Adlewyrchu ar y Gynhadledd Hyfforddi

HYFFORDDI AR GYFER YFORY

Rhwng 23-25 Mawrth 2021 gwelwyd cannoedd o hyfforddwyr yn ymgynnull ar-lein ar gyfer amrywiaeth gyfoethog o brif sgyrsiau, dosbarthiadau meistr, arddangosiadau, pebyll sgiliau a mwy, wrth i gynhadledd flynyddol Canolfan Hyfforddi Cymru fynd yn rhithwir am y tro cyntaf. Roedd y symudiad o'r Vale Hotel i'r seiberofod hefyd yn golygu bod nifer uwch na'r arfer o fynychwyr o'r tu hwnt i Gymru yn cyfrannu at y trafodaethau ar themâu'r gynhadledd. 

Roedd gan Ddiwrnod Un a Dau themâu priodol sef ‘Cynaliadwyedd’ a ‘Lles’. Cynaliadwyedd amgylcheddol oedd yr ystyriaeth allweddol i nifer o'r cyflwynwyr, ac roedd yn galonogol clywed am y cynnydd sydyn yn aelodaeth cangen Cymru o'r Gynghrair Hyfforddi Hinsawdd erbyn diwedd y dydd. Ar ben hyn, trafodwyd materion yn ymwneud â chynaliadwyedd cymdeithasol, cymunedol, sefydliadol ac unigol. Yn yr un modd ag unrhyw gynhadledd hyfforddi lle mae'r thema'n bwnc, yn hytrach nag ymagwedd neu gymhwysedd, bu'r mynychwyr yn trafod ai rôl gyfreithlon yr hyfforddwr oedd gosod yr agenda neu hyrwyddo eu gwerthoedd eu hunain mewn sesiynau cleientiaid. Bu'n prif siaradwr cyntaf, Linda Aspey, ein hannog yn gryf i sylwi pa mor aml y mae'r argyfwng hinsawdd yn cael ei ddwyn i'r gofod hyfforddi gan ein cleientiaid ac i roi caniatâd i'n hunain i fod yn eu herio a gofyn y cwestiwn. 

Yn ôl y disgwyl, daeth cysylltiadau cysyniadol cryf ar draws themâu lles a chynaliadwyedd i'r amlwg wrth i Ddiwrnod Dau fynd rhagddo. Roedd y ddwy thema'n gysylltiedig ag ystyriaethau ynghylch gwytnwch (eto: sefydliadol ac unigol): pwnc ar agendâu llawer o sefydliadau hyd yn oed cyn COVID-19 a chyfnod cloi'r pandemig. Ar ben hynny, bu nifer o’r sesiynau y cefais y fraint o’u mynychu dynnu sylw at y cysylltiad rhwng lles ac ystyr (wrth gwrs, yr ‘M’ ym model lles PERMA Martin Seligman), gyda llyfr Viktor Frankl ‘Man’s Search for Meaning’ yn cael ei hyrwyddo dro ar ôl tro. Yn ystod ein cinio rhwydweithio ‘Cyfarfod a Bwyta’ Diwrnod Dau, nododd llawer ohonom hyfforddwyr mai anaml y mae cleientiaid yn dod â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, fel yr argyfwng hinsawdd, i mewn i'r man hyfforddi. Unwaith eto, mae gennym yr hawl i fod yn gofyn y cwestiynau hynny hefyd. 

Roedd y diwrnod olaf yn edrych i’r dyfodol a ‘Hyfforddi ar gyfer Yfory’. Mae yna lawer, yn unigol ac ar y cyd, y gallwn ni fel y gymuned hyfforddi yng Nghymru (a thu hwnt) fod yn ei wneud, boed yn helpu ein cleientiaid i drosglwyddo o'r cyfnod cloi i'r ffordd newydd o weithio; democrateiddio mynediad at hyfforddi - nid yn unig ar draws haenau mewn gweithleoedd, ond i gymunedau ar yr ymylon hefyd - a hyrwyddo ein dealltwriaeth a'n harfer o hyfforddi. I'r diben hwnnw, roedd yn wirioneddol gyffrous cyhoeddi lansiad MSc newydd PDC mewn Hyfforddi, gyda'n carfan gyntaf yn cychwyn ym mis Medi wrth i PDC barhau i ehangu ein cefnogaeth a'n partneriaeth gyda'r gymuned hyfforddi ledled Cymru. 

Mwynhewch y dolenni hyn i'r sesiynau y colloch chi - ac efallai ailedrych ar ac ail-fyw'r rhai a fynychoch chi yn ystod y Gynhadledd Hyfforddi, hefyd. Enillwch gymaint o fewnwelediad a dysgu ag y gallwch. Edrychwn ymlaen at allu cyfarfod â phawb eto fis Mawrth nesaf... 

Dave_Tee_-_Psychology

Dave Tee

Cadeirydd, Canolfan Hyfforddi Cymru

Prifysgol De Cymru


CYSYLLTWCH Â NI

E: [email protected]

F: 01443 482482

Twitter: @MasnacholPDC