Arwain a Rheoli

GYRRU NEWID AR GYFER GWELL YFORY

Rydym wedi dylunio cyfres o weithdai arwain a rheoli i'ch helpu i wellau'ch sgiliau ac i ddod yn arweinydd mwy effeithiol ar unrhyw gyfnod o'ch gyrfa. 

Gellir bwcio'r gweithdai'n unigol, gan ganiatáu i chi deilwra'ch dysgu, neu fel pecyn i gyflawni cymhwyster ILM ar lefel 5 (rheolwr canol) a lefel 7 (uwch reolwr). 

Gellir cyflwyno'r opsiynau hyn fel rhaglenni penodol yn eich gweithle, neu gallwch fynychu yma yn y Brifysgol ac ennill dyfarniad, tystysgrif neu gymhwyster lefel diploma. 

Cysylltwch â ni

E: [email protected]

F: 01443 482482

Twitter: @MasnacholPDC

Yn seiliedig ar fodel ‘Pum camweithrediad Tîm’ Lencioni, mae’r rhaglen hon wedi’i chynllunio’n benodol i reolwyr ganolbwyntio ar ddatblygu sgiliau ac ymddygiadau i arwain timau mwy cydlynol, hynod weithredol.

Mwy yma


I ennill Dyfarniad ILM Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth, rhaid i chi gwblhau nifer penodol o gredydau, i drafod y llwybr hwn, siaradwch ag aelod o'n tîm er mwyn i ni allu dod o hyd i lwybr hyblyg sy'n addas i chi. 


I fwcio lle ar unrhyw un o'r gweithdai hyn, e-bostiwch [email protected] neu ffoniwch 01443 482 482.


ILM logo

 • Yr Amgylchedd Arweinyddiaeth Strategol -Arweinyddiaeth strategol, arweinyddiaeth drawsnewidiol, strwythur a systemau sy’n eich helpu i feddwl yn strategol.
 • Arweinyddiaeth Strategol – Y berthynas rhwng arweinwyr a dilynwyr. Cyd-destun a phwrpas arweinyddiaeth. Cymhlethdodau adeiladu perthnasoedd.
 • Datblygu Uwch Arweinwyr – Dealltwriaeth emosiynol, hunanymwybyddiaeth, arfer myfyriol, pwrpas, gweledigaeth a gwerthoedd.
 • Cynllunio a Gweithredu Newid – Modelau newid, ymholi gwerthfawrogol, cydweithredu, diwylliant, rhoi grym i bobl, cynllunio ac atebolrwydd. Grym, Gwleidyddiaeth, Dylanwad a
 • Rhwydweithio – Cyfathrebu, dylanwadu, cyddrafod, grym personol, ymholi naratif.

Fformat:

 • Ar-lein
 • Tiwtor-led
 • 10 Diwrnod 09:30 - 13:30
 • 1-1 Tiwtorial

Cyrsiau sydd ar ddod:

 • Dechrau 9 Ebrill 2021

Dyddiadau: 9 & 23 Ebrill, 11 & 27 Mai, 14 Mehefin, 1, 12 & 29 Gorffennaf, 31 Awst, 23 Medi and 8 Hydref

 • Dechrau 9 Medi 2021

Dyddiadau: 9 & 28 Medi, 12 & 29 Hydref, 9, 15 & 29 Tachwedd, 13 Rhagfyr, 6 & 21 Ionawr & 3 Chwefror


I fwcio lle ar unrhyw un o'r gweithdai hyn, e-bostiwch [email protected] neu ffoniwch 01443 482 482.

ILM logo

Cyllid

I gael rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau byr ar gyllid, cliciwch yma.

Dosbarthiadau meistr

Mae'r sesiynau hanner diwrnod byr, miniog hyn yn cyflwyno pynciau newydd a pherthnasol i arweinwyr a rheolwyr. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Ar gyfer pwy mae hwn?

Mae Diploma NVQ Lefel 7 mewn Rheolaeth ac Arweinyddiaeth Strategol wedi'i anelu at uwch reolwyr a'r sawl sydd ar fin cymryd eu camau cyntaf i mewn i uwch reoli. Mae'r cymhwyster yn canolbwyntio ar ddatblygu eich sgiliau arwain a rheoli strategol, gan ganolbwyntio ar ddatblygu strategaeth sefydliadol a throi hwn yn berfformiad effeithiol.  

Beth yw'r gofynion mynediad? 

Does dim gofynion academaidd, ond rhaid bod ymgeiswyr yn gweithio mewn swydd lle mae modd iddynt ennill y dystiolaeth ofynnol i ddangos perfformiad cymwys. 

Beth mae'n ei gynnwys?
Er mwyn ennill yr NVQ llawn, bydd angen i chi gwblhau o leiaf 45 credyd, gan gynnwys y 3 uned hanfodol o Grŵp 1 (16 credyd), o leiaf 29 credyd o Grŵp 2, gan sicrhau bod gennych o leiaf 35 credyd ar Lefel 7. 
Beth yw'r llwybrau dilyniant? 
Gall Diploma NVQ Lefel 7 mewn Rheolaeth ac Arweinyddiaeth Strategol arwain at aelodaeth gyda'r Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth (ILM) a'r Sefydliad Rheolaeth Siartredig (CMI). Mae'r cymhwyster yn rhoi o leiaf 45 credyd i chi ar lefel ôl-raddedig gan eich galluogi i symud ymlaen at raglenni ôl-raddedig eraill y Brifysgol e.e. Gradd Meistr mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth, Gradd Meistr mewn Gweinyddiaeth Busnes (MBA)* ac ati. 
*Nodwch: Mae angen o leiaf 5 mlynedd o brofiad er mwyn cael lle ar y cwrs MBA. 
Am ragor o wybodaeth ac i gofrestru eich diddordeb, e-bostiwch [email protected].

ILM logo