Arwain a Rheoli

Mae angen set unigryw o sgiliau ac ymddygiadau i ddod yn arweinydd newidiadau. Darganfyddwch a datblygwch y cryfderau sydd eu hangen arnoch i wneud gwahaniaeth go iawn gyda chynnig Arweinyddiaeth a Rheoli Strategol Datblygiad Proffesiynol PDC. 

Bydd y rhaglen hon yn eich gadael yn barod i arwain. Drwy gyfrwng dysgu drwy brofiadau, byddwch yn herio eich agwedd, yn ogystal â chanfod cyfleoedd i’ch sefydliad sicrhau datrysiadau digidol mwy effeithiol, datblygu ei ecosystemau a sbarduno newidiadau arwyddocaol. Mae gwir arweinwyr yn synio am yr hyn sy’n bosib, ac yn helpu eu pobl i wneud iddo ddigwydd. Os ydych yn uwch reolwr ar hyn o bryd neu’n anelu at arweinyddiaeth, gyrrwch eich llwybr i lwyddiant drwy fynd â’ch set sgiliau i safon newydd, a datblygu i fod y grym trawsnewidiol sydd ei angen ar eich sefydliad.

CYSYLLTWCH Â NI

E-bost: [email protected]

CYSYLLTWCH Â NI a Twitter and LinkedIn

Bydd y rhaglen hon yn eich helpu i wneud y canlynol:

– Gweithredu gwneud penderfyniadau mwy cydweithredol i roi grym i eraill

– Rheoli disgwyliadau cynyddol gweithwyr, cwsmeriaid, partneriaid, a rhanddeiliaid eraill

– Gyrru trawsnewid digidol yn eich sefydliad

– Adeiladu a gwthio ecosystemau i annog arloesi a dyfalbarhad

– Meithrin anelu’n gadarn at yr un nod ar bob lefel

– Cael mwy o ddealltwriaeth o ymagweddau ymarferol tuag at arweinyddiaeth

– Datblygu hunanymwybyddiaeth a dod yn arweinydd mwy effeithiol

– Ehangu eich rhwydwaith personol a phroffesiynol

Rydyn ni’n cwmpasu maes eang o bynciau, yn ogystal â chanolbwyntio’n fanwl ar yr hanfodion. Dyma sut mae’r cynnwys yn cael ei rannu mewn sesiynau:

Sesiwn 1 a 2: Datblygu Eich Sgiliau Uwch Arweinyddiaeth

Sesiwn 3: Amgylchedd Arweinyddiaeth Strategol

Sesiwn 4: Deallusrwydd Emosiynol a Gwneud Penderfyniadau

Sesiwn 5: Arwain Trawsnewid Digidol

Sesiwn 6 a 7: Arweinyddiaeth Strategol – Datblygu Strategaeth, Arfau a Thechnegau

Sesiwn 8, 9 a 10: Datblygu Uwch Arweinyddiaeth – Meddylfryd Hollbwysig

Sesiwn 11 a 12: Datblygu Uwch Arweinyddiaeth – Gwybyddiaeth Feta

Sesiwn 13 a 14: Arweinyddiaeth Prosiectau a Rhaglenni

Plymiwch yn ddwfn i gylchoedd oes prosiectau, llywodraethu a rheoli swyddogaethau a chyfrifoldebau i ddatgelu cyfrinachau i weithredu’n fwy diffwdan.

ILM logo


Rydym wedi creu'r cwrs ar gyfer unigolion sydd â llawer iawn o gyfrifoldeb rheoli, naill ai ar lefel uwch ar hyn o bryd neu ar yr ysgol i fyny. Os ydych chi'n edrych i ddysgu strategaethau ar gyfer newid trawsnewidiol, byddwn yn dangos yr offer i chi.


Meddwl Agored yn Agor Drysau

Dysgu drwy brofiad yw'r ffordd eithaf o symud ymlaen. Mae cynnwys y rhaglen hon yn herio eich ffyrdd o wneud a meddwl datgloi eich arweinydd mewnol. Dewch yn barod i drafod a dadlau, ac yn fwy na dim, cofleidio arddulliau a sgiliau newydd.

DISGWYL DYSGU DRWY BROFIADAU

Mae Datblygiad Proffesiynol PDC yn cynnig dysgu drwy brofiadau o dan arweiniad arbenigwyr. Cynlluniwyd pob cwrs i chi gael y profiad dysgu gorau posib. Gallwch ddisgwyl gadael ein rhaglen Arweinyddiaeth a Rheoli gyda’r arfau a’r technegau angenrheidiol i ffynnu, ond dyma beth sydd i’w ddisgwyl gan y cwrs ei hun:

Amgylchedd Rhithiol

Rydym yn cyflenwi dysgu rhithiol mewn amser real, gydag arweinyddion real wrth y llyw. Mae amrywiaeth o adnoddau amlgyfrwng, sgyrsiau byw ac ystafelloedd trafod yn creu lleoliad ar-lein hynod ddiddorol i ymgolli ynddo.

Dysgu Difyr a Diddorol

Byddwch yn dysgu trwy gyfrwng llu o fformatau, o weithdai i heriau grwpiau cydweithredol.

Siaradwyr Hanfodol

Mae ein hwyluswyr arloesol yn rhai o’r goreuon yn eu maes, gyda gwybodaeth aruthrol am ddamcaniaethau ac arferion i droi ati.

Rhwydweithio a Rhannu Gwybodaeth

Rydym yn cyfyngu ar y niferoedd i gael naws mwy cartrefol, sy’n golygu bod digon o gyfle i gysylltu a rhwydweithio gyda hwyluswyr a mynychwyr fel ei gilydd.


I fanteisio i’r eithaf ar y cynnwys, rydym yn gofyn i chi ymrwymo’n llwyr i’r broses. Rydym yn eich gwahodd i ymgysylltu’n frwd â’r gweithdai rhithiol 14 hanner diwrnod, ynghyd â dysgu hunangyfeiriedig rhwng sesiynau: tua 10 awr yn ystod y rhaglen.

SUT FYDDWCH YN CAEL EICH ASESU

Mae Dyfarniad Lefel 7 ILM mewn Arweinyddiaeth a Rheoli yn dangos sut ydych yn datblygu eich gallu arweinyddiaeth strategol a rheoli. Bydd eich tasg asesu yn fodd i chi gyplysu eich dysgu’n uniongyrchol â’r profiad o fewn eich sefydliad, gan ofyn i chi gyfuno damcaniaeth gydag arferion.

Byddwch yn creu’r canlynol:

– 1 traethawd ysgrifenedig o 5000 i 6000 gair ar drawsnewid digidol strategol ym maes eich cyfrifoldeb.

– 3 fideo MP4 o 5 i 10 munud o hyd, yn canolbwyntio ar y tri phwnc yma:

– Myfyrio hollbwysig am arddull fy arweinyddiaeth a’m datblygiad personol

– Myfyrio hollbwysig am arweinyddiaeth o fewn cyd-destun fy sefydliad

– Myfyrio hollbwysig am fy ngallu i arwain newidiadau.

Cost

Mae'r rhaglen yn £1995.00 sy'n cynnwys holl ddeunyddiau'r cwrs a chofrestru. 

Cadwch eich lle yma drwy lenwi ein ffurflen archebu

Dyddiadau'r Cwrs:

Sesiynau a Addysgir: 18 Medi (wyneb yn wyneb), 2 Hydref, 23 Hydref, TBC, 21 Tachwedd, 5 Rhagfyr, 9 Ionawr, 23 Ionawr (wyneb yn wyneb) a TBC.

Archebwch eich lle

Gellir darparu'r cyrsiau uchod trwy ein rhaglen mynediad agored (rhithwir) neu fel rhaglenni pwrpasol yn eich sefydliad. Os ydych yn gobeithio cael gafael ar gyllid ar eich cyfer chi neu eich sefydliad, archwiliwch ein llwybrau cyllido neu wneud ymholiad i siarad â'n cynghorwyr.