Crëwr Newid: C&A gyda Gemma

Working from Home

1. Dywedwch ychydig wrthym amdanoch chi'ch hun a'ch cefndir? 

Rwy'n bennaeth marchnata gyda 17 mlynedd o brofiad mewn gwasanaethau ariannol. Rwy'n gofalu am dîm o 23 ar draws nifer o swyddogaethau marchnata, o farchnata masnachol a dadansoddol i farchnata partneriaethau. 

Mae llawer o newid yn digwydd yn LG ar hyn o bryd ac roeddwn i'n wirioneddol awyddus i gael gwell dealltwriaeth o newid a sut i'w gofleidio. Rwy'n credu ei bod hi'n deg dweud mai'r rheswm roedd gen i ddiddordeb yn y cwrs hwn oedd oherwydd bod llawer o newid yn digwydd yma ar hyn o bryd. Roeddwn yn awyddus i'm tîm a'm hadroddiadau uniongyrchol gael gwell dealltwriaeth o newid a sut i wneud y gorau ohono. Roeddwn yn arbennig o awyddus i sicrhau bod gan fy nghydweithwyr yr offer a'r technegau i'w helpu trwy'r newidiadau sy'n digwydd yma ar hyn o bryd.  


2. Sut mae'r 6 mis diwethaf fel arweinydd wedi bod i chi?  

Wrth edrych yn ôl dros yr 8 mis diwethaf, rydw i wir yn teimlo fel mwy o arweinydd nag erioed o'r blaen ond dydw i ddim yn gwybod a yw hynny ai oherwydd Covid neu oherwydd y newid mawr sy'n digwydd yma nawr. Yn aml, rydych chi'n rheoli pobl ac yn siarad am y tasgau dan sylw, ond mewn gwirionedd, rydw i wedi gorfod camu i fyny a sylweddoli ei fod yn ymwneud yn bennaf â chyfathrebu â phobl a sicrhau bod gan bobl y sgiliau i'w helpu trwy hyn i gyd, bydd y tasgau'n cael eu cwblhau oherwydd bod gennym yr arbenigedd ar draws y tîm cyfan i wneud hynny i gyd, ond mewn gwirionedd mae'n ymwneud â darparu sgiliau meddal, cefnogaeth a chyfathrebu. 

Rwy'n teimlo fy mod i wedi newid yr hyn rwy'n ei wneud, nid yw'n ymwneud â'r marchnata cymaint, mae'n ymwneud â'r arweinyddiaeth. Un o'r rhannau anoddaf i mi fu sicrhau fy mod yn cefnogi pobl yn y modd cywir, mae gofalu am dîm o 20 yn golygu fy mod ar y lefel ryfedd honno lle rwy'n adnabod pawb, rwy'n gwybod holl gymhlethdodau eu personoliaethau a'u cefndiroedd, ond mae'n ymwneud yn fwy â dod o hyd i'r amser i siarad â phobl sy'n anodd iawn.  Mae wedi bod yn heriol yn bendant ond mae'r pethau gwirioneddol gadarnhaol yn dod o'r sgiliau arwain dilys hynny nad oeddwn i'n siŵr oedd gen i, ond a bod yn onest, rwy'n teimlo'n eithaf balch ohonof fy hun. 


3. Beth wnaeth i chi fod eisiau cymryd rhan yn y rhaglen? 

Rwyf wedi cymryd rhan mewn cryn dipyn o gyrsiau Prifysgol De Cymru dros y blynyddoedd. Rydym wedi ein lleoli yn Birmingham felly nid yw bob amser wedi bod yn hawdd mynychu, ond gan fod rhaglen Crëwr Newid yn rhithwir, dyna'r rheswm cyntaf y gallwn ddweud ie wrth fy nhîm yn Birmingham, oherwydd eu bod yn gallu mynychu'n ddigidol. Roedd hyn hefyd oherwydd ei fod yn ymwneud â newid ac yn wirioneddol berthnasol i bopeth sy'n digwydd yma ar hyn o bryd, roedd yn swnio'n berthnasol iawn i mi, y ffaith bod yna elfen o hyfforddi ond hefyd yn ymwneud â theori, roedd yn gymysgedd hyfryd iawn o'r ddau. 


4. Pa ran wnaethoch chi ei mwynhau fwyaf? 

Nid oedd o reidrwydd yn ymwneud ag un modiwl penodol i mi, gwybod bod pobl eraill yn yr un sefyllfa yn union oedd y peth gorau. Y materion sy'n ymwneud â rheolaeth, fel arddulliau arweinyddiaeth, maint y newid a blaenoriaethu - rydyn ni i gyd yn delio â'r un math o bethau ac roedd hefyd yn dda deall bod pob un ohonom ar wahanol gamau o'r newid hwnnw. Mae'n debyg ein bod ni ar ddechrau'r gromlin newid, rydyn ni'n gwybod bod newid yn dod ond dydyn ni ddim yn gwybod sut olwg sydd arno tra bod rhai o'r sefydliadau eraill hynny wedi bod trwy'r gromlin honno ac maen nhw ar eu ffordd i fyny ac roedden nhw'n ceisio adeiladu'r hyn yr oedd yn ei olygu o safbwynt tîm a phersbectif gwrthrychol o ran sut olwg sydd ar y newid hwnnw a sut i'w weithredu, dyna oedd y darn mwyaf defnyddiol i mi, roedd yn dda trafod syniadau gan ddefnyddio math o ddull hyfforddi, felly nid oedd yn teimlo bod llawer o'r modiwlau yn dweud “dyma'r theori ac rydyn ni'n mynd i weithio drwyddi”, roedd yn ymwneud yn fwy â rhoi cefnogaeth ac arweiniad o amgylch y theori, trafod sut roedd yn teimlo i ni ac yna awgrymiadau ynghylch llenyddiaeth ychwanegol, fideos a phrofiadau pobl eraill i gefnogi ein nodau yn y dyfodol. 


5. Beth yw'r peth mwyaf y byddwch chi'n ei gymryd o'r rhaglen o ran eich datblygiad personol? 

O feddwl yn ôl dros yr ychydig sesiynau diwethaf, rwy'n credu mai'r peth a oedd wir yn canu cloch gyda mi oedd bod arweinyddiaeth yn gallu dod o unrhyw lefel ac roedd hwn wedi'i ledaenu trwy gydol y rhaglen, gallwch hyd yn oed arwain os nad ydych chi'n arweinydd a hefyd bod arweinwyr yn gallu bod dim mwy na rheolwyr a oedd yn digwydd bod mewn swydd arwain ac o bosib ddim yn dangos rhai o'r nodweddion a ddisgwylir gan arweinwyr. 

Cafwyd sgwrs braf ynglŷn â sut y byddem yn disgwyl i arweinydd allu ymgymryd â strategaeth a gallu arwain pobl a bod yn empathetig, ond nid oes unrhyw un yn dysgu'r pethau hyn i chi mewn gwirionedd, felly mae'n canu cloch gyda rhai o'r arweinwyr yr ydym yn gweithio gyda hwy, ac o bosib yn gyfle i geisio eu deall ychydig yn well.  Rydyn ni'n gwybod eu bod nhw'n wynebu heriau tebyg, rydyn ni'n gwybod y gromlin newid a pha mor bwysig yw ymgorffori'r positifrwydd hwnnw yn y dyfodol, felly byddwch yn empathetig a deall weithiau bod sut mae pobl yn ymddwyn yn gwbl normal, rydych chi'n dechrau cael yr ymwybyddiaeth honno o ble rydych chi ar y gromlin newid, yn derbyn hynny ac yn deall na fydd bob amser yn llwybr llinellol. 


6. Pa gyngor fyddech chi'n ei roi i arweinwyr a rheolwyr eraill sy'n ystyried cymryd rhan yn y rhaglen? 

Cymerwch y rhaglen gam wrth gam a chofiwch fod angen dysgu newid felly nid yw'n rhywbeth rydych chi'n ei ddweud yn unig, mae pawb yn mynd trwy newid ac mae'n rhaid i chi ei dderbyn a dysgu wrth fynd. Ni allwch roi newidiadau mawr ar waith heb ddod â phobl gyda chi a heb feddwl sut y gallai hynny fod yn hyblyg yn eich gweithrediadau. Siaradom am wir ymgorffori'r strategaeth, gan sicrhau bod pobl ar y siwrnai honno a bod yn ymwybodol ei bod yn cymryd amser ac asesu'r newid sydd ei angen. Roedd hefyd yn adnewyddiad gwych, yn enwedig nawr gan fod yn rhaid i chi sicrhau eich bod chi'n arwain o'r tu blaen. Os ydych chi'n dweud ie i bob cyfarfod ac yn llenwi eich dyddiadur heb adael unrhyw amser i chi'ch hun a'ch lles eich hun, ni fydd pobl yn ei gredu pan fyddwch.


Os hoffech ddarganfod mwy, trefnwch gyfarfod rhithwir gyda ni trwy e-bostio uswcommercial@southwales.ac.uk