5 awgrym ar adeiladu ymgysylltiad

EngagementMae dros 10 mlynedd wedi mynd heibio ers i waith arloesol David MacLeod a Nita Clarke  dynnu sylw at y buddion i'w cyflawni trwy sicrhau ymgysylltiad cadarnhaol eich gweithlu. Yn y cyfamser, mae pawb o CIPD i ACAS – a dwsinau eraill - wedi canmol buddion ymgysylltiad fel modd o ennill ymrwymiad a sicrhau ymdrech diamod cyflogeion. Mae yna gysylltiadau cryf iawn gyda llesiant corfforol a meddyliol. 


Felly, pam fod cymaint o sefydliadau heb lwyddo gwneud hyn yn gywir eto? Mae ymchwil yn dangos y bydd Ymgysylltiad Cyflogeion: 

• Yn rhoi hwb i gynhyrchiant 

• Yn gwella bodlonrwydd cwsmeriaid

• Yn helpu i gadw eich pobl orau 

• Yn gwella diwylliant y cwmni 

Felly, beth yw Ymgysylltiad Cyflogeion? 


Yn gyffredinol, mae ymrwymiad cyflogeion yn cael ei weld fel ymagwedd yn y gweithle sy'n arwain at gyflogeion sefydliad yn gwneud eu gorau bob dydd, ymrwymo at nodau a gwerthoedd eu sefydliad a chael eu hysgogi i gyfrannu at lwyddiant y sefydliad, gyda gwell synnwyr o'u llesiant eu hunain. Mae sefydliadau sy'n cymryd ymgysylltiad o ddifrif yn gallu dangos tystiolaeth o gynnydd mewn cynhyrchiant, gwell perthynas â chwsmeriaid a gwell bodlonrwydd cwsmeriaid ynghyd â lefelau absenoldeb is; sef y sefydliadau hynny sy'n buddsoddi yn y syniad ac sy'n rhoi gwerth arno fel amcan sefydliadol allweddol ac amlwg. 


Fodd bynnag, ymddengys, yn anffodus, mai'r sefydliadau yn y maes hynod gadarnhaol hwn yw ond pigyn y rhewfryn. Y tu ôl i'r llenni, mae nifer o sefydliadau yn 'dweud y pethau cywir', neu â bwriadu da o leiaf, ond maen nhw'n methu gosod y sylfeini er mwyn i ymgysylltiad effeithiol ffynnu. 


Sawl sefydliad ydych chi'n eu hadnabod (eich sefydliad eich hun hyd yn oed) sydd wedi arbrofi gyda digwyddiadau llesiant i staff, neu gyflwyno set o werthoedd heb unrhyw gryfder neu gefnogaeth o'r top y tu ôl iddyn nhw? A fyddai'ch cyflogai cyffredin yn gallu disgrifio'r Cynllun Strategol a gafodd ei baratoi mor daclus? Ydych chi erioed wedi gweld Arolygon Cyflogeion yn cael eu cynnal ond iddynt beidio â chynhyrchu unrhyw gynlluniau gweithredu o werth? Neu waeth fyth, bod y canlyniadau'n cael eu defnyddio i greu naratif ffaeledig, megis bod "70% o staff yn credu bod hwn yn lle da i weithio", tra'n osgoi'r ffaith mai cyfran isel yn unig o'r staff sy'n credu bod yr uwch dîm yn effeithiol. Rydw i'n bendant wedi gweld hyn yn digwydd. 


Ail-ennyn diddordeb eich tîm/gweithlu ar ôl COVID-19

Nid yw'n gyfrinach, pan fydd y DU yn ailagor i fusnes, y bydd yna dasg enfawr i arweinwyr a rheolwyr adfywio ac ail-ennyn diddordeb eu pobl. Bydd llwyddiant y dasg hon yn dibynnu'n helaeth ar "sgiliau meddal", label sy'n diystyru eu pwysigrwydd ar adegau. Rwy'n credu bod sgiliau meddal yn anodd iawn eu cael yn gywir, ac mae'r sawl sy'n eu gwneud yn dda, yn sefyll allan am y rhesymau cywir. 

Pan ro'n i yn y 'Byd Corfforaethol', rwy'n hoffi credu bod gen i enw weddol dda ar gyfer y set hon o briodweddau, felly penderfynais fynd ati i gofnodi rhai o fy syniadau diweddar. Cofiwch, eich pobl yw canolbwynt eich busnes, felly nid yw byth yn rhy gynnar i feddwl am unrhyw strategaeth pobl, ac yn y cyfnod digynsail hwn, bydd eich pobl yn edrych atoch i arwain y blaen. 

Bydd pandemig COVID-19 wedi dod â phob math o straen ar gyfer eich pobl. O gael y plant adref o'r ysgol 24/7 i ofalu am anwyliaid - a hyd yn oed eu colli o bosib. Mae pobl yn poeni am COVID-19 a'i oblygiadau ac, i nifer, bydd dychwelyd i'r gwaith yn ychwanegu at yr ansicrwydd a'r pryder hwn. Rhaid i chi gydnabod hynny, felly beth am ystyried fy mhum awgrym isod. 


Fy mhum prif awgrym ar ail-ennyn diddordeb eich tîm/gweithlu:

1. GOFAL

Dangoswch eich bod yn gofalu am eich pobl. Gofynnwch am eu profiadau, gofynnwch sut maen nhw'n ymdopi ac am eu teuluoedd. Byddwch yn ofalgar - ond byddwch yn ddiffuant. Gofynnwch i'ch hun am eu profiadau, a sut maen nhw'n teimlo? 

2. DEFNYDDIO DEALLUSRWYDD EMOSIYNOL

Mae rhai'n gallu gwneud hyn yn well nag eraill, ond cadwch ati. Cadwch lygad allan am arwyddion o straen - ymateb i broblem mewn modd gwahanol; bod yn rhy dawel a difater; cyffroi'n hawdd. Rhowch ychydig o ryddid i'ch pobl - peidiwch â chymryd yr ymagwedd eu bod wedi cael 6 wythnos i ffwrdd, felly beth yw'r broblem (rwy'n adnabod rhai a fyddai'n gwneud hyn, hyd yn oed pan fod pobl wedi bod yn gweithio o adref!). 


3. AMYNEDD

Byddwch yn amyneddgar, plîs. Peidiwch â rhuthro i mewn i bopeth. Ni allwch chi wthio eich pobl i wneud yn iawn am yr amser a gollwyd yn rhy sydyn. Derbyniwch na fod modd gwneud popeth ar unwaith, a bod hyn yn iawn. 


4. ADEILADU TÎM

Nid gweithgareddau corfforol efallai ond beth am drefnu awr goffi i'ch tîm ddod ynghyd a sgwrsio gyda'i gilydd. Byddwch yn rhan o'r trafodaethau - beth am rannu eich profiadau chi hefyd? 


5. CYFATHREBU

Fel erioed o'r blaen. Croesawch bawb yn ôl, boed o ffyrlo, o weithio gartref neu jyst i normalrwydd eto. Dangoswch empathi yn yr hyn rydych chi'n ei ysgrifennu a'i dweud. Rhannwch gynlluniau i gael pethau yn ôl ar y trywydd cywir a rhannwch y cynnydd a wnaed i gyflawni hyn. Tynnwch sylw at gwpl o straeon o'r tîm, mae pobl yn hoffi clywed am hanesion go iawn. Dywedwch DDIOLCH, a dywedwch ddiolch eto. 


Felly, dyna nhw. Y pum hanfod - yn fy marn i - a fydd yn cael eich pobl yn ôl i'w llawn gynhyrchiant yn yr hir dymor.  Er yr egwyl orfodol, mae ymgysylltiad pobl yn rhywbeth ar gyfer yr hir dymor, nid y tymor byr, felly cadwch ati a pheidiwch â gadael iddo fod yn rhywbeth unigryw. 


Mae rhoi eich pobl yn gyntaf yn rhywbeth sy'n cael ei ddweud yn aml - ond rhaid i ni fod o ddifrif am wneud hynny. Buddsoddwch ychydig amser ac ymdrech yn darganfod sut mae'ch gweithlu'n gweithredu a sut hoffent i'w profiad edrych a theimlo yn y gwaith - yna cyflwynwch yn erbyn addewidion realistig a fydd yn gwneud i'ch pobl sylweddoli eich bod o ddifrif am y sefyllfa. Nawr, rydym yn siarad am newid yn niwylliant! Ewch ati i ymgysylltu. 


Robert Baker -Perchennog/Ymgynghorydd Afon HR     

#business news