Nod y Clinig Busnes yw datblygu’r berthynas rhwng y byd academaidd a diwydiant, sy’n galluogi myfyrwyr PDC i ennill y sgiliau personol, yr ymwybyddiaeth a’r ddisgyblaeth sy’n hanfodol yn y gweithle.

Mae’n gynllun addysg lle mae grŵp o fyfyrwyr yn cymryd rhan mewn ‘cwmni ymgynghori’ er mwyn rhoi cyngor i’n cleientiaid. Cynigir y gwasanaeth i gwmnïau o bob math, o fusnesau bach a chanolig, i sefydliadau aml-genedlaethol ac nid-er-elw. Mae’r myfyrwyr yn mynd at wraidd y broblem, sy’n arwain at adroddiad manwl a chyflwyno eu hargymhellion.

Business Clinic
Sut mae’n gweithio:

Yn y flwyddyn olaf, mae myfyrwyr yn cynnig profiad ymgynghori llawn. Ar ôl cwmpasu’r prosiect, gall cleientiaid ddisgwyl grwpiau o dri/pedwar myfyriwr i fynd i’r afael â phroblem y sefydliad mewn ffordd ymarferol. Yn gyffredinol, mae hyn yn golygu ymweld â’r sefydliad, cyfathrebu â chleientiaid ynglŷn â’u cynnydd, cynnal gwaith ymchwil sylfaenol neu eilaidd ar ran y cleient ac, yn olaf, gwneud argymhellion ar ffurf adroddiadau a chyflwyniadau.

Meysydd cymorth posibl:

 • Adolygiad logisteg ac argymhellion
 • Archwiliad adnoddau dynol ac argymhellion
 • Astudiaethau dichonoldeb ar benderfyniadau strategol neu ehangu
 • Marchnata digidol ac archwiliadau’r cyfryngau cymdeithasol
 • Adolygiadau marchnata strategol
 • Perthynas tair ffordd (Sefydliadau / Ysgolheigion / Myfyrwyr)

Business clinic triangle final
Nod pob prosiect yw ymchwilio a gwneud argymhellion i’ch sefydliad a fydd o fudd i’ch sefydliad o ran darparu adnodd. Er mwyn gwneud hynny, mae disgwyl i’r cleientiaid gydweithio â’r brifysgol a’r Clinig Busnes yn y ffyrdd canlynol:

 • Cytuno ar y briff ymgynghori gyda Chlinig Busnes PDC
 • Darparu’r cymorth / y wybodaeth ofynnol i alluogi’r myfyrwyr i gwblhau’r prosiect. Os yw’n ymarferol, bydd y myfyrwyr yn ymweld â safle’r sefydliad.
 • Cyswllt: bydd hyn yn cynnwys cyfarfod cychwynnol gyda thiwtoriaid i lunio drafft o friff cychwynnol, cyfarfod cyntaf gyda myfyrwyr yn safle’r Brifysgol neu drwy fideogynadledda, cyfathrebu dros y ffôn / drwy e-byst drwy gydol y prosiect, a bod ar gael i ddod i safle’r brifysgol ar gyfer cyflwyniad yr Adroddiad Ymgynghori. Yn sgil eu natur, efallai y bydd rhai prosiectau yn galw am gyswllt mwy rheolaidd.
 • Ymwneud â’r broses o farcio’r adroddiad / cyflwyniad ymgynghori
 • Caiff lefel y cyfrinachedd / sensitifrwydd masnachol ei sefydlu a chaiff camau priodol eu rhoi yn eu lle
 • Yn dibynnu ar y maint, y cymhlethdod a’r amserlen, gallai’r prosiect fod yn fwy priodol i fyfyrwyr israddedig neu feistr.
 • Caiff pob busnes ei gyfweld a’i fetio i wirio pa mor briodol yw’r prosiect a pha mor addas yw’r sefydliad i’r brifysgol a’r myfyrwyr weithio arno. Personél lefel uwch y Brifysgol fydd yn gosod meini prawf priodoldeb.

Bydd y Clinig Busnes yn cynorthwyo cwmnïau ymgynghori’r myfyrwyr ac unigolion, gan ddarparu arweiniad priodol, yn bennaf drwy weithdai/goruchwylio rheolaidd a rhoi adborth pan fo angen. Mae’r Clinig Busnes yn ymdrechu i gwmnïau ymgynghori’r myfyrwyr lunio adroddiadau a chyflwyniadau ymgynghori o’r safon uchaf.

Ni fydd cost am y cyngor na’r wybodaeth a ddarperir gan y Clinig Busnes.
Os oes gan eich sefydliad broblem benodol neu fwlch yn ei wybodaeth, byddai’r Clinig Busnes yng Nghyfnewidfa PDC wrth ei fodd petaech yn cysylltu â ni.

CYSYLLTWCH Â NI