RHAGLENNI DATBLYGIAD TEILWREDIG I GYD-FYND Â DIWYLLIANT UNIGRYW A STRATEGAETH EICH SEFYDLIAD

Ein cryfder yw'r amrediad o arbenigedd y gallwn ei rannu gyda chi: o Reoli Prosiect, Arwain a Rheoli, Coetsio a Mentora, i Gaffael a Chyflenwi, Cyllid a mwy.  


Cychwynnwch y sgwrs

E: [email protected]
F: 01443 482482
Twitter: @USWCommercial

Ar gyfer sefydliadau gyda heriau penodol, gallwn greu rhaglenni teilwredig sy'n cynnwys ymgynghori, cyrsiau hyfforddi a datrysiadau dysgu digidol.  

Rydym yn deall bod dim modd defnyddio'r un ymagwedd gyda phob sefydliad! Caiff ein rhaglenni eu teilwra i gynnig datrysiad cyflawn a fydd yn cyd-fynd â diwylliant, cyd-destun ac uchelgais eich sefydliad.   

Gan ddefnyddio technegau megis meddylfryd dylunio, gemau ymgolli, coetsio a dysgu am weithrediadau, caffi arteffactau'r byd, adrodd straeon, delweddu, seicometreg a mannau gwyrdd.  

Gan gydweithio â chi, gallwn ddarparu ymgysylltiad cychwynnol gyda staff, canolfannau asesu a datblygu, ymyrraeth ddysgu, cynaladwyedd o ran dysgu i ddod yn sefydliad dysgu a gwerthuso. Mae hyn oll yn ymgorffori'r ymddygiadau sydd eu hangen arnoch ac yn cychwyn eich sefydliad ar y daith at newid diwylliant. 


Rydym yn cyd-greu datrysiadau dysgu gyda chi i ddarparu:  

 • Creu cysylltiadau clir gyda gwerthoedd sefydliadol  
 • Rhaglenni cyflawn - cychwyn/canol/diwedd
 • Awyrgylch dysgu delfrydol 
 • Her gyfrifol 
 • Bywiog, diddordeb ac yn seiliedig ar brofiad 

How we work

Rydym wedi cyflwyno 7000 diwrnod i amrediad o sefydliadau cyhoeddus, preifat a'r trydydd sector ledled Cymru a'r Deyrnas Unedig.

Gyda phwy ydyn ni'n gweithio: 

 • British Airways
 • Carmarthen County Council
 • Hafod
 • National Assembly for Wales
 • Porton Biopharma
 • Powys Health Board
 • Sigma
 • Wales Fire and Rescue Service
 • Welsh Government
 • Welsh Water
 • Wrexham Council

 Rydym yn ddarparwyr a ffefrir trwy gytundebau fframwaith ar gyfer:  

 • Y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol (Gwasanaeth Cyhoeddus Cymru) 
 • Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Craffu)  
 • Swyddfa Archwilio Cymru 
 • Network Rail 
 • Gwasanaeth Tân ac Achub Cymru 
 • Fforwm Canolfan Gyswllt Cymru (Gwasanaethau Ariannol, Gwyddor Data) 
 • Academi Wales (Arwain a Rheoli)  
 • Sefydliad Pwrcasu Swydd Efrog 
 • Higher Futures (Swindon a Wiltshire) 
 • Cymdeithas Tai Calon 
 • Bwrdd Iechyd Addysgu a Chyngor Sir Powys

Mae Gwasanaethau Masnachol PDC wedi gweithio gyda'n partneriaid cyflwyno allweddol am y 10 mlynedd ddiwethaf. Mae wedi ein caniatáu i dyfu ein portffolio o raglenni i gynnig datrysiad hyfforddiant cynhwysol sy'n cyd-fynd â gofynion y diwydiant, sydd yn llwyddiannus ac ag enw da, gan alluogi ein dysgwyr i ddatblygu a thyfu.  

 • The Professional Development Centre, rydym wedi llwyddo cyflwyno rhaglenni ym maes arweinyddiaeth sydd wedi cael effaith arwyddocaol ar ymddygiadau, diwylliannau a pherfformiad sefydliadol. Rydym yn deall na fod un ymagwedd yn addas i bawb ac rydym yn teilwra rhaglenni i gyd-fynd â gofynion y sefydliad ac i fodloni eich amcanion. 
 • Gan weithio gyda'n partneriaid cyflwyno, Christie Wells Associates, caiff ein rhaglenni eu dylunio ar y cyd â'n cwsmeriaid i herio ffordd pobl o feddwl er mwyn iddynt wella'u perfformiad yn y gwaith trwy newid calonnau a meddyliau. Yn aml yn seiliedig ar eich gweledigaeth a gwerthoedd, mae'r rhaglenni'n datblygu sgiliau mewn amrywiaeth o ddisgyblaethau megis rheoli perfformiad, y rheolwr fel hyfforddwr, cael sgyrsiau dewr ac ysgogi a datblygu timau, i enwi ond ychydig. 
 • Gan weithio gyda'n partneriaid cyflwyno, Annovista, mae gennym gryn dipyn o brofiad o ddylunio rhaglenni teilwredig yn unol â'ch methodoleg ac arferion gorau.  Gallwn ymgynghori â chi i ddatblygu fframweithiau a phecynnau cymorth i gyd-fynd â'ch anghenion, gan gynnwys gweithredu rhaglen neu swyddfa rheoli prosiect.  


Partneriaid Cyrff Proffesiynol

Rydym yn fwy na darparwr hyfforddiant achrededig neu Addysg Uwch. Rydym yn gweithio gyda nifer o gyrff proffesiynol ledled y DU ac yn rhyngwladol er mwyn sicrhau bod eu cymwysterau'n bodloni anghenion busnesau. 

 • ILM – Bodloni safonau ansawdd
 • Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth – Cynghrair Strategol 
 • CIPS – Canolfan Ragoriaeth 
 • Cymdeithas Coetsio – Aelod Sefydliadol 
 • APMG – Y Sefydliad Hyfforddiant Cyntaf i gael ei Gymeradwyo.  
 • APM – Aelod Sefydliadol 
 • People Cert/Axelos 
 • Pearsons 
 • EAL 
 • Cynllun Tiger 

Awarding bodies