac yn denu talent newydd i'ch busnes.  Mae prentisiaethau'n darparu dysgu seiliedig ar waith, tra'n ymgymryd â chymhwyster i wella gwybodaeth a sgiliau ac ymddygiad dysgwr.   

Ein prentisiaethau yw:  

  • Dyluniwyd gan gyflogwyr, ar gyfer cyflogwyr    
  • Wedi'i deilwra i ddiwallu anghenion eich diwydiant  
  • I uwchsgilio gweithwyr presennol   
  • Datblygu ymddygiadau a sgiliau sy'n berthnasol i'r unigolyn, eu timau a'r sefydliad i gyflawni'r nodau sydd eu hangen 

CYSYLLTWCH Â NI

E: [email protected]

F: 01443 482482

Twitter: @MasnacholPDC

BETH YW PRENTISIAETH?

Mae rhaglen brentisiaeth yn fframwaith datblygu wedi'i ariannu'n llawn lle mae unigolion yn datblygu sgiliau, gwybodaeth ac ymddygiadau newydd naill ai o fewn rôl sy'n bodoli eisoes neu i ddatblygu i'r lefel nesaf.  Fel arfer, mae 3 cydran i'r fframwaith (Yn dibynnu ar faes pwnc).  Rhaglen dechnegol (a addysgir) ac elfen dysgu seiliedig ar waith a sgiliau hanfodol yw'r rhain. Mae'r rhaglen ddysgu hon yn digwydd rhwng 1 a 2 flynedd yn dibynnu ar y llwybr a'r lefel. 

BETH YDYM NI'N EI GYNNIG?

Mae gan ein rhaglenni dysgu ddull drwy brofiad ar gyfer dysgwyr, a gyflwynir naill ai drwy ein amgylchedd rhith dysgu, darpariaeth wyneb yn wyneb neu fel ateb cyfunol.   

 Dyma'r prentisiaethau sydd ar gael:  

  • Diplomâu Lefel 3 a Lefel 5 mewn Rheoli'r Gadwyn Gyflenwi 

  • Diploma Lefel 4 mewn Rheoli Prosiectau 
  • Diplomâu Lefel 3, 4 a 5 mewn Rheolaeth ac Arweinyddiaeth 

  • Diploma Lefel 7 mewn Rheolaeth Strategol ac Arweinyddiaeth

PAM PDC?

Rydym yn gweithio gyda chi i ddatblygu prentisiaethau pwrpasol sy'n cael eu harwain gan gyflogwyr i eich ddiwallu anghenion a manteisio i'r eithaf ar y cyfleoedd sydd ar gael. Rydym yn gwneud hyn drwy lunio eich rhaglen ddysgu yn gyntaf. Mae hyn yn cynnwys ymgorffori eich gwerthoedd, eich strategaeth, ac unrhyw fframweithiau mewn amserlen gyflenwi sy'n gweithio i chi. Rydym yn mapio'r rhaglen bwrpasol hon i'r fframwaith prentisiaeth ar y lefel briodol ac yn gweithio gyda'ch dysgwyr i'w helpu i gyflawni, ymgorffori eu gwybodaeth a'u hymddygiad sgiliau yn eu harfer yn y gweithle. 

STORI DYSGWR