Helpu Gweithwyr Proffesiynol i Lwyddo 

Mae ein hamrediad cyffrous o gyrsiau arbenigol yn ffordd wych o symud ymlaen yn eich gyrfa, i ddysgu gwybodaeth ddiweddaraf y diwydiant neu i ddysgu rhywbeth newydd. 

Mae ein cyrsiau byr wedi'u cynllunio ar gyfer unigolion sydd am loywi neu ddatblygu gwybodaeth a sgiliau newydd mewn maes penodol. Gallwch gyfuno unrhyw ddetholiad o raglenni i greu eich taith ddysgu eich hun lle rydych yn gosod y cyflymder.

Mae'r rhaglenni hyn hefyd yn cynnig ffordd hyblyg a chost-effeithiol i sefydliadau ddatblygu unigolion neu dimau. Gallwn addasu unrhyw gyfuniad o raglenni gydag elfennau pwrpasol ychwanegol i greu atebion newydd wedi'u teilwra i anghenion eich sefydliad.

CYSYLLTWCH Â NI

E: [email protected]
F: 01443 482482
Twitter: @USWCommercial

Arweinyddiaeth

Wedi'i ddylunio i arfogi arweinwyr gyda'r sgiliau hanfodol sydd eu hangen ar weithwyr proffesiynol i arwain timau mewn byd busnes sy'n newid yn barhaus.

Nid yw ymchwil yn unig ar gyfer myfyrwyr neu bobl academaidd neu bobl mewn rôl ymchwil. Yn gynyddol mae gofyn i Arweinwyr a Rheolwyr fod yn hyddysg iawn mewn nifer o bynciau er mwyn arwain ym maes eu cyfrifoldeb hwy. Mae ymchwil ynghylch casglu data a gwybodaeth i’ch helpu i wneud penderfyniad gwybodus.

Ydych chi erioed wedi meddwl tybed am beth, pam a sut mae ymchwil? Mae’r gweithdy rhyngweithiol hanner diwrnod hwn yn defnyddio enghreifftiau ac astudiaethau achos go iawn o ymchwil er mwyn dod â’r cwestiynau hyn yn fyw. Bydd dysgwyr yn clywed am ystod eang o ymchwil o feysydd clinigol, gofal cymdeithasol ac o fewn y gymuned. Bydd dysgwyr yn edrych ar y cymhellion a’r manteision o gynnal ymchwil, beth yw rhwystrau dechrau ymchwilio a dysgu sut i gynllunio i’w hosgoi gyda chyngor ymarferol trwy’r amser am sut i ddechrau eu prosiectau ymchwil eu hunain. Byddwch yn darganfod mwy am Beth yw ymchwil? Pam fod angen ymchwil arnom ni? Sut allwch chi wneud ymchwil?

Pynciau’r Cwrs:

 • Trosolwg o’r hyn yw ymchwil gydag enghreifftiau ymarferol o’r effaith y cafodd rhai astudiaethau ymchwil a thrafodaeth grŵp am y rhain. Byddaf hefyd yn ymdrin â gwahanol fathau o ‘ymchwil’ i gynnwys gwerthuso gwasanaeth ac archwilio.
 • Pam ydyn ni’n ymchwilio? – sut mae o fantais i bobl a chymdeithas a pham ei fod mor bwysig. Byddwch yn adolygu astudiaethau achos ymchwil penodol a thrafod pam fod y rhain mor bwysig a’r effaith a gawsant.
 • Sut i gyflwyno gwybodaeth ymchwil i bobl rydych am gael dylanwad arnynt
 • Awgrymiadau am beth i’w ystyried wrth gael syniadau ymchwil neu wrth gynllunio prosiectau a’r canllawiau sydd gennym heddiw

Canlyniadau Dysgu:

 • Disgrifio beth yw ymchwil a’r amrywiol gategorïau o ymchwil sy’n berthnasol yn eu gweithle
 • Trafod pam fod ymchwil yn bwysig, y cymhellion dros ei gynnal a’r effaith sydd gan ganlyniadau ymchwil ar unigolion, sefydliadau a chymdeithas mewn gwirionedd
 • Deall sut y gallant sefydlu prosiect ymchwil yn eu gweithle, pa ystyriaethau sydd eu hangen a sut i gynllunio’n effeithiol i osgoi rhwystrau.

Cyrsiau i ddod:

Gan ddechrau ar 16 Hydref 2023 (9:30 - 12:30)

Archebwch yma

Cwrs hwn yw £220. O ganlyniad i gyllid drwy'r Academi Dysgu Dwys, rhaid cael ffi o gyfraniad 50% gan gyflogwr o £110.

Nodyn: Os oes angen ei gwtogi gallwn ddefnyddio’r testun trwm isod

Mae ymagwedd hyfforddi yn cyfeirio at ddull o reoli ble mae’r pwyslais ar rymuso a rhoi cymorth i eraill i ymateb i heriau a datblygu datrysiadau priodol yn hytrach nag arddull mwy cyfeiriol a fyddai’n draddodiadol yn golygu ‘dweud wrth rywun yn union beth i’w wneud’.

Er bod angen ymagwedd gyfeiriol ar adegau, mae’r heriau rydym yn eu hwynebu yn y gweithle modern yn dod yn gynyddol yn fwy cymhleth, yn aml heb gynsail i roi canllawiau i’n penderfyniadau neu’n gweithredoedd. Am y rheswm hwn, mae’n hanfodol ein bod yn harneisio creadigrwydd, talent a safbwyntiau ein pobl i gyd, yn hytrach na gadael gwneud penderfyniadau yn faes ‘y bos’ yn unig.

Yn aml iawn y person sy’n gwneud y gwaith sydd yn y sefyllfa gorau i ddod o hyd i ddatrysiadau a chynnig syniadau ar gyfer gwelliannau. Gall defnyddio ymagwedd hyfforddi o fewn rheoli ac arwain helpu i greu diwylliant y bydd pobl yn teimlo’n ddiogel i gyfrannu syniadau ynddo, i herio normau sy’n bodoli ac arbrofi gydag atebion creadigol ac arloesol i broblemau.

Cynlluniwyd y rhaglen 2 ddiwrnod hon i godi’ch ymwybyddiaeth o’r egwyddorion allweddol sy’n sylfaen i ymagwedd hyfforddi a rhoi’r wybodaeth, y sgiliau a’r galluoedd i chi ddefnyddio’r ymagwedd hon yn hyderus o fewn eich swyddogaeth rheoli.

Byddwch yn dysgu;

 • Beth yw hyfforddi a sut mae’n cyd-fynd ochr yn ochr â dulliau rheoli eraill
 • Sut i ganfod pan fyddai dull hyfforddi’n briodol i fod o gymorth i berfformiad yn y gweithle
 • Sut i ddefnyddio sgiliau craidd hyfforddi megis gwrando, cwestiynu a chynnig adborth o fewn eich swyddogaeth reoli.
 • Fframweithiau poblogaidd i’ch helpu i strwythuro sgwrs hyfforddi i gael yr effaith pennaf
 • Sut i greu diwylliant o ymddiriedaeth ble y gall pobl deimlo’n ddiogel i gynnig syniadau, heriau ac adborth.

Drwy gydol y 2 ddiwrnod cewch gyfle i gymryd rhan mewn amrywiaeth o ymarferion ymarferol i ymarfer a mireinio’ch sgiliau mewn amgylchedd diogel gyda chyfleoedd adborth a hunan fyfyrdod.

Cyrsiau i ddod:

22 Tachwedd a 4ydd Rhagfyr (9:30 - 12:00 a 2:00 - 4:30 ar y ddau ddiwrnod)

Archebwch yma

Pris: Mae'r cwrs hwn yn £440 am y ddau ddiwrnod.

Cinio Dysgu

Cymerwch seibiant a dysgwch rywbeth newydd gyda ni.

Bydd ein sesiynau micro-ddysgu yn ymdrin ag amrywiaeth o bynciau o fewn gwahanol feysydd pwnc sy'n ceisio tanio eich diddordeb a darparu tecawê y gallwch ei roi ar waith ar unwaith yn y gweithle.

Mae Rheoli Risg wrth wraidd llywodraethu da. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf rydym wedi gweld cydnabyddiaeth gynyddol o bwysigrwydd deall, rheoli a lliniaru risgiau i sefydliadau a busnesau.

Bydd y sesiwn fer 1 awr hon yn helpu i ehangu eich ymwybyddiaeth o egwyddorion rheoli risg a'r prif ddulliau a ddefnyddir yn yr amgylchedd rydych chi'n gweithredu ynddo.

Dyddiad ac amser: 26 Hydref 2023 (12pm-1pm)

Pris: AM DDIM

Archebwch yma

“Dim ond man cychwyn datblygiad yw’r hyn a dderbyniwyd gennych.” Carol Dweck (Awdur y llyfr hynod lwyddiannus Mindset)

Nid ein galluoedd a’n talentau yn unig sy’n dod â llwyddiant i ni – ond sut fath o gyfeiriad meddwl sydd gennym. Gall y cyfeiriad meddwl cywir helpu i’ch symbylu chi ac eraill i gyrraedd eich amcanion proffesiynol a phersonol ac i weld heriau fel cyfleoedd i dyfu a gwella.

Mae’r sesiwn hon yn archwilio’r cysyniad o gyfeiriad meddwl twf ac mae’n dechrau archwilio offer a thechnegau i ddatblygu cyfeiriad meddwl twf

Dyddiad ac amser: 29 Tachwedd 2023 (12pm-1pm)

Pris: AM DDIM

Archebwch yma

Mae timau yn gonglfeini yn y rhan fwyaf, os nad y cyfan, o weithleoedd. Mae’r modd y mae timau’n ymddwyn, yn llunio perthnasoedd gwaith ac yn ymgymryd â’u swyddogaethau mewn perthynas â’i gilydd felly o bwysigrwydd hanfodol.

Os ydych yn credu fod y datganiad uchod yn wir yna oni fyddech am wybod sut i sicrhau eich bod yn meithrin ac yn arwain Timau Perfformiad Uchel?

Bydd y sesiwn hon yn archwilio sut olwg sydd ar dîm perfformiad uchel a bydd yn ystyried pob un o’r 6 Dimensiwn Allweddol sydd ei angen i Arwain Timau Perfformiad Uchel.

NODYN I BRON: Cafodd hwn ei gynnwys yn nhrosolwg Pam ond efallai nad oes ei angen.

Beth yw tîm perfformiad uchel?

 • Diffinnir fel grŵp o bobl gyda swyddogaethau eglur a sgiliau ategol, yn cydredeg ac yn anelu at yr un nod.
 • Mae Timau Perfformiad Uchel yn gyson yn dangos lefelau uchel o gydweithio ac arloesi ac o’r herwydd yn cael canlyniadau uwch.

Dyddiad ac amser: 15 Chwefror 2024 (12pm-1pm)

Pris: AM DDIM

Archebwch yma

Rheoli Prosiect

Mae'r cyrsiau hyn yn canolbwyntio ar wybodaeth a sgiliau rheoli prosiectau eang ar draws cylch bywyd y prosiect.

Mae'r rhaglen ryngweithiol 1 diwrnod byr hon yn caniatáu i chi archwilio egwyddorion Rheoli Prosiect Agile a dysgu rhai offer a thechnegau i gynllunio'n well, cyfathrebu'n well a datblygu ymddygiadau i gyflawni eich prosiectau ar gyflymder cyflymach a mwy deinamig. Mae'r rhaglen hon yn addas ar gyfer unrhyw un sy'n ymwneud â chyflwyno prosiectau. 

Cyrsiau sydd ar y gweill:

20 Hydref 2023 (9:30 - 12:30)

Archebwch yma

25 Ionawr 2024

Archebwch yma

Cwrs hwn yw £220. O ganlyniad i gyllid drwy'r Academi Dysgu Dwys, rhaid cael ffi o gyfraniad 50% gan gyflogwr o £110.

Gall manteision rhedeg prosiect neu raglen fod yn wirioneddol drawsnewidiol, fodd bynnag, os nad ydym yn nodi gwir werth yr hyn yr ydym yn ei wneud yna pam yr ydym yn ei wneud.  Bydd y rhaglen hon yn sicrhau eich bod yn gwybod ac yn deall sut i echdynnu gwerth a'i gyfleu'n glir.  Mae'r rhaglen hon yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw un sy'n ymwneud â'r prosiectau a'r rhaglenni cyflwyno. 

Cyrsiau sydd ar y gweill:

Dechrau: 20 Hydref 2023 (13:30pm - 16:30pm)

Archebwch yma

Dechrau: 8 Mawrth 2024

Archebwch yma

Cwrs hwn yw £220. O ganlyniad i gyllid drwy'r Academi Dysgu Dwys, rhaid cael ffi o gyfraniad 50% gan gyflogwr o £110

Cyn i chi geisio datrys problem fawr, mae angen i chi ddeall achos y broblem a'r dibyniaethau dan sylw. Bydd y rhaglen hon yn eich datblygu yn mynd ati i ddatrys problemau a gwneud penderfyniadau drwy roi cynnig ar ein ffyrdd newydd o fynd i'r afael â'r heriau rydych chi'n eu hwynebu. Mae'r rhaglen hon ar gyfer unrhyw un sydd mewn rôl rheoli llinell neu rôl gwneud penderfyniadau.  

Cyrsiau sydd ar y gweill: 

Dechrau: 10 Tachwedd 2023 (9:30pm - 12:30pm a 14:00pm - 16:30pm)

Archebwch yma

Dechrau: 11 Ionawr 2024

Archebwch yma

Cwrs hwn yw £220. O ganlyniad i gyllid drwy'r Academi Dysgu Dwys, rhaid cael ffi o gyfraniad 50% gan gyflogwr o £110

Mae rheoli risg wrth wraidd llywodraethu da. Gwelwyd cynnydd mewn cydnabyddiaeth o bwysigrwydd deall, rheoli, a lliniaru risgiau i sefydliadau a busnesau yn y blynyddoedd diweddar. Bydd y cyflwyniad byr hwn i reoli risg yn ehangu eich ymwybyddiaeth o egwyddorion rheoli risg a’r prif ymagweddau a gymerir yn yr amgylchedd rydych chi’n gweithredu ynddo.

Cyrsiau sydd ar y gweill:

Cychwynnol: 10 Tachwedd 2023

Archebwch yma

Cwrs hwn yw £220. O ganlyniad i gyllid drwy'r Academi Dysgu Dwys, rhaid cael ffi o gyfraniad 50% gan gyflogwr o £110
 

Mae'r model 5-achos ar gyfer datblygu Achosion Busnes yn ddull systematig a gwrthrychol sydd wedi'i roi ar brawf ac yn ei brofi. Mae'n galluogi sefydliadau i gynllunio a chyfrannu at eu strategaeth, defnyddio arfer gorau i gynllunio gwariant a galluogi penderfyniadau busnes effeithiol. Mae'r cwrs rhagarweiniol hwn wedi'i gynllunio ar gyfer y rhai sy'n gyfrifol am sefydlu rhaglenni a phrosiectau yn eu sefydliad a bydd yn rhoi cipolwg ar y rhaglen achrededig APMG Achosion Busnes gwell.

Cyrsiau i ddod:

Gan ddechrau ar 25 Ionawr 2024 (9:30am - 12:00pm)

Archebwch eich lle yma

Mae'r cwrs hwn yn £220. Mae cyllid drwy'r Academi Dysgu Dwys yn gofyn am ffi cyfraniad cyflogwr o 50% o £110

Trawsnewid Digidol

Yn y cyrsiau byr hyn byddwch yn archwilio sut mae'r dirwedd dechnolegol sy'n symud yn dod â buddion iddo y gellir eu harnesu gan eich sefydliad er budd eich gweithwyr a'ch cwsmeriaid

Cyflwyniad sylfaenol i'r hyn a olygir gan y term Delweddu Data a pham mae'r sgìl graffeg yn bwysig i arweinwyr heddiw. Mae'r cwrs hwn yn galluogi cynrychiolwyr i ddeall cefndir a chymhwysedd eang delweddu data. Gan ddechrau gydag asesu sut mae graffiau/siartiau yn ein helpu neu'n ein rhwystro yn ein bywydau personol, mae cynrychiolwyr yn cael eu galluogi i nodi gwelliannau posibl ar gyfer eu gweithleoedd. Maent hefyd yn datblygu eu sgiliau wrth ddarllen graffiau/siartiau yn gywir ac osgoi cael eu camarwain.

Trwy gyfuniad o addysgu, ymarferion rhyngweithiol cwis a grŵp, mae cynrychiolwyr yn gweld amrywiaeth eang o ddelweddau data. Maent yn dysgu sut i feirniadu dyluniadau camarweiniol a 4 awgrym i osgoi cael eu twyllo gan ddelweddu data. Ar ben hynny, maent yn dysgu proses 5 cam syml ar gyfer darllen siartiau/graffiau newydd sy'n galluogi gwell dealltwriaeth a smotiau unrhyw elfennau a allai fod yn gamarweiniol. Mae cynrychiolwyr yn gadael gyda 12 awgrym ar gyfer siartiau neu graffiau gwell, felly maen nhw'n cael eu galluogi i herio dyluniadau aneffeithiol.

Cyrsiau sydd ar y gweill: 

Dechrau 17 Hydref 2023

Archebwch yma

Dechrau 17 Ionawr 2024

Archebwch yma

Mae'r cwrs hwn yn £220. Mae cyllid drwy'r Academi Dysgu Dwys yn gofyn am ffi cyfraniad cyflogwr o 50% o £110

Mae delweddu data’n creu cyfrwng gweledol i ddatgyfrinio data ystadegol a chyflwyno casgliadau. Gellir defnyddio graffigau, offer a thechnegau penodol i gyfieithu data’n glir, gan gynnig cyfle i gyfathrebu gwybodaeth gyda rhanddeiliaid mewn fformat hygyrch. Mae Power BI yn arf grymus y gellir ei ddefnyddio i greu delweddu treiddgar y gellir eu defnyddio o fewn adroddiadau a dangosfyrddau. Yn ystod y cwrs hwn byddwch yn dysgu sut i greu siartiau wedi’u teilwra, strwythuro cyflwyno gwybodaeth a defnyddio fformatio amodol. Mae amrywiaeth enfawr o ddeunydd gweledol y mae modd eu cynhyrchu, yn ystod y cwrs hwn byddwch yn cael gweld plotiau gwasgariad, plotiau mapiau, siartiau swigod, plotiau blwch a blewyn a llawer mwy. Gyda chymaint o ddewis o ddeunydd gweledol ar gael gall fod yn anodd dewis y deunydd gweledol cywir, bydd y cwrs hwn yn rhoi cymorth i chi ddeall sut i ganfod y deunydd gweledol cywir ar gyfer eich data a’ch cynulleidfa. 


Cyrsiau sydd ar y gweill: 

8 Rhagfyr 2023

Archebwch yma

16 Chwefror 2024

Archebwch yma

Mae'r cwrs hwn yn £220. Mae cyllid drwy'r Academi Dysgu Dwys yn gofyn am ffi cyfraniad cyflogwr o 50% o £110

Mae cymryd ymagwedd Agile tuag at reoli prosiectau yn gallu bod yn heriol mewn sefydliadau.  Mae deall sut i roi’r egwyddorion ar waith mewn amgylchedd sy’n gyfnewidiol, yn ansicr, yn gymhleth ac yn amwys (VUCA) yn cymryd amser, amynedd a sgiliau.  Bydd y cwrs dwys hwn yn eich tywys drwy ddylunio cynllun prosiect gan ddefnyddio ymagwedd heini, yn gosod eich cwsmer yng nghanol eich prosiect ac yn datblygu eich sgiliau cynllunio a gweithredu.  Bydd y cwrs hwn yn ategu cyrsiau ardystiedig rheoli prosiectau megis Agile PM a PRINCE 2 a bydd yn canolbwyntio ar gael eich prosiect yn iawn.

Cyrsiau sydd ar y gweill:


Y cwrs hwn yw £440. O ganlyniad i gyllid drwy'r Academi Dysgu Dwys, mae angen ffi cyfraniad o 50% gan gyflogwr o £220.

Cyrsiau byr ar gyfer Gweithwyr Gofal Iechyd Proffesiynol

Mae mynd i'r afael ag anghenion gofal ysbrydol pobl yn cael ei gydnabod fwyfwy fel rhywbeth pwysig ym maes iechyd a gofal cymdeithasol yn fyd-eang. Bydd y rhaglen hon yn rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen arnoch yn eich ymarfer gofal sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn.

Bydd amcanion y rhaglen hon yn eich helpu i:

 • Ystyriwch y cymwyseddau a arferir o fewn perthynas dosturiol ac wedi'u sefydlu mewn agwedd sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn ac yn myfyriol o fod yn agored, presenoldeb ac ymddiriedaeth.
 • Trin pobl mewn ffordd gyfannol y dangoswyd ei bod yn gwella adferiad, ansawdd bywyd, a'r potensial i fyw bywydau annibynnol, hapus a chyflawn.
 • Eu cefnogi i ddod o hyd i ystyr, pwrpas, gwerth a chysylltiad yng nghanol digwyddiadau sy'n newid bywydau fel salwch, ansicrwydd, tristwch a cholled

Gweld Tudalen y Cwrs

Archebwch yma

Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio i helpu i wella eich ymwybyddiaeth o niwed i'r ymennydd sy'n gysylltiedig ag alcohol. Drwy gwblhau'r cwrs, byddwch yn gwella eich dealltwriaeth o'r etioleg, yr achosion a'r ffactorau risg sy'n gysylltiedig ag ARBD. Amlinellir trosolwg o'r dystiolaeth bresennol sy'n cefnogi asesiadau a gofal parhaus i'r rhai sy'n byw gydag ARBD.

Gweld Tudalen y Cwrs

Archebwch yma

Mae'r rhaglenni hyn hefyd yn cynnig ffordd hyblyg a chost-effeithiol i sefydliadau ddatblygu unigolion neu dimau. Gallwn addasu unrhyw gyfuniad o raglenni gydag elfennau pwrpasol ychwanegol i greu atebion newydd wedi'u teilwra i anghenion eich sefydliad. Gwnewch ymholiad i gael ymgynghoriad pwrpasol.