Optimeiddio Perfformiad a Llesiant yn ystod Cyfnodau o Argyfwng ac Anhrefn - Dydd Gwener 16 Hydref 2020

Rydym yn falch o gyhoeddi y bydd Prifysgol De Cymru, ar y cyd ag AQR International, ar ddydd Gwener 16 Hydref, yn cyflwyno 'Cynhadledd Gwydnwch Meddyliol AR-LEIN 2020' i chi. 

Bydd y digwyddiad ar-lein hynod ryngweithiol hwn yn cyflwyno'r meddylfryd diweddaraf ym maes 'Gwydnwch Meddyliol' a'i goblygiadau ar hyfforddi a datblygu pobl o safbwynt academyddion ac ymarferwyr. 

Agwedd o'n personoliaeth yw Gwydnwch Meddyliol sy'n pennu sut rydym yn delio'n feddyliol gyda straen a phwysau, a sut gallwn ni weld newid fel cyfle i dyfu a datblygu. Wedi'i defnyddio'n eang ym maes Hyfforddi a Mentora ar draws y byd, mae'n ymgorffori syniadau megis Gwydnwch, Ffyrdd o Feddwl, Plwc ac Optimistiaeth Wybodus. 

Mae'r mesur seicometreg cysylltiedig yn cefnogi arferion yn seiliedig ar ddiagnosis a thystiolaeth. Mae'r cysyniad yn disgrifio'r ymatebion meddyliol a ddefnyddir gan bob unigolyn ym mhopeth maen nhw'n gwneud. 

Mae ymchwil fyd-eang yn dangos bod Gwydnwch Meddyliol yn ffactor pwysig yn y canlynol: 

  • Perfformiad - yn esbonio hyd at 25% o'r amrywiaeth mewn cyrhaeddiad 
  • Ymddygiad Cadarnhaol - mwy o ymroddiad, ymagwedd gadarnhaol, bositif 
  • Llesiant - mwy o fodlonrwydd a gallu rheoli straen yn well 
  • Dyheadau - mwy cadarnhaol am gyfleoedd ac yn agored i ddysgu 

Mae digwyddiadau diweddar wedi profi i'r eithaf ein gallu i ymateb yn gadarnhaol ac i reoli'r digwyddiadau anoddaf. Yn y byd ansicr sydd ohoni heddiw, nid yw'r math hwn o aflonyddwch yn newydd ac mae'n digwydd yn amlach nag erioed o'r blaen. Er bod y sefyllfa'n anghyfforddus, mae'r pandemig wedi darparu cyfle unigryw i ddysgu sut i ymdopi gydag aflonyddwch yn y dyfodol. 

Mae llesiant hefyd ar frig yr agenda. Mae asesu a deall ymatebion meddyliol unigolyn yn hanfodol wrth lunio strategaethau i optimeiddio llesiant cyfredol yn ogystal â sicrhau bod unigolyn mewn sefyllfa dda yn feddyliol i ailgychwyn eto pan fydd pethau'n fwy normal. 

Mae Gwydnwch Meddyliol yn nodwedd gyffredinol sy'n berthnasol ym mhob agwedd ar fywyd. Mae'n arbennig o briodol wrth fynd i'r afael ag adfyd, rhwystrau ac argyfyngau hir dymor a hynny mewn modd cadarnhaol. 

Yn gryno, mewn oes o gymhlethdod, aflonyddwch a newid digynsail, mae ein gwydnwch meddyliol yn bwysig. 

Mae hwn yn gyfle unigryw i archwilio'r agwedd sylfaenol hon o ddatblygu pobl. Byddwch yn clywed gan rai o ymarferwyr ac academyddion blaenllaw'r byd ym maes Gwydnwch Meddyliol.

Bydd nifer o ddosbarthiadau meistr ar-lein trwy gydol y diwrnod gyda'r nod o ddangos y defnydd ymarferol o'r cysyniad. Yn agosach at y diwrnod, bydd amserlen lawn y diwrnod ar gael a byddwch yn gallu bwcio lle ar y sesiynau o'ch dewis.

Mae'r gynhadledd wedi'i hanelu at ymarferwyr a hwyluswyr hyfforddi a mentora, rheolwyr hyfforddiant ac Adnoddau Dynol, arweinwyr busnes - unrhyw un sydd eisiau ymgorffori diwylliant o hyfforddi o fewn eu sefydliad.   

Mae hwn yn gyfle unigryw i archwilio'r agwedd sylfaenol hon o ddatblygu pobl. Byddwch yn clywed gan rai o ymarferwyr ac academyddion blaenllaw'r byd ym maes Gwydnwch Meddyliol.

Bydd nifer o ddosbarthiadau meistr ar-lein trwy gydol y diwrnod gyda'r nod o ddangos y defnydd ymarferol o'r cysyniad.

Archebwch ar-lein yma neu ebostiwch ni ar