RHAGLENNI DATBLYGIAD TEILWREDIG I GYD-FYND Â DIWYLLIANT UNIGRYW A STRATEGAETH EICH SEFYDLIAD

Ein cryfder yw'r ystod o arbenigedd y gallwn ei rannu gyda chi, o Reoli Prosiectau a Rhaglenni, Arwain a Rheoli, Hyfforddi a Mentora, i Gaffael a Chyflenwi, Cyllid a mwy. Ar gyfer sefydliadau sydd â heriau penodol, rydym yn creu rhaglenni wedi'u teilwra ar bob lefel i ddiwallu anghenion eich sefydliad. Datblygu sgiliau y gellir eu cymhwyso yn y gweithle i wneud gwahaniaeth byd go iawn. Gallwn hefyd ddarparu gwasanaethau ymgynghori i'ch helpu i wreiddio arferion newydd a dysgu i wella diwylliannau.

Cychwynnwch y sgwrs

E: [email protected]
F: 01443 482482
Twitter: @USWCommercial

Gwyddom nad yw un maint yn addas i bawb. Mae rhaglenni’n ddatrysiad pwrpasol o’r dechrau i’r diwedd sy’n cyd-fynd â diwylliant, cyd-destun ac uchelgais eich sefydliad.

Gan gydweithio â chi, gallwn ddarparu ymgysylltiad cychwynnol â staff, canolfannau asesu a datblygu, ymyrraeth dysgu, cynaliadwyedd dysgu i ddod yn sefydliad dysgu a gwerthuso. Mae hyn i gyd yn gwreiddio'r ymddygiadau sydd eu hangen arnoch ac yn cychwyn eich sefydliad ar y daith i newid diwylliant.

Rydym yn credu mewn herio meddwl ac ymddygiad pobl er mwyn iddynt wella eu perfformiad yn y gwaith.

Rydym yn cyd-greu datrysiadau dysgu gyda chi i ddarparu:

 • Cysylltiad clir â gwerthoedd y sefydliad
 • Rhaglen gyflawn o'r dechrau i'r diwedd
 • Awyrgylch dysgu delfrydol
 • Her gyfrifol
 • Ymyriadau bywiog, atyniadol ac yn seiliedig ar brofiad

Daw’r rhai sy’n cymryd rhan ar ein rhaglenni o amrywiaeth o sefydliadau yn y sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector ledled Cymru a’r Deyrnas Unedig. Mae rhai o'n cwsmeriaid yn cynnwys:

 • Bwrdd Iechyd Addysgu Powys
 • Cyngor Sir Powys
 • Fforwm Canolfan Gyswllt Cymraeg
 • Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
 • Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin
 • Gwasanaeth Eiddo Deallusol
 • Archwilio Cymru
 • Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
 • Heddlu Gwent
 • logo / Logo Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
 • Caleidosgop
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
 • Tai Hafod
 • Pobl
 • Perthyn
 • HEIW
 • Academi Cymru
 • Dur Tata
 • Coleg y Cymoedd
 • BIP Bae Abertawe
 • Nexperia
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Dim ond i enwi rhai...

Os hoffech wybod mwy am y gwaith rydym yn ei wneud gyda'n cwsmeriaid, cysylltwch â ni.

Adborth Cwsmeriaid:

Mae Prifysgol De Cymru wedi bod yn cefnogi datblygiad arweinyddiaeth o fewn Cyngor Sir Powys a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys ers 2012. Roedd eu hymagwedd broffesiynol a hyblyg yn golygu ein bod yn gallu datblygu rhaglenni ar draws y system a oedd wedi'u teilwra'n arbennig i anghenion y sefydliad, a oedd yn cynnwys cyfleoedd ar wahanol lefelau, gan gynnwys cyngor proffesiynol i gynnwys elfennau ychwanegol megis dysgu gweithredol a hyfforddi. Nid dim ond cyfres oddi ar y silff o gyrsiau a ddarparodd y dull hwn, ond ymyriad datblygu gwirioneddol a'n galluogodd i ddatrys materion sefydliadol. Roedd y gwerthusiad o’r dull hwn yn dangos effaith ehangach datblygu’r diwylliant arweinyddiaeth a hefyd galluogi unigolion i feddu ar y sgiliau, y wybodaeth, yr agwedd a’r gallu i symud ymlaen a chymryd rolau mwy heriol.

Mae Prifysgol De Cymru yn parhau i chwarae rhan arwyddocaol mewn datblygu arweinyddiaeth ar draws Powys fel partneriaid gyda’r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol gyda’r Academi Dysgu Dwys mewn Arwain Trawsnewid Digidol, sydd wedi mynd â’r cynnig o gyrsiau i’r lefel nesaf o ddarpariaeth, trwy gyflwyno technolegau digidol. Agwedd hanfodol ar ddatrys materion gofal iechyd i'r dyfodol.

Dros y 10 mlynedd diwethaf, mae PDC fel partner cyflawni, yn hytrach na darparwr masnachol yn unig, wedi darparu gwasanaeth hynod broffesiynol, hyblyg sydd wedi cael effaith sylweddol ar ein staff.

Partneriaid Cyflenwi

Mae Gwasanaethau Masnachol PDC wedi gweithio gyda'n partneriaid cyflawni allweddol dros y 10 mlynedd diwethaf. Mae hyn wedi ein galluogi i ni dyfu ein portffolio o raglenni i gynnig datrysiad hyfforddiant cynhwysol sy'n cyd-fynd â gofynion y diwydiant, sydd yn llwyddiannus ac ag enw da, gan alluogi ein dysgwyr i ddatblygu a thyfu.

 • Mae’r Ganolfan Datblygiad Proffesiynol (PDC), wedi cyflwyno rhaglenni dysgu arweinyddiaeth yn llwyddiannus sydd wedi cael effaith sylweddol ar ymddygiadau, diwylliannau a pherfformiad sefydliadol.
 • Gan weithio gyda’n partneriaid cyflenwi Christie Wells Associates, mae ein rhaglenni’n cael eu cynllunio ar y cyd â’n cwsmeriaid i herio meddwl pobl er mwyn iddynt wella eu perfformiad yn y gwaith trwy newid calonnau a meddyliau. Yn aml yn seiliedig ar eich gweledigaeth a'ch gwerthoedd, mae rhaglenni'n datblygu sgiliau mewn amrywiaeth o ddisgyblaethau megis rheoli perfformiad, rheolwr fel hyfforddwr, cael sgyrsiau dewr ac ysgogi a datblygu tîm, i enwi dim ond rhai.
 • Gan weithio gyda’n partneriaid cyflawni Annovista, mae gennym lawer iawn o brofiad o ddylunio rhaglenni pwrpasol yn unol â’ch methodoleg a’ch arfer gorau. Rydym yn cynnig gwasanaeth ymgynghori i ddatblygu fframweithiau a phecynnau cymorth i weddu i'ch anghenion gan gynnwys gweithredu swyddfa rheoli rhaglen neu brosiect.

Partneriaid Corff Proffesiynol

Rydym yn fwy na darparwr hyfforddiant achrededig neu brifysgol. Rydym yn gweithio gyda nifer o gyrff proffesiynol ledled y DU ac yn rhyngwladol, i sicrhau bod eu cymwysterau yn bodloni anghenion busnesau.

 • Canolfan Gymeradwy ILM
 • Sefydliad L&M – Cynghrair Strategol
 • CIPS – Canolfan Ragoriaeth
 • Cymdeithas Hyfforddi – Aelod Sefydliadol
 • APMG – Sefydliad Hyfforddi Cymeradwy Cyntaf
 • APM – Aelod Sefydliadol
 • Tystysgrif Pobl/Axelos
 • Pearsons
 • EAL
 • Cynllun Teigr
Awarding bodies