Caffael a Chyflenwi

Meincnod Rhagoriaeth

Mae cymwysterau'r Sefydliad Siartredig Prynu a Chyflenwi (CIPS) yn cael eu hystyried yn eang fel meincnod rhagoriaeth rhyngwladol, gan wella safonau proffesiynoldeb a pherfformiad drwy gydol y prynu a'r cyflenwad.

diwrnod agored

Cofrestrwch i ymuno â'n noson agored rithwir Cadwyn Gyflenwi a Chyflenwi, lle gallwch glywed y cyfleoedd hyfforddi diweddaraf 

 Diwrnod agored:

26 Tachwedd 3:30 - 4:30 pm

10 Rhagfyr 3:30 - 4:30 pm

Archebwch yma i gofrestru

CYSYLLTWCH Â NI

E: [email protected]

F: 01443 482482

Twitter: @USWCommercial

Beth fyddwch yn dysgu? 

Byddwch yn cwblhau'r wyth modiwl canlynol:

 • Cwmpas a Dylanwad Caffael*
 • Caffael a chyflenwi yn ymarferol*
 • Cyrchu moesegol a chyfrifol**
 • Contractio Masnachol**
 • Perthnasoedd â Chyflenwyr**
 • Trafod Masnachol**
 • Diffinio anghenion busnes**
 • Rheoli asedau oes gyfan**

*Ffi'r Modiwl: £550.00 (modiwl 12 credyd)

**Ffi'r Modiwl: £300.00 (modiwl 6 credyd)

Mae ffi’r modiwl yn cynnwys cyflwyno modiwlau a nodiadau cwrs CIPS. 

Bydd rhaid talu unrhyw ffioedd arholiadau (gan gynnwys costau ailsefyll) yn ychwanegol at ffi'r modiwl.

Cyrsiau sydd ar ddod

Cofrestrwch yma - Dechrau 5 Ionawr 2021.

Beth fyddwch yn dysgu? 

Byddwch yn cwblhau'r wyth modiwl canlynol:

 • Rheoli timau ac unigolion*
 • Uwch reolaeth gytundebol ac ariannol*
 • Rheoli risgiau cytundebol**
 • Rheoli Prosiect a Newidiadau**
 • Rheoli risg y gadwyn gyflenwi**
 • Meddu ar fantais gystadleuol**
 • Rheoli Categorïau**
 • Rheoli caffael moesegol**

*Ffi'r Modiwl: £500.00 (modiwl 12 credyd)

**Ffi'r Modiwl: £250.00 (modiwl 6 credyd)

Mae ffi’r modiwl yn cynnwys cyflwyno modiwlau a nodiadau cwrs CIPS. 

Bydd rhaid talu unrhyw ffioedd arholiadau (gan gynnwys costau ailsefyll) yn ychwanegol at ffi'r modiwl.

Cyrsiau sydd ar ddod

Cofrestrwch yma - dechrau 6 Ionawr 2021.


Beth fyddwch yn dysgu?

Byddwch yn cwblhau'r saith modiwl canlynol:

 • Cadwyn gyflenwi strategol fyd-eang*
 • Arweinyddiaeth foesegol strategol* 
 • Strategaeth fasnachol fyd-eang*
 • Dylunio'r rhwydwaith cyflenwi**
 • Strategaeth logisteg fyd-eang **
 • Rheoli data masnachol**
 • Heriau strategol y dyfodol**

*Ffi'r Modiwl: £500.00 (modiwl 12 credyd)

**Ffi'r Modiwl: £250.00 (modiwl 6 credyd)

Mae ffi’r modiwl yn cynnwys cyflwyno modiwlau a nodiadau cwrs CIPS. 

Bydd rhaid talu unrhyw ffioedd arholiadau (gan gynnwys costau ailsefyll) yn ychwanegol at ffi'r modiwl.

Cyrsiau sydd ar ddod

Cofrestrwch yma - dechrau 7 Ionawr 2021

Arholiadau

Bydd holl arholiadau CIPS yn cael eu gwneud ar gyfrifiadur ac fe'u gelwir yn CBE.  Ar hyn o bryd mae holl arholiadau CIPS yn cael eu gwneud o bell. Bydd angen gwasanaethau TG priodol ar y sawl sy'n cymryd rhan yn y cwrs er mwyn gallu cyflawni hyn. 

Bydd dau fath o arholiad:

Ymateb gwrthrychol (OR) - Mae'r math hwn o arholiad yn eich caniatáu i ddewis ymateb a ddiffiniwyd yn flaenorol.

Ymateb gwneuthuredig (CR) - Mae'r math hwn o arholiad yn gofyn am ateb hirach, ar ffurf traethawd.  


Costau arholiadau:

£90 fesul arholiad CR 

£75 fesul arholiad OR 


Telir y ffioedd arholiad ymlaen llaw, anfonir anfoneb gyda ffioedd y modiwlau ac arholiadau cyn i'r cwrs gychwyn. Bydd y sawl ar y cwrs yn cael eu cyflwyno i'r wythnos arholiadau berthnasol yn dilyn y modiwl a astudiwyd. Os nad yw unigolion yn dymuno cael eu cyflwyno ar gyfer arholiad penodol yn ystod yr wythnos arholiadau, bydd angen darparu cadarnhad ysgrifenedig.

Canllawiau astudio CIPS

Mae gofyn bod y sawl ar y cwrs yn prynu eu canllawiau astudio CIPS eu hunain yn uniongyrchol trwy Siop Lyfrau CIPS. Gall myfyrwyr CIPS ddewis prynu llyfr copi caled neu e-lyfr. Gellir dod o hyd i fanylion ar wefan CIPS

Aelodaeth CIPS i Fyfyrwyr

Rhaid i bob unigolyn gofrestru'n uniongyrchol gyda CIPS er mwyn dod yn aelod fel myfyriwr.  Dylid talu'r ffioedd i CIPS yn uniongyrchol. Mae'n bwysig iawn eich bod yn cofrestru gyda CIPS ar unwaith wedi i chi fwcio'ch lle ar y cwrs, oherwydd ni fyddwch yn gallu parhau â'r cwrs neu unrhyw arholiadau heb aelodaeth CIPS.

Dylid anfon unrhyw ymholiadau am aelodaeth at CIPS 


Strwythur y Cwrs

Bydd y cyrsiau CIPS yn cael eu cyflwyno ar-lein gan ddefnyddio platfform dysgu rhithwir Prifysgol De Cymru o'r enw Blackboard. 


Mae'n ofynnol bod y sawl sy'n mynychu'r cwrs yn meddu ar y canlynol er mwyn cymryd rhan lawn yn y cwrs:

Gliniadur gyda chamera a meicroffon

Mynediad at Google ChromeMae cymwysterau NVQ mewn Rheoli'r Gadwyn Gyflenwi yn gymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol sy'n deillio o'r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol (NOS) ar Reoli'r Gadwyn Gyflenwi a Logisteg ar y cyd â sefydliadau'r DU a'u rheolwyr yn y sectorau cyhoeddus a phreifat a'r trydydd sector.  

Mae'r cymwysterau NVQ hyn yn darparu cymhwyster i'r bobl sy'n cyfrannu at weithrediad a/neu reolaeth gweithgareddau'r gadwyn gyflenwi ar draws yr economi sy'n dangos bod ganddynt yr wybodaeth, y sgiliau a'r ddealltwriaeth ofynnol i gyflawni eu rôl at safon broffesiynol. Mae'r cymwysterau hyn yn dangos i gyflogwr bod cyflogai abl ac yn gymwys i wneud eu swydd ac yn cadarnhau bod ganddynt amrediad o sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth hyblyg, wedi'u cefnogi gan gymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol.  

Diploma Lefel 3 mewn Rheoli'r Gadwyn Gyflenwi 

Ar gyfer pwy mae hwn? 

Gweithwyr proffesiynol ym maes caffael sy'n cyflawni amrediad eang o weithgareddau gwaith cymhleth, ansafonol ac amrywiol gyda chryn dipyn o gyfrifoldeb, ymreolaeth a chydweithio gydag eraill. Mae rheolwyr stoc, prynwyr cynorthwyol ac arweinwyr tîm yn esiamplau o'r swyddi hyn.  

Beth yw'r gofynion mynediad?  

Does dim gofynion academaidd, ond rhaid bod ymgeiswyr yn gweithio mewn swydd lle mae modd iddynt ennill y dystiolaeth ofynnol i ddangos perfformiad cymwys.  

Beth mae'n ei gynnwys? 

Rhaid i ymgeiswyr gwblhau o leiaf 14 uned, gwerth o leiaf 42 credyd, gan gynnwys unedau gorfodol a dewisol. Mae chwe chategori i'r cymhwyster (A, B, C, D, E a F) gydag ymgeiswyr yn gorfod dewis nifer penodol o unedau o bob categori.  

Beth yw'r llwybrau dilyniant? 

Mae'n bosib y bydd ymgeiswyr sy'n cwblhau Diploma Lefel 3 am ystyried symud ymlaen i Ddiploma Lefel 5 os oes cyfle i weithredu ar lefel uwch yn eu rôl. Fel arall, mae'n bosib y bydd ymgeiswyr am ystyried cwblhau Cyfnod Sylfaen llwybr arholiad proffesiynol CIPS (Sefydliad Siartredig Prynu a Chyflenwi).  

Diploma Lefel 5 mewn Rheoli'r Gadwyn Gyflenwi 

Ar gyfer pwy mae hwn? 

Gweithwyr proffesiynol ym maes caffael sy'n cyflawni amrediad eang o weithgareddau gwaith cymhleth, technegol neu broffesiynol gyda chryn dipyn o gyfrifoldeb personol, ymreolaeth dros eraill a dyrannu adnoddau. Mae rheolwyr stoc, rheolwyr prynu, prynwyr neu uwch brynwyr yn esiamplau o'r swyddi hyn. 

Beth yw'r gofynion mynediad?  

Does dim gofynion academaidd, ond rhaid bod ymgeiswyr yn gweithio mewn swydd lle mae modd iddynt ennill y dystiolaeth ofynnol i ddangos perfformiad cymwys.  

Beth mae'n ei gynnwys? 

Rhaid i ymgeiswyr gwblhau o leiaf 14 uned, gwerth o leiaf 60 credyd, gan gynnwys unedau gorfodol a dewisol. Mae pum categori i'r cymhwyster (A, B, C, D ac E) gydag ymgeiswyr yn gorfod dewis nifer penodol o unedau o bob categori.  

Beth yw'r llwybrau dilyniant? 

Mae'r NVQ hwn yn gallu rhoi mynediad i ymgeiswyr at raglen MSc y Brifysgol mewn Rheoli'r Gadwyn Gyflenwi, yn amodol ar gymeradwyaeth academaidd. Gellir cael mwy o wybodaeth trwy gwrdd â staff academaidd.  

Mae'r rhaglen NVA ar y gadwyn gyflenwi yn rhaglen seiliedig ar waith cwrs heb arholiadau. Mae hefyd yn eich caniatáu i ddewis pryd rydych chi'n cwblhau eich gwaith, yn hytrach na gorfod bod yn yr ystafell ddosbarth am nifer penodol o oriau.  

Am ragor o wybodaeth ar yr NVQ mewn Rheoli'r Gadwyn Gyflenwi, cliciwch yma. Am ragor o wybodaeth ar yr NVQ mewn Arweinyddiaeth Strategol, cliciwch yma. I siarad ag aelod o'r tîm datblygiad busnes, e-bostiwch [email protected]