Arwain a Rheoli

 ‘DATBLYGU EICH HUN’ ‘DATBLYGU EICH BUSNES’

Gyrru Canlyniadau Gwell
Mae ein rhaglenni wedi'u dylunio i roi cyfle i unigolion ddatblygu sgiliau, cyfarpar a thechnegau a fydd yn gwella eu perfformiad ac yn rhyddhau eu potensial yn y gweithle. 

Ar gyfer cyflogwyr, mae ein rhaglenni'n arwain at welliant mewn perfformiad rheoli a gallu arwain ac yn gyrru canlyniadau gwell. 

Gallwch ymuno ag un o'n cyrsiau agored, neu os hoffech i ni gyflwyno rhaglen benodol yn fewnol yn eich sefydliad, cysylltwch â ni ar uswcommercial@southwales.ac.uk.


Cysylltwch â ni

E: uswcommercial@southwales.ac.uk
F: 01443 482482
Twitter: @MasnacholPDC

Rydym wedi dylunio cyfres o weithdai arwain a rheoli i'ch helpu i wellau'ch sgiliau ac i ddod yn arweinydd mwy effeithiol ar unrhyw gyfnod o'ch gyrfa. Gellir bwcio'r gweithdai'n unigol, gan ganiatáu i chi deilwra'ch dysgu, neu fel pecyn i gyflawni cymhwyster ILM ar lefel 5 (rheolwr canol) a lefel 7 (uwch reolwr). Gellir cyflwyno'r opsiynau hyn fel rhaglenni penodol yn eich gweithle, neu gallwch fynychu yma yn y Brifysgol ac ennill dyfarniad, tystysgrif neu gymhwyster lefel diploma.  

Ar gyfer rheolwyr canol, mae'r gweithdai'n cynnwys:

  • "Camu i Fyny": Deall Rôl Rheolwr (2 ddiwrnod)
  • "Arwain o'r Blaen": Asesu Perfformiad Arweinyddiaeth ( ddiwrnod)
  • Datblygu Sgiliau Meddwl yn Gritigol (1 diwrnod)
  • Arwain Arloesedd a Newid (1 diwrnod) 

I ennill Dyfarniad ILM Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth, rhaid i chi gwblhau nifer penodol o gredydau, i drafod y llwybr hwn, siaradwch ag aelod o'n tîm er mwyn i ni allu dod o hyd i lwybr hyblyg sy'n addas i chi. 

Y RHAGLEN WEITHREDOL - 11 Medi 2020

  • Yr Amgylchedd Arweinyddiaeth Strategol -Arweinyddiaeth strategol, arweinyddiaeth drawsnewidiol, strwythur a systemau sy’n eich helpu i feddwl yn strategol.
  • Arweinyddiaeth Strategol – Y berthynas rhwng arweinwyr a dilynwyr. Cyd-destun a phwrpas arweinyddiaeth. Cymhlethdodau adeiladu perthnasoedd.
  • Datblygu Uwch Arweinwyr – Dealltwriaeth emosiynol, hunanymwybyddiaeth, arfer myfyriol, pwrpas, gweledigaeth a gwerthoedd.
  • Cynllunio a Gweithredu Newid – Modelau newid, ymholi gwerthfawrogol, cydweithredu, diwylliant, rhoi grym i bobl, cynllunio ac atebolrwydd. Grym, Gwleidyddiaeth, Dylanwad a
  • Rhwydweithio – Cyfathrebu, dylanwadu, cyddrafod, grym personol, ymholi naratif.

I fwcio lle ar unrhyw un o'r gweithdai hyn, e-bostiwch uswcommercial@southwales.ac.uk neu ffoniwch 01443 482 482.


ILM logo

Cyllid

I gael rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau byr ar gyllid, cliciwch yma.


Dosbarthiadau meistr

Mae'r sesiynau hanner diwrnod byr, miniog hyn yn cyflwyno pynciau newydd a pherthnasol i arweinwyr a rheolwyr. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Ar gyfer pwy mae hwn?

Mae Diploma NVQ Lefel 7 mewn Rheolaeth ac Arweinyddiaeth Strategol wedi'i anelu at uwch reolwyr a'r sawl sydd ar fin cymryd eu camau cyntaf i mewn i uwch reoli. Mae'r cymhwyster yn canolbwyntio ar ddatblygu eich sgiliau arwain a rheoli strategol, gan ganolbwyntio ar ddatblygu strategaeth sefydliadol a throi hwn yn berfformiad effeithiol.  

Beth yw'r gofynion mynediad? 

Does dim gofynion academaidd, ond rhaid bod ymgeiswyr yn gweithio mewn swydd lle mae modd iddynt ennill y dystiolaeth ofynnol i ddangos perfformiad cymwys. 

Beth mae'n ei gynnwys?
Er mwyn ennill yr NVQ llawn, bydd angen i chi gwblhau o leiaf 45 credyd, gan gynnwys y 3 uned hanfodol o Grŵp 1 (16 credyd), o leiaf 29 credyd o Grŵp 2, gan sicrhau bod gennych o leiaf 35 credyd ar Lefel 7. 
Beth yw'r llwybrau dilyniant? 
Gall Diploma NVQ Lefel 7 mewn Rheolaeth ac Arweinyddiaeth Strategol arwain at aelodaeth gyda'r Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth (ILM) a'r Sefydliad Rheolaeth Siartredig (CMI). Mae'r cymhwyster yn rhoi o leiaf 45 credyd i chi ar lefel ôl-raddedig gan eich galluogi i symud ymlaen at raglenni ôl-raddedig eraill y Brifysgol e.e. Gradd Meistr mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth, Gradd Meistr mewn Gweinyddiaeth Busnes (MBA)* ac ati. 
*Nodwch: Mae angen o leiaf 5 mlynedd o brofiad er mwyn cael lle ar y cwrs MBA. 
Am ragor o wybodaeth ac i gofrestru eich diddordeb, e-bostiwch uswcommercial@southwales.ac.uk.

ILM logo