Datganiad Preifatrwydd

Prifysgol De Cymru (Gwasanaethau Masnachol PDC a Chyfnewidfa PDC) yw'r rheolydd data ac mae wedi ymrwymo at ddiogelu hawliau unigolion yn unol â Deddf Diogelu Data 2018 (DPA) a'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) newydd. 
Gellir cysylltu â Swyddog Diogelu Data Prifysgol De Cymru trwy e-bostio [email protected].

Pa wybodaeth rydym yn ei chasglu?

Bydd y Brifysgol yn casglu'r wybodaeth ganlynol - enw, manylion cyswllt, dyddiad geni, manylion gwaith a gwybodaeth yn ymwneud â gofynion unigol. 

Caiff gwybodaeth bersonol categori arbennig hefyd ei chasglu ar ffurf data monitro cydraddoldeb. 

Pam rydym yn casglu'r wybodaeth yma a beth yw ein sail gyfreithiol dros brosesu? 

Pan mae unigolion yn defnyddio'n cyfleusterau, yn ymrestru ar ein cyrsiau a digwyddiadau, rhaid i'r Brifysgol gasglu, storio, defnyddio a phrosesu data personol at ddibenion yn ymwneud â'r canlynol: 

  • Darparu gwasanaethau cefnogi/Dibenion gweithredol (Sail gyfreithiol - angenrheidiol er mwyn cyflawni cytundeb) 
  • Cyflwyno cyrsiau (Sail gyfreithiol - angenrheidiol er mwyn cyflawni cytundeb)
  • I roi gwybod i chi am newyddion, cyrsiau a digwyddiadau (Sail gyfreithiol - gyda'ch caniatâd*/lle mae yna fuddiant dilys**)
  • Er diogelwch (Sail gyfreithiol - buddiant dilys) 
  • I ymgymryd ag ymchwil a dadansoddiad ystadegol (Sail gyfreithiol - buddiant dilys)

*Lle mae unigolyn wedi dynodi yr hoffai dderbyn gwybodaeth bellach o'r Brifysgol, caiff y wybodaeth hon ei phrosesu â'i ganiatâd. 

** Mae Gwasanaethau Masnachol PDC / Cyfnewidfa PDC / Startup Stiwdio yn cadw manylion cyswllt sylfaenol gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio mewn busnesau a allai fod â diddordeb yn y gwasanaethau a'r cyfleusterau sydd ar gael o fewn 'Cyfnewidfa PDC', 'Startup Stiwdio' a 'Gwasanaethau Masnachol PDC'. Mae'r wybodaeth hon yn cael ei phrosesu ar y sail ei bod yn angenrheidiol ar gyfer buddiannau cyfreithlon Adran Gwasanaethau Masnachol y Brifysgol ac y gallai'r prosesu fod o fudd i bob parti.  

Pwy yw'r derbynyddion neu'r categorïau o dderbynyddion?

Lle mae'n angenrheidiol, bydd gwybodaeth bersonol yn cael ei rannu'n fewnol gydag unigolion sydd angen mynediad at yr wybodaeth at ddibenion gweithredol. Bydd rhannu o'r fath yn amodol ar brotocolau cyfrinachedd a chyfyngiadau ar fynediad.

Mewn rhai amgylchiadau, mae'n bosib y bydd y Brifysgol yn defnyddio gwasanaethau trydydd parti i brosesu data ar ei ran. Bydd rhwymedigaeth ar unrhyw sefydliad sy'n prosesu data personol ar ein rhan i wneud hynny yn unol â deddfwriaeth diogelu data. 

Cadw data

Caiff data personol ei storio yn unol â'n hamserlen dargadw.  

Diogelwch data 

Mae cyfraith Diogelu Data yn gofyn ein bod yn cadw eich gwybodaeth yn ddiogel. Golyga hynny y bydd eich cyfrinachedd yn cael ei barchu ac y bydd mesurau priodol yn cael eu cymryd i atal mynediad neu ddatgeliad anawdurdodedig. Aelodau o staff sydd angen mynediad at rannau perthnasol o'ch gwybodaeth neu'ch holl wybodaeth bydd yr unig rai â chaniatâd i wneud hynny.

Trosglwyddiadau i wledydd eraill a'r trefniadau diogelwch sy'n bodoli

Lle bo'n bosib, bydd data personol yn cael ei brosesu o fewn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd. Fodd bynnag, mewn amgylchiadau penodol, mae'n bosib y bydd angen trosglwyddo'ch data y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd. 

Mewn rhai amgylchiadau, mae'n bosib y bydd y Brifysgol yn defnyddio gwasanaethau trydydd parti i brosesu data ar ei ran.  Bydd rhwymedigaeth ar unrhyw sefydliad sy'n prosesu data personol ar ein rhan i wneud hynny yn unol â deddfwriaeth diogelu data.  

Os yw'r derbynnydd wedi'i leoli dramor ac nad oes penderfyniad digonolrwydd ar waith, bydd y Brifysgol yn sicrhau bod mesurau diogelu priodol yn cael eu gweithredu, fel y nodir yn Erthygl 46 o GDPR y DU, oni bai bod rhanddirymiad (eithriad) yn berthnasol.

Hawliau Unigolion

Lle mae'r Brifysgol yn dibynnu ar gydsyniad i brosesu data personol, mae gan unigolion yr hawl i dynnu'u cydsyniad yn ôl a gallant wneud hynny trwy gysylltu â [email protected]

Mae gan unigolion yr hawl i gael mynediad at eu gwybodaeth bersonol eu hunain, i wrthwynebu i'r prosesu o'u data personol, i gywiro, dileu, gyfyngu neu allforio gwybodaeth bersonol. 

Gellir dod o hyd i wybodaeth bellach mewn perthynas â hawliau unigolion ar dudalennau Diogelu Data'r Brifysgol. 

Dylid anfon unrhyw geisiadau neu wrthwynebiadau yn ysgrifenedig at Swyddog Diogelu Data'r Brifysgol:-

Swyddfa Ysgrifennydd y Brifysgol,

Prifysgol De Cymru,

Pontypridd,

CF37 1DL 

E-bost: [email protected]

Gall unigolion sy'n anfodlon gyda sut y proseswyd eu data personol gysylltu â Swyddog Diogelu Data'r Brifysgol yn y lle cyntaf, gan ddefnyddio'r manylion cyswllt uchod. 

Os ni chaiff cwyn ei datrys, mae'n bosib y gellid mynd â'r achos at y Comisiynydd Gwybodaeth am benderfyniad. Gellir cysylltu â'r Comisiynydd Gwybodaeth fel a ganlyn: -

Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, 

Wycliffe House,

Water Lane,

Wilmslow,

Swydd Gaer, 

SK9 5AF

www.ico.org.uk

Polisi Diogelu Data


CYSYLLTWCH â NI

E: [email protected]
F: 01443 482482
Twitter: @USWCommercial