Helpu Gweithwyr Proffesiynol i Lwyddo 

Mae ein hystod o gyrsiau byr rhithwir yn ffordd wych o ddatblygu eich gyrfa arweinyddiaeth, cael y wybodaeth ddiweddaraf am y diwydiant, neu ddysgu rhywbeth newydd.

Mae ein Cyrsiau Byr wedi'u cynllunio ar gyfer arweinwyr a rheolwyr sydd am adnewyddu neu ddatblygu gwybodaeth a sgiliau newydd mewn maes sy'n dod i'r amlwg. Rydym wedi gweithio gyda gweithwyr proffesiynol y diwydiant i gyd-greu dysgu sy'n hanfodol i arweinwyr a rheolwyr wneud gwahaniaeth gwirioneddol o fewn eu sefydliadau a'u timau.

Mae gennym ni lwybrau ariannu llawn a rhannol ar gael ar bob un o’n cyrsiau byr. Os nad ydych yn siŵr pa gyllid y gallwch ei gyrchu, yna archwiliwch ein llwybrau ariannu neu gwnewch ymholiad. I drafod yr amrywiaeth o gyrsiau byr sydd gennym ar gael, gallwch gofrestru i fynychu un o'n sesiynau gwybodaeth rhithwir.

Lawrlwythwch ein Calendr Cwrs 2024

CYSYLLTWCH Â NI

Neu cysylltwch â ni ar Twitter a LinkedIn

Arweinyddiaeth

Wedi'i ddylunio i arfogi arweinwyr gyda'r sgiliau hanfodol sydd eu hangen ar weithwyr proffesiynol i arwain timau mewn byd busnes sy'n newid yn barhaus.

Mae arweinyddiaeth yn wahanol i reolaeth - mae ganddo nodweddion a swyddogaeth wahanol, ond os yw sefydliad yn dymuno bod yn llwyddiannus mae angen y ddau arno. Y cwestiwn yw sut ydych chi'n sicrhau nad yw'ch sefydliad yn cael ei orreoli a'i fod dan arweiniad.

Bydd y rhaglen hon yn eich helpu i ddeall rôl yr arweinydd ac yn eich helpu i ddeall rhai o'r sgiliau craidd sydd eu hangen ar gyfer arweinyddiaeth "dda." Bydd yn eich helpu i archwilio'r synergedd rhwng arweinyddiaeth a newid sefydliadol llwyddiannus

Modiwl 1: Arweinyddiaeth vs Management (3 sesiwn rithwir x 1/2 diwrnod)

 • Arweinyddiaeth vs Management
 • Hunanymwybyddiaeth ac arddulliau arweinyddiaeth
 • Myfyrdod beirniadol a Meddwl yn Feirniadol
 • Persbectif - cael y darlun mwy

Modiwl 2: Arwain Newid (sesiynau rhithiol 3 x 1/2 diwrnod)

 • Rheoli Newid yn erbyn Arwain Newid
 • Transactional vs Newid Trawsnewidiol
 • Asiantau newid a diwylliant sefydliadol
 • Ymddygiadau i oresgyn rhwystrau i newid

Canlyniadau Dysgu:

 • Datblygu dull mwy strategol o feddwl fel arweinydd neu arweinydd yn y dyfodol
 • Datblygu dealltwriaeth gadarn o'r gwahaniaethau rhwng arweinyddiaeth a rheolaeth a'r sgiliau craidd sydd eu hangen ar arweinydd da
 • Deall rôl ganolog arweinyddiaeth mewn unrhyw raglen newid llwyddiannus.

Dyddiadau:

Cyrsiau'r Dyfodol

Modiwl 1 Arweinyddiaeth vs Rheoli yn dechrau: 4, 11 a 18 Mehefin 2024

Modiwl 2 Arwain Newid yn dechrau: 9, 16 a 23 Gorffennaf 2024

Archebwch yma

Pris:

Modiwl 1 (3 sesiwn rithiol x 1/2 diwrnod) = £660

Modiwl 2 (sesiynau rhithwir 3 x 1/2 diwrnod) = £660

Cost gyfun = £1,320

Mae cyllid drwy'r Academi Dysgu Dwys yn gofyn am ffi cyfraniad cyflogwr o 50%. Gyda chyllid gan yr Academi Dysgu Dwys bydd pob modiwl yn costio £330, y gost gyfunol ar gyfer y cwrs hwn fydd £660.

Mae'r rhaglen hon yn rhoi dealltwriaeth a chyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau Meddwl Systemau. Byddwch yn edrych ar fanteision Meddwl Systemau a'i ddefnyddioldeb mewn perthynas ag arweinyddiaeth sefydliadol.

Pynciau Cwrs:

 • Beth yw meddwl systemau a pham a phryd mae'n ddefnyddiol?
 • Nodweddion systemau cymhleth
 • Goresgyn bloc mewn meddwl systemau
 • Defnyddio technegau meddwl systemau i ddelweddu systemau cymhleth ac arwain gweithredoedd defnyddiol
 • Offer a thechnegau i gymhwyso meddwl systemau i heriau sefydliadol.

Canlyniadau Dysgu:

 • Disgrifio systemau cymhleth a'u nodweddion allweddol
 • Deall sut y gellir cymhwyso meddwl systemau i heriau sefydliadol
 • Gallu defnyddio amrywiaeth o offer i gymhwyso meddwl systemau i systemau cymhleth

Dyddiadau'r cyrsiau nesaf:

Dechrau: 8 Chwefror 2024 (rhithwir)

Diwrnod 2: 7 Marwth 2024 (wyneb yn wyneb)

Diwrnod 3: 22 Mawrth 2024 (rhithwir)

Archebwch yma

Pris: Mae'r cwrs hwn yn £660 am y tri diwrnod.

Nid yw ymchwil yn unig ar gyfer myfyrwyr neu bobl academaidd neu bobl mewn rôl ymchwil. Yn gynyddol mae gofyn i Arweinwyr a Rheolwyr fod yn hyddysg iawn mewn nifer o bynciau er mwyn arwain ym maes eu cyfrifoldeb hwy. Mae ymchwil ynghylch casglu data a gwybodaeth i’ch helpu i wneud penderfyniad gwybodus.

Ydych chi erioed wedi meddwl tybed am beth, pam a sut mae ymchwil? Mae’r gweithdy rhyngweithiol hanner diwrnod hwn yn defnyddio enghreifftiau ac astudiaethau achos go iawn o ymchwil er mwyn dod â’r cwestiynau hyn yn fyw. Bydd dysgwyr yn clywed am ystod eang o ymchwil o feysydd clinigol, gofal cymdeithasol ac o fewn y gymuned. Bydd dysgwyr yn edrych ar y cymhellion a’r manteision o gynnal ymchwil, beth yw rhwystrau dechrau ymchwilio a dysgu sut i gynllunio i’w hosgoi gyda chyngor ymarferol trwy’r amser am sut i ddechrau eu prosiectau ymchwil eu hunain. Byddwch yn darganfod mwy am Beth yw ymchwil? Pam fod angen ymchwil arnom ni? Sut allwch chi wneud ymchwil?

Pynciau’r Cwrs

 • Trosolwg o’r hyn yw ymchwil gydag enghreifftiau ymarferol o’r effaith y cafodd rhai astudiaethau ymchwil a thrafodaeth grŵp am y rhain. Byddaf hefyd yn ymdrin â gwahanol fathau o ‘ymchwil’ i gynnwys gwerthuso gwasanaeth ac archwilio.
 • Pam ydyn ni’n ymchwilio? – sut mae o fantais i bobl a chymdeithas a pham ei fod mor bwysig. Byddwch yn adolygu astudiaethau achos ymchwil penodol a thrafod pam fod y rhain mor bwysig a’r effaith a gawsant.
 • Sut i gyflwyno gwybodaeth ymchwil i bobl rydych am gael dylanwad arnynt
 • Awgrymiadau am beth i’w ystyried wrth gael syniadau ymchwil neu wrth gynllunio prosiectau a’r canllawiau sydd gennym heddiw

Dyddiadau'r cyrsiau nesaf:

Nid oes dyddiadau ar gyfer y cyrsiau nesaf. Cofrestrwch eich diddordeb os hoffech neilltuo lle ar y cwrs hwn, os gwelwch yn dda.

Mae dull hyfforddi yn cyfeirio at arddull rheoli lle mae’r pwyslais ar rymuso a chefnogi eraill i ymateb i heriau a datblygu atebion priodol yn hytrach nag arddull mwy cyfarwyddiadol a fyddai’n draddodiadol yn golygu ‘dweud wrth rywun beth yn union i’w wneud’.

Mae'r rhaglen 2 ddiwrnod hon wedi'i chynllunio i godi eich ymwybyddiaeth o'r egwyddorion allweddol sy'n sail i ddull hyfforddi a'ch arfogi â'r wybodaeth, y sgiliau a'r galluoedd i ddefnyddio'r dull hwn yn hyderus yn eich rôl reoli. Byddwch yn dysgu;

 • Beth yw hyfforddi a sut mae'n cyd-fynd ag arddulliau rheoli eraill
 • Sut i nodi pryd y byddai dull hyfforddi yn briodol i gefnogi perfformiad yn y gweithle
 • Sut i gymhwyso sgiliau craidd hyfforddi fel gwrando, cwestiynu a rhoi adborth o fewn eich rôl reoli.
 • Fframweithiau poblogaidd i'ch helpu i strwythuro sgwrs hyfforddi i gael yr effaith fwyaf
 • Sut i greu diwylliant o ymddiriedaeth lle mae pobl yn teimlo'n ddiogel i gynnig syniadau, heriau ac adborth.

Bydd y gweithdai'n rhyngweithiol iawn ac yn cynnwys cyfuniad o theori, trafodaeth ac ymarferion ymarferol i wreiddio datblygu sgiliau a hyrwyddo myfyrio ar gymhwysiad yn y byd go iawn.

Dyddiadau cyrsiau i ddod:

18 a 26 Mawrth 2024

Archebwch yma

13 a 20 Mai 2024

Archebwch yma

3 a 10 Medi 2024

Archebwch yma

3 a 10 Rhagfyr 2024

Archebwch yma

Pris: Mae'r cwrs rhithwir hwn yn £440 am y ddau ddiwrnod.

Ydych chi'n barod i herio'r status quo ac ailddiffinio arweinyddiaeth mewn byd sy'n newid yn gyflym? Mae ein cinio dysgu arweinyddiaeth aflonyddgar wedi'i gynllunio i arfogi unigolion blaengar â'r sgiliau a'r meddylfryd sydd eu hangen i arwain yn nhirwedd fusnes ddeinamig heddiw.

Mae'r arweinydd aflonyddgar yn un sydd â meddylfryd twf ac yn canolbwyntio ar y pethau cadarnhaol sy'n dod gyda newid. Bydd y cwrs hwn yn archwilio egwyddorion sylfaenol arweinyddiaeth aflonyddgar, gan ennill dealltwriaeth ddofn o sut y gall arloesi a meddwl strategol ysgogi llwyddiant sefydliadol. Byddwch yn dysgu:

 • Cofleidio newid
 • Maethu Arloesi
 • Cael gweledigaeth strategol
 • Integreiddio Technoleg
 • Gwydnwch a chymryd risg

Mae'r sesiwn hon yn addas ar gyfer arweinwyr, rheolwyr a darpar weithredwyr o wahanol ddiwydiannau sydd am yrru newid, torri trwy rwystrau traddodiadol, ac arwain eu sefydliadau i'r dyfodol.

Dyddiadau'r cyrsiau nesaf:

Nid oes dyddiadau ar gyfer y cyrsiau nesaf. Cofrestrwch eich diddordeb os hoffech neilltuo lle ar y cwrs hwn, os gwelwch yn dda

Mae'r cwrs hwn yn £220. Mae cyllid drwy'r Academi Dysgu Dwys yn gofyn am ffi cyfraniad cyflogwr o 50% o £110

Cinio Dysgu

Cymerwch seibiant a dysgwch rywbeth newydd gyda ni.

Bydd ein sesiynau micro-ddysgu am ddim yn ymdrin ag amrywiaeth o bynciau o fewn gwahanol feysydd pwnc sy'n ceisio tanio eich diddordeb a darparu tecawê y gallwch ei roi ar waith ar unwaith yn y gweithle.

Mae ein Cinio Dysgu ar gael yn y Gymraeg - gadewch i ni wybod wrth archebu os hoffech chi gael cyfieithu ar y pryd.

Mae rheoli risg wrth wraidd llywodraethu da. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf rydym wedi gweld cydnabyddiaeth gynyddol o bwysigrwydd deall, rheoli a lliniaru risgiau i sefydliadau a busnesau.

Bydd y sesiwn 1 awr hon yn helpu i ehangu eich ymwybyddiaeth o egwyddorion rheoli risg a'r dulliau arweiniol a ddefnyddir yn yr amgylchedd yr ydych yn gweithredu ynddo.

Dyddiad ac amser: 19 Mawrth 2024 (12:00-13:00)

Lleoliad: Microsoft Teams

Pris: AM DDIM

Mae ein Cinio Dysgu ar gael yn y Gymraeg - gadewch i ni wybod wrth archebu os hoffech chi gael cyfieithu ar y pryd.

Archebwch yma

The hand you are dealt with is just the starting point for development Carol Dweck (Awdur y llyfr poblogaidd Mindset).

Nid ein galluoedd a'n talent yn unig sy'n dod â llwyddiant i ni – ond y math o feddylfryd sydd gennym. Gall y meddylfryd cywir helpu i'ch ysgogi chi ac eraill i gyflawni eich nodau proffesiynol a phersonol ac i weld heriau fel cyfleoedd i dyfu a gwella.

Mae'r sesiwn hon yn archwilio’r cysyniad o feddylfryd twf ac yn dechrau archwilio offer a thechnegau ar gyfer adeiladu meddylfryd twf.

Dyddiad ac amser: 23 Ebrill (12:00-13:00)

Lleoliad: Microsoft Teams

Pris: AM DDIM

Mae ein Cinio Dysgu ar gael yn y Gymraeg - gadewch i ni wybod wrth archebu os hoffech chi gael cyfieithu ar y pryd.

Archebwch yma

Mae'n rhaid cyfiawnhau pob menter newid, boed yn fawr neu’n fach, yn enwedig pan fyddant yn golygu gwario arian cyhoeddus. Ym mhob sector, mae bob amser mwy o gynigion gwariant na chyllid. Mae pob menter lwyddiannus yn dechrau trwy ddangos ei werth, yn parhau trwy ddangos bod y gwerth hwn ar y trywydd iawn i gyflawniad ac yn gorffen trwy ddatgelu'r gwerth a gynhyrchwyd. Yr achos busnes sydd at wraidd hyn.

Mae'r sesiwn hon yn ymdrin â'r cysyniadau allweddol sy'n ymwneud ag achosion busnes prosiectau a rhaglenni. Mae’n cyflwyno’r modd pum achos, sy’n cael ei ddefnyddio ledled y byd, a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru a Thrysorlys y DU. Mae'n cyffwrdd â chynnwys allweddol a'r camau sydd ynghlwm wrth adeiladu achos busnes. Mae'n cyfeirio at sut mae PRINCE2 a Managing Successful Programmes (MSP) yn mynd i'r afael ag achosion busnes.

Dyddiad ac Amser: 19 Mehefin 2024 (12:00-13:00)

Lleoliad: Microsoft Teams

Mae ein Cinio Dysgu ar gael yn y Gymraeg - gadewch i ni wybod wrth archebu os hoffech chi gael cyfieithu ar y pryd.

Archebwch yma

Rheoli Prosiect

Mae'r cyrsiau hyn yn canolbwyntio ar wybodaeth a sgiliau rheoli prosiectau eang ar draws cylch bywyd y prosiect.

Cyn i chi geisio datrys problem fawr, mae angen i chi ddeall achos y broblem a'r dibyniaethau dan sylw. Bydd y rhaglen hon yn eich datblygu yn mynd ati i ddatrys problemau a gwneud penderfyniadau drwy roi cynnig ar ein ffyrdd newydd o fynd i'r afael â'r heriau rydych chi'n eu hwynebu. Mae'r rhaglen hon ar gyfer unrhyw un sydd mewn rôl rheoli llinell neu rôl gwneud penderfyniadau.  

Cyrsiau sydd ar y gweill: 

Dechrau: 6 Rhagfyr 2024

Archebwch eich lle yma

Mae'r cwrs hwn yn £220. Mae cyllid drwy'r Academi Dysgu Dwys yn gofyn am ffi cyfraniad cyflogwr o 50% o £110

Mae'r rhaglen ryngweithiol 1 diwrnod byr hon yn caniatáu i chi archwilio egwyddorion Rheoli Prosiect Agile a dysgu rhai offer a thechnegau i gynllunio'n well, cyfathrebu'n well a datblygu ymddygiadau i gyflawni eich prosiectau ar gyflymder cyflymach a mwy deinamig. Mae'r rhaglen hon yn addas ar gyfer unrhyw un sy'n ymwneud â chyflwyno prosiectau. 

Cyrsiau sydd ar y gweill:

Dechrau: 31 Mai 2024

Archebwch yma

Dechrau: 8 Awst 2024

Archebwch yma

Dechrau: 10 Hydref 2024

Archebwch yma

Mae'r cwrs hwn yn £220. Mae cyllid drwy'r Academi Dysgu Dwys yn gofyn am ffi cyfraniad cyflogwr o 50% o £110

Mae'r model 5-achos ar gyfer datblygu Achosion Busnes yn ddull systematig a gwrthrychol sydd wedi'i roi ar brawf ac yn ei brofi. Mae'n galluogi sefydliadau i gynllunio a chyfrannu at eu strategaeth, defnyddio arfer gorau i gynllunio gwariant a galluogi penderfyniadau busnes effeithiol. Mae'r cwrs rhagarweiniol hwn wedi'i gynllunio ar gyfer y rhai sy'n gyfrifol am sefydlu rhaglenni a phrosiectau yn eu sefydliad a bydd yn rhoi cipolwg ar y rhaglen achrededig APMG Achosion Busnes gwell.

Cyrsiau i ddod:

Yn dechrau: 13 Mai (9:30 - 12:30)

Archebwch eich lle yma

Yn dechrau: 9 Medi (9:30 - 12:30)

Archebwch eich lle yma

Yn dechrau: 11 Tachwedd (9:30 - 12:30)

Archebwch eich lle yma

Mae'r cwrs hwn yn £220. Mae cyllid drwy'r Academi Dysgu Dwys yn gofyn am ffi cyfraniad cyflogwr o 50% o £110

Mae rheoli risg wrth wraidd llywodraethu da. Gwelwyd cynnydd mewn cydnabyddiaeth o bwysigrwydd deall, rheoli, a lliniaru risgiau i sefydliadau a busnesau yn y blynyddoedd diweddar. Bydd y cyflwyniad byr hwn i reoli risg yn ehangu eich ymwybyddiaeth o egwyddorion rheoli risg a’r prif ymagweddau a gymerir yn yr amgylchedd rydych chi’n gweithredu ynddo.

Cyrsiau sydd ar y gweill:

Dechrau: 30 Ebrill 2024 (9:30am - 12:30pm)

Archebwch yma

Dechrau: 29 Awst 2024

Archebwch yma

Dechrau: 4th Tachwedd 2024

Archebwch yma

Mae'r cwrs hwn yn £220. Mae cyllid drwy'r Academi Dysgu Dwys yn gofyn am ffi cyfraniad cyflogwr o 50% o £110
 

Gall manteision rhedeg prosiect neu raglen fod yn wirioneddol drawsnewidiol, fodd bynnag, os nad ydym yn nodi gwir werth yr hyn yr ydym yn ei wneud yna pam yr ydym yn ei wneud.  Bydd y rhaglen hon yn sicrhau eich bod yn gwybod ac yn deall sut i echdynnu gwerth a'i gyfleu'n glir.  Mae'r rhaglen hon yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw un sy'n ymwneud â'r prosiectau a'r rhaglenni cyflwyno. 

Cyrsiau sydd ar y gweill:

Dechrau: 8 Mawrth 2024

Archebwch yma

Dechrau: 15 Gorffennaf 2024

Archebwch yma

Dechrau: 16 Hydref 2024

Archebwch yma

Mae'r cwrs hwn yn £220. Mae cyllid drwy'r Academi Dysgu Dwys yn gofyn am ffi cyfraniad cyflogwr o 50% o £110

Trawsnewid Digidol

Yn y cyrsiau byr hyn byddwch yn archwilio sut mae'r dirwedd dechnolegol sy'n symud yn dod â buddion iddo y gellir eu harnesu gan eich sefydliad er budd eich gweithwyr a'ch cwsmeriaid

Cyflwyniad sylfaenol i'r hyn a olygir gan y termau Trawsnewidiad Digidol a Digidol. Mae'r cwrs hwn yn galluogi cynrychiolwyr i ddeall y telerau, dechrau sylwi ar y cyfleoedd i wella yn eu sefydliadau ac ennill dealltwriaeth lefel uchel o dechnolegau a allai fod yn cyflawni'r gwelliannau hynny.

Trwy gyfuniad o ymarferion addysgu a rhyngweithiol grŵp, bydd cynrychiolwyr yn gweithio o'r theori hyd at gynllunio gweithredu ar gyfer eu rôl a'u trefniadaeth. Bydd digon o gyfle i ofyn cwestiynau a goresgyn rhwystrau jargon neu gamddealltwriaeth.

Pynciau Cwrs:

 • Diffiniadau a photensial Trawsnewidiad Digidol.
 • Sut i adnabod 5 math o gyfleoedd ar gyfer trawsnewid digidol.
 • Trosolwg lleygwr o 11 o dechnolegau galluogi.
 • Awgrymiadau ar gyfer mynd i'r afael â newid o'r fath.
 • Cynllunio gweithredu personol.

Canlyniadau Dysgu:

 • Deall ystyr termau a thechnolegau allweddol sy'n gysylltiedig â Thrawsnewid Digidol.
 • Gallu gweld cyfleoedd i wella.
 • Gallu adnabod technolegau galluogi posibl.
 • Cynllun gweithredu personol ar gyfer y camau cyntaf.
 • Syniadau ac adnoddau i gynnal DPP ar y pwnc hwn.

Cyrsiau i ddod:

Dechrau: 9 Ebrill 2024

Archebwch yma

Dechrau: 12 Awst 2024

Archebwch yma

Dechrau: 16 Rhagfyr 2024

Archebwch yma

Mae'r cwrs hwn yn £220. Mae cyllid drwy'r Academi Dysgu Dwys yn gofyn am ffi cyfraniad cyflogwr o 50% o £110

Mae delweddu data yn creu modd gweledol o ddadrinysu data ystadegol a chyflwyno canfyddiadau. Gellir defnyddio graffeg, offer a thechnegau penodol i gyfieithu data yn glir, gan roi cyfle i gyfathrebu gwybodaeth â rhanddeiliaid mewn fformat hygyrch. Offeryn pwerus yw Power Bi y gellir ei ddefnyddio i gynhyrchu delweddau craff y gellir eu defnyddio mewn adroddiadau a dangosfyrddau. Yn ystod y cwrs hwn byddwch yn dysgu sut i gynhyrchu siartiau wedi'u teilwra, strwythuro cyflwyniad gwybodaeth a chymhwyso fformatio amodol. Mae ystod enfawr o ddelweddau y gellir eu cynhyrchu, yn ystod y cwrs hwn byddwch yn dod i gysylltiad â lleiniau gwasgariad, lleiniau mapiau, siartiau swigen, plotiau blychau a chwisg a llawer mwy. Gyda chymaint o ddelweddau i ddewis ohonynt, gall fod yn anodd dewis y gweledol cywir, bydd y cwrs hwn yn eich cefnogi i ddeall sut i adnabod y gweledol cywir ar gyfer eich data a'ch cynulleidfa.


Cyrsiau sydd ar y gweill: 

Dechrau: 19 Gorffennaf 2024 (9:20 - 12:30)

Archebwch yma

Dechrau: 19 Rhagfyr 2024

Archebwch yma

Mae'r cwrs hwn yn £220. Mae cyllid drwy'r Academi Dysgu Dwys yn gofyn am ffi cyfraniad cyflogwr o 50% o £110

Cyflwyniad sylfaenol i'r hyn a olygir gan y term Delweddu Data a pham mae'r sgìl graffeg yn bwysig i arweinwyr heddiw. Mae'r cwrs hwn yn galluogi cynrychiolwyr i ddeall cefndir a chymhwysedd eang delweddu data. Gan ddechrau gydag asesu sut mae graffiau/siartiau yn ein helpu neu'n ein rhwystro yn ein bywydau personol, mae cynrychiolwyr yn cael eu galluogi i nodi gwelliannau posibl ar gyfer eu gweithleoedd. Maent hefyd yn datblygu eu sgiliau wrth ddarllen graffiau/siartiau yn gywir ac osgoi cael eu camarwain.

Trwy gyfuniad o addysgu, ymarferion rhyngweithiol cwis a grŵp, mae cynrychiolwyr yn gweld amrywiaeth eang o ddelweddau data. Maent yn dysgu sut i feirniadu dyluniadau camarweiniol a 4 awgrym i osgoi cael eu twyllo gan ddelweddu data. Ar ben hynny, maent yn dysgu proses 5 cam syml ar gyfer darllen siartiau/graffiau newydd sy'n galluogi gwell dealltwriaeth a smotiau unrhyw elfennau a allai fod yn gamarweiniol. Mae cynrychiolwyr yn gadael gyda 12 awgrym ar gyfer siartiau neu graffiau gwell, felly maen nhw'n cael eu galluogi i herio dyluniadau aneffeithiol.

Cyrsiau sydd ar y gweill: 

Dechrau: 6 Mehefin 2024 (10:00-13:00)

Archebwch yma

Dechrau: 14 Hydref 2024

Archebwch yma

Mae'r cwrs hwn yn £220. Mae cyllid drwy'r Academi Dysgu Dwys yn gofyn am ffi cyfraniad cyflogwr o 50% o £110

Mae cymryd ymagwedd Agile tuag at reoli prosiectau yn gallu bod yn heriol mewn sefydliadau.  Mae deall sut i roi’r egwyddorion ar waith mewn amgylchedd sy’n gyfnewidiol, yn ansicr, yn gymhleth ac yn amwys (VUCA) yn cymryd amser, amynedd a sgiliau.  Bydd y cwrs dwys hwn yn eich tywys drwy ddylunio cynllun prosiect gan ddefnyddio ymagwedd heini, yn gosod eich cwsmer yng nghanol eich prosiect ac yn datblygu eich sgiliau cynllunio a gweithredu.  Bydd y cwrs hwn yn ategu cyrsiau ardystiedig rheoli prosiectau megis Agile PM a PRINCE 2 a bydd yn canolbwyntio ar gael eich prosiect yn iawn.

Cyrsiau i ddod:

Dechrau: 12 a 19 Ebrill 2024

Archebwch eich lle yma

Yn dechrau: 20 a 27 Medi 2024

Archebwch eich lle yma

Mae'r cwrs hwn yn £440. Mae cyllid drwy'r Academi Dysgu Dwys yn gofyn am ffi cyfraniad cyflogwr o 50% o £220

Mae dulliau cyfathrebu clir, deniadol, gweledol o ddata cymhleth wedi’u profi'n wyddonol i sicrhau gwell dealltwriaeth o wybodaeth a hynny’n gyflymach (o’i gymharu â delweddu data mewn tabl neu'n wael). Fodd bynnag, mae prosesau dylunio delweddu data effeithiol, sy'n briodol i'r data a ddefnyddir a'r penderfyniad sydd ei angen, yn grefft yn ogystal â gwyddoniaeth. Cyn defnyddio unrhyw feddalwedd delweddu data, mae angen egwyddorion ac arferion dylunio.

Mae'r cwrs undydd hwn wedi'i gynllunio i helpu dadansoddwyr i ddeall yr egwyddorion dylunio hynny a dysgu sut i fynd ati i ddylunio prosesau delweddu data effeithiol. Dysgu gan arbenigwyr academaidd a masnachol yn y maes delweddu data sy'n dod i'r amlwg, yn ogystal â gwaith grŵp ymarferol i gymhwyso sgiliau gan ddefnyddio data penodol.

Nod y gweithdy hwn yw galluogi dadansoddwyr i ddefnyddio egwyddorion delweddu data, i ddylunio/dewis proses ddelweddu briodol. Sicrhau bod delweddu data yn dweud y gwir am y data ac yn galluogi penderfyniadau.

Nid yw hyn yn ymwneud â newid dadansoddwyr yn artistiaid, er y bydd egwyddorion estheteg a gwyddoniaeth yn cael eu rhannu â'r cynrychiolwyr. Yn hytrach, mae'r gweithdy hwn yn helpu dadansoddwyr gyda llif gwaith ac egwyddorion dylunio, i ddewis ac addasu siartiau priodol (neu ddelweddau data rhyngweithiol), ar gyfer y penderfyniad busnes sydd ei angen.

Mae'r diwrnod yn cynnwys digon o ymarferion rhyngweithiol, gyda chyfleoedd i gymhwyso theori i fywyd go iawn a gwella prosesau delweddu data gwael. Mae tystiolaeth ymchwil ar yr opsiynau mwyaf effeithiol yn gymysg â phrofiad masnachol. Yn olaf, mae cynrychiolwyr yn cael sleidiau PDF digidol o’r “Continwwm Graffeg” a llif gwaith ar gyfer dylunio proses ddelweddu data.

Pynciau’r cwrs

 • Pam mae Delweddu Data yn bwysig
 • Sut mae ystyried eich cynulleidfa a'ch mathau o ddata
 • Sut mae defnyddio ystod o siartiau sylfaenol
 • Amgodio Gweledol
 • Trosolwg o opsiynau meddalwedd Delweddu Data
 • Sut i ddefnyddio lliw yn eich dyluniad
 • Sut (a phryd i beidio) defnyddio Mapiau
 • Egwyddorion Dylunio ar gyfer adolygiad SA
 • Moeseg Delweddu Data
 • Adnoddau DPP

Deilliannau Dysgu

 • Deall amgodio prosesau delweddu data, sut i benderfynu ar y marciau a'r sianeli mwyaf effeithiol i'w defnyddio.
 • Gwerthfawrogi egwyddorion data delweddu data a sut i farnu effeithiolrwydd delweddu data.
 • Ymarfer prosesau dylunio delweddu data priodol, yn seiliedig ar anghenion y rhai sy'n gwneud penderfyniadau.
 • Ymwybyddiaeth o ystod o offer delweddu data ac ystyriaethau ar gyfer gwahanol fathau o ddata.
 • Sut i barhau â datblygiad personol parhaus, gan ddefnyddio'r offer a ddarperir, i lunio prosesau delweddu data effeithiol.

Cynulleidfa Darged:

Arweinwyr a rheolwyr ym mhob math o sefydliadau. Ni ddisgwylir unrhyw ddealltwriaeth flaenorol o ddelweddu data na graffeg. Mae hwn yn gwrs lefel mynediad sy'n addas ar gyfer pob arweinydd a rheolwr. Eu galluogi i fod yn barod ar gyfer sefydliadau’r dyfodol a'r defnydd eang o ddulliau cyfathrebu data gweledol yn eu gweithleoedd a'u bywydau.

Dull cyflwyno:

Rhithwir

Dilyniant: Pŵer BI (hanner diwrnod)

Dyddiadau'r cyrsiau nesaf:

2 Ebrill am 10:00 - 5:00

Archebwch yma

Mae'r cwrs hwn yn £220. Mae cyllid drwy'r Academi Dysgu Dwys yn gofyn am ffi cyfraniad cyflogwr o 75% o £165.

Cwrs canolradd sy’n arfogi arweinwyr heddiw â’r ddealltwriaeth data sydd ei hangen arnynt i arwain strategaeth a gwneud penderfyniadau gwybodus i wella eu sefydliadau.

Dros 6 diwrnod, bydd cynrychiolwyr yn symud o ddealltwriaeth o'r egwyddorion sylfaenol i ddatblygu'r sgiliau i roi gwelliannau ar waith o ran y ffordd mae eu sefydliadau'n defnyddio data. Yn ogystal â theori ar ddata ac ansawdd data, bydd y cwrs hwn hefyd yn galluogi cynrychiolwyr i fynd i'r afael â'r heriau o ddechrau prosiect data, llunio'r achos busnes a'r sgiliau rheoli risg cysylltiedig sydd eu hangen.

Pynciau’r cwrs:

 • Hanfodion Data (gan adeiladu ar y cwrs Cyflwyniad)
 • Sut i gadw data yn ddefnyddiol (Ansawdd Data ac Archwilio Data)
 • Sgiliau Rheoli Prosiect a Newid
 • Cymhwyso'r sgiliau hynny ar gyfer Prosiect Data
 • Sgiliau ac offer Rheoli Risg
 • Rhoi’r holl ddamcaniaeth hon ar waith (camau nesaf)
 • Asesiad wedi'i farcio (cynllun prosiect y cynrychiolydd)
 • Adnoddau DPP a llyfr darllen a argymhellir

Deilliannau Dysgu:

 • Deall hanfodion y broses Trawsnewid Data a sut mae'r rhain yn berthnasol i'w rôl.
 • Eu galluogi i arwain/noddi proses Archwilio Data (gan gynnwys sicrhau’r dystiolaeth ofynnol o ran ansawdd data a chydymffurfiaeth).
 • Gallu cychwyn Prosiect Data (heb fod yn arweinydd TG), gan ddeall proses y prosiect ar lefel uchel.
 • Gallu creu Achos Busnes Amlinellol cychwynnol.
 • Gallu defnyddio adnodd Rheoli Risg i adolygu risgiau data a nodi camau gweithredu a pherchnogion perthnasol.
 • Llunio Cynllun Prosiect Amlinellol, Asesiad Rheoli Risg ac Achos Busnes (asesiad wedi'i farcio gydag adborth).
 • Testun Darllen a Argymhellir (iddyn nhw ei brynu)
 • Syniadau ac adnoddau i gynnal DPP ar y pwnc hwn.

Cynulleidfa Darged:

Arweinwyr a rheolwyr ym mhob math o sefydliadau (yn enwedig gofal iechyd). Dylai cynrychiolwyr fod eisoes wedi cwblhau'r cwrs Cyflwyniad i Drawsnewid Data neu feddu ar yr un lefel o brofiad yn eu rolau.

Addas ar gyfer y rhai a fydd yn gyfrifol am ddata neu brosiectau data yn eu rôl arwain, ond sy'n anghyfarwydd â’r pwnc technegol hwn. Bydd y cwrs hwn yn eu galluogi i ddechrau datblygu’r sgiliau arwain sydd eu hangen arnynt i lwyddo. Bydd hefyd yn eu galluogi i ofyn cwestiynau treiddgar a dal eu timau technegol yn atebol i'r hyn sydd ei angen.

Dull cyflwyno:

Rhithwir neu wyneb yn wyneb

Dyddiadau'r cyrsiau nesaf:

20 Mai am 10:00 - 5:00

Archebwch yma

Mae'r cwrs hwn yn £220. Mae cyllid drwy'r Academi Dysgu Dwys yn gofyn am ffi cyfraniad cyflogwr o 75% o £165.

Cyrsiau byr ar gyfer Gweithwyr Gofal Iechyd Proffesiynol

Mae mynd i'r afael ag anghenion gofal ysbrydol pobl yn cael ei gydnabod fwyfwy fel rhywbeth pwysig ym maes iechyd a gofal cymdeithasol yn fyd-eang. Bydd y rhaglen hon yn rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen arnoch yn eich ymarfer gofal sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn.

Bydd amcanion y rhaglen hon yn eich helpu i:

 • Ystyriwch y cymwyseddau a arferir o fewn perthynas dosturiol ac wedi'u sefydlu mewn agwedd sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn ac yn myfyriol o fod yn agored, presenoldeb ac ymddiriedaeth.
 • Trin pobl mewn ffordd gyfannol y dangoswyd ei bod yn gwella adferiad, ansawdd bywyd, a'r potensial i fyw bywydau annibynnol, hapus a chyflawn.
 • Eu cefnogi i ddod o hyd i ystyr, pwrpas, gwerth a chysylltiad yng nghanol digwyddiadau sy'n newid bywydau fel salwch, ansicrwydd, tristwch a cholled

Gweld Tudalen y Cwrs

Archebwch yma

Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio i helpu i wella eich ymwybyddiaeth o niwed i'r ymennydd sy'n gysylltiedig ag alcohol. Drwy gwblhau'r cwrs, byddwch yn gwella eich dealltwriaeth o'r etioleg, yr achosion a'r ffactorau risg sy'n gysylltiedig ag ARBD. Amlinellir trosolwg o'r dystiolaeth bresennol sy'n cefnogi asesiadau a gofal parhaus i'r rhai sy'n byw gydag ARBD.

Gweld Tudalen y Cwrs

Archebwch yma

Dysgwch egwyddorion Tacio Cinesioleg a Strapio gyda chwrs ymarferol ymarferol. Mae hyn yn cynnwys 6 K Tape a 6 cais strapio yn ogystal â cheisiadau Strapio 6 + uwch.

Pynciau Cwrs:

Tâp Kinesiology:

 • Theori
 • Trin tâp
 • Arwyddion a Gwrthdaro
 • K Taping Egwyddorion a Thechnegau
 • Ceisiadau ymarferol - Hamstring, Calf, cefn is, Achilles, ysgwydd, pen-glin, chwyddo.

Strapio:

 • Theori
 • Trin Tâp
 • Arwyddion a Gwrthdaro
 • Egwyddorion a Thechnegau Strapio
 • Ceisiadau ymarferol - arddwrn, bawd, ffêr, clo ffêr, penelin, pen-glin, ysgwydd.

Ceisiadau Uwch:

 • Ailadrodd
 • Ceisiadau Uwch - Ffêr gwehyddu fasged, ffasga plantar a chymorth bwa, cam-olrhain patella, penelin tennis, MTSS
 • Senarios Rhesymu Clinigol - K Tape Ankle Sefydlogrwydd, toe tyweirch.

Adborth Cwrs:

'Rhagorol'

"Roedd y gweithdy'n ddefnyddiol iawn i mi ddeall y cais a gwahanol fathau o dâp. Mae ansawdd y tâp yn llawer gwell nag eraill rydw i wedi'u defnyddio. Argymhellir y gweithdy hwn yn fawr."

Cyrsiau sydd i ddod

TBC

Ffioedd

£160.00 i fyfyrwyr

£180.00 i rai nad ydynt yn fyfyrwyr

Archebwch eich lle

Hyfforddi a Mentora

Dysgwch sut i ryddhau potensial llawn eich staff. Fel arweinydd, ystyriwch sut y gall cael sgyrsiau hyfforddi arwain at arloesi, newid a mwy o ymrwymiad gan bob un o aelodau eich tîm.

Pynciau Cwrs:

 • Hyfforddi fel arweinydd
 • Offer a thechnegau i
 • Creu diwylliant o ddysgu a datblygu

Cyrsiau i ddod:

Dechrau 19 Mawrth 2024

Archebwch yma

Mae'r cwrs hwn yn £220. Mae cyllid drwy'r Academi Dysgu Dwys yn gofyn am ffi cyfraniad cyflogwr o 50% o £110

Mae'r rhaglenni hyn hefyd yn cynnig ffordd hyblyg a chost-effeithiol i sefydliadau ddatblygu unigolion neu dimau. Gallwn addasu unrhyw gyfuniad o raglenni gydag elfennau pwrpasol ychwanegol i greu atebion newydd wedi’u teilwra i anghenion eich sefydliad. Gwnewch ymholiad i gael ymgynghoriad pwrpasol.