Cynhadledd Hyfforddi Cymru

Cynhadledd Hyfforddi Cymru 2021: Hyfforddi ar gyfer yfory

Mae Canolfan Hyfforddi Cymru PDC yn cyflwyno'r 8fed Gynhadledd Hyfforddi flynyddol i chi a bydd yn gwbl wahanol i rai blaenorol.


Eleni rydym yn dathlu hyfforddi mewn digwyddiad rhithwir 3 diwrnod, o 23 i 25 Mawrth 2021. 


Byddwn yn archwilio sut mae lles a chynaliadwyedd yn chwarae rhan allweddol wrth hyfforddi ar gyfer yfory a sut y gall hyfforddi ein helpu i gynllunio ar gyfer dyfodol newydd, cyffrous a llewyrchus. 

Mae angen i ni feddwl yn fwy am ein dyfodol a sut rydyn ni'n gweithredu bob dydd yn y gweithle. Fel hyfforddwyr, rydyn ni'n eistedd gyda rhai arweinwyr ac asiantau newid pwerus, fel hwyluswyr rydyn ni'n gweithio gyda sefydliadau a thimau sy'n gwneud gwahaniaeth. 

Rydym yn anelu at alluogi ymarferwyr unigol, a'r proffesiwn hyfforddi i ddatblygu strategaethau ac arferion sy'n darparu'r man cywir i'n cleientiaid (unigolion, arweinwyr a'u timau) gamu i'w rôl arweinyddiaeth angenrheidiol yn wyneb yr amgylchedd newidiol, er mwyn cynnal gobaith ac optimistiaeth sylfaenol. 

Mae Cynhadledd Hyfforddi Cymru yn dwyn ynghyd hyfforddwyr, seicolegwyr hyfforddi, a goruchwylwyr hyfforddi, hwyluswyr a gweithwyr proffesiynol eraill ym maes arweinyddiaeth i annog trafodaeth, ymgysylltu a hyder mewn Hyfforddi ar gyfer y dyfodol ac i fod yn ofod sy'n galluogi ac yn le i ddysgu. 

Er mai hon fydd ein 8fed cynhadledd flynyddol, ac rydym yn gwerthfawrogi y gallai rhai cydweithwyr fod yn brofiadol yn y maes hwn, i lawer ohonynt dyma fydd eu hymgysylltiad cyntaf mewn cynaliadwyedd a Hyfforddi ar sail lles. 

Mae'r digwyddiad hwn yn agored i bawb sy'n ymwneud ag ymarfer hyfforddi, p'un ai ar ddechrau eich gyrfa hyfforddi neu fel ymarferydd profiadol. 

Ymunwch â ni i gwrdd â'ch cymuned Hyfforddi gyda digon o gyfle i rwydweithio, dal i fyny a rhannu profiadau a gwybodaeth. 


Byddwch yn clywed gan ymarferwyr ac academyddion blaenllaw ym maes Hyfforddi a Mentora 

Byddwch yn cael mynediad llawn i'r tri diwrnod a fydd yn cynnwys amserlen llawn dop o ddosbarthiadau meistr rhyngweithiol ar-lein, pob un wedi'i gynllunio i ddangos meddwl ymarferol ac arloesol y gallwch chi ei roi ar waith ar unwaith i'ch rôl. 

Bydd y sesiynau'n cael eu recordio ac ar gael ar ôl y gynhadledd. 

Dydd 1: “Hyfforddi a Newid yn yr Hinsawdd - Sut allwn ni wasanaethu orau?” – Linda Aspey 

Mae newid yn yr hinsawdd, diraddiad amgylcheddol, anghyfiawnder cymdeithasol, colli bioamrywiaeth, a difodiant - gwirioneddol neu dan fygythiad - yn rhai o heriau mawr ein hoes.   

Yn y prif anerchiad hwn, bydd Linda Aspey yn eich gwahodd i ystyried y ffordd orau i ymateb a bod o wasanaeth fel hyfforddwyr. Sut y gallem weithio gyda'r hinsawdd ac argyfwng ecolegol. 

Sut ydyn ni'n cefnogi ein cleientiaid trwy'r cyfnodau hyn wrth ddod ar draws a cheisio rheoli ein pryderon, amddiffynfeydd a phryderon dirfodol ein hunain ynghylch newid yn yr hinsawdd? A ble rydyn ni'n mynd am gefnogaeth a datblygiad proffesiynol? 

Biog 

Mae Linda hefyd wedi ymrwymo'n gryf i weithio'n gefnogol gydag arweinwyr, timau a sefydliadau yn eu hymgais i archwilio ac i gymryd camau ystyrlon, adferol ar yr hinsawdd ac argyfwng ecolegol sy'n wynebu'r byd.  

Yn aelod sefydlol o'r Climate Coaching Alliance, mae Linda yn siarad ac yn ysgrifennu'n eang am newid yn yr hinsawdd a hyfforddi, a seicoleg hinsawdd. 

Dydd 2: Presenoldeb a lles Meddyliol - Maria Iliffe-Wood  

A oes cysylltiad rhwng lles meddyliol a phresenoldeb? Beth yw'r gwahaniaeth rhwng y ddau gyflwr meddwl, a beth sydd yr un peth? Bydd Maria Iliffe-Wood yn archwilio sut mae hi'n gweld presenoldeb a lles meddyliol, sut mae'r ddau yn cydblethu a beth mae hynny'n ei olygu i'n hymarfer hyfforddi. Beth yw presenoldeb a lles meddyliol?

Mae Maria wedi bod yn hyfforddi pobl ers dros 30 mlynedd. Mae hi'n gweithio gydag ystod eang o arweinwyr mewn sefydliadau ac mae hi'n Oruchwyliwr Hyfforddwyr cymwys. 

Dydd 3: hyfforddiant trawsbersonol - Hetty Einzig

Mae hyfforddiant trawsbersonol yn seiliedig ar seicoleg trawsbersonol ac yn ymgysylltu'n weithredol â'n Deallusrwydd Ysbrydol (SQ) gan adeiladu ar Ddeallusrwydd Emosiynol (EQ) a meddwl ecosystemaidd i alluogi safbwyntiau dyfnach ac ehangach ar yr heriau rydym yn eu hwynebu heddiw. Mae Hyfforddiant Trawsbersonol yn ein galluogi i weithio mewn modd mwy priodol ac effeithiol i adeiladu gwydnwch a chynaladwyedd, i feithrin ymdeimlad holistaidd o lesiant ac i ymgysylltu â newid mewn modd cadarnhaol. Mae'r fodel hyfforddiant addas i'r diben mewn byd sydd bellach yn cael ei adnabod fel un anwadal, ansicr, cymhleth ac amwys. Bydd y cyflwyniad hwn yn eich cyflwyno i fodel trawsbersonol yr hunan, i egwyddorion a modelau hyfforddi ar sail gwerthoedd a fydd yn helpu'ch cleientiaid i ddarganfod pŵer ac effeithiolrwydd pwy ydyn nhw, sut i gynnal eu hysbryd yn ystod cyfnodau anodd, a'u helpu i greu newid dwfn ac ystyrlon.

Daw Hetty â 25 mlynedd o brofiad seicoleg a hyfforddiant gweithredol i ddatblygiad arweinyddiaeth fyd-eang. Yn awdur llwyddiannus, mae ei gyrfa wedi cwmpasu'r celfyddydau, newyddiaduriaeth, y cyfryngau, iechyd a datblygiad polisi yn y sectorau preifat, cyhoeddus a gwirfoddol.

Diwrnod 1 - Cynaliadwyedd - 23 Mawrth

Y Babell Sgiliau

 • Pa ddefnydd yw Modelau beth bynnag?  Mary Hughes 
 • Cynnal ein hunain mewn cyfnod heriol - Jeannette Marshall 
 • Brand Personol - Joanna Davies 

Dosbarthiadau meistr

 • Hyfforddwyr ac Actifiaeth: Tiriogaeth Beryglus - Linda Aspey 
 • Croesawu ansicrwydd: Hyfforddi ar gyfer Cenedlaethau'r Dyfodol - Tanya Nash 
 • Amser i Feddwl: Gwrando ar Liberate - Linda Aspey 
 • Dechrau arni gyda pholisi cynaliadwyedd ar gyfer eich ymarfer hyfforddi - Alison Whybrow 

Stiwdio'r Hyfforddwyr

 • Medley Meistr - Sue Ling 
 • Hyfforddi mewn Addysg - Rose Blackman-Hegan

Hyfforddi'n Fyw

 • Myfyrio Beirniadol mewn Goruchwylio Hyfforddi - Pamela Heneberry ac Arthur Turner 
 • Man Agored yw'r Amgylchedd: Grŵp Cyd-fyfyrio - Mary Hughes

Diwrnod 2: Lles – Dydd Mercher 24 Mawrth 

Y Babell Sgiliau

 • Siarad Problemau v Sgwrs Datrys: Helpu'r Anogwr i Ail-fframio Problemau i Greu Mudiad - Chris Munro 
 • 'Peidiwch â meddwl am y rhinocers glas' – Gosod bwriadau cadarnhaol, cyraeddadwy - Neuadd Fictoria a Julie Watkins 
 • Gwersi a ddysgwyd gan Hyfforddwr GIG: mynd i'r afael ag anaf moesol pandemig a thrawma drwy hyfforddi - Cecilia Jones
 • Grymuso mewn Iechyd a Lles - Dr Andrew Parsons
 • Llesiant Grwpiau Hyfforddi - Dr Ana Paula Nacif     

Dosbarthiadau meistr

 • Gwydnwch Gyrfa – Arf cudd ar gyfer cyfnod heriol - Ruth Wootton 
 • Integreiddio Iechyd a Lles i Hyfforddi - Anthony Eldridge-Rogers
 • Beth os oes gan eich Cleient Feddyliau Hunanladdol? - Marie Faire  
 • Archwilio'r Cysylltiad rhwng Presenoldeb a Lles - Maria Iliffe-Wood 

Hyfforddi'n Fyw 

 • Blasu Goruchwylio Grŵp - Mary Hughes 

Stiwdio'r Hyfforddwyr

 • Natur Heriol Hyfforddi: Gwersi a Ddysgwyd o Chwaraeon - Brendan Cropley 
 • A all ffilm ysbrydoli hunanwybodaeth, hunanofal a rhoi eiliad i oedi? - Anthony Eldridge-Rogers a Lehla Eldridge 

Diwrnod 3: Hyfforddi ar gyfer Yfory – Dydd Iau 25 Mawrth 

Y Babell Sgiliau

 • Gwybodaeth awyr agored ar gyfer hyfforddi ar-lein - Fi Macmillan 
 • Safbwyntiau: Archwilio drwy Ail-fframio - Mary Hughes
 • Myfyrio ar Imperfection - Dr Carol Jarvis 

Dosbarthiadau meistr

 • Celfyddyd Hyfforddi Tîm - Georgina Woudstra & Allard de Jong 
 • Y Moments Cyntaf - Marc Gaudart
 • Eiliadau Creulon: ffyrdd creadigol o weithio gyda phoen, argyfwng a methiant  
 • Dull trawsbersonol - Hetty Einzig
 • Lles Corfforaethol - Dr Andrew Parsons 

Stiwdio'r Hyfforddwyr 

 • Hyfforddi mewn Sefydliad Llywodraeth Leol - Neuadd Fictoria a Julie Watkins 
 • Hyfforddi Grŵp ar Waith - Georgina Woudstra & Allard de Jong 
 • Gwersi o Niwroamrywiaeth mewn Hyfforddi - Elwyn Davies 

Hyfforddi'n Fyw

 • Blasu Goruchwylio Grŵp - Mary Hughes 

Gallwch fwcio ar-lein yma NEU os hoffech gael anfoneb, lawrlwythwch gopi o'n ffurflen archebu a'i dychwelyd i [email protected]

Os ydych chi'n am fwcio mwy na phum lle, gallwch arbed ar bris y tocynnau, anfonwch e-bost atom a bydd aelod o'n staff yn cysylltu â chi i drafod hyn ymhellach. 

CYMERWCH OLWG AR UCHAFBWYNTIAU CYNHADLEDD COETSIO CYMRU: