Ceiropracteg ac Iechyd

Sefydliad Ceiropracteg Cymru (WIOC)  

Clinig cleifion allanol o fewn Prifysgol De Cymru yw Sefydliad Ceiropracteg Cymru (WIOC) sy'n cynnig amryw wasanaethau diagnostig, asesu a thrin preifat.  

Click here to view full course brochure for 2019

CYSYLLTWCH Â NI

E: uswcommercial@southwales.ac.uk
F: 01443 482482
Twitter: @USWCommercial

Cyflwynir gan: Giles Gyer BSc (Anrh) Ost a Jimmy Michael BSc (Anrh) Ost o GMT Training

Nod Cwrs Datblygiad Proffesiynol Parhaus Aciwbigo Meddygol OMT yw cyflwyno cyfranogwyr i'r defnydd o Aciwbigo Meddygol at ddibenion lleddfu poen cyhyrol a

darparu hyfforddiant I lawn iddynt yn y maes. Nid yw'r cwrs wedi'i anelu at drin cyflyrau patholegol fel y dysgir i Aciwbigwyr TCM a bydd yn canolbwyntio ar ddulliau MSK.

Bydd yr hyfforddiant yn edrych ar dechnegau mwyaf effeithiol Aciwbigo Tsieineaidd Traddodiadol ac Aciwbigo Meddygol cyfredol, gan roi cefndir cadarn i'r myfyrwyr ynghyd a'r wybodaeth a sgiliau i'w galluogi i ddefnyddio technegau Aciwbigo Meddygol OMT yn eu gwaith eu hunain. Mae'r cwrs hwn wedi cael ei redeg ar gyfer clybiau pel-droed Lerpwl, Dinas Manceinion, Arsenal, Crystal Palace a thim pel-fasged Memphis Grizzlies a led led y byd hefyd.

Y technegau yr ymdrinnir a hwy:

 • Fertebrau'r Gwddf 
 • Fertebrau'r Meingefn
 • Cyhyrau Ffolen
 • a'r Pelfis
 • Fertebrau'r Thoracs
 • Ysgwyddau
 • Uwch-gymalau
 • ls-gymalau

Bydd y cwrs yn rhoi ' r
canlynol:

 • Cefndir diogel, cadarn ac effeithiol ar ddefnydd
 • Aciwbigo Meddygol OMT
 • Gwybodaeth ar yr ymchwil ddiweddaraf ar ddefnydd aciwbigo meddygol
 • Gwybodaeth ar ddefnyddio aciwbigo meddygol i drin poen llym a chronig, ac ar nifer o gyfer nifer o gyflyrau cyhyrysgerbydol
 • Lefel uchel o ddiogelwch, gallu clinigol ac, ar ben hynny, yr hyder i ddefnyddio aciwbigo meddygol
 • Ardystiad llawn
 • Copi o'n llyfr a gyhoeddwyd yn rhyngwladol "Dry Needling for Manual Therapists" ar gyfer pawb sy'n mynychu

Nodwch:

 • Darperir llawlyfr ar gyfer y cwrs ac fe gefnogir cynnwys y llawlyfr a chyflwyniad PowerPoint strwythuredig gan y darlithwyr
 • Bydd disgwyl i fyfyrwyr gymryd nodiadau ychwanegol ar yr ardaloedd a thechnegau sydd angen esboniad mwy penodol neu fanwl
 • Dyl id defnyddio'r llawlyfr a'r cyflwyniad PowerPoint i gofio'r hyn a ddysgwyd; bydd y darlithwyr yn addasu cynnwys y cwrs gan ddibynnu ar gefndir neu ddisgyblaeth therapiwtig y myfyrwyr
 • CYNGHORIR y myfyrwyr i adnewyddu eu gwybodaeth o
 • anatomeg a ffisioleg berthnasol cyn mynychu'r cwrs. Os
 • yw myfyrwyr yn methu a dangos y lefel ofynnol o
 • wybodaeth, efallai bydd gofyn iddynt adael y cwrs.

Cyrsiau sydd ar ddod

28/29 Mawrth 2020 - Archebwch Nawr

CYSYLLTWCH â ni am fwy o wybodaeth

Sefydliad Ceiropracteg Cymru, Prifysgol De Cymru

Ffioedd 

£300

CPD: 10 hours

Bydd y seminar diwrnod a hanner hwn yn cymysgu sesiynau rhyngweithiol a darlithoedd ac yn canolbwyntio ar y pynciau canlynol:

 • Dangosyddion cynnar o ddyspracsia - adolygiad o atgyrchau cyntefig, sut i wneud diagnosis a'u trin mewn plant hŷn.
 • Gorsymudedd mewn plant - a ydym yn anghofio am y cyflwr cyffredin hwn?
 • Cyflyrau orthopedig gan gynnwys: Gwyniau tyfiant,
 • Cyflwr Osgoodschlatters, Dirdro crimogol, Clun
 • Dysplasia Datblygiadol, Sgoliosis, Cerdded ar fysedd y traed.
 • Pennau tost ymhlith plant.
 • Technegau sbinol a chreuanol penodol, gan gynnwys: Occiput, Sphenoid, Temporal, Maxilla, Palate, Frontal, TMJ, Transverse Facial Planes, Logan Basic, Sacral- Occipital Release.

Bydd yna sesiwn ymarferol dwys yn ymdrin â thechnegau sy'n addas ar gyfer unrhyw oedran, gan gynnwys babanod newydd-anedig. Mae'r seminar hwn yn adeiladu ar y sgiliau ymarferol a gyflwynwyd yn y Seminarau Beichiogrwydd a Newydd-anedig.

Cyrsiau sydd ar ddod

CYSYLLTWCH â ni am fwy o wybodaeth

Ffioedd 

£155.00 (cyfradd myfyriwr / darlithydd / aelod Coleg Brenhinol y Ceiropractydd)

£185.00 (cyfradd ymarferwr)

Mae'r gost yn cynnwys lluniaeth, cinio a'r holl ddeunyddiau.

CPD: 10 hours

Bydd y seminar diwrnod a hanner hwn yn canolbwyntio ar y pynciau canlynol:

 • Archwiliad orthopedig a niwrolegol o'r plentyn sy'n cynnal pwysau.
 • Twf a datblygiad.
 • Profi ar gyfer datblygiad hwyr gydag ymarferion
 • atgyrchau babanaidd a gedwir
 • Aciwbwyso, Therapi Creuanol-sacrol a Cheiropracteg cyffyrddiad ysgafn ar gyfer plant
 • Ymhlith y cyflyrau a ystyrir, mae: Llid y glust ganol, Rhwymedd, Gwyniau tyfiant, Asthma, Gwlychu gwely a Phroblemau cysgu.

Cyrsiau sydd ar ddod

CYSYLLTWCH â ni am fwy o wybodaeth

Ffioedd 

£155.00 (cyfradd myfyriwr / darlithydd / aelod Coleg Brenhinol y Ceiropractydd)

£185.00 (cyfradd ymarferwr)

Mae'r gost yn cynnwys lluniaeth, cinio a'r holl ddeunyddiau

Archebwch yma

Bydd y seminar hwn yn eich helpu i wneud penderfyniadau rheoli ar gyfer bron pob un o’ch cleifion. Mae’r mwyafrif o geiropractyddion yn cydnabod pwysigrwydd yr aelod isaf a’r llwyth mecanyddol y gall cerddediad / cloffni’r claf ei roi ar fecaneg gyffredinol y corff. Sut bynnag, ydych chi’n teimlo eich bod chi’n:

 • Gallu asesu sefydlogrwydd gweithredol cymalau’r aelod isaf a dweud sut y gall hyn ddylanwadu ar boen ac anghysur yn uwch i fyny?
 • Deall yn llawn egwyddorion rhagnodi orthotig fel y gallwch naill ai cyfeirio cleifion yn hyderus ar gyfer y gwasanaeth hwn neu gynhyrchu eich orthotigau eich hun?
 • Rheoli poen yn y pen-glin blaen a gwybod pa elfennau eraill (clun a/neu draed) sy’n dylanwadu ar y cyflwr?

Cyrsiau sydd ar ddod

CYSYLLTWCH â ni am fwy o wybodaeth

Ffioedd 

£155.00 (cyfradd myfyriwr / darlithydd / aelod Coleg Brenhinol y Ceiropractydd)

£175.00 (cyfradd ymarferwr)

Mae'r gost yn cynnwys lluniaeth, cinio a'r holl ddeunyddiau.

Os oes unrhyw gyflyrau y mae therapyddion corfforol yn amharod i addo canlyniadau da ar eu cyfer, maen nhw yn aml yn yr aelod uchaf. Bydd y seminar yn eich galluogi i bontio’r bwlch hwn drwy wneud diagnosis clir wedi’i seilio ar ddealltwriaeth o fecanwaith yr anaf. 

Dylai hyn eich galluogi i gynnwys yr aelod isaf yn rhesymegol yn eich atebion i lawer o’r cwestiynau clinigol a fydd yn codi yn ystod diwrnod nodweddiadol yn y clinig.

Cyrsiau sydd ar ddod

CYSYLLTWCH â ni am fwy o wybodaeth

Ffioedd 

£155.00 (cyfradd myfyriwr / darlithydd / aelod Coleg Brenhinol y Ceiropractydd)

£175.00 (cyfradd ymarferwr)

Mae'r gost yn cynnwys lluniaeth, cinio a'r holl ddeunyddiau.

Cyflwyniad i ECG

Cyflwyniad i ECG  (Ymarferol – ½ diwrnod)

Yn cynnwys cyfle i ymarfer recordio ECG gydag "chlaf" gwirfoddol yn ein Huned Efelychiad Clinigol, a fydd yn eich caniatáu i ymarfer y sgil hanfodol o leoli mannau rhyngasennol.

 • Beth yw ECG?
 • Lleoli electrodau aelodau a'r fron yn gywir
 • Canllawiau cyfredol
 • Gosodiadau AHA ar beiriannau ECG a sut i'w defnyddio
 • Arteffactau cyffredin a welir ar yr ECG
 • Datrys problemau
 • Ymarfer ymarferol - recordio ECG


Cyflwyniad i ECG (Dehongli – 1 diwrnod)

 • Canllaw cyfredol ar recordio ECG 12 gwifren wrth orffwys
 • Adnabod tonnau a seibiannau ECG
 • Adnabod rhythmau cyffredin (sinws, atrïaidd, fentriglaidd, rhythmau annormal/nodau, blociau AV)
 • ECG 12 gwifren
 • Adnabod rhai o annormaleddau cyffredin 12 gwifren (LVH, blociau swp-ganghennau, ischaemia/cnawdnychiant) 
 • Cynhelir y cwrs mewn ystafell ddosbarth ond mae digon o gyfle i ymarfer dehongli stripiau rhythm ac electrocardiogramau 12 gwifren.

Cyrsiau sydd ar ddod

Cyflwyniad i ECG  (Ymarferol – ½ diwrnod) - 8 Avril, Campws Glyntaff

Cyflwyniad i ECG (Dehongli – 1 diwrnod) - 9 Avril, Campws Glyntaff