Adeiladu ymddiriedaeth mewn byd ansicr

Trust

Yn ystod y misoedd diwethaf rydym wedi cael profiad o newid ar raddfa na ellid fod wedi ei ddychmygu, heb sôn am gynllunio ar ei chyfer. Fel Arweinwyr a Rheolwyr, rydym nawr yn gofyn i'n pobl berfformio mewn amgylchiadau anghyffredin iawn, lle mai'r unig sicrwydd yw ansicrwydd. Yn fwy nag erioed o'r blaen mae arweinyddiaeth ysbrydoledig a rheolaeth ysgogol yn hanfodol i gefnogi ac ysbrydoli ein pobl i berfformio a datblygu. Mae'r angen i sicrhau bod timau yn dal i allu gweithredu fel unedau cydlynol tra'n sicrhau canlyniadau wrth gadw pawb yn ddiogel ac yn iach fod ar flaen ein meddwl.

Pa risgiau sy'n codi i sefydliadau pan nad oes ymddiriedaeth? 

Rydym yn gofyn ac yn disgwyl llawer gan ein pobl. Mae gweithio gartref, cyfathrebu rhithwir, technolegau newydd, ynysu, llai o gyswllt â chydweithwyr ymhlith rhai o'r newidiadau. Ychwanegwch at hyn yr heriau domestig fel risg i'n hiechyd, addysg gartref a throi'ch cartref yn “ofod gwaith”. Mae hyn wedi creu anawsterau na wynebwyd o'r blaen, mae gan weithwyr lai o fynediad at reolwyr, yn gwneud mwy o benderfyniadau eu hunain, yn cymell eu hunain, ac yn methu â chael help gan gydweithwyr agos. 

Heb ymddiriedaeth mae llai o arloesi, cydweithredu, meddwl yn greadigol, a gallu cynhyrchu, ac mae pobl yn treulio'u hamser yn amddiffyn eu hunain a'u diddordebau. 

Er mwyn creu timau cydlynol cryf, mae'n rhaid i ni feddwl am ffyrdd i adeiladu'r sylfeini cryf hyn o ymddiriedaeth  wrth arwain, rheoli a chefnogi ein pobl i gyflawni'r heriau hyn a ffynnu. Efallai eich bod eisoes wedi clywed am waith Lencioni, mae'n tynnu sylw at ymddiriedaeth fel yr union sylfaen sydd ei hangen i adeiladu timau sy'n gweithredu ar lefel uchel. 

Fe sylwch ar frig model Lencioni nad oes sylw i ganlyniadau, mae hyn yn her bellach i Reolwyr - sut ydyn ni'n rheoli perfformiad heb fawr o gyfle, os o gwbl, i arsylwi pobl yn gweithio yn gorfforol? Mae hyn yn rhoi mwy o bwyslais ar ymddiriedaeth gan fod yn rhaid i Reolwyr ymddiried yn eu pobl i wneud eu gwaith yn dda. Mae angen i reolwyr fynd i'r afael â'r ansicrwydd a'r anghysur hwn mewn modd cadarnhaol, gan arwain trwy esiampl a dangos brwdfrydedd er mwyn parhau i ysgogi ein pobl. 

Mae'r cyfleoedd a roddwyd i arweinwyr ar hyn o bryd yn cynnwys adeiladu ymddiriedaeth mewn adfyd, canolbwyntio ar y pethau pwysig sydd o bwys, ymrwymo i'r ffyrdd newydd o weithio, creu lleoedd diogel i roi cynnig ar ddatrysiadau creadigol i broblemau newydd a gwerthfawrogi gwahaniaethau ein cydweithwyr. 

Beth all arweinwyr ei wneud i ennyn ymddiriedaeth ac adeiladu timau llwyddiannus? 

  • Creu amgylchedd gwaith addas 

Mae angen i gyflogeion deimlo’n ddiogel er mwyn ymlacio a pherfformio, heb ofni gwneud camgymeriadau. Rhowch yr offer iddyn nhw ddatrys problemau gyda'i gilydd, megis trefnu sesiynau dysgu rhithwir. 

  • Blaenoriaethu adeiladu ymddiriedaeth 

Anogwch bobl i berchen ar eu gwaith, a dysgu o'u camgymeriadau, gwnewch hi'n hawdd gofyn am help, rhowch gyfleoedd iddynt herio'ch meddwl, anogwch nhw i gymryd risgiau rhesymol, rhannwch adborth yn agored, defnyddiwch sgiliau eich gilydd, peidiwch â gwastraffu amser ar wleidyddiaeth a gwnewch i bobl edrych ymlaen at eich cyfarfodydd tîm rhithwir, gydag agendâu deinamig a baratowyd ymlaen llaw sy'n cynnwys rhywfaint o hwyl. 

  • Annog cydweithrediad 

Os yw aelodau'ch tîm yn ymddiried yn ei gilydd, maen nhw'n llawer mwy tebygol o rannu gwybodaeth, a chyfathrebu'n agored.

Rhowch gyfle a chefnogaeth i bobl weithio ar y cyd, gan werthfawrogi barn ei gilydd a datrys problemau gyda'i gilydd. Dyma gyfle gwych i gyflwyno hyfforddiant mewnol, sy'n gweithio'n dda ar blatfformau digidol. 

  • Cyfathrebu'n Glir

Sicrhewch eich bod yn cyfathrebu mewn modd syml, clir a hynny'n rheolaidd. Trefnwch gyfarfodydd tîm wythnosol, cymerwch dro i fod yn hwylusydd, gwnewch y perfformiad yn glir ac yn weladwy, cynyddwch a gwellwch y gwobrau am bethau sy’n mynd yn dda, ewch i'r afael ag unrhyw broblemau yn sydyn a chrëwch sesiynau dysgu i ymdrin  â chamgymeriadau. Gwnewch yr holl sesiynau hyn yn bleserus, mae angen rhywbeth ar bobl i edrych ymlaen ato. 

  • Ychwanegwch at eich trafodaethau ‘un i un’. 

Sicrhewch fod gan bobl nodau tymor byr syml a chlir gydag adolygiadau rheolaidd. Cofiwch gynnwys adborth dwyffordd agored ac adeiladol. Anogwch eich pobl i ddweud eu barn wrthych a pha syniadau sydd ganddyn nhw o ran gwelliannau.  

  • Cadwch lygad ar bobl 

Weithiau mae “cadw llygad” ar gydweithwyr yn cael ei bortreadu'n negyddol fel microreoli a gall wneud i unigolion gwestiynu lefelau ymddiriedaeth rheolwyr - Fodd bynnag, gallwch glustnodi peth amser anffurfiol yn y dyddiadur i wirio sut mae pobl yn teimlo, annog sgyrsiau ar werthoedd, teulu, neu hobïau a dangos eich cefnogaeth ar lefel bersonol. 

Blog wedi'i ysgrifennu gan Kevin Christie, hwylusydd PDC. 

Cyfeirnodau: 

Forbes, The New Normal.

Patrick Lencioni – Pum camweithrediad tîm


Os hoffech ddarganfod mwy, trefnwch gyfarfod rhithwir gyda ni trwy e-bostio [email protected]