Leadership and management

Mae Newidiadau ar Droed

Mae angen set unigryw o sgiliau ac ymddygiadau i ddod yn arweinydd newidiadau. Meistrolwch nhw gyda rhaglen Arweinyddiaeth a Rheoli PDC, a thrawsnewidiwch nid yn unig eich yfory, ond yfory eich tîm, sefydliad a thu hwnt. Mae gwir arweinwyr yn synio am yr hyn sy’n bosib, ac yn helpu eu pobl i wneud iddo ddigwydd. Caiff arweinyddiaeth ei hun ei lunio drwy symud eich ymagwedd ymlaen. Darganfyddwch a datblygwch y cryfderau sydd angen arnoch i wneud gwahaniaeth go iawn. Drwy fyfyrio hollbwysig, byddwch yn herio eich meddylfryd eich hun, yn ogystal â chanfod cyfleoedd i’ch sefydliad ddatblygu. Cynlluniwyd y rhaglen hon i’ch cymhwyso gyda gwybodaeth a hyder, fydd yn fodd i chi wireddu datrysiadau digidol mwy effeithiol a sbarduno newidiadau arwyddocaol.

Os ydych yn rheolwr canol ar hyn o bryd neu’n anelu at fod, gyrrwch eich llwybr i lwyddiant drwy fynd â’ch set sgiliau i safon strategol newydd, a datblygu i fod y grym trawsnewidiol sydd ei angen ar eich sefydliad.

Mae Newidiadau ar Droed

CYSYLLTWCH Â NI

E-bost: [email protected]   

CYSYLLTWCH Â N a Twitter and LinkedIn


Gadael yn Arweinydd Mwy Effeithiol

Bydd y rhaglen hon yn eich helpu i wneud y canlynol:

  • deall y swyddogaeth hanfodol sydd gan y ddau wrth gyfleu perfformiad uchel
  • Canolbwyntio ar ddeall a defnyddio damcaniaeth tîm mewn amgylchedd gwaith modern
  • archwilio sgiliau rhyngbersonol hollbwysig sydd eu hangen ar arweinydd heddiw
  • creu amgylchedd sy’n annog arloesi
  • Datblygu hunanymwybyddiaeth a dod yn arweinydd mwy effeithiol
  • Ehangu eich rhwydwaith personol a phroffesiynol

ILM logo


Rydym wedi creu’r cwrs ar gyfer unigolion sydd naill ai ar lefel rheolwr canol ar hyn o bryd neu sydd ar y llwybr i fyny er mwyn cynyddu eu sgiliau arweinyddiaeth. Os ydych yn awyddus i ddod yn arweinydd mwy effeithiol, fe roddwn ni’r arfau i chi.

Disgwyl Dysgu Drwy Brofiadau

Mae Datblygiad Proffesiynol PDC yn cynnig dysgu drwy brofiadau o dan arweiniad arbenigwyr. Cynlluniwyd pob cwrs i chi gael y profiad dysgu gorau posib. Gallwch ddisgwyl gadael ein rhaglen Arweinyddiaeth a Rheoli gyda’r arfau a’r technegau angenrheidiol i ffynnu, ond dyma beth sydd i’w ddisgwyl gan y cwrs ei hun:

Amgylchedd Rhithiol

Rydym yn cyflenwi dysgu rhithiol mewn amser real, gydag arweinyddion real wrth y llyw. Mae amrywiaeth o adnoddau amlgyfrwng, sgyrsiau byw ac ystafelloedd trafod yn creu lleoliad ar-lein hynod ddiddorol i ymgolli ynddo.

Dysgu Difyr a Diddorol

Byddwch yn dysgu trwy gyfrwng llu o fformatau, o weithdai i heriau grwpiau cydweithredol.

Mae Dyfarniad Lefel 5 ILM mewn Arweinyddiaeth a Rheoli yn dangos sut ydych yn datblygu eich galluoedd i arwain a rheoli. Bydd eich tasg asesu yn fodd i chi gyplysu eich dysgu’n uniongyrchol â’r profiad o fewn eich sefydliad, gan ofyn i chi gyfuno damcaniaeth gydag arferion.

Byddwch yn creu’r canlynol:

3 aseiniad ysgrifenedig o 2000 gair ar drawsnewid digidol strategol ym maes eich cyfrifoldeb chi.

Cost

Mae'r rhaglen yn £1695.00 sy'n cynnwys holl ddeunyddiau'r cyrsiau a chofrestru. 
Cadwch eich lle yma drwy lenwi ein ffurflen archebu. 

Gellir darparu'r cyrsiau uchod trwy ein rhaglen mynediad agored (rhithwir) neu fel rhaglenni pwrpasol yn eich sefydliad. Os ydych yn gobeithio cael gafael ar gyllid ar eich cyfer chi neu eich sefydliad, archwiliwch ein llwybrau cyllido neu wneud ymholiad i siarad â'n cynghorwyr.