Caffael a Chyflenwi

Benchmark of Excellence

The Chartered Institute of Purchasing and Supply (CIPS) qualifications are widely regarded as an international benchmark of excellence, enhancing standards of professionalism and performance throughout purchasing and supply.

CYSYLLTWCH Â NI

E: uswcommercial@southwales.ac.uk

F: 01443 482482

Twitter: @USWCommercial

Beth fyddwch yn dysgu? 

Byddwch yn cwblhau'r wyth modiwl canlynol: 

 • Cwmpas a Dylanwad Caffael 
 • Cyrchu moesegol a chyfrifol 
 • Contractio Masnachol 
 • Perthnasoedd â Chyflenwyr 
 • Trafod Masnachol 
 • Diffinio anghenion busnes 
 • Rheoli asedau oes gyfan 
 • Caffael a Chyflenwi yn Ymarferol 

Mae ffi'r modiwl yn cynnwys cyflwyniad y modiwl, canllaw astudio CIPS a ffi'r arholiad (ymgais gyntaf yn unig). Bydd rhaid talu unrhyw gostau ailsefyll yn ychwanegol at ffi'r modiwl.  

Cyrsiau sydd ar ddod

Cofrestrwch yma dechrau 2019.

Uwch Ddiploma mewn Caffael a Chyflenwi Byddwch yn cwblhau'r wyth modiwl canlynol: 

 • Rheoli timau ac unigolion 
 • Rheoli risgiau cytundebol 
 • Rheoli'r Prosiect a Newidiadau 
 • Rheoli risg y gadwyn gyflenwi 
 • Meddu ar fantais gystadleuol 
 • Rheoli Categorïau 
 • Rheoli caffael moesegol 
 • Uwch reolaeth gytundebol ac ariannol 

Cyrsiau sydd ar ddod

Cofrestrwch yma dechrau 2019.

Beth fyddwch yn dysgu? 

 • Cadwyn gyflenwi strategol fyd-eang
 • Arweinyddiaeth foesegol strategol
 • Dylunio'r rhwydwaith cyflenwi 
 • Strategaeth logisteg fyd-eang
 • Rheoli data masnachol 
 • Strategaeth fasnachol fyd-eang 
 • Heriau strategol y dyfodol 

 • Ariannol 

Cyrsiau sydd ar ddod

Cofrestrwch yma dechrau 2019.


Mae cymwysterau NVQ mewn Rheoli'r Gadwyn Gyflenwi yn gymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol sy'n deillio o'r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol (NOS) ar Reoli'r Gadwyn Gyflenwi a Logisteg ar y cyd â sefydliadau'r DU a'u rheolwyr yn y sectorau cyhoeddus a phreifat a'r trydydd sector.  

Mae'r cymwysterau NVQ hyn yn darparu cymhwyster i'r bobl sy'n cyfrannu at weithrediad a/neu reolaeth gweithgareddau'r gadwyn gyflenwi ar draws yr economi sy'n dangos bod ganddynt yr wybodaeth, y sgiliau a'r ddealltwriaeth ofynnol i gyflawni eu rôl at safon broffesiynol. Mae'r cymwysterau hyn yn dangos i gyflogwr bod cyflogai abl ac yn gymwys i wneud eu swydd ac yn cadarnhau bod ganddynt amrediad o sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth hyblyg, wedi'u cefnogi gan gymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol.  

Diploma Lefel 3 mewn Rheoli'r Gadwyn Gyflenwi 

Ar gyfer pwy mae hwn? 

Gweithwyr proffesiynol ym maes caffael sy'n cyflawni amrediad eang o weithgareddau gwaith cymhleth, ansafonol ac amrywiol gyda chryn dipyn o gyfrifoldeb, ymreolaeth a chydweithio gydag eraill. Mae rheolwyr stoc, prynwyr cynorthwyol ac arweinwyr tîm yn esiamplau o'r swyddi hyn.  

Beth yw'r gofynion mynediad?  

Does dim gofynion academaidd, ond rhaid bod ymgeiswyr yn gweithio mewn swydd lle mae modd iddynt ennill y dystiolaeth ofynnol i ddangos perfformiad cymwys.  

Beth mae'n ei gynnwys? 

Rhaid i ymgeiswyr gwblhau o leiaf 14 uned, gwerth o leiaf 42 credyd, gan gynnwys unedau gorfodol a dewisol. Mae chwe chategori i'r cymhwyster (A, B, C, D, E a F) gydag ymgeiswyr yn gorfod dewis nifer penodol o unedau o bob categori.  

Beth yw'r llwybrau dilyniant? 

Mae'n bosib y bydd ymgeiswyr sy'n cwblhau Diploma Lefel 3 am ystyried symud ymlaen i Ddiploma Lefel 5 os oes cyfle i weithredu ar lefel uwch yn eu rôl. Fel arall, mae'n bosib y bydd ymgeiswyr am ystyried cwblhau Cyfnod Sylfaen llwybr arholiad proffesiynol CIPS (Sefydliad Siartredig Prynu a Chyflenwi).  

Diploma Lefel 5 mewn Rheoli'r Gadwyn Gyflenwi 

Ar gyfer pwy mae hwn? 

Gweithwyr proffesiynol ym maes caffael sy'n cyflawni amrediad eang o weithgareddau gwaith cymhleth, technegol neu broffesiynol gyda chryn dipyn o gyfrifoldeb personol, ymreolaeth dros eraill a dyrannu adnoddau. Mae rheolwyr stoc, rheolwyr prynu, prynwyr neu uwch brynwyr yn esiamplau o'r swyddi hyn. 

Beth yw'r gofynion mynediad?  

Does dim gofynion academaidd, ond rhaid bod ymgeiswyr yn gweithio mewn swydd lle mae modd iddynt ennill y dystiolaeth ofynnol i ddangos perfformiad cymwys.  

Beth mae'n ei gynnwys? 

Rhaid i ymgeiswyr gwblhau o leiaf 14 uned, gwerth o leiaf 60 credyd, gan gynnwys unedau gorfodol a dewisol. Mae pum categori i'r cymhwyster (A, B, C, D ac E) gydag ymgeiswyr yn gorfod dewis nifer penodol o unedau o bob categori.  

Beth yw'r llwybrau dilyniant? 

Mae'r NVQ hwn yn gallu rhoi mynediad i ymgeiswyr at raglen MSc y Brifysgol mewn Rheoli'r Gadwyn Gyflenwi, yn amodol ar gymeradwyaeth academaidd. Gellir cael mwy o wybodaeth trwy gwrdd â staff academaidd.  

Mae'r rhaglen NVA ar y gadwyn gyflenwi yn rhaglen seiliedig ar waith cwrs heb arholiadau. Mae hefyd yn eich caniatáu i ddewis pryd rydych chi'n cwblhau eich gwaith, yn hytrach na gorfod bod yn yr ystafell ddosbarth am nifer penodol o oriau.  

Am ragor o wybodaeth ar yr NVQ mewn Rheoli'r Gadwyn Gyflenwi, cliciwch yma. Am ragor o wybodaeth ar yr NVQ mewn Arweinyddiaeth Strategol, cliciwch yma. I siarad ag aelod o'r tîm datblygiad busnes, e-bostiwch uswcommercial@southwales.ac.uk.