Rheoli Prosiectau a Rhaglenni

Ymagwedd sy'n Gweithio i Chi

Mae ein rhaglenni yn rhoi cyfle i unigolion ddatblygu sgiliau, cyfarpar a thechnegau a fydd yn rhyddhau eu potensial yn y gweithle. Gallwn eich helpu i adeiladu methodoleg neu becyn rheoli prosiect, neu i wella'ch un cyfredol, tra'n dylunio hyfforddiant yn seiliedig ar ymagwedd sy'n gweithio i chi

Gallwch ymuno ag un o'n cyrsiau agored, neu os hoffech i ni gyflwyno rhaglen benodol yn fewnol yn eich sefydliad

cysylltwch â ni

E: [email protected]

F: 01443 482482

Twitter: @MasnacholPDC

Dull strwythuredig o reoli prosiectau yw PRINCE2® (Projects IN Controlled Environments) sy'n seiliedig ar brofiadau a ddaw o filiynau o brosiectau - ac o gyfraniadau noddwyr prosiectau diri, rheolwyr prosiect, timau prosiect, academyddion, hyfforddwyr ac ymgynghorwyr. Mae wedi cael ei dylunio mewn modd y gellir ychwanegu ato'n hawdd ynghyd â'i addasu ar gyfer anghenion gwahanol fathau o brosiectau a mudiadau. Mae'r dull wedi hen ennill ei blwyf fel safon yn y DU ac mae hefyd yn cael ei defnyddio ledled y byd.

Ar gyfer pwy mae hwn?

Mae'r rhaglen hon ar gyfer unrhyw un mewn awyrgylch prosiect neu rôl gefnogol ar brosiect sydd angen dysgu am ymagwedd PRINCE2®.  Mae'r rhaglen yn fuddiol i unrhyw reolwyr prosiect newydd neu brofiadol sydd eisiau dysgu sut i redeg prosiectau llwyddiannus, effeithiol. 

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu?

Yn ystod y rhaglen, byddwn yn eich cyflwyno at y rolau, egwyddorion, themâu a phrosesau sy'n llunio strwythur PRINCE2®. Bydd y rhaglen yn eich dysgu sut i roi elfennau o fethodoleg PRINCE2® ar waith er mwyn cynyddu'r siawns o lwyddiant, beth bynnag math neu faint y prosiect. Yn ogystal ag ennill sgiliau rheoli prosiect ardderchog a gwell rhagolygon gyrfa, byddwch hefyd yn dysgu sut i reoli risgiau busnes a phrosiect yn fwy effeithiol, gan eich galluogi i weithio'n fwy strategol. 


Pam dewis y cwrs hwn? 

  • Dysgwch sut i gynllunio, monitro a rheoli prosiect gan ddefnyddio ymagwedd PRINCE2® 
  • Ennill sgiliau rheoli prosiect ardderchog a gwell rhagolygon gyrfa 
  • Ennill cymhwyster cydnabyddedig, achrededig

Cyrsiau sydd ar ddod

PRINCE2® (ar-lein): Dechrau 13 Medi 2021

13, 14, 20, 22 & 24 Medi 2021

PRINCE2® (ar-lein): Dechrau 29 Tachwedd 2021

29, 30 Tachwedd, 6, 8 and 10 Rhagfyr 2021

Ymholwch Nawr

PRINCE2 logo small

Mae PRINCE2® yn nod masnach cofrestredig o AXELOS Limited, a ddefnyddir gyda chaniatâd AXELOS Limited. Cedwir pob hawl. 

Mae'r Swirl logo™ yn nod masnach cofrestredig o AXELOS Limited, a ddefnyddir gyda chaniatâd AXELOS Limited. Cedwir pob hawl.

MSP® (Rheoli Rhaglenni Llwyddiannus) lle mae "gweledigaeth" fusnes yw'r canlyniad gofynnol. Yn addas ar gyfer sefydliad o unrhyw fath a maint, mae MSP® yn helpu cydlynu rheoli set o brosiectau i gyflwyno amcanion strategol sydd angen rheoli newid, amcanion strategol a chyflwyno buddion busnes. Mae MSP® yn ymdrin â rheoli cyd-ddibyniaethau a gwrthdaro posib o fewn amryw brosiectau gan ddarparu fframwaith i roi strategaethau busnes neu newid sefydliadol ar waith. 

Ar gyfer pwy mae hwn?

Mae'r cymhwyster hwn yn berthnasol i'r sawl sydd eisiau rheoli nifer o ddigwyddiadau yn ymwneud â newid o fewn eu sefydliad. Mae'n addas ar gyfer rheolwyr rhaglen, rheolwyr prosiect profiadol ac uwch reolwyr mewn sefydliadau sy'n ymwneud â rhoi newidiadau ar waith, boed yn uniongyrchol neu mewn rôl gefnogol. 

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu?

Bydd y cwrs yn eich galluogi i wahaniaethu rhwng prosiectau a rhaglenni ac adnabod materion strategol y dylid eu hystyried wrth gynllunio rhaglen. Byddwch yn deall egwyddorion prosesau rheoli rhaglen, ac yn pennu a allai ymagwedd rheoli rhaglen fod yn fuddiol o fewn awyrgylch busnes penodol. 

Pam dewis y cwrs hwn?

Defnyddio arferion gorau ym maes rheoli prosiect i roi newidiadau trawsnewidiol ar waith yn llwyddiannus 

Trefnu a chyfeirio casgliad o brosiectau a gweithgareddau trawsnewidiol a'u rhoi ar waith mewn modd cydlynol 

Arwain ar dasgau trawsnewid busnes gan ystyried lefelau uchel o gymhlethdod, amwysedd a risg


Dull gwbl wahanol o reoli prosiect yw 

Cyrsiau sydd ar ddod

MSP® (5 days): Dechrau 11th Hydref 2021

11, 12, 18, 19 & 20 Hydref 2021

MSP logo small

MSP® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

AgilePM® nad sy'n mynnu fod popeth wedi'i benderfynu'n gadarn ar gychwyn prosiect. Mae'n canolbwyntio ar ddatblygu datrysiadau'n gynyddol er mwyn galluogi timau prosiect i ymateb yn effeithiol i ofynion newidiol tra hefyd yn grymuso'r sawl sy'n gweithio ar y prosiect ac annog mwy o gydweithio a pherchnogaeth. Mae AgilePM® yn darparu ymagwedd gyfannol; gan ymgorffori newid a chynnig hyblygrwydd a gellir ei defnyddio ar y cyd â dulliau megis PRINCE2®. 


Ar gyfer pwy mae hwn?

Mae Agile PM® wedi'i anelu at reolwyr a'r sawl sy'n dyheu at fod yn rheolwyr, ac at aelodau tîm sy'n dymuno mabwysiadu ymagwedd gyflym, hyblyg a chydweithredol at reoli prosiect tra hefyd yn cynnal safonau a manyldeb.  Mae'r rhaglen hefyd yn ddelfrydol ar gyfer y sawl sy'n dymuno ychwanegu at eu gwybodaeth o ymagweddau traddodiadol megis PRINCE2®.


Beth fyddwch chi'n ei ddysgu?

Bydd y rhaglen hon yn rhoi dealltwriaeth ymarferol o Agile PM® i fynychwyr, sy'n seiliedig ar fframwaith DSDM Atern a gydnabyddir yn rhyngwladol. Bydd hyn yn galluogi i fynychwyr fod yn effeithlon ar unwaith fel rheolwr prosiect mewn awyrgylch prosiect ystwyth. Ymhlith pynciau'r cwrs mae: yr hanfodion a'r athroniaeth, yr egwyddorion, paratoi, cylch oes a chynnyrch, strwythur timau, rolau a chyfrifoldebau, cyfathrebu, cynllunio, rheoli a risg a rhoi'r Dull Rheoli Prosiect Agile ar waith. 


Pam dewis y cwrs hwn?

  • Ennill dealltwriaeth o agile a'r gallu i roi dulliau perthnasol rheoli prosiect ar waith 
  • Cyfuno gwybodaeth o fethodoleg draddodiadol gydag agile er mwyn addasu i'r awyrgylch busnes newidiol 
  • Hyrwyddo ymddiriedaeth a chydweithrediad agos rhwng y busnes a'r datblygwyr 

Cyrsiau sydd ar ddod 2021

Agile PM® (ar-lein): Dechrau 13 Medi

4 diwrnod: 13, 14, 20 & 21 Medi

Agile PM® (ar-lein): Dechrau 6 Rhagfyr

4 diwrnod: 6, 7, 8, 14 & 15 Rhagfyr

Ymholwch Yma

AgilePM logo

Agile PM® is a registered trademark of Dynamic Systems Development Method Ltd. All rights reserved. The APMG-International AgilePM® and Swirl Device logo is a trademark of the APM Group Ltd. Use of this trademark on this marketing material has been authorised solely for marketing purposes. All rights reserved.

Y Gymdeithas er Rheoli Prosiectau (APM) yw'r corff proffesiynol annibynnol mwyaf yn Ewrop sy'n ymroddedig i reoli prosiectau a rhaglenni. Mae eu cymwysterau'n corffori cymysgedd o offer, technegau, prosesau a sgiliau ac yn cynnig strwythur cynyddol sy'n dangos eich cyraeddiadau rheoli prosiect. Wedi'i redeg gan reolwyr prosiect ar gyfer rheolwyr prosiect, mae aelodau APM yn rhannu brwdfrydedd dros y proffesiwn, ac yn parhau i fod ar y rheng flaen o ran safonau ac arferion proffesiynol gan eirioli rheoli prosiect a chyflwyno syniadau newydd i'r byd rheoli prosiect. 

Ar gyfer pwy mae hwn?

Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at reolwyr prosiect, y sawl sy'n dyheu at fod yn rheolwyr prosiect neu weithwyr prosiect sy'n dymuno ennill cymhwyster proffesiynol. 

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu?

Mae cymhwyster APM yn darparu cydnabyddiaeth i ymgeiswyr o ddealltwriaeth drylwyr o reoli prosiect. Defnyddir esiamplau ac astudiaethau achos o'r byd go iawn i gyflymu'r dysgu.  Ymhlith y pynciau a fydd yn cael eu hastudio: rheoli prosiect mewn cyd-destun, cynllunio'r strategaeth, rhoi'r strategaeth ar waith, technegau, busnes a masnach, trefn a llywodraethu, pobl a'r proffesiwn.

Hanfodion Prosiect APM - 2 ddiwrnod - mae'r cymhwyster hwn yn berthnasol i unrhyw un heb unrhyw brofiad neu ychydig brofiad blaenorol o reoli prosiect sy'n dymuno dysgu terminoleg ac iaith gyffredin hanfodol rheoli prosiect.

Cymhwyster Rheoli Prosiect APM - 5 diwrnod - mae'r cymhwyster hwn yn asesu pob maes o reoli prosiect, o oblygiadau strategol a masnachol y rôl, i'r sgiliau technegol, sefydliadol a rheoli pobl sydd eu hangen i gyfranogi'n effeithiol o fewn tîm prosiect.

Cymhwyster Rheoli Prosiect APM (Llwybr carlam ymarferwyr P2) – 3 diwrnod – Cymhwyster Rheoli Prosiect APM cwrs carlam yw hwn sy'n galluogi i'r sawl gyda chymhwyster Ymarferwr PRINCE2®, a enillwyd o fewn y 5 mlynedd diwethaf, i ennill Cymhwyster Rheoli Prosiect APM trwy fformat dwys 3 diwrnod. 

*I fwcio lle ar gwrs carlam 3 diwrnod cwrs rheol prosiect APM e-bostiwch [email protected] gyda'ch rhif ymarferwr P2.*

Pam dewis y cwrs hwn?

Dangos eich bod yn weithiwr prosiect medrus a phroffesiynol gyda gwybodaeth ddofn am arferion gorau mewn perthynas â thechnegau rheoli prosiect 

Datblygu dealltwriaeth o sut mae elfennau rheoli prosiect yn cydweithio 

Gallu rhoi fframwaith safonol y gellir ei defnyddio ar draws y diwydiant ar waith ar draws timau ac adrannau, gan gynyddu effeithiolrwydd 

Cyrsiau sydd ar ddod

APM PMQ - Ar-Lein

Hydref 2021 TBC (5 Diwrnod + Arholiad)

Ymholwch nawr

APM PFQ - Ar-Lein:

Ymholwch nawr

apm small

Mae rheoli newid ac effaith newid yn flaenoriaeth uchel a gall fod yn anodd ei chael yn iawn. Datblygwyd APMG International Change Management Practitioner™ i wella eich gallu i fanteisio ar effaith newid a'i reoli'n llwyddiannus. Mae'n canolbwyntio ar agweddau ymarferol rheoli newidiadau'n effeithiol trwy roi'r cyfle i chi ddatblygu eich gallu i ddelio gyda newidiadau cyn, yn ystod, ac ar ôl iddynt ddigwydd.

Ar gyfer pwy mae hwn?

Mae'n ddelfrydol ar gyfer rheolwyr prosiect, rhaglen neu newid; sydd naill ai'n gyfrifol am roi newidiadau ar waith, neu'n rhan o'r prosesau hynny. Mae hefyd yn ddelfrydol ar gyfer aelodau o dimau newid a fydd yn creu newidiadau neu'n cael eu heffeithio ar gan newidiadau, ac ar gyfer y sawl sy'n cefnogi cydweithwyr, timau a'u sefydliad trwy gyfnodau o newid. 

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu?

Bydd y cwrs Rheoli Newid yn eich helpu i ddatgloi gwrthwynebiad at newid, yn eich galluogi i weithio'n effeithiol i fynd i'r afael â newid a'i ymgorffori o fewn eich tîm ac yn cyflymu'r dasg o roi mentrau newid ar waith. Gan gynnwys pynciau megis: effaith newid, cyfathrebu ac ymgysylltu, cyd-destun rheoli newid a strategaeth buddiolwyr. 

Pam dewis y cwrs hwn?

Ennill dealltwriaeth glir, ymarferol o newid, effaith newid a'r hyn mae'n ei olygu

Deall elfen ddynol newid a sut i helpu pobl i ddelio â newid mewn modd mwy effeithiol 

Deall sut i ymgorffori newid, sicrhau ei bod yn gynaliadwy a'i bod yn dod yn 'fusnes fel arfer'

Cyrsiau Sydd ar ddod

Change Management (Ar-Lein - 5 sesiwn) - TBC

 Ymholwch nawr

Change Management logo

The APMG-International Change Management and Swirl Device logo is a trademark of the APM Group Ltd. Use of this trademark on this marketing material has been authorised solely for marketing purposes. All rights reserved.

Ymagwedd systematig a gwrthrychol at bob cam o ddatblygu achos busnes. 

Bydd y Cwrs Sylfaen Achosion Busnes Gwell deuddydd yn galluogi unigolion i gynllunio a chyfrannu at ddatblygu achos busnes sy'n dilyn y Model Pum Achos; ymagwedd arfer gorau Llywodraeth y DU at gynllunio cynigion gwariant a galluogi penderfyniadau busnes effeithiol. 

Ar gyfer pwy mae hwn?

Y sawl gyda chyfrifoldeb dros gyflwyno rhaglenni a phrosiectau'n llwyddiannus, er enghraifft Cyfarwyddwyr Rhaglen a Phrif Berchenogion Cyfrifol (SROs). 

Rheolwyr Prosiect, Timau Prosiect ac aelodau a chynghorwyr arbenigol gyda chyfrifoldeb dros gyflwyno achos busnes am fuddsoddiad. 

Swyddogion sy'n rhan o archwilio ac adolygu cynigion buddsoddi. 

Mae cynnwys y cwrs yn cynnwys: 

Trosolwg o'r model pum achos

Achosion busnes yng nghyd-destun

Gwahanol fathau o achosion busnes 

Arferion gorau a phwysigrwydd cyflwyniad

Bydd y cwrs yn cynnwys esiamplau bywyd go iawn ac ymarferion grŵp ymarferol i brofi dealltwriaeth ac ategu'r dysgu. 

Pam ymuno â'r rhaglen hon? 

Sefydlu angen clir am ymyrraeth - achos dros newid. 

Gosod amcanion clir - beth ydych chi eisiau ei gyflawni o'r buddsoddiad. 

Rhoi'r trefniadau yn eu lle i gyflwyno cynnig yn llwyddiannus. 

Opsiynau

Achosion Busnes Gwell, Sylfeini - 2 ddiwrnod

Mae'n bosib ennill rhagor o sgiliau i gyrraedd lefel ymarferwr gyda chwrs ychwanegol 2 neu 3 diwrnod. Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth. 

Bydd yr asesiad ar ffurf arholiad amlddewis 40-munud i'w sefyll ar ddiwrnod yr ail ddiwrnod. Caiff y cwrs ei gyflwyno ar y cyd â Value People. 

Better Business Cases

Value People