Cefnogi cydweithio rhwng prifysgolion a busnesau

Partnership

Rhaid i fusnesau, cymunedau a phrifysgolion gefnogi ei gilydd i ddeall yr her sy'n ein hwynebu 


"Yn union fel y darparodd cestyll y ffynhonnell gryfder ar gyfer trefi canoloesol, a'r ffatroedd a ddarparodd ffyniant yn yr oes ddiwydiannol, mae prifysgolion yn ffynhonnell o gryfder yn economi seiliedig ar wybodaeth yr unfed ganrif ar hugain" - Lord Ronald Dearing (CB), Medi 2002


Mae'r geiriau hyn yr un mor berthnasol heddiw ag yr oeddent bron i ddau ddegawd yn ôl gyda'n ffyniant economaidd a chymdeithasol yn dibynnu'n awr yn fwy nag erioed ar economi iach yn seiliedig ar wybodaeth. Mewn amgylchedd economaidd cystadleuol ond ansefydlog, a gafodd ei ysgwyd yn ddiweddar gan yr achosion o coronafeirws, mae hyd yn oed mwy o angen am weithluoedd medrus, am ddiwylliant ffyniannus a chymorth o entrepreneuriaeth, ar gyfer datblygiadau gwyddonol a thechnolegol ac ar gyfer ymchwil sy'n arwain y byd sy'n herio'r ‘status quo’ ac yn gwella bywydau. Er mwyn cyflawni hyn, rhaid i fusnesau, cymunedau a ninnau (prifysgolion) gefnogi ei gilydd a chydweithio i ddeall yr heriau sy'n ein hwynebu yn awr ac yn y dyfodol.

Ers gweledigaeth yr Arglwydd Dearing, mae cydweithredu rhwng prifysgolion a busnesau wedi cael ei wella drwy esblygiad parhaus y sector Addysg Uwch o ddysgu seiliedig ar theori i ddull mwy galwedigaethol a chymhwysol. O ganlyniad, mae ein graddedigion yn ein gadael yn fwy cymwys i ddechrau bywyd yn y 'byd gwaith' gyda'r dawn a'r arbenigedd sydd eu hangen i gymhwyso eu gwybodaeth ac i lwyddo yn eu maes dewisedig. Mae gan PDC hanes balch o fod yn Brifysgol gymhwysol o ganlyniad i angen i addysgu a gwella sgiliau gweithluoedd lleol gyda'n carfan gyntaf o gyn-fyfyrwyr yn ddau ar bymtheg o myfyrwyr diploma mwyngloddio yn 1913. Ers hynny, mae ein rhwydwaith o gyn-fyfyrwyr wedi tyfu i gynnwys nifer helaeth o berchnogion busnes, arweinwyr ac arloeswyr llwyddiannus, gyda llawer ohonynt yn parhau i weithio gyda ni fel partneriaid gwerthfawr.

Er mwyn cefnogi diwylliant o gydweithredu ymhellach yn PDC, rydym wedi datblygu cyfleuster pwrpasol, Cyfnewidfa'r PDC, sy'n darparu un 'drws ffrynt' ar gyfer Prifysgol i ymgysylltu â busnesau. Mae Tîm Ymgysylltu penodol wedi'i sefydlu hefyd i gysylltu busnesau â'r cyfleoedd cydweithio gwerthfawr niferus sydd ar gael. Os ydych chi'n alumni PDC sydd eisiau ailgysylltu gyda'r brifysgol, ennill cefnogaeth neu i roi rhywbeth yn ôl, p'un a ydych chi'n her ar unwaith i oresgyn neu angen strategaeth yn y tymor hwy, gallwn helpu i hwyluso'r cysylltiadau i wneud iddo ddigwydd. 


Ymchwil ac Ariannu

Er mwyn cefnogi economi sy'n seiliedig ar wybodaeth, ceir ffocws cenedlaethol ar gynhyrchiant ac ymgyrch i gau'r bwlch gwybodaeth a chefnogi arloesedd. Er mwyn cyflawni hyn, mae Llywodraeth Cymru yn annog diwydiant, addysg a chymunedau i gydweithredu gyda'r farn y gallwn, drwy gydweithio, ddatblygu atebion newydd i broblemau. Mae hyn wedi creu nifer o gyfleoedd ymchwil i fusnesau-prifysgolion gan gynnwys Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth (KTPs), cyllid ymchwil cydweithredol, a lleoliadau wedi'u hariannu. Mae gennym ddiwylliant ymchwil ffyniannus yma yn PDC sydd wedi'i roi ar waith yn ystod y pandemig Covid-19 yn ddiweddar drwy nifer o brosiectau lefel uchel, gan gynnwys datblygu monitor ocsigen gwaed arloesol ar ôl i gyflenwadau o'r ddyfais allweddol hon ddod yn gyfyngedig, a phrawf diagnostig cyflym y llwyddodd staff ymchwil i'w dilyn yn gyflym drwy addasu techneg yr oeddent wedi bod yn ei datblygu ers 2016.


Lleoliadau myfyrwyr a briffiau byw

Mae lleoliadau gwaith a briffiau yn caniatáu i fyfyrwyr ennill sgiliau proffesiynol sy'n benodol i'w pwnc neu ddiwydiant o ddewis, tra hefyd yn rhoi'r profiad sydd ei angen arnynt i fynd i'r gweithle gyda'r lefelau cywir o hyder ac ymwybyddiaeth. Ar yr un pryd, gall myfyrwyr ddod â phersbectif newydd i'r rôl neu'r busnes sydd ganddynt ac yn aml maent yn ychwanegiadau gwerthfawr, yn darparu adnoddau a chefnogaeth i dimau. Gall ymgysylltu â myfyrwyr fod ar sawl ffurf, o leoliadau hirdymor i weithdai datrys problemau hanner diwrnod ac mae llawer o fecanweithiau ar waith i gefnogi'r ymgysylltu hwn yn PDC. Yn ddiweddar, bu myfyrwyr dylunio yn ein Cyfadran Diwydiannau Creadigol yn gweithio gyda staff ‘British Heart Foundation’ yng Nghymru ar brosiect trawsddisgyblaethol (ffasiwn, manwerthu a dylunio mewnol) lle'r oedd myfyrwyr â chryfderau gwahanol wedi'u lleoli gyda'i gilydd ac yn cwmpasu profiad manwerthu newydd sbon ar gyfer yr elusen yn llwyddiannus.  

 

Mynediad i gyfleusterau

Mae gennym ystod eang o offer a chyfleusterau pen-uchel yn PDC, y gall busnesau fanteisio arnynt ar gyfer ymchwil, profion, hyfforddiant a digwyddiadau. Mae hyn yn cynnwys canolfan ymchwil a phrofi a gydnabyddir yn genedlaethol ar gyfer peirianneg moduron a systemau pwer, canolfan efelychu meddygol llawn, parc chwaraeon sydd â chyfarpar pêl-droed 3G o dan do ac awyr agored o safon, stiwdio gipio cynnig gyda sgrin werdd llawn, a chanolfan gynadledda gyda chyfleusterau arlwyo a llety-i sôn am ychydig yn unig.  


Cyfleoedd datblygu staff

Pan ddaw i addysg a hyfforddiant, rydym yn darparu amrywiaeth o raglenni datblygu gan gynnwys cyrsiau byr proffesiynol, rhaglenni achrededig, a dosbarthiadau meistr a all helpu busnesau i ddatblygu eu staff. Rydym hefyd yn darparu rhaglenni wedi'u teilwra ac rydym yn hapus i weithio gyda busnesau i nodi a phennu cwmpas eu hanghenion.


Rhwydweithiau a digwyddiadau busnes

Mae dod yn aelod o gymuned fusnes Cyfnewidfa PDC yn ffordd wych o gael mynediad i'r rhwydwaith, y cyfleoedd a'r digwyddiadau sydd ar gael. Os hoffech archwilio sut y gallech gryfhau eich busnes drwy greu cysylltiadau drwy ein rhwydweithiau addysg broffesiynol, ymchwil gymhwysol a busnes, cysylltu â'r Tîm Ymgysylltu ar uswexchange@decymru.ac.uk, ffoniwch 01443 482266 neu edrychwch ar ein tudalennau Busnes


Anna Dent USW ExchangeAm yr Awdur 

Mae Anna Dent yn Rheolwr Ymgysylltu Allanol yng Gyfnewidfa PDC, sy'n rhan o gyfarwyddiaeth Ymchwil ac Ymgysylltu â Busnes Prifysgol De Cymru. 

Mae Anna yn gweithio i gefnogi ymgysylltu â busnesau ledled PDC drwy helpu busnesau i gysylltu â'r llu o gyfleoedd cydweithredu a phartneriaeth sydd ar gael, gan ganolbwyntio'n benodol ar Ddiwydiannau Creadigol, Chwaraeon, Seicoleg, Astudiaethau Therapiwtig, Addysg a Gwyddorau Gofal.