Dosbarthiadau Meistr

Dosbarthiadau Meistr Rhyngweithiol dan arweiniad arbenigwr 

Enillwch sgiliau a gwybodaeth mewn amrediad o brosesau busnes a dulliau arwain trwy'r dosbarthiadau meistr rhyngweithiol hyn dan arweiniad arbenigwr. Mae ein dosbarthiadau meistr yn seiliedig ar dair gwahanol thema y flwyddyn: yr unigolyn, y tîm a'r sefydliad, a byddant yn ymdrin â nifer o wahanol bynciau a fydd yn eich ysbrydoli ac yn eich symbylu. 

CYSYLLTWCH Â NI

E: uswcommercial@southwales.ac.uk
F: 01443 482482
Twitter: @USWCommercial

Cyfres Arweinyddiaeth

TBC

Fel arweinwyr, mae angen i ni allu cymryd cam yn ôl i feddwl am ein ffordd o feddwl, i herio'r tybiaethau a wnawn, i'n helpu i wneud synnwyr o'r byd mewn ffyrdd sy'n ein helpu i deimlo'n gadarnhaol am ein hunain. 

Ffioedd

£70 y person
Archebu Lle cliciwch yma

TBC 2020

Rydym yn byw mewn cyfnod llawn cyfleoedd; os oes gennych yr egni ac uchelgais, does dim rheswm pam na allwch chi symud ymlaen yn eich dewis broffesiwn. Ond...... rhaid i chi ymrwymo i wneud i bethau ddigwydd, mae angen i chi fuddsoddi amser ynoch chi'ch hun a chymryd rheolaeth o ddatblygiad eich gyrfa os ydych am sefyll allan o'r dorf a gwireddu eich llawn botensial. 


Mae'r dosbarth meistr hwn yn darparu cyfle i unigolion gymryd amser allan ac adlewyrchu ar y pethau maen nhw'n eu gwneud yn y gwaith, y pethau maen nhw eisiau eu cyflawni ac i archwilio sut allant fynd ati i wneud y newidiadau sydd angen eu gwneud er mwyn symud ymlaen yn eu gyrfa. 


Ffioedd

£70 y person


Cyfres Hyfforddi

13 Awst, 10:00-12:30

Mae maes moeseg yn gymhleth, yn ehangu o hyd ac yn hynafol, mae'n ymhlyg ym mhopeth a wnawn. Mae moeseg yn aml yn cael ei rannu'n meta-foeseg a moeseg normadol. Mae meta-foeseg yn edrych ar nifer o safbwyntiau - amgylcheddol, diwylliannol, cyfreithiol, cymdeithasol, busnes a gwleidyddol. Mae moeseg normadol yn ymwneud â dylanwadu. Mae gan gyrff coetsio proffesiynol (megis The Association for Coaching, European Mentoring and Coaching Council a The International Coach Federation) Godau Moeseg y mae'n rhaid i'w haelodau eu dilyn a gellir dweud, trwy wneud hynny, eu bod yn ceisio dylanwadu. Ond yn y gymdeithas ehangach lle mae hyfforddwyr yn gwneud eu gwaith, mae ymagwedd meta hefyd yn gallu bod yn bwysig. 


Mae'r Dosbarth Meistr hwn yn defnyddio naratif ac adrodd straeon fel mapiau o archwilio dilemâu coetsio sydd, oherwydd eu bod yn gynhenid i'n dynoliaeth, yn gallu teimlo fel eu bod yn dod o le o dosturi ac allgaredd ond hefyd o reolaeth a dinistrioldeb.  Bodau dynol (hyd y gwyddwn) yw'r unig fodau ymdeimladol yn y byd sy'n adrodd straeon ac yn gwrando arnynt ac mae pob un ohonom yn gwneud hynny'n dda.  


Ymunwch â ni i archwilio'r canlynol: 

• Dilemâu yn cynnwys cyfaddawdu, ffiniau, ffyddlondeb, rolau, cyfrifoldeb a chyfyngder. 

• Sut y gallwn gael eglurder, fel hyfforddwr (neu gleient) o ran a ydym yn gwneud y dewisiadau mwyaf defnyddiol. 

• Meddwl yn feirniadol am y defnydd o iaith, rhesymeg, cyfiawnhad a beirniadaeth yn ein harfer. 

• Sut mae diwylliant yn siapio'r pŵer sydd gennym mewn perthynas ag eraill yn ein perthnasoedd cyfredol ac yn ein rolau. 

• Defnyddio elfennau stori fel fframwaith gwneud penderfyniadau sy'n ystyried cwestiynau allweddol yn hytrach na barnu beth sy'n gywir a beth sy'n anghywir. 

Ffioedd

£45 y person

Archebu Lle cliciwch yma / e-bost uswcommercial@southwales.ac.uk

TBC

Gellid bod wedi rhoi'r teitl 'Creadigrwydd ar gyfer Hyfforddwyr' i'r sesiwn hwn; ond fe ddewiswyd teitl arall. Mae hynny oherwydd bod cryn dipyn o syniadau am beth yw creadigrwydd (gan gynnwys ei bod ddim wir yn bodoli), heb sôn am sut gall coetsio ddefnyddio unrhyw un ohonynt. Yn hytrach, mae hyn yn ymwneud ag ystyried yn iawn y pethau nad sydd yn eich 'blwch' ond yn eich bag offer mwy: mae'n sicr o fod yn hynod ddiddorol! 


Mae nifer o hyfforddwyr yn defnyddio ffyrdd o fynegi eu hunain nad sy'n dibynnu'n gyfan gwbl ar yr air llafar ac yn ymwybodol bod y rhain yn gallu rhoi'r rhyddid i gleientiaid wneud synnwyr o'u byd. Gall hyn gynnwys dulliau creadigol 'traddodiadol' megis darlunio, defnyddio lluniau, barddoniaeth a chreu pethau, ond nid yw hon yn rhestr gynhwysfawr o bell ffordd. Gyda chefnogaeth hyfforddwyr profiadol, dyma'ch gwahoddiad i ddod i wneud y canlynol: 


• Rhannu beth sydd 'y tu allan i'ch blwch' ac esbonio sut mae'n gweithio, gan roi cyfle i eraill roi cynnig arno. 

• Arbrofi, yn eich tro, gyda'r pethau a rennir gan eraill a bod yn barod i ddysgu gyda nhw. 

• Adlewyrchu'n ddwfn ar syniadau sy'n ail-fframio, sut a pham maen nhw'n gallu bod yn ddefnyddiol i chi a'ch cleientiaid. 

• Archwilio beth mae 'creadigrwydd' yn ei olygu i chi a sut gallwch ei defnyddio - a dod o hyd i fwy ohono i'w defnyddio. 

• Ystyried beth yw'r 'blwch' a beth mae bod y tu allan iddo yn ei wneud i chi ac eraill. 

• Mwynhau cyd-greu a chyd-chwarae i ryddhau arloesedd, dysgu ac egni. 

Ffioedd

£70 y person

Archebu Lle cliciwch yma / e-bost uswcommercial@southwales.ac.uk