TRAWSNEWID DIGIDOL MEWN GOFAL IECHYD – BETH MAE'N EI OLYGU MEWN GWIRIONEDD

Yn y bennod hon rydym yn trafod beth mae trawsnewid digidol mewn gofal iechyd yn ei olygu mewn gwirionedd ac yn archwilio'r gwahaniaethau rhwng yr arweinyddiaeth a'r heriau newid.

Rydym yn ymchwilio i ba agweddau ar Arweinyddiaeth sy'n newid mewn gwirionedd (neu a allai fod yr un fath), a sut y gall arweinwyr feithrin gwelliannau a datblygiadau arloesol sy'n parhau i fod yn wasanaethau tra'n rheoli disgwyliadau mewn lleoliadau Gofal Iechyd


Os ydych chi am ddarganfod mwy am Podlediad Rheoli Newid neu gyrsiau byr Syniadau Dylunio, gallwch ymholi yma

Diolch am wrando a diolch i’n gwestai Bob Hudson

Tanysgrifio Nawr

Listen on Apple Listen on Spotify

Gwestai

Bywgraffiad

Mae Bob wedi bod yn sbardun i drawsnewid yn y GIG yng Nghymru ers blynyddoedd lawer. Ar ôl ymddeol o’i rôl fel Cyfarwyddwr Rhaglen Gydweithredol GIG Cymru yn 2018 ymunodd Bob â Phrifysgol De Cymru yn 2020 fel Athro Gwadd yn y Gyfadran Gwyddorau Bywyd ac Addysg. Ochr yn ochr â'i waith ar yr ILA mae Bob hefyd yn cyd-arwain gwaith i'r Brifysgol ar y Rhaglen Sbarduno Iechyd a Lles. 

Ym mis Tachwedd 2020 cymerodd Bob rôl Cadeirydd Dros Dro i oruchwylio sefydlu asiantaeth genedlaethol newydd ar gyfer gwasanaethau iechyd a gofal digidol yn GIG Cymru. Sefydlwyd Iechyd a Gofal Digidol Cymru yn ffurfiol ym mis Ebrill 2021 ac ar ôl ei sefydlu arweiniodd Bob y Bwrdd drwy ei 6 mis cyntaf o weithredu.

Mae Bob wedi cael 4 swydd Prif Swyddog Gweithredol o fewn GIG Cymru fel Prif Swyddog Gweithredol Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cymunedol Gwent, Awdurdod Iechyd Gwent, Prif Swyddog Gweithredol sefydlu Iechyd Cyhoeddus Cymru a Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys. Bu’n gweithio yn y Llywodraeth fel Cyfarwyddwr Rhanbarthol y GIG ar gyfer de-ddwyrain Cymru ac fel Cyfarwyddwr Strategaeth ar gyfer Adran Iechyd Llywodraeth Cymru.

Mae diddordebau Bob mewn iechyd y cyhoedd, ailgynllunio gwasanaethau a systemau, rheolaeth a datblygiad sefydliadol a chynaliadwyedd amgylcheddol. Mae'n Gydymaith y Sefydliad Rheoli Iechyd a Gofal Cymdeithasol (IHSCM). Derbyniodd Bob OBE am wasanaethau i’r GIG yng Nghymru yn 2018.