Canolfan Hyfforddi Cymru

Mae Canolfan Hyfforddi Cymru yn ganolfan o ragoriaeth ym maes coetsio yng Nghymru. Rydym yn cefnogi datblygiad a thwf hyfforddwyr trwy hyfforddiant, cymwysterau a'n gymuned o ymarfer

Mae coetsio'n golygu sgwrs rhwng yr hyfforddwr a'r cleient, gyda'r ffocws ar amcanion, strategaethau a chyrhaeddiad y cleient. Mae coetsio'n ymyrraeth hynod graff a phwerus, lle bydd unigolion yn tyfu, yn adlewyrchu ac yn dod yn ymwybodol o'u gwir amcanion trwy eglurder ac archwiliad. 

Ar lefel sefydliadol, mae coetsio'n gallu symud hyd yn oed y busnes mwyaf cymhleth i fod yn sefydliad dysgu gyda diwylliant sy'n sicrhau datblygiad i unigolion ac sy'n hyrwyddo dysgu fel modd o 'fod', yn syml trwy gael sgyrsiau mewn arddull coetsio. 

Gallwch ymuno ag un o'n cyrsiau agored, neu gallwn gyflwyno rhaglen deilwredig yn fewnol yn eich sefydliad.

CYSYLLTWCH Â NI

E: [email protected]
F: 01443 482482
Twitter: @MasnacholPDC

Fel canolfan gymeradwy ILM, rydym yn ymfalchïo mewn darparu rhaglenni profiadol, ystyrlon ac o ansawdd, gan sicrhau awyrgylch dysgu effeithiol sy'n ennyn diddordeb. Mae ein rhaglenni'n deillio o ddyhead i gynyddu eich gwybodaeth, hyder, gallu ac effeithiolrwydd fel hyfforddwr a mentor. 

Mae ein cyrsiau ar Lefel 3, 5 a 7 yn darparu cydnabyddiaeth o effeithiolrwydd coetsio a chyrhaeddiad eich gallu coetsio. 

Cyrsiau ar ddod; 

Tystysgrif ILM Lefel 5 ym maes Hyfforddi a Mentora 

Dyddiad dechrau'r cwrs: 16 Chwefror 2023 (Ymsefydlu 09:30 - 10:30)

Dyddiadau'r cwrs:

  • 6 Chwefror 2023 (Sefydlu)
  • 22 Chwefror, 15 Mawrth, 20 Ebrill, 17 Mai, 13 Mehefin, 13 Gorffennaf a 23 Awst 2023
  • 12 Gorffennaf & 15 Awst Grwpiau Goruchwylio (14:00 - 16:00)


Fformat: Trwy ein hamgylchedd dysgu rhithwir

Prin yw'r llefydd ar y cwrs hwn, bwciwch yma i sicrhau eich lle. 

Gwnewch ymholiad i siarad ag un o'n cynghorwyr os ydych yn ansicr ar ba lefel i fynychu. 

Archebwch Yma


Tystysgrif ILM Lefel 7 ym maes Hyfforddi a Mentora 

Dyddiad dechrau'r cwrs: 4ydd Gorffennaf 2023 (Anwythiad)

Dyddiadau: 

  • 4 Gorffennaf 2023 (Sefydlu)
  • 11 Gorffennaf, 15 Awst, 13 Medi, 17 Hydref, 14 Tachwedd, 12 Rhagfyr 2023, 16 Ionawr 2024 (Sesiynau addysgu 09:00 - 13:00)
  • 12 Mawrth a 10 Ebrill 2024 Grwpiau Goruchwylio (14:00 - 16:00)


Fformat: Trwy ein hamgylchedd dysgu rhithwir.

Prin yw'r llefydd ar y cwrs hwn, bwciwch yma i sicrhau eich lle. 

Gwnewch ymholiad i siarad ag un o'n cynghorwyr os ydych yn ansicr ar ba lefel i fynychu. 

Archebwch Yma


ILM logo

Goruchwyliaeth Coetsio.  

Nod goruchwyliaeth coetsio yw darparu awyrgylch cefnogol lle gallwch chi archwilio eich arferion coetsio. Mae goruchwylwyr coetsio'n darparu hyfforddwyr ag awyrgylch creadigol a chefnogol sy'n herio'r meddwl lle mae eich arferion coetsio yw ffocws y berthynas. 

Datblygiad Proffesiynol Parhaus. 

Os ydych chi eisoes yn gweithio fel hyfforddwr, mae gennym amrediad o ffyrdd y gallwn ymestyn eich ymarfer trwy ddatblygiad proffesiynol parhaus. Ewch â'ch gallu coetsio i'r lefel nesaf gyda'n Diploma Lefel 7 neu ein MSc ym maes Coetsio a Mentora. Yn ychwanegol at hyfforddiant a chymwysterau hirach, mae gweithdai byr, hanner diwrnod yn gallu awgrymu dulliau craff sy'n ennyn diddordeb i ddysgu a datblygu technegau coetsio newydd. 

Coetsio gan Gyfoedion.  

Cynhelir ein digwyddiadau coetsio gan gyfoedion bob yn ail fis mewn grwpiau, lle mae ein cymuned yn gallu rhannu meddyliau, teimladau a gwybodaeth i drafod gydag unigolion o'r un meddylfryd. Mae'r Sefydliad Coetsio swyddogol yn cydnabod digwyddiadau coetsio gan gyfoedion fel gweithgaredd defnyddiol ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus. 

Ein Rhwydwaith. 

Mae Canolfan Coetsio Cymru yn hwb ar gyfer hyfforddiant yng Nghymru a thu hwnt, gan wahodd eich hyfforddwyr, boed yn hyfforddi neu'n ymarfer, i ymgysylltu â'r rhwydwaith coetsio ac i fanteisio ar y buddion o wneud hynny. Cymerwch olwg ar ein tudalen benodol ar gymuned i ddarganfod

Coetsio 1-i-1

Nod coetsio 1-i-1 yw archwilio amcanion unigolyn, gan helpu i hwyluso gwneud yr amcanion hyn yn realiti. Mae gan ein hyfforddwyr amrywiaeth o brofiad yn y maes coetsio, felly pa bynnag faes o goetsio rydych chi'n edrych am, mae gennym yr hyfforddwr cywir i chi. 

Mae coetsio 1-i-1 hefyd yn gyfle i gyflogwyr ddarparu eu staff â chefnogaeth greadigol â ffocws ac sy'n ennyn diddordeb. Os yw coetsio'n elfen o'ch strategaeth sefydliadol neu os ydych wrthi'n datblygu'r prosesau hyn yn eich sefydliad, gallwn ddarparu eich adnoddau coetsio. 

Coetsio Tîm 

Mae coetsio tîm yn fformat arloesol i ddatblygu dysg a chynnal twf o fewn timau. Yn cael ei defnyddio ar draws pob lefel o sefydliad, mae'n rhoi cyfle i dimau ac unigolion ennill eglurder o ran eu diben, i dyfu gyda'i gilydd, i lunio amcanion a chynlluniau gweithredu, i greu timau sy'n perfformio ar lefel uchel sy'n cyfrannu at lwyddiant ehangach y sefydliad.  

Gellir cyflwyno'r cyrsiau uchod drwy ein rhaglen mynediad agored (rhithwir) neu fel rhaglenni teilwredig o fewn eich sefydliad. Os ydych yn bwriadu cael gafael ar gyllid ar eich cyfer chi neu'ch sefydliad, archwiliwch ein llwybrau ariannu neu gwnewch ymholiad i siarad â'n cynghorwyr.

PODLEDIAD

Rhwydwaith

Digwyddiadau