Dosbarthiadau Meistr

Dosbarthiadau Meistr Rhyngweithiol dan arweiniad arbenigwr 

Enillwch sgiliau a gwybodaeth mewn amrediad o brosesau busnes a dulliau arwain trwy'r dosbarthiadau meistr rhyngweithiol hyn dan arweiniad arbenigwr. Mae ein dosbarthiadau meistr yn seiliedig ar dair gwahanol thema y flwyddyn: yr unigolyn, y tîm a'r sefydliad, a byddant yn ymdrin â nifer o wahanol bynciau a fydd yn eich ysbrydoli ac yn eich symbylu. 

CYSYLLTWCH Â NI

E: uswcommercial@southwales.ac.uk
F: 01443 482482
Twitter: @USWCommercial

Cyfres Arweinyddiaeth

TBC

Fel arweinwyr, mae angen i ni allu cymryd cam yn ôl i feddwl am ein ffordd o feddwl, i herio'r tybiaethau a wnawn, i'n helpu i wneud synnwyr o'r byd mewn ffyrdd sy'n ein helpu i deimlo'n gadarnhaol am ein hunain. 

Ffioedd

£70 y person
Archebu Lle cliciwch yma

TBC 2020

Rydym yn byw mewn cyfnod llawn cyfleoedd; os oes gennych yr egni ac uchelgais, does dim rheswm pam na allwch chi symud ymlaen yn eich dewis broffesiwn. Ond...... rhaid i chi ymrwymo i wneud i bethau ddigwydd, mae angen i chi fuddsoddi amser ynoch chi'ch hun a chymryd rheolaeth o ddatblygiad eich gyrfa os ydych am sefyll allan o'r dorf a gwireddu eich llawn botensial. 


Mae'r dosbarth meistr hwn yn darparu cyfle i unigolion gymryd amser allan ac adlewyrchu ar y pethau maen nhw'n eu gwneud yn y gwaith, y pethau maen nhw eisiau eu cyflawni ac i archwilio sut allant fynd ati i wneud y newidiadau sydd angen eu gwneud er mwyn symud ymlaen yn eu gyrfa. 


Ffioedd

£70 y person


Cyfres Hyfforddi

8 Gorffennaf, 10:00-12:30

Mae pob hyfforddwr yn fwy na hyfforddwr. Mae hyfforddwyr yn cwestiynu eu heffeithiolrwydd pan maen nhw'n teimlo eu bod yn nhir neb, y gororau gydag un o'r 'proffesiynau cynorthwyo' eraill (fel arfer yn cael eu rhestru fel therapi, cwnsela, mentora, ymgynghori, dysgu - rheoli hyd yn oed). Mae pryderon tebyg hefyd yn codi oherwydd bod yr hyfforddwr hefyd (er enghraifft) yn nyrs, swyddog marchnata, gweithiwr adnoddau dynol, rheolwr prosiect - ac ati.  Mae blynyddoedd o ddealltwriaeth a sgiliau defnyddiol a chynorthwyol yn ysu i gael eu rhannu, er bod yr holl lenyddiaeth yn dweud wrthym y dylem byth roi cyngor neu lithro i mewn i fodd nad sy'n un hyfforddwr!


 Mae'r Dosbarth Meistr hwn yn rhoi gwerth ar y wybodaeth a'r profiad sydd gan yr hyfforddwr unigol hwnnw. Trwy annog ymchwilio hanesion personol, y nod yw cynyddu dealltwriaeth trwy adlewyrchu ar straeon o'r fath a'u harchwilio. Y nod yw gwneud synnwyr o unigoliaeth a sut mae hynny'n gallu trosi i goetsio defnyddiol, gan helpu i lywio trwy dirwedd foesegol hynod gymhleth.


 Mae hwn yn gyfle i wneud y canlynol:

•    Deall yn well sut i ddod o hyd i goetsio mewn byd o 'broffesiynau cynorthwyol'.


•    Archwilio graddau o wahaniaeth a'r berthynas rhwng coetsio a'n gwybodaeth (a bywydau) ehangach.


•    Cadarnhau aeddfedrwydd newydd fel hyfforddwr a sut mae ymagweddau unigol yn unigryw.


•    Ystyried datblygiad personol fel hyfforddwr ochr yn ochr â gwaith arall, er mwyn i'r ddau allu ategu ei gilydd.


•    Cyfrannu at ddatblygu model sy'n canolbwyntio ar wasanaethu cleientiaid yn dda - ac er y budd pennaf. 

Ffioedd

£45 y person

Archebu Lle cliciwch yma / e-bost uswcommercial@southwales.ac.uk

23 Gorffennaf 2020, 10:00-12:30

Rhwng ysgogiad ac ymateb, mae yna ofod. Yn y gofod hwnnw, mae ein pwer i ddewis ein hymateb. Yn ein hymateb, mae ein twf a'n rhyddid. (Stephen R. Covey - priodolwyd i Viktor Emil Frankl)


Ffioedd

£45 y person

Archebu Lle cliciwch yma / e-bost uswcommercial@southwales.ac.uk

13 Awst, 10:00-12:30

Mae maes moeseg yn gymhleth, yn ehangu o hyd ac yn hynafol, mae'n ymhlyg ym mhopeth a wnawn. Mae moeseg yn aml yn cael ei rannu'n meta-foeseg a moeseg normadol. Mae meta-foeseg yn edrych ar nifer o safbwyntiau - amgylcheddol, diwylliannol, cyfreithiol, cymdeithasol, busnes a gwleidyddol. Mae moeseg normadol yn ymwneud â dylanwadu. Mae gan gyrff coetsio proffesiynol (megis The Association for Coaching, European Mentoring and Coaching Council a The International Coach Federation) Godau Moeseg y mae'n rhaid i'w haelodau eu dilyn a gellir dweud, trwy wneud hynny, eu bod yn ceisio dylanwadu. Ond yn y gymdeithas ehangach lle mae hyfforddwyr yn gwneud eu gwaith, mae ymagwedd meta hefyd yn gallu bod yn bwysig. 


Mae'r Dosbarth Meistr hwn yn defnyddio naratif ac adrodd straeon fel mapiau o archwilio dilemâu coetsio sydd, oherwydd eu bod yn gynhenid i'n dynoliaeth, yn gallu teimlo fel eu bod yn dod o le o dosturi ac allgaredd ond hefyd o reolaeth a dinistrioldeb.  Bodau dynol (hyd y gwyddwn) yw'r unig fodau ymdeimladol yn y byd sy'n adrodd straeon ac yn gwrando arnynt ac mae pob un ohonom yn gwneud hynny'n dda.  


Ymunwch â ni i archwilio'r canlynol: 

• Dilemâu yn cynnwys cyfaddawdu, ffiniau, ffyddlondeb, rolau, cyfrifoldeb a chyfyngder. 

• Sut y gallwn gael eglurder, fel hyfforddwr (neu gleient) o ran a ydym yn gwneud y dewisiadau mwyaf defnyddiol. 

• Meddwl yn feirniadol am y defnydd o iaith, rhesymeg, cyfiawnhad a beirniadaeth yn ein harfer. 

• Sut mae diwylliant yn siapio'r pŵer sydd gennym mewn perthynas ag eraill yn ein perthnasoedd cyfredol ac yn ein rolau. 

• Defnyddio elfennau stori fel fframwaith gwneud penderfyniadau sy'n ystyried cwestiynau allweddol yn hytrach na barnu beth sy'n gywir a beth sy'n anghywir. 

Ffioedd

£45 y person

Archebu Lle cliciwch yma / e-bost uswcommercial@southwales.ac.uk

TBC

Gellid bod wedi rhoi'r teitl 'Creadigrwydd ar gyfer Hyfforddwyr' i'r sesiwn hwn; ond fe ddewiswyd teitl arall. Mae hynny oherwydd bod cryn dipyn o syniadau am beth yw creadigrwydd (gan gynnwys ei bod ddim wir yn bodoli), heb sôn am sut gall coetsio ddefnyddio unrhyw un ohonynt. Yn hytrach, mae hyn yn ymwneud ag ystyried yn iawn y pethau nad sydd yn eich 'blwch' ond yn eich bag offer mwy: mae'n sicr o fod yn hynod ddiddorol! 


Mae nifer o hyfforddwyr yn defnyddio ffyrdd o fynegi eu hunain nad sy'n dibynnu'n gyfan gwbl ar yr air llafar ac yn ymwybodol bod y rhain yn gallu rhoi'r rhyddid i gleientiaid wneud synnwyr o'u byd. Gall hyn gynnwys dulliau creadigol 'traddodiadol' megis darlunio, defnyddio lluniau, barddoniaeth a chreu pethau, ond nid yw hon yn rhestr gynhwysfawr o bell ffordd. Gyda chefnogaeth hyfforddwyr profiadol, dyma'ch gwahoddiad i ddod i wneud y canlynol: 


• Rhannu beth sydd 'y tu allan i'ch blwch' ac esbonio sut mae'n gweithio, gan roi cyfle i eraill roi cynnig arno. 

• Arbrofi, yn eich tro, gyda'r pethau a rennir gan eraill a bod yn barod i ddysgu gyda nhw. 

• Adlewyrchu'n ddwfn ar syniadau sy'n ail-fframio, sut a pham maen nhw'n gallu bod yn ddefnyddiol i chi a'ch cleientiaid. 

• Archwilio beth mae 'creadigrwydd' yn ei olygu i chi a sut gallwch ei defnyddio - a dod o hyd i fwy ohono i'w defnyddio. 

• Ystyried beth yw'r 'blwch' a beth mae bod y tu allan iddo yn ei wneud i chi ac eraill. 

• Mwynhau cyd-greu a chyd-chwarae i ryddhau arloesedd, dysgu ac egni. 

Ffioedd

£70 y person

Archebu Lle cliciwch yma / e-bost uswcommercial@southwales.ac.uk