Mae esblygiad yn broses lle mae rhywogaethau'n addasu dros amser mewn ymateb i'w hamgylchedd newidiol. 

Mae’r thema eleni yn ymwneud ag Esblygiad Hyfforddi a beth mae hynny’n ei olygu i ni fel hyfforddwyr, a sut mae hynny’n ei gyflwyno ei hun ym myd newidiol arweinwyr heddiw. 

Mae anwadalwch economaidd, yr argyfwng hinsawdd, a materion cyfiawnder cymdeithasol sy'n effeithio ar gymunedau lleol yn parhau i waethygu ei gilydd mewn ffyrdd anrhagweladwy. Er mwyn tyfu'n wirioneddol fel sefydliad, rhaid i arweinwyr barhau i esblygu'n bersonol ac yn broffesiynol, er mwyn datrys problemau'n well, arloesi a chael aliniad o wahanol safbwyntiau. 

Mae gennym amserlen lawn dop lle byddwn yn ymchwilio i feysydd ffocws allweddol digidol, cynaliadwyedd a sgiliau hyfforddi ar gyfer y dyfodol. 


Mae Cynhadledd Hyfforddi Cymru yn dwyn ynghyd hyfforddwyr, seicolegwyr hyfforddi, a goruchwylwyr hyfforddi, hwyluswyr a gweithwyr proffesiynol eraill ym maes arweinyddiaeth i annog trafodaeth, ymgysylltu a hyder mewn Hyfforddi ar gyfer y dyfodol ac i fod yn ofod sy'n galluogi ac yn le i ddysgu. 

Mae'r digwyddiad hwn yn agored i bawb sy'n ymwneud ag ymarfer hyfforddi, p'un ai ar ddechrau eich gyrfa hyfforddi neu fel ymarferydd profiadol.  

Mae cynhadledd 2023 yn gynhadledd wyneb yn wyneb lle byddwch yn clywed gan ymarferwyr ac academyddion blaenllaw ym maes Hyfforddi a Mentora.

Byddwch yn cael mynediad llawn i amserlen o 2 brif siaradwr a gweithdai grŵp rhyngweithiol, oll wedi'u cynllunio i ddangos meddwl ymarferol ac arloesol y gallwch ei roi ar waith yn syth yn eich rôl.

Bydd digon o gyfleoedd i rwydweithio, dal i fyny, a rhannu profiadau a gwybodaeth

Jenny Rogers

BYWGRAFFIAD: Mae Jenny Rogers yn un o hyfforddwyr gweithredol mwyaf profiadol y DU gyda 30 mlynedd o brofiad llwyddiannus. Enillodd Wobr Ysgol Fusnes Henley yn 2019 am Gyfraniad Eithriadol i Hyfforddi. Mae ei chleientiaid yn cynnwys Prif Weithredwyr a Chyfarwyddwyr rhai o sefydliadau mwyaf adnabyddus y DU. Mae ei llyfr Coaching Skills: The definitive guide to being a coach bellach yn ei bedwerydd argraffiad ac yn cael ei gydnabod yn rhyngwladol fel y 'Beibl' ar sut i hyfforddi'n llwyddiannus. Yn ogystal â rhedeg ei phractis ei hun, mae Jenny wedi hyfforddi cannoedd lawer o hyfforddwyr. Mae hi'n siaradwr poblogaidd, gan roi dosbarthiadau meistr ar hyfforddi a phynciau cysylltiedig. Mae ganddi yrfa gyfochrog fel awdur a golygydd, ac yn 2021 cyhoeddwyd dau lyfr newydd, un yn llyfr o straeon hyfforddi, Are You Listening?, a gyhoeddwyd gan Penguin Random House, a’r llall yn llyfr i hyfforddwyr o’r enw Coaching – What Really Works, a gyhoeddwyd gan Sage. 

Prif Siaradwr: Esblygiad – a chwyldro: taith hyfforddi 
Yn y sesiwn hon bydd Jenny Rogers yn edrych yn ôl yn fyr ar sut y dechreuodd hyfforddi a sut mae wedi esblygu i'w gyflwr presennol. Bydd yn edrych ar rai o fythau a hanner gwirioneddau'r proffesiwn hyfforddi ac yn awgrymu sut y gallai hyfforddwyr baratoi eu hunain ar gyfer y dyfodol. 


Jane Adshead-Grant, Ashvale Consultancy Limited, Hyfforddwr Gweithredol | Hwylusydd Arweinyddiaeth | Awdur | Siaradwr, 

Pwrpas Jane yw creu'r amgylchedd a'r arweinyddiaeth sy'n galluogi twf a boddhad. Mae hi'n gwneud hyn trwy wrando. Gwrando i danio'r meddwl, y syniadau a'r atebion gorau mewn eraill. Yn ei rolau fel hyfforddwr gweithredol a hwylusydd mae’n cefnogi unigolion a thimau i ddatblygu arweinyddiaeth a diwylliannau sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn lle mae pawb yn bwysig gan greu pobl a thwf busnes mewn cytgord. Mae hi'n hyfforddwr credyd meistr gyda'r ICF, yn aelod cyfadran fyd-eang gydag Time to Think ac yn llysgennad ar gyfer Truly Human Leadership. Mae gan Jane dros 35 mlynedd o brofiad mewn rolau sy'n canolbwyntio ar bobl mewn gwasanaethau proffesiynol ac ariannol. 


Mae profiad Jane yn cynnwys Cyfarwyddwr ei phractis hyfforddi ei hun, a Gweithredwr AD o fewn Banciau Buddsoddi Ewrop ac UDA a Chwmni Cyfreithiol Rhyngwladol lle bu'n gyfrifol am strategaeth a gweithrediad adnoddau a datblygiad pobl ar draws busnesau rheng flaen. Ategir gwaith Jane gan ddiplomâu ôl-raddedig mewn Rheoli Adnoddau Dynol a Hyfforddiant Seicolegol. Jane hefyd yw awdur The Listening Coach – Coach yourself through the elements of listening that critical in life, business and our communities a Are you Listening or Just Waiting to Speak? 

Bydd cyfle i chi ddewis gweithdai gwahanol drwy gydol y dydd. Mae'r nentydd yn canolbwyntio ar arloesi hyfforddi, sgiliau ymarferol, ac enghreifftiau yn y byd go iawn o hyfforddi yn y gweithle. 

Cadarnhaodd Siaradwyr Gweithdy hyd yma: 

 • Michael Timpson, beanddo™ - Hyfforddi ar gyfer Newid Ymwybodol. 

Gweithdy: Tynnu'r beirniad mewnol

Synopsis: Bydd fy ngweithdy yn edrych ar sut rydyn ni'n mynd yn ein ffordd ein hunain. Nid yn unig o ran hapusrwydd dilys ond hefyd o ran cyflawni personol a gyrfa. Nid yw Myfyrdod Modern yn gymaint o rywbeth rydych chi'n ei wneud ond pwy a beth ydych chi. Bydd yn helpu'r ymarferydd i gydnabod ble a phwy yw'r beirniad mewnol a sut mae'n creu rhwystrau meddyliol ac emosiynol. Mae'r arfer yn gweithio trwy fynd o dan rwystrau hunan-wnaed tuag at gyd-fynd â'r Hunan a thapio i'r Hunan lle mae gwir botensial creadigol yn llifo. 


 • Auriel Majumdar, Hyfforddwr Ymarferydd Meistr EMCC a Goruchwyliwr Hyfforddwr

Gweithdy: Hyfforddiant Creadigol

Synopsis: Bydd y gweithdy rhyngweithiol a dibrofiad hwn yn archwilio'r defnydd o dechnegau creadigol mewn hyfforddi, pam y gallech eu dewis, sut i fod yn greadigol a'r manteision y gall hyn eu cyflwyno i'ch hyfforddwyr. Bydd y gweithdy'n cynnig gofod chwareus i archwilio themâu newid, creadigrwydd, a hunaniaeth. Bydd cyfle i ymarfer rhai technegau hyfforddi creadigol ac ystyried sut y gallai'r rhain gael eu hintegreiddio i'ch ymarfer hyfforddi eich hun.


 • Sam Isaacson CoachHub, Cyfarwyddwr Byd-eang Ymgynghori

Gweithdy: Technoleg ac aeddfedrwydd sefydliadol

Synopsis: Model aeddfedrwydd gallu ar gyfer defnyddio technoleg wrth ddarparu hyfforddiant o fewn sefydliadau. Bydd hyn yn tynnu o risg technoleg ymarfer da a safonau rheoli budd-daliadau, a phroffesiynoldeb hyfforddi a moeseg sefydledig.


 • Jane Adshead-Grant (hefyd yn cyflwyno cyweirnod)

Gweithdy: Sut i greu diwylliant cynhwysol o ofal sy'n galluogi meddwl annibynnol cain

Synopsis: Profiad yn ymgorffori 5 cydran o'r amgylchedd meddwl, darganfod 3 cais i wneud cais ar unwaith gyda grwpiau, a fframwaith effeithiol ar gyfer cynnal sgyrsiau grŵp


 • Jenny Rogers (hefyd yn cyflwyno cyweirnod)

Gweithdy: Y Llu Seductive o Achub: Sut i'w gydnabod fel hyfforddwr a beth i'w wneud yn lle

Synopsis: Rydyn ni'n mynd i hyfforddi oherwydd ein bod ni'n hoffi pobl ac eisiau eu helpu. Ond gall 'helpu' gysgodi i ymddygiadau hyfforddi nad ydynt o gwbl yn 'ddefnyddiol' i gleientiaid. Dewch i'r gweithdy hwn i ddarganfod beth yw 'achub', pam y dylem ei osgoi a beth i'w wneud yn hytrach i ailsefydlu ffiniau hyfforddi.


 • Dr Ana Paula Nacif, Hyfforddwr Lles ac arweinyddiaeth/darlithydd ym Mhrifysgol Dwyrain Llundain/Quantum Leap Coaching & Consultancy 

Gweithdy: Hyfforddi mewn amgylcheddau cymhleth 

Synopsis: Mae llawer ohonom yn gweithio gyda chleientiaid sy'n mynd i'r afael â materion cymhleth ac weithiau 'drygionus'. Mae heriau systemig yn cael effaith sylweddol ar gleientiaid a'u sefydliadau. Yn y gweithdy hwn, byddwch yn archwilio: - dulliau hyfforddi i gefnogi cleientiaid sy'n gweithio mewn systemau heriol - cyfyngiadau hyfforddi mewn amgylcheddau cymhleth - cyfyng-gyngor ethig a phroffesiynol.


 • Katherine Long, Prif Ymgynghorydd Hyfforddi Esblygiad a Datblygu Organau 

Gweithdy: Pŵer 'ddim eto' (wedi'i fenthyg o ddamcaniaeth Mindset Twf Carol Dweck)

Synopsis: Yn y gweithdy hwn byddwch yn cysylltu â'ch ymyl dysgu a datblygu eich hun 'ddim eto', yn cael ei gyflwyno i ddulliau ar gyfer gweithio gyda sefyllfaoedd amhosibl, a phrofiad o arfer somatig. Bydd Katherine yn tynnu ar ddysgu o weithio gyda staff y GIG a chyngor bwrdeistref yn Llundain a bydd yn archwilio'n fyr sut y gall methodolegau fel Theory you gefnogi gwybod i'r amlwg, a chael eich cymhwyso i hwyluso sgyrsiau pwerus ar gyfer newid mewn system gyfan hyd at lefelau unigol. 


 • Paul Pivcevic, Ymgynghorydd, hyfforddwr a goruchwyliwr hyfforddwr yn Regenerative Partners

Gweithdy: Ymarfer Adfywiol

Synoposis: Bydd y gweithdy hwn yn cyflwyno Ymarfer Adfywiol i hyfforddi. Mae hwn yn ddiwygiad radical o'r modd y mae sefydliadau'n cael eu gwreiddio o fewn eu perthynas systemig, wedi'u modelu ar sut mae systemau byw yn gweithio mewn gwirionedd. Mae wedi'i seilio mewn syniadau o 'hanfod' a 'chyfanrwydd' ond hefyd yn 'gyd-esblygiad' o fodau dynol gyda Natur. Bydd Paul yn ein harwain drwy ymchwiliad personol i natur ein gwaith fel drws i ddychmygu sut y gallem esblygu ein cynnig hyfforddi i'n cleientiaid.


 • Dr Rachael Skews - Cyfarwyddwr Cognus Coach 

Gweithdy: Bydd y gweithdy hwn yn ymdrin â derbyn a hyfforddi ymrwymiad. Yn sail i'r dull seicolegol arloesol hwn o hyfforddi mae tystiolaeth wyddonol a dangoswyd ei fod yn gwella perfformiad a lles i hyfforddwyr.


 • Tanya Nash, Eglurder yn y Dyfodol 

Gweithdy: Bydd y gweithdy'n archwilio manteision gweithio gyda natur a chylchoedd naturiol i gleientiaid a hyfforddwyr. Byddwn ni'n ystyried sut y gallwn wahodd natur i'n sgyrsiau hyfforddi, i greu profiad hyfforddi cyfannol sy'n helpu i integreiddio'r meddwl mewnol a'r corff o fewn yr eco-system allanol.


 • Sue Ling , Cyngor Sir Powys , Arweinydd Cyfathrebu ac Ymgysylltu

Gweithdy: 'Super Vision' - goruchwyliaeth esblygol mewn lleoliad sefydliadol 

Bydd y gweithdy'n cyflwyno astudiaeth achos go iawn o'r heriau a'r llwyddiannau ynghylch cyflwyno 'Super Vision' i rwydwaith hyfforddi sefydliadol. Bydd Sue yn rhannu ei stori hyfforddi a'i hangerdd am oruchwyliaeth ac yn rhoi cipolwg ar sut y gallai goruchwyliaeth hyfforddi weithio i'ch sefydliad. Bydd y gweithdy'n archwilio'r heriau, y dysgu a'r manteision y gall goruchwyliaeth hyfforddi eu cynnig. Bydd cyfle hefyd i chi roi cynnig ar rywfaint o oruchwyliaeth gan gymheiriaid gan ddefnyddio un o'r Saith Llygaid.

Pris tocynnau yw £295.00 y person. Pris y cyw cynnar £220 yn dod i ben ar 31 Ionawr 2023.

Cwblhewch einffurflen archebu os ydych chi'n sefydliad sy'n edrych i gael eich anfonebu neu gael mynediad trwy lwybr wedi'i ariannu*. Os ydych yn dymuno talu gyda cherdyn, talwch yma

Os ydych yn archebu lle ar gyfer mwy na phum lle, mae gostyngiad aml-arbediad ar gael, anfonwch e-bost atom ar [email protected] a bydd aelod o'n tîm mewn cysylltiad i drafod hyn ymhellach.

Dydd 16 Mawrth. Mecure Holland House Hotel, Caerdydd.

Mae 2023 yn flwyddyn garreg filltir i Hyfforddi ym Mhrifysgol De Cymru wrth i ni ddathlu degawd o Gynhadledd Hyfforddi Cymru.

Bydd y gynhadledd yn archwilio esblygiad Hyfforddi a'r hyn sy'n gweithio i'n harweinwyr yr ydym yn eu gwasanaethu, nawr a'r heriau y byddwn yn eu hwynebu yn y blynyddoedd i ddod. 

CYMERWCH OLWG AR UCHAFBWYNTIAU CYNHADLEDD COETSIO CYMRU: