Busnesau cymorth PDC ac NDEC i weithio gydag ysgolion

NDEC Cyber College.jpg


Mae'r Ganolfan Ecsbloetio Ddigidol Genedlaethol (NDEC), yn ganolfan ddigidol yng Nglynebwy, wedi'i datblygu ar y cyd gan Lywodraeth Cymru, Prifysgol De Cymru, a'r cwmni technoleg Thales. 

Mae'r ganolfan yn bodoli fel conglfaen galluoedd seiber Thales yn y DU, i gefnogi rhaglen Llywodraeth Cymru o fuddsoddi a thrawsnewid digidol. Mae'n gwneud hyn drwy ddarparu cymorth, hyfforddiant a gofod prosiect i sefydliadau mawr, busnesau bach a chanolig ac unigolion, ynghyd â chyfleoedd ymchwil a datblygu.


Datblygu sgiliau ar gyfer y genhedlaeth nesaf 

Mae Prifysgol De Cymru yn arwain ar brosiect addysg ac allgymorth yr NDEC, sy'n gweithio i fynd i'r afael â'r gofynion sgiliau sy'n gysylltiedig â'r twf a'r trawsnewid digidol hwn. Nod y prosiect yw cynyddu nifer ac amrywiaeth y bobl sy'n ymuno â'r diwydiant seiberddiogelwch, ac sydd â'r sgiliau seiber i'w hamddiffyn eu hunain, neu eu sefydliad. 

Mae'r prosiect hefyd yn cydweithio'n agos â Rheolwr Allgymorth a Phartneriaethau PDC (Digidol a STEM), i ehangu'r gwaith addysgol hwn i feysydd eraill o STEM, a hyrwyddo'r cyrsiau prifysgol fel ffordd o fynd i mewn i'r diwydiannau hyn.

Drwy'r bartneriaeth, cyflwynir gweithgareddau cyfoethogi i ysgolion a sefydliadau addysgol ar draws De Ddwyrain Cymru, sy'n ysbrydoli myfyrwyr i ystyried dyfodol yn y sectorau seiber a digidol.


Gweithio gyda Diwydiant 

Mae datblygu perthynas â busnesau lleol yn hollbwysig i lwyddiant y gweithgareddau hyn. Mae'r NDEC yn gweithio gyda diwydiant i gyflwyno ymyriadau ysgolion sy'n codi dyheadau ac yn datblygu sgiliau STEM yn gynnar. 

O fynychu digwyddiadau ar raddfa fawr gyda myfyrwyr sy'n ystyried eu dyfodol, i gymryd rhan mewn cynlluniau mentora un-i-un gyda'r dysgwyr disgleiriaf sydd gan Gymru i'w cynnig, mae busnesau'n elwa, wrth iddynt helpu i ddatblygu llif o dalent, sy'n mynd i'r afael â'r prinder sgiliau y maent yn eu profi ymhellach i lawr y llinell.

Drwy weithio gyda'r NDEC a PDC, mae busnesau o fewn y sector digidol - o fusnesau newydd a busnesau bach a chanolig, i sefydliadau rhyngwladol yn cael cyfle i weithio gydag ysgolion o bob rhan o Dde-ddwyrain Cymru, mewn rhaglen wedi'i chefnogi a'i hwyluso. Mae'r prosiect yn darparu cyfleoedd parod ac mae ganddo amrywiaeth o gysylltiadau ar flaenau ein bysedd, sy'n gwneud ymgysylltu â'r sector addysg yn syml!

Fel rhan o'r prosiect, gall busnesau hefyd gofrestru i fod yn bartneriaid diwydiant i brosiect ‘CyberFirst’ y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol, fel eu bod yn cael eu cydnabod a'u hyrwyddo'n swyddogol am eu gwaith gydag ysgolion. Rheolir yr holl wiriadau hyfforddiant a diogelwch gan y prosiect hefyd gan roi DPP i gyflogeion fel rhan o'r broses! Yn bwysicaf oll, fel partner yn y diwydiant, bydd busnesau hefyd yn derbyn pwyntiau am eu gwaith gydag ysgolion, sy'n cyfrannu at dderbyn budd-daliadau fel mynediad i'r dalent ddisgleiriaf o gynlluniau ‘CyberFirst’.


Cymryd rhan 

Os ydych yn gweithio yn y sectorau Seiber, neu Ddigidol/STEM ehangach a bod gennych ddiddordeb mewn cysylltu ag ysgolion a cholegau yn y rhanbarth, yna byddem wrth ein bodd yn cael sgwrs gyda chi. Ein nod yw dileu'r rhwystrau i gysylltu diwydiant ac addysg a byddwn yn cefnogi hyn mewn unrhyw ffordd y gallwn. Cysylltwch â ni yn enquiries@ndec.org.uk, gan nodi eich diddordeb mewn gweithio gyda phrosiect addysg yr NDEC. 


I gysylltu â gweithgareddau allgymorth STEM ehangach prifysgol De Cymru gallwch gysylltu â Clare Johnson, Rheolwr Partneriaethau ac Allgymorth Digidol a STEM ar clare.johnson@southwales.ac.uk


Cyber First