Cyngor Proffesiynol i fusnesau go iawn

Mae Clinig Busnes Ysgol Fusnes De Cymru yn rhoi cyfle i fyfyrwyr weithio i 'gwmni ymgynghori' sy'n rhoi cyngor i gleientiaid go iawn. Mae’r gwasanaeth, sy’n cael ei oruchwylio gan aelodau staff profiadol, ar gael i bob math o gwmnïau o BBaCh i gwmnïau rhyngwladol a sefydliadau nid-er-elw.

Mae ein myfyrwyr yn mynd at wraidd problemau cleientiaid cyn darparu adroddiad manwl a chyflwyniad o'u hargymhellion. Mae'r Clinig Busnes yn galluogi myfyrwyr i feithrin sgiliau personol, ymwybyddiaeth, a disgyblaeth sy'n hanfodol yn y gweithle.

Business Clinic


Pam gweithio gyda Chlinig Busnes Ysgol Fusnes De Cymru?

Profiad go iawn gyda chleientiaid go iawn

Mae ein myfyrwyr yn dod yn ddadansoddwyr dan hyfforddiant fel rhan o'n Clinig Busnes sy'n cynnig profiad ymgynghori llawn. Mae myfyrwyr fel arfer yn ffurfio timau o fewn y cwmni cyn gweithio gyda chleientiaid go iawn i nodi eu problemau.

Mae myfyrwyr yn ymweld â sefydliadau cleientiaid ac maent yn cynnal ymchwil cynradd ac eilaidd ar eu rhan. Yna maent yn gwneud argymhellion i gleientiaid ar ffurf adroddiad a/neu gyflwyniad. Mae ein myfyrwyr hefyd yn cyfathrebu â chleientiaid am eu cynnydd trwy gydol y broses.

Meysydd y gallwn efallai helpu gyda nhw

Mae ein Clinig Busnes yn asesu pob cleient fesul achos. Gall y cwmni ymgynghori dan arweiniad myfyrwyr helpu o bosibl mewn meysydd amrywiol gan gynnwys:

 • Archwiliad ac argymhellion cyfrifeg
 • Marchnata digidol ac archwiliadau cyfryngau cymdeithasol
 • Astudiaethau dichonoldeb ar benderfyniadau strategol neu ehangu
 • Archwiliad adnoddau dynol ac argymhellion
 • Adolygiad logistaidd ac argymhellion
 • Adolygiadau marchnata strategol

Arweiniad a chefnogaeth broffesiynol

Mae myfyrwyr yn datblygu eu sgiliau tra'n helpu cleientiaid go iawn o dan oruchwyliaeth ein staff profiadol sydd hefyd yn darparu arweiniad, adborth, a gweithdai.

Nod y Clinig Busnes yw i fyfyrwyr gynhyrchu adroddiadau ymgynghorol a chyflwyniadau i gleientiaid i safonau diwydiant.

Business Clinic three block


Cysylltu â Chlinig Busnes PDC

Business Clinic - Working with Industry_42255

P'un a ydych am nodi problem benodol, bwlch gwybodaeth, neu feysydd i'w datblygu o fewn eich busnes, neu os ydych am gael adolygiad annibynnol o'ch sefydliad, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych. Cysylltwch â ni drwy e-bostio Martyn Rowling, Cyfarwyddwr Clinig Busnes De Cymru, drwy [email protected].

Cyfleusterau

Business

O’r Ystafell Ffug Lys i’r Clinig Cyngor Busnes, mae gan Ysgol Fusnes De Cymru yr holl gyfleusterau y bydd eu hangen arnoch i baratoi ar gyfer eich dyfodol.

Am ddim i gleientiaid

Business Clinic Meeting with Client

Ni chodir tâl ar gleientiaid am gyngor a/neu wybodaeth a ddarperir gan fyfyrwyr yng Nghlinig Busnes Prifysgol De Cymru.


Chloe Buckley_ Marketing Undergraduate_49755 cropped

Yr hyn y gall cleientiaid ei ddisgwyl wrth weithio gyda Chlinig Busnes PDC

Nod pob prosiect yw i'n myfyrwyr wneud ymchwil am eich sefydliad cyn gwneud argymhellion er budd eich busnes. Bydd disgwyl i chi weithio gyda PDC a’n myfyrwyr yn y ffyrdd canlynol:

 • Cyswllt â’r Brifysgol – bydd hyn yn cynnwys cyfarfod cyntaf gyda thiwtoriaid i ddrafftio briff cychwynnol a chyfarfod cyntaf gyda myfyrwyr ar y campws neu drwy gynadledda fideo, a chyfathrebu â myfyrwyr dros y ffôn a thrwy e-bost yn ystod y prosiect. Bydd angen i chi hefyd fynychu PDC i gyflwyno'r adroddiad ymgynghori.
 • Cytuno ar friff ymgynghorol gyda'n Clinig Busnes.
 • Penderfynu ar lefel cyfrinachedd a sensitifrwydd masnachol a sefydlir a'r mesurau priodol a roddir yn eu lle i sicrhau hyn.
 • Penderfynu a yw'r prosiect yn fwy priodol ar gyfer myfyrwyr israddedig neu radd meistr, yn dibynnu ar ei faint, ei gymhlethdod a'i amserlen.
 • Darparu'r gefnogaeth a'r wybodaeth angenrheidiol i alluogi ein myfyrwyr i gwblhau'r prosiect. Os yw'n bosibl, bydd ein myfyrwyr yn ymweld â safle eich sefydliad.
 • Bydd pob busnes yn cael ei gyfweld a'i adolygu fesul achos i weld a yw'r prosiect a'r sefydliad yn briodol i PDC a'i myfyrwyr weithio gyda nhw.


Y cam nesaf