Cynhadledd Hyfforddi Cymru

Cynhadledd Hyfforddi Cymru 2022

Eleni bydd ein 9fed Gynhadledd Hyfforddi Cymru Flynyddol yn mynd ar-lein am yr ail dro er mwyn cadw pobl yn ddiogel o ran pandemig y covid! Thema’r gynhadledd fydd ‘perfformiad Arweinydd’ a bydd yn digwydd ar ddydd Iau 10 Mawrth 2022. 


Gan adeiladu ar ansawdd ac enw da ein cynadleddau wyneb yn wyneb blaenorol a “CoachFest” tridiau rhithiol y llynedd, eleni cewch gyfle i wneud y canlynol:

  • Dysgu gan ymarferwyr sy’n cael effaith mewn gwahanol systemau a meysydd ledled y byd
  • Clywed y syniadaeth ddiweddaraf gan fwy o arweinwyr syniadaeth byd-eang 
  • Osgoi’r teimlad arswydus ‘Ofn Colli Cyfle’ mewn cynhadledd. Caiff pob prif siaradwr a chyflwyniad eu recordio a byddant ar gael i’w gweld yn ystod ac ar ôl y digwyddiad felly fyddwch chi’n colli dim
  • Rhwydweithio gyda chydweithwyr fyddech chi byth fel arfer yn cwrdd â nhw

Mae’r byd rydym yn byw ac yn gweithio ynddo yn newid mor gyflym fel ei bod yn aml yn anodd rheoli’r newid mewn ffyrdd ystyrlon a chynhyrchiol.


Mae’r pwysau i berfformio, i fod yn chwim a chyflym ledled sefydliad, yn tyfu’n barhaol.  Ac, ar adeg pan fo diwylliant cydymffurfio yn symud tuag at ddiwylliant o hunanfynegiant, mae hyn yn creu tyndra, a dim ond ychydig o bobl sydd â’r offer i’w reoli.


Mae perfformiad Arweinydd yn seiliedig ar fusnes, yn canolbwyntio ar ganlyniadau ac yn symbylu datblygiad. 

Mae hyfforddiant mewn arweinyddiaeth yn help i baratoi arweinwyr i ragweld yn well yr heriau fydd o’u blaen, mae hefyd yn cynnig cymorth gwerthfawr i weithwyr, gan fod o help iddyn nhw gymhwyso ac addasu i ddulliau gweithio newydd.


Bydd cynhadledd eleni yn canolbwyntio ar y thema hon, a’r modd y gallwn alluogi ein harweinwyr i gael canlyniadau arwyddocaol.

Mae Cynhadledd Hyfforddi Cymru yn dwyn ynghyd hyfforddwyr, seicolegwyr hyfforddi, a goruchwylwyr hyfforddi, hwyluswyr a gweithwyr proffesiynol eraill ym maes arweinyddiaeth i annog trafodaeth, ymgysylltu a hyder mewn Hyfforddi ar gyfer y dyfodol ac i fod yn ofod sy'n galluogi ac yn le i ddysgu. 

Er mai hon fydd ein 8fed cynhadledd flynyddol, ac rydym yn gwerthfawrogi y gallai rhai cydweithwyr fod yn brofiadol yn y maes hwn, i lawer ohonynt dyma fydd eu hymgysylltiad cyntaf mewn cynaliadwyedd a Hyfforddi ar sail lles. 

Mae'r digwyddiad hwn yn agored i bawb sy'n ymwneud ag ymarfer hyfforddi, p'un ai ar ddechrau eich gyrfa hyfforddi neu fel ymarferydd profiadol. 

Ymunwch â ni i gwrdd â'ch cymuned Hyfforddi gyda digon o gyfle i rwydweithio, dal i fyny a rhannu profiadau a gwybodaeth. 

Byddwch yn clywed gan ymarferwyr ac academyddion blaenllaw ym maes Hyfforddi a Mentora 

Byddwch yn cael mynediad llawn i'r tri diwrnod a fydd yn cynnwys amserlen llawn dop o ddosbarthiadau meistr rhyngweithiol ar-lein, pob un wedi'i gynllunio i ddangos meddwl ymarferol ac arloesol y gallwch chi ei roi ar waith ar unwaith i'ch rôl. 

Bydd y sesiynau'n cael eu recordio ac ar gael ar ôl y gynhadledd. 

Myles Downey
Sylfaenydd, Myles Downey Consulting Ltd

Prifardd – Perfformiad Arweinydd

Perfformiad arweinydd yn ganolog i lwyddiant sefydliad, yn enwedig mewn cyfnod sy'n newid yn gyflym. Ond ychydig o arweinwyr sy'n gwybod yn iawn beth mae'n ei gymryd i berfformio i'w lefelau uchaf. mae Hyfforddi Perfformiad Arweinwyr yn darparu 'sgaffaldiau' i'r hyfforddwr helpu arweinydd i archwilio rhannau uchaf eu potensial yn ddiogel - er mwyn sicrhau canlyniadau. Yn y cyweirnod byddwn yn archwilio'r elfennau hyn drwy gyflwyno a thrafod.  Mae hyfforddi perfformiad yn golygu bod angen i'r anogwr symud allan o rôl 'nad yw'n gyfarwyddeb' yn unig, gan ddod â her ac arweiniad i'r broses, a bydd hyn hefyd yn cael ei archwilio.

Bywgraffiad

Mae Myles Downey yn awdurdod cydnabyddedig ar Berfformiad, Hyfforddi ac Arweinyddiaeth.  Mae'n brif siaradwr craff, cynnes a digrif.  Fel hyfforddwr perfformiad busnes, mae wedi gweithio ar lefel C-suite ers 25 mlynedd, gan ganolbwyntio ar Berfformiad Arweinwyr.  Yn awdur, mae wedi ysgrifennu tri chlasur yn y maes hyfforddi a pherfformio, 'Hyfforddi Modern Effeithiol', 'Hyfforddi Effeithiol' ac yn fwyaf diweddar 'Galluogi Genius – meddylfryd ar gyfer llwyddiant yn yr 21ain Ganrif'.  Bydd ei lyfr nesaf 'The Enabling Manager' yn cael ei gyhoeddi ym mis Mehefin eleni.  Ef oedd Sylfaenydd y sefydliad clodwiw, Yr Ysgol Hyfforddi, 1996


Prof Christian van Nieuwerburgh
Athro Hyfforddi a Seicoleg Gadarnhaol yn RCSI; Cyfarwyddwr Byd-eang, GCI yn Coleg Brenhinol y Llawfeddygon Iwerddon a Growth Coaching International

Prifardd: Gwneud y newid o fod yn syrffedus i lewyrchu 

Yn y sesiwn hon, bydd Christian yn dadlau ei bod yn bwysig i bobl fod yn fwriadol am eu lles yn ystod y cyfnod heriol rydyn ni'n byw ynddo. Bydd y sesiwn yn rhannu mewnwelediadau a thechnegau sy'n seiliedig ar ymchwil o seicoleg gadarnhaol a all gefnogi pobl i symud o "oroesi i ffynnu".

Bywgraffiad

Mae Christian van Nieuwerburgh yn Athro Hyfforddi a Seicoleg Gadarnhaol yng Ngholeg Brenhinol y Llawfeddygon yn Iwerddon ac yn Gyfarwyddwr Byd-eang Hyfforddi Twf Rhyngwladol. Mae wedi dysgu hyfforddiant a seicoleg gadarnhaol mewn nifer o brifysgolion ac mae wedi cyflwyno gweithdai, seminarau a phrif anerchiadau mewn cynadleddau yn fyd-eang. Mae'n awdur sydd wedi'i gyhoeddi'n dda ym meysydd hyfforddi a seicoleg gadarnhaol ar ôl ysgrifennu nifer o lyfrau, penodau ac erthyglau cyfnodolion.

Tess Cope
Sylfaenydd, Yr Asiantaeth Trawsnewid

Dosbarth Meistr

Bydd y dosbarth meistr hwn yn archwilio'r dull systemig o ddatgelu patrymau cyfyngol, sut i'w cydnabod yn barchus er nad ydynt yn llethol o'r cleient. Y nod cyffredinol yw rhoi amrywiaeth o offer systemig i chi a chreu lle ar gyfer gwneud cais ymarferol. 

Bywgraffiad

Mae Tess yn hyfforddwr arweinyddiaeth gyda dros 25 mlynedd o brofiad mewn trawsnewid diwylliannol a datblygu arweinyddiaeth ac mae wedi gweithio gyda thimau arwain ledled y byd. Hi yw sylfaenydd The Transformation Agency ac awdur 'Harness; A Systemic Approach'. 


Brendan Cropley
Athro Hyfforddi Chwaraeon, Prifysgol De Cymru

Dosbarth Meistr: Ymdopi â straen fel ffordd o wella lles a pherfformiad

Bydd y dosbarth meistr hwn yn archwilio'r cysyniad o straen ac ymdopi fel ffordd o ddeall sut y gallem reoli lles meddyliol a ffynnu'n ddyddiol. Yn benodol, bydd straen yn cael ei archwilio fel proses drafodol sy'n cael ei chyfryngu gan asesiad unigolyn o'r gofynion y maent yn eu profi, adnoddau personol a galluoedd ymdopi. Rhoddir pwyslais ar effaith y broses hon ar les meddyliol unigolyn a sut mae effeithiolrwydd mecanweithiau ymdopi yn chwarae rhan bwysig mewn ymatebion addasol a pherfformiad dynol dilynol.

Bywgraffiad

Brendan yw Pennaeth y Ganolfan Ymchwil Pêl-droed yng Nghymru ac Arweinydd Gwyddoniaeth Hyfforddi grŵp Llywio Ymchwil Gwyddoniaeth Perfformiad Cymru. Mae diddordebau ymchwil Brendan yn canolbwyntio ar ddatblygu ymarfer proffesiynol mewn gwahanol ddisgyblaethau, yn benodol hyfforddi chwaraeon a seicoleg chwaraeon. Yn y disgyblaethau hyn y mae wedi gwneud cyfraniad sylweddol, gan ddarparu ystod o wasanaethau ymgynghori i athletwyr, hyfforddwyr a staff cymorth ar ystod o faterion personol (e.e., lles) a pherfformiad (e.e., ymdopi â gofynion i ffynnu).


Myles Downey
Sylfaenydd, Myles Downey Consulting Ltd

Dosbarth Meistr: Arweinydd – Rheoli – Hyfforddwr

Mae'r diwylliant rheoli yn y rhan fwyaf o sefydliadau mawr wedi'i seilio ar 'Command-and-Control'.  Nid yw hyn yn gweithio cystal yn yr 21ain Ganrif oherwydd bod gan bobl fwy o ymdeimlad o'u hannibyniaeth eu hunain ac maent yn llai parchus o awdurdod.  Nid yw'n gweithio ychwaith oherwydd bod Command-a-Control yn tueddu i greu hinsawdd o ofn a llethu, ac mae hynny'n tanseilio perfformiad uchel.  Mae Alinio a Galluogi yn ddull rheoli sy'n creu'r amodau ar gyfer perfformiad ac ymgysylltiad uchel, y craidd yw Arweinydd – Rheoli – Hyfforddwr.

Yn y dosbarth meistr byddwn yn archwilio'r elfennau hyn drwy gyflwyno a thrafod ac yn archwilio sut i symud o Command-and-Control i Alinio-a-Galluogi.

Mae'r dosbarth meistr ar gyfer unrhyw un sy'n arwain timau, neu sy'n gyfrifol am berfformiad a dysgu ar draws grŵp o bobl.


Marie Edwards
Rheolwr Dysgu a Datblygu, Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Dosbarth Meistr: Meithrin gwydnwch yn y gwaith 

Bydd y dosbarth meistr hwn yn archwilio'r berthynas rhwng yr unigolyn a'r diwylliant y maent yn gweithio ynddo. Sut mae diwylliant yn effeithio ar ein gwydnwch a sut y gallwn ni, fel hyfforddwyr, annog arweinwyr i ystyried effaith hyn nid yn unig eu hunain, ond y gweithlu ehangach. Bydd cyfranogwyr yn cael cyfle i archwilio beth mae gwydnwch yn ei olygu iddyn nhw, nodi beth sy'n cyfrannu neu'n tynnu oddi ar hyn ac ystyried sut y gallant hyrwyddo gwell gwydnwch ynddynt eu hunain a'u timau gan gyfeirio at ddiwylliant yn y gweithle. 

Bywgraffiad

Fe wnes i hyfforddi fel hyfforddwr am y tro cyntaf yn 2009 pan wnes i gwblhau'r cymhwyster Hyfforddi a Mentora ILM L5 cyn mynd ymlaen i gwblhau'r L7 mewn Hyfforddi Gweithredol a dod yn Oruchwyliwr Hyfforddwyr yn ddiweddarach. Rwyf wedi fy achredu mewn sawl offeryn seicometrig ac rwyf hefyd yn Ymarferydd Meistr NLP, ac rwy'n ei chael yn hynod ddefnyddiol fel offer i helpu i gefnogi cleientiaid hyfforddi. Ar hyn o bryd rwy'n ymchwilio i PhD mewn Seicoleg Hyfforddi yn PDC 


Ana Paula Nacif 

Swyddog Gweithredol a Hyfforddwr Grŵp 

Dosbarth meistr: Meithrin grym ar y cyd i gefnogi arweinwyr  

Bydd y dosbarth meistr hwn yn archwilio egwyddorion allweddol hyfforddi grŵp a hyfforddi tîm a sut y gellir defnyddio'r ddau fodd hyn i gefnogi arweinwyr. Byddwn yn edrych ar y tebygrwydd a'r gwahaniaethau rhwng y ddau bractis hyn, ac yn ystyried y cyd-destunau y gellir eu mabwysiadu. Byddwn yn ystyried y manteision i gleientiaid a'u sefydliadau yn ogystal â'r ystyriaethau ymarferol wrth weithio gyda grwpiau a thimau ar gyfer datblygu arweinyddiaeth. 

Bywgarffiad 

Mae Ana yn hyfforddwr gweithredol a grŵp profiadol, ymgynghorydd a hwylusydd, sy'n gweithio gydag unigolion sy'n barod i gamu i fyny a chyflawni mwy drostynt eu hunain a'u sefydliadau. Mae gan Ana dros ddegawd o brofiad hyfforddi, ar ôl gweithio gydag amrywiaeth o gleientiaid yn y sectorau preifat, cyhoeddus a di-elw. Mae'n ddarlithydd rhan-amser ym Meistr Seicoleg Gadarnhaol a Seicoleg Hyfforddi ym Mhrifysgol Dwyrain Llundain. Hi hefyd yw cyd-olygydd Athroniaeth Coaching Journal.  


Professor Joseph Sobol
Cyfarwyddwr, Canolfan George Ewart ar gyfer Ymchwil Adrodd Storïau, PDC

Dosbarth Meistr: Adrodd Stori Arweinyddiaeth: Hyfforddi a mentora 

Mae cysyniad poblogaidd am adrodd storïau mewn arweinyddiaeth yn defnyddio delwedd arwrol yn cydredeg â’r “perfformiwr” sy’n adrodd y stori. Yn y dychmygu hynny, mae arweinydd sy’n adrodd stori’n sefyll gerbron grŵp ac yn gweu chwedl fawreddog iddynt, un wedi’i dethol mor berffaith ac wedi’i thargedu mor llawfeddygol fel ei bod yn trawsnewid ymwybyddiaeth y grŵp ac yn eu hysbrydoli i gyrraedd eu nod. Yn y gweithdy hwn byddwn yn gweithio gyda’r cysyniad hwn o’r hyfforddwr adrodd storïau’n gwneud ymarferion i ddatblygu ein hymwybyddiaeth storïol ac yn archwilio dulliau i helpu eraill i ddatblygu eu rhai hwythau.

Bywgraffiad

Mae Joseph yn storïwr, gwneuthurwr cerddoriaeth, gwerin ac awdur. Yn 2017 daeth yn Gyfarwyddwr Canolfan George Ewart Evans ar gyfer Ymchwil Adrodd Straeon yn PDC sy'n ymroddedig i hyrwyddo, addysgu, datblygu ac ymchwilio i adrodd straeon o bob math. 


Darren Stevens
Sylfaenydd, Cognilibro

Dosbarth Meistr: Hunanymwybyddiaeth mewn Hyfforddi Arweinyddiaeth 

Bydd y dosbarth meistr hwn yn archwilio'r patrymau ieithyddol y gallwn wrando arnynt wrth bennu lefel hunanymwybyddiaeth cleient a sut y gallwn gymhwyso'r math cywir o sgaffaldiau i ddatblygu'r arweinydd i'r unig gyfeiriad sy'n bwysig – Yn fertigol. 

Bydd cynrychiolwyr yn gallu ystyried yr angen i ddeall lefelau hunanymwybyddiaeth fel dangosydd allweddol o gapasiti a gallu yng nghyd-destun arweinyddiaeth a hyfforddiant. Sut mae'r lefelau hyn yn ddefnyddiol, sut y gallwn roi sylw iddynt ar hyn o bryd a beth sy'n digwydd os na all yr anogwr helpu'r Arweinydd? 

Bywgraffiad

Darren yw sylfaenydd CogniLibro a datblygwr Built Development Theory. Mae Darren yn defnyddio'r syniadau seicolegol newydd hyn i ddatblygu timau ac unigolion.   


Arthur Turner/Andy Elson

Dosbarth meistr: Mewnblygiad wrth hyfforddi
Bydd y gweithdy hwn yn archwilio'r pwnc o fewnblyg gyda dau ymarferydd-academaidd. Mae'r dystiolaeth o'r llenyddiaeth yn anghyson ac yn heriol, fodd bynnag, bydd y gweithdy hwn yn rhoi lle i archwilio'r pwnc.  
Yn seiliedig ar ymchwil ddiweddar a pharhaus, bydd y sesiwn yn cyflwyno'r syniadau craidd ac yn cael ei dilyn gan archwilio ffactorau allweddol ac yn gweithio gyda barn y gweithdy i ddod i rai casgliadau petrus. 

Bywgraffiad

Mae Andy Elson yn ddarlithydd ym Mhrifysgol Swydd Gaerloyw mewn HRM ac Arweinyddiaeth. Mae hefyd yn hyfforddwr proffesiynol ac mae ei ddiddordebau ymchwil yn cynnwys canolbwyntio ar hyfforddi a mewnblygiad. Arthur Turner yw Cyd-Gyfarwyddwr y Ganolfan Datblygiad Proffesiynol. Mae'n arbenigwr ar arweinyddiaeth sy'n gweithio fel ymgynghorydd annibynnol mewn amrywiaeth eang o leoliadau, yn y sefydliadau sector preifat a chyhoeddus; cael llwyddiant arbennig fel hyfforddwr, mentor, hwylusydd dysgu gweithredol, ymchwilydd a dylunydd rhaglenni gyda phwyslais ar amrywiaeth drwy brofiad fel sbardun cadarn ar gyfer dysgu. 


Jayne Woodman

Sylfaenydd, Y Tîm Menopos

Dosbarth Meistr: Y Nenfwd Gwydr Olaf. Menopos mewn Hyfforddiant                       

Bydd y sesiwn hon yn rhoi dealltwriaeth i’r cynrychiolwyr o’r menopos a’r modd y mae’n cael effaith (yn benodol) ar berfformiad menywod gyrfaol canol oed. Bydd Jayne yn archwilio sut y gall contractio gael rhan allweddol. Bydd y sesiwn ryngweithiol hon yn fodd i fynychwyr ystyried eu hyfforddi yng nghyd-destun y cyfnod anorfod hwn mewn bywyd.

Bywgraffiad

Yn 2019 sefydlais Y Tîm Menopos i helpu cyflogwyr a gweithwyr sefydlu canlyniadau menopos sylweddol well i fenywod a sefydliadau. Bu Jayne yn gweithio i gwmnïau o’r radd flaenaf am dros ugain mlynedd ym maes Rheoli Adnoddau Dynol. Yn ogystal â rhedeg Y Tîm Menopos, rwy’n ddarlithydd prifysgol ac yn hyfforddwr gyrfa i fenywod canol oed.

Gallwch fwcio ar-lein yma NEU os hoffech gael anfoneb, llenwch ein ffurflen archebu a'i dychwelyd i [email protected]

Os ydych chi'n am fwcio mwy na phum lle, gallwch arbed ar bris y tocynnau, anfonwch e-bost atom a bydd aelod o'n staff yn cysylltu â chi i drafod hyn ymhellach. 

CYSYLLTWCH Â NI

E: [email protected]
F: 01443 482482
Twitter: @MasnacholPDC

CYMERWCH OLWG AR UCHAFBWYNTIAU CYNHADLEDD COETSIO CYMRU: