Rheoli Newid

GYRRU NEWID AR GYFER GWELL YFORY

Mae newid yn digwydd ar raddfa fyd-eang. Mae'r dirwedd strategol bellach yn cael ei ddiffinio gan newid ac arloesedd. Nod y rhaglen ddigidol a rhyngweithiol hon yw eich helpu i lunio llwybr newydd i gefnogi eich tîm a sefydliad i lywio trwy gyfleoedd newydd er mwyn sicrhau bod newid yn eich galluogi i ffynnu.

Rhaglen Crëwr Newid

Bydd y rhaglen Crëwr Newid yn cael ei chyflwyno gan arbenigwyr rheoli newid i helpu uwch reolwyr a rheolwyr canol i fframio newid ac i droi eich ffocws yn fewnol tuag atoch chi, eich tîm a'ch sefydliad. 

Byddwch yn buddio o becyn dysgu cyfunol o flogiau, podlediadau a modiwlau digidol a fydd yn eich helpu i lywio trwy'r newid hwn a dod yn grëwr newid ar gyfer gwell yfory. 

Caiff pileri'r rhaglen hon eu hysbrydoli gan yr arbenigwr newid adnabyddus ac Athro Ysgol Fusnes Harvard, John Kotter. Mae ei broses newid 8-cam yn tanategu'r 6 modiwl Crëwr Newid sydd wedi cael eu cyd-greu'n ofalus gydag arbenigwyr newid PDC i helpu llywio arweinwyr trwy newid. 


Kotter's Model

Bydd y rhaglen Crëwr Newid yn cael ei chyflwyno mewn awyrgylch dysgu digidol trwy system hawdd ei defnyddio. 

Bydd pob un o'r 6 sesiwn yn cynnwys y gymysgedd berffaith o theori amser-real dan arweiniad hwylusydd a thasgau a gweithgareddau ymarferol a chyfranogol, gydag ystafelloedd ymneilltuo digidol i optimeiddio'r dysgu. 

Mae sesiynau hyblyg y modiwlau'n para 2 awr a hanner. Bydd angen gwneud ychydig o ddarllen ar gyfer y cwrs cyn rhai o'r sesiynau. 

Modiwl 1: Y gyrwyr yn ystod newid gorfodol - 15 Medi a 17 Medi

Mae cydnabyddiaeth gynyddol bod angen i unigolion a thimau ddeall eu hymagwedd at feddwl a gallu manteisio ar ddulliau newydd o fynd i'r afael â phroblemau. 

Bydd y sesiwn hwn yn archwilio sut i benderfynu beth sydd angen newid yn y 'Normal Newydd' 

Modiwl 2: Adeiladu Ymrwymiad - 22 Medi

Yn gyffredinol, mae ymrwymiad cyflogeion yn cael ei weld fel ymagwedd yn y gweithle sy'n arwain at gyflogeion sefydliad yn gwneud eu gorau bob dydd. Bydd y sesiwn hwn yn archwilio technegau i ennyn diddordeb staff ac i gadw cynhyrchiant yn uchel pan fo pobl yn wynebu cymaint o ansicrwydd. 

Modiwl 3: Ailfeddwl Strategaeth - 29 Medi

Mae meddwl yn strategol yn golygu adeiladu darlun o'r sefydliad cyfan yn ei gyd-destun. Bydd y sesiwn hwn yn eich helpu i ddod o hyd i ddatrysiadau i ail-alinio eich strategaeth gan ystyried y newid roedd rhaid i'ch sefydliad ei wneud. 

Modiwl 4: Creu diwylliant o wydnwch - 6 Hydref

Mae gwydnwch yn ymwneud â'ch gallu i fownsio yn ôl ond hefyd eich gallu i addasu i newid. Bydd y sesiwn hwn yn archwilio sut gall arweinwyr a sefydliadau ddod yn fwy gwydn a defnyddio technegau megis ymholiad gwerthuso i gael effaith gadarnhaol ar ddiwylliant sefydliad.

Modiwl 5: Galluogi dulliau newydd o weithio - 13 Hydref

Mae gweithio mewn tîm a sut rydym yn cyfathrebu â'n timau wedi newid yn sylweddol yn ddiweddar. Yn y sesiwn hwn byddwn yn archwilio sut i ddylanwadu ac arwain newid yn unol â strategaethau cyfredol a'ch ymagweddau newid sefydliadol i reoli'r effaith ar eich tîm.  

Modiwl 6: Ymgorffori Newid Cadarnhaol - 21 Hydref

Mae newid yn haws pan mae yna frys, ond sut rydym yn cynnal y lefel o greadigrwydd ac arloesedd i newid pan fo'r gyrrwr wedi mynd. Mae'r sesiwn hwn yn edrych ar sut gallwn ni ymgorffori newid cadarnhaol yn llawn. 


Cwrs Rheoli Newid APMG - 9 Gorfennaf

Dysgwch fwy am gwrs achrededig Rheoli Newid APMG yma 

Gallwch ddewis ac archebu eich modiwlau drwy lanw ein ffurflen ymholiadau a bydd aelod o’n tîm yn cysylltu gyda mwy o fanylion


Un Modiwl  - £95 

Tri Modiwl - £270 

Y 6 modiwl - £520 

Cwrs Rheoli Newid gwbl achrededig yn unig - £1400 

Byddwch yn gymwys am ostyngiad ar gwrs achrededig Rheoli Newid APMG pan fyddwch yn darparu tystysgrif yn dangos eich bod wedi cwblhau 6 Modiwl y Rhaglen Crëwr Newid. 

Bydd y cwrs ar gael am bris gostyngol o £1100. Nodwch NA fod y rhaglen Crëwr Newid yn rhagofyniad ar gyfer rhaglen achrededig APMG. 

Blogiau Crëwr Newid

Byddwn yn rhannu blogiau gan ein harweinwyr meddwl dibynadwy. Byddant yn ategu'r amrediad o bynciau y byddwch yn eu harchwilio yn ystod rhith-gyflwyniad y rhaglen Crëwr Newid. 

Podlediad Rheoli Newid

Bydd y Podlediad Rheoli Newid, wedi'i gyflwyno gan y Dr Louise Bright, Cyfarwyddwr Ymgysylltiad Busnes ac Ymchwil yn PDC, yn rhoi mynediad arbennig i chi at arweinwyr meddwl PDC sy'n chwarae rôl flaenllaw yn cefnogi sefydliadau i ddatrys eu problemau busnes. Byddwn yn cynnwys gwesteion arbennig a fydd yn rhoi eu safbwyntiau onest ar eu profiadau o newid, yr effaith a gafodd arnyn nhw, eu timau a'u sefydliadau.