Ymagwedd sy'n Gweithio i Chi

Mae ein rhaglenni yn rhoi cyfle i unigolion ddatblygu sgiliau, cyfarpar a thechnegau a fydd yn rhyddhau eu potensial yn y gweithle. Gallwn eich helpu i adeiladu methodoleg neu becyn rheoli prosiect, neu i wella'ch un cyfredol, tra'n dylunio hyfforddiant yn seiliedig ar ymagwedd sy'n gweithio i chi

Gallwch ymuno ag un o'n cyrsiau agored, neu os hoffech i ni gyflwyno rhaglen benodol yn fewnol yn eich sefydliad

cysylltwch â ni

Neu cysylltwch â ni ar Twitter a LinkedIn

Cyrsiau sydd ar ddod

PRINCE2® (ar-lein) 

® PRINCE2 7fed Argraffiad Sylfaen ac Ymarferydd (5 diwrnod): 23ain, 24ain, 25ain, 30ain Medi a 1 Hydref 2024.

Archebu Yma

® PRINCE2 7fed Argraffiad Sylfaen ac Ymarferydd (5 diwrnod): 4ydd, 5ed, 6ed, 12 a 13 Rhagfyr 2024.

Archebu Yma

PRIS

Y PRINCE2 Sefydliad ac Ymarferydd 6ed Argraffiad yw £1375.00. 

Mae'r pris hwn yn cynnwys:

 • Mynediad i bob cwrswedd trwy ein Hamgylchedd Dysgu Rhithwir (VLE)
 • PRINCE2 E-lyfr swyddogol
 • Arholiad Sylfaen ac Ymarferydd


Dull strwythuredig o reoli prosiectau yw PRINCE2® (Projects IN Controlled Environments) sy'n seiliedig ar brofiadau a ddaw o filiynau o brosiectau - ac o gyfraniadau noddwyr prosiectau diri, rheolwyr prosiect, timau prosiect, academyddion, hyfforddwyr ac ymgynghorwyr. Mae wedi cael ei dylunio mewn modd y gellir ychwanegu ato'n hawdd ynghyd â'i addasu ar gyfer anghenion gwahanol fathau o brosiectau a mudiadau. Mae'r dull wedi hen ennill ei blwyf fel safon yn y DU ac mae hefyd yn cael ei defnyddio ledled y byd.

Ar gyfer pwy mae hwn?

Mae'r rhaglen hon ar gyfer unrhyw un mewn awyrgylch prosiect neu rôl gefnogol ar brosiect sydd angen dysgu am ymagwedd PRINCE2®.  Mae'r rhaglen yn fuddiol i unrhyw reolwyr prosiect newydd neu brofiadol sydd eisiau dysgu sut i redeg prosiectau llwyddiannus, effeithiol. Gellir cwblhau'r cwrs hwn hefyd trwy brentisiaeth yng Nghymru.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu?

Yn ystod y rhaglen, byddwn yn eich cyflwyno at y rolau, egwyddorion, themâu a phrosesau sy'n llunio strwythur PRINCE2®. Bydd y rhaglen yn eich dysgu sut i roi elfennau o fethodoleg PRINCE2® ar waith er mwyn cynyddu'r siawns o lwyddiant, beth bynnag math neu faint y prosiect. Yn ogystal ag ennill sgiliau rheoli prosiect ardderchog a gwell rhagolygon gyrfa, byddwch hefyd yn dysgu sut i reoli risgiau busnes a phrosiect yn fwy effeithiol, gan eich galluogi i weithio'n fwy strategol. 

Pam dewis y cwrs hwn? 

 • Dysgwch sut i gynllunio, monitro a rheoli prosiect gan ddefnyddio ymagwedd PRINCE2® 
 • Ennill sgiliau rheoli prosiect ardderchog a gwell rhagolygon gyrfa 
 • Ennill cymhwyster cydnabyddedig, achrededig

PRINCE2 logo small

Mae PRINCE2® yn nod masnach cofrestredig o AXELOS Limited, a ddefnyddir gyda chaniatâd AXELOS Limited. Cedwir pob hawl. 

Mae'r Swirl logo™ yn nod masnach cofrestredig o AXELOS Limited, a ddefnyddir gyda chaniatâd AXELOS Limited. Cedwir pob hawl.

Cyrsiau sydd i ddod

MSP® Sylfaen ac Ymarferydd 5ed Argraffiad (5 diwrnod): Yn dechrau 2il Rhagfyr 2024.

Mae'r cwrs rhithwir 5 diwrnod hwn yn cael ei gyflwyno ar 2il, 3ydd, 9fed, 10 ac 11 Rhagfyr 2024.

Archebu Yma

Pris

Y Sefydliad MSP a'r 5ed Argraffiad yw £1495.00. 

Mae'r pris hwn yn cynnwys:

Mynediad i'r holl offer cwrs drwy ein Amgylchedd Dysgu Rhithwir (VLE)

MSP E-lyfr

Arholiad Sylfaen ac Ymarferydd 


Beth yw MSP®?

MSP® (Rheoli Rhaglenni Llwyddiannus) lle mae "gweledigaeth" fusnes yw'r canlyniad gofynnol. Yn addas ar gyfer sefydliad o unrhyw fath a maint, mae MSP® yn helpu cydlynu rheoli set o brosiectau i gyflwyno amcanion strategol sydd angen rheoli newid, amcanion strategol a chyflwyno buddion busnes. Mae MSP® yn ymdrin â rheoli cyd-ddibyniaethau a gwrthdaro posib o fewn amryw brosiectau gan ddarparu fframwaith i roi strategaethau busnes neu newid sefydliadol ar waith. 

Ar gyfer pwy mae hwn?

Mae'r cymhwyster hwn yn berthnasol i'r sawl sydd eisiau rheoli nifer o ddigwyddiadau yn ymwneud â newid o fewn eu sefydliad. Mae'n addas ar gyfer rheolwyr rhaglen, rheolwyr prosiect profiadol ac uwch reolwyr mewn sefydliadau sy'n ymwneud â rhoi newidiadau ar waith, boed yn uniongyrchol neu mewn rôl gefnogol. 

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu?

Bydd y cwrs yn eich galluogi i wahaniaethu rhwng prosiectau a rhaglenni ac adnabod materion strategol y dylid eu hystyried wrth gynllunio rhaglen. Byddwch yn deall egwyddorion prosesau rheoli rhaglen, ac yn pennu a allai ymagwedd rheoli rhaglen fod yn fuddiol o fewn awyrgylch busnes penodol. 

Pam dewis y cwrs hwn?

 • Defnyddio arferion gorau ym maes rheoli prosiect i roi newidiadau trawsnewidiol ar waith yn llwyddiannus 
 • Trefnu a chyfeirio casgliad o brosiectau a gweithgareddau trawsnewidiol a'u rhoi ar waith mewn modd cydlynol
 • Arwain ar dasgau trawsnewid busnes gan ystyried lefelau uchel o gymhlethdod, amwysedd a risg

MSP logo small


MSP® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

AgilePM® nad sy'n mynnu fod popeth wedi'i benderfynu'n gadarn ar gychwyn prosiect. Mae'n canolbwyntio ar ddatblygu datrysiadau'n gynyddol er mwyn galluogi timau prosiect i ymateb yn effeithiol i ofynion newidiol tra hefyd yn grymuso'r sawl sy'n gweithio ar y prosiect ac annog mwy o gydweithio a pherchnogaeth. Mae AgilePM® yn darparu ymagwedd gyfannol; gan ymgorffori newid a chynnig hyblygrwydd a gellir ei defnyddio ar y cyd â dulliau megis PRINCE2®. 

Ar gyfer pwy mae hwn?

Mae Agile PM® wedi'i anelu at reolwyr a'r sawl sy'n dyheu at fod yn rheolwyr, ac at aelodau tîm sy'n dymuno mabwysiadu ymagwedd gyflym, hyblyg a chydweithredol at reoli prosiect tra hefyd yn cynnal safonau a manyldeb.  Mae'r rhaglen hefyd yn ddelfrydol ar gyfer y sawl sy'n dymuno ychwanegu at eu gwybodaeth o ymagweddau traddodiadol megis PRINCE2®. Gellir cwblhau'r cwrs hwn hefyd trwy brentisiaeth yng Nghymru.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu?

Bydd y rhaglen hon yn rhoi dealltwriaeth ymarferol o Agile PM® i fynychwyr, sy'n seiliedig ar fframwaith DSDM Atern a gydnabyddir yn rhyngwladol. Bydd hyn yn galluogi i fynychwyr fod yn effeithlon ar unwaith fel rheolwr prosiect mewn awyrgylch prosiect ystwyth. Ymhlith pynciau'r cwrs mae: yr hanfodion a'r athroniaeth, yr egwyddorion, paratoi, cylch oes a chynnyrch, strwythur timau, rolau a chyfrifoldebau, cyfathrebu, cynllunio, rheoli a risg a rhoi'r Dull Rheoli Prosiect Agile ar waith. 

Pam dewis y cwrs hwn?

 • Ennill dealltwriaeth o agile a'r gallu i roi dulliau perthnasol rheoli prosiect ar waith 
 • Cyfuno gwybodaeth o fethodoleg draddodiadol gydag agile er mwyn addasu i'r awyrgylch busnes newidiol 
 • Hyrwyddo ymddiriedaeth a chydweithrediad agos rhwng y busnes a'r datblygwyr 

Cyrsiau sydd ar ddod 2022

AgilePM® (Ar-lein): Yn dechrau 3 Medi 2024

Mae'r cwrs rhithwir 4 diwrnod hwn yn cael ei gyflwyno ar 3ydd, 4ydd, 10 ac 11 Medi 2024.

Archebu Yma

AgilePM® (Ar-lein): Yn dechrau 7 Tachwedd 2024

Mae'r cwrs rhithiol 4 diwrnod hwn yn cael ei gyflwyno ar 7fed, 8fed, 14eg a 15 Tachwedd 2024.

Archebu Yma

Pris

Mae'r Sefydliad ac Ymarferydd AgilePM yn £1295.00. Mae hyn yn cynnwys yr holl hyfforddiant, ffioedd arholiad a chopi caled o’r llawlyfr craidd.

AgilePM


AgilePM® is a registered trademark of Agile Business Consortium Limited. All rights reserved.

The APMG International AgilePM and Swirl Device logo is a trademark of The APM Group Limited, used under permission of The APM Group Limited. All rights reserved.

Y Gymdeithas er Rheoli Prosiectau (APM) yw'r corff proffesiynol annibynnol mwyaf yn Ewrop sy'n ymroddedig i reoli prosiectau a rhaglenni. Mae eu cymwysterau'n corffori cymysgedd o offer, technegau, prosesau a sgiliau ac yn cynnig strwythur cynyddol sy'n dangos eich cyraeddiadau rheoli prosiect. Wedi'i redeg gan reolwyr prosiect ar gyfer rheolwyr prosiect, mae aelodau APM yn rhannu brwdfrydedd dros y proffesiwn, ac yn parhau i fod ar y rheng flaen o ran safonau ac arferion proffesiynol gan eirioli rheoli prosiect a chyflwyno syniadau newydd i'r byd rheoli prosiect. 

Ar gyfer pwy mae hwn?

Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at reolwyr prosiect, y sawl sy'n dyheu at fod yn rheolwyr prosiect neu weithwyr prosiect sy'n dymuno ennill cymhwyster proffesiynol. 

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu?

Mae cymhwyster APM yn darparu cydnabyddiaeth i ymgeiswyr o ddealltwriaeth drylwyr o reoli prosiect. Defnyddir esiamplau ac astudiaethau achos o'r byd go iawn i gyflymu'r dysgu.  Ymhlith y pynciau a fydd yn cael eu hastudio: rheoli prosiect mewn cyd-destun, cynllunio'r strategaeth, rhoi'r strategaeth ar waith, technegau, busnes a masnach, trefn a llywodraethu, pobl a'r proffesiwn.

Hanfodion Prosiect APM - 2 ddiwrnod - mae'r cymhwyster hwn yn berthnasol i unrhyw un heb unrhyw brofiad neu ychydig brofiad blaenorol o reoli prosiect sy'n dymuno dysgu terminoleg ac iaith gyffredin hanfodol rheoli prosiect.

Cymhwyster Rheoli Prosiect APM - 5 diwrnod - mae'r cymhwyster hwn yn asesu pob maes o reoli prosiect, o oblygiadau strategol a masnachol y rôl, i'r sgiliau technegol, sefydliadol a rheoli pobl sydd eu hangen i gyfranogi'n effeithiol o fewn tîm prosiect.

Cymhwyster Rheoli Prosiect APM (Llwybr carlam ymarferwyr P2) – 3 diwrnod – Cymhwyster Rheoli Prosiect APM cwrs carlam yw hwn sy'n galluogi i'r sawl gyda chymhwyster Ymarferwr PRINCE2®, a enillwyd o fewn y 5 mlynedd diwethaf, i ennill Cymhwyster Rheoli Prosiect APM trwy fformat dwys 3 diwrnod. 

*I fwcio lle ar gwrs carlam 3 diwrnod cwrs rheol prosiect APM e-bostiwch [email protected] gyda'ch rhif ymarferwr P2.*

Pam dewis y cwrs hwn?

Dangos eich bod yn weithiwr prosiect medrus a phroffesiynol gyda gwybodaeth ddofn am arferion gorau mewn perthynas â thechnegau rheoli prosiect 

Datblygu dealltwriaeth o sut mae elfennau rheoli prosiect yn cydweithio 

Gallu rhoi fframwaith safonol y gellir ei defnyddio ar draws y diwydiant ar waith ar draws timau ac adrannau, gan gynyddu effeithiolrwydd 

Cyrsiau sydd ar ddod

Dechrau: 1 Mai 2024

Dechrau: 28 Hydref 2024

Cyflwynir y cwrs 6 diwrnod hwn ar 28ain, 29ain a 30 Hydref, 5 Tachwedd, 6 Tachwedd a 13 Tachwedd 2024.

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys diwrnod adolygu ar ddiwrnod 6. Disgwylir eich arholiad PMQ APM 3 awr ar gyfer 27 Tachwedd 2024 am 10am.

Archebwch yma

Cymhwyster Rheoli Prosiect APM (PMQ) Pris: £1595

Gellir cwblhau'r cwrs hwn hefyd trwy brentisiaeth.

APM PMQ


Mae rheoli newid ac effaith newid yn flaenoriaeth uchel a gall fod yn anodd ei chael yn iawn. Datblygwyd APMG International Change Management Practitioner™ i wella eich gallu i fanteisio ar effaith newid a'i reoli'n llwyddiannus. Mae'n canolbwyntio ar agweddau ymarferol rheoli newidiadau'n effeithiol trwy roi'r cyfle i chi ddatblygu eich gallu i ddelio gyda newidiadau cyn, yn ystod, ac ar ôl iddynt ddigwydd.

Ar gyfer pwy mae hwn?

Mae'n ddelfrydol ar gyfer rheolwyr prosiect, rhaglen neu newid; sydd naill ai'n gyfrifol am roi newidiadau ar waith, neu'n rhan o'r prosesau hynny. Mae hefyd yn ddelfrydol ar gyfer aelodau o dimau newid a fydd yn creu newidiadau neu'n cael eu heffeithio ar gan newidiadau, ac ar gyfer y sawl sy'n cefnogi cydweithwyr, timau a'u sefydliad trwy gyfnodau o newid. 

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu?

Bydd y cwrs Rheoli Newid yn eich helpu i ddatgloi gwrthwynebiad at newid, yn eich galluogi i weithio'n effeithiol i fynd i'r afael â newid a'i ymgorffori o fewn eich tîm ac yn cyflymu'r dasg o roi mentrau newid ar waith. Gan gynnwys pynciau megis: effaith newid, cyfathrebu ac ymgysylltu, cyd-destun rheoli newid a strategaeth buddiolwyr. 

Pam dewis y cwrs hwn?

Ennill dealltwriaeth glir, ymarferol o newid, effaith newid a'r hyn mae'n ei olygu

Deall elfen ddynol newid a sut i helpu pobl i ddelio â newid mewn modd mwy effeithiol 

Deall sut i ymgorffori newid, sicrhau ei bod yn gynaliadwy a'i bod yn dod yn 'fusnes fel arfer'

Cyrsiau Sydd ar ddod

Nid oes dyddiadau ar gyfer y cyrsiau nesaf. Cofrestrwch eich diddordeb os hoffech neilltuo lle ar y cwrs hwn, os gwelwch yn dda

Mae'r cwrs ymarferydd Rheoli Newid APMG yn £1595.00. Mae hyn yn cynnwys yr holl hyfforddiant, ffioedd arholiad a chopi caled o’r llawlyfr craidd.

Change Management logo


The APMG-International Change Management and Swirl Device logo is a trademark of the APM Group Ltd. Use of this trademark on this marketing material has been authorised solely for marketing purposes. All rights reserved.

Gellir cyflwyno'r cyrsiau uchod drwy ein rhaglen mynediad agored (rhithwir) neu fel rhaglenni teilwredig o fewn eich sefydliad. Os ydych yn bwriadu cael gafael ar gyllid ar eich cyfer chi neu'ch sefydliad, archwiliwch ein llwybrau ariannu neu gwnewch ymholiad i siarad â'n cynghorwyr.