Cynhadledd Hyfforddi Cymru

Cynhadledd Hyfforddi Cymru 2020: Sicrhau Effaith

Rydym yn hynod falch o gael cyflwyno ein Seithfed Gynhadledd Hyfforddi Flynyddol, sy’n dod â rhai o ymarferwyr ac academyddion mwyaf blaenllaw’r byd yn y maes hyfforddi at ei gilydd.  


Thema cynhadledd eleni yw ‘Sicrhau Effaith’. Sut wyddom ni, fel hyfforddwr, ein bod yn sicrhau effaith ac yn gwneud gwahaniaeth i’n cleientiaid; fel unigolion ac oddi mewn i’r sefydliadau hynny y maent yn gweithio ynddynt. 


Mae’r gynhadledd wedi’i hanelu at ymarferwyr a hwyluswyr hyfforddi a mentora, rheolwyr hyfforddi ac Adnoddau Dynol ac unrhyw un sydd am osod diwylliant hyfforddi o fewn ei sefydliad.  

Proffil siaradwr – Erik Da Haan 

Erik de Haan yw Cyfarwyddwr Canolfan Hyfforddi Ashridge ac Athro Datblygu Trefniadaeth ym Mhrifysgol VU yn Amsterdam. Ymunodd ag Ashridge yn 2002 er bod ei agwedd tuag at hyfforddi wedi’i ysbrydoli gan ei hyfforddiant cwnsela a seicodynamig. 

Wedi cael pum mlynedd o brofiad fel hyfforddwr a chwnselydd i swyddogion gweithredol ac ymgynghorwyr, o’r flwyddyn 2000 dechreuodd Erik weithio fel goruchwyliwr ac achredydd i hyfforddwyr eraill. Erbyn hyn mae’n Gyfarwyddwr Rhaglen cwrs dwy flynedd Gradd Meistr (MSc) mewn Hyfforddi Gweithredol Ashridge a chwrs blwyddyn Diploma Ôl-raddedig mewn Goruchwyliaeth Drefniadol Ashridge.

Erik –  Crynodeb o’r Brif Araith

Yn y brif araith hon byddwn yn edrych ar y ‘maes’ sy’n amgylchynu sesiynau hyfforddi unigol mewn sefydliadau. Sut ydyn ni’n meddwl fod hyfforddi’n cael effaith sefydliadol (neu beidio)? Oes modd i ni gryfhau sesiynau unigol gyda chymorth ymyrraeth Datblygu Sefydliadol (O.D.) megis hyfforddi fel tîm neu hyd yn oed ymgynghori proses? Beth am y ffiniau o amgylch hyfforddi? Cyfrinachedd mewn aseiniadau cymysg? Oes raid i’r hyfforddwyr cynnal barhau i gynnal effaith eu trefniadaeth?

Proffil siaradwr – Christian Van Nieuwerburgh 

Yr Athro Christian van Nieuwerburgh yw Cyfarwyddwr Gweithredol Hyfforddi Twf Rhyngwladol, Athro Hyfforddi a Seicoleg Bositif ym Mhrifysgol Dwyrain Llundain (DU), Athro Gwadd ym Mhrifysgol Bergamo (Yr Eidal) a Chymrawd Anrhydeddus yng Nghanolfan Seicoleg Bositif yn Ysgol Graddedigion Addysg Melbourne ym Mhrifysgol Melbourne (Awstralia). 

Caiff Christian ei gydnabod yn arweinydd syniadaeth ym meysydd hyfforddiant addysg ac integreiddio hyfforddi a seicoleg bositif. Mae wedi cyhoeddi nifer o erthyglau, penodau o lyfrau a llyfrau ar y pynciau hyn. Mae’n cyflwyno anerchiadau arbennig ledled y byd yn rheolaidd ac yn cynnal ymchwil i’r defnydd o hyfforddi a seicoleg bositif yng nghyd-destun proffesiynol.

Christian  - Crynodeb o’r Brif Araith

Yn y brif araith hon, bydd Christian yn dadlau o blaid integreiddio seicoleg hyfforddi a seicoleg bositif er mwyn cael mwy o effaith o fewn grwpiau, sefydliadau a chymdeithas. Bydd y cyflwyniad yn cynnig strategaethau ar gyfer integreiddio hyfforddi a seicoleg bositif i arferion beunyddiol a bydd yn cynnig golwg cyffredinol i’r cynrychiolwyr o’r syniadaeth ddiweddaraf yn y maes hwn.


Mae tocynnau Archebu’n Gynnar yn £195 a chost dirprwyo talu llawn yw £245.

Ar gyfer archeb grŵp o 5 neu fwy gallwch fanteisio at y raddfa ostyngol - CYSYLLTWCH Â NI E: uswcommercial@southwales.ac.uk F: 01443 482482

CYMERWCH OLWG AR UCHAFBWYNTIAU CYNHADLEDD COETSIO CYMRU: