Defnyddio Agile ar gyfer Trawsnewid Digidol

Agile PM

Mae trawsnewid digidol wedi dod yn hanfodol, mae’n fodd i sefydliadau wella eu prosesau a’u gwasanaethau drwy gyfrwng technolegau digidol. Er hynny, wrth roi technolegau digidol ar waith i sefydliad, beth yw’r dull gorau i wneud hynny? Mae Damien Sangster, Darlithydd mewn Rheoli Prosiectau Agile yn credu mai ymagwedd Agile yw’r ateb. Mae Damien wedi cymryd amser i daflu goleuni ar fanteision, heriau ac arferion gorau defnyddio fframweithiau Agile. Mae Damien yn arddangos potensial trawsnewidiol ymagweddau Agile i ysgogi llwyddiant.

Mae fframwaith Rheoli Prosiectau Agile yn ymagwedd gydweithredol ac iterus sy’n ymgorffori profi parhaol ac ymatebolrwydd i newid. Fe wnaethom ofyn i Damien pam ei fod yn teimlo y dylai sefydliadau ystyried defnyddio ymagweddau Agile wrth roi trawsnewid digidol ar waith, a dyma ei ymateb; “Gall ymagweddau Agile, o’u rhoi ar waith yn gywir, leihau’n aruthrol yr amser mae’n cymryd i gyfleu gwerth i gwsmeriaid a defnyddwyr terfynol. Mae Agile yn lleihau ymdrech a wastraffwyd drwy sicrhau fod allbwn tîm cyflawni’n cael ei ddilysu’n barhaol a’i gymharu â gofynion defnyddwyr terfynol.”

Fel gydag unrhyw brosiect, daw heriau i’r amlwg, un o’r heriau allweddol mae Damien wedi nodi yw bod sefydliadau’n ceisio defnyddio ymagweddau Agile gyda’u strwythurau cyflawni presennol. “Mae timau’n aml yn cael eu rhwystro gan yr un atalwyr/ gweithlif/ dibyniaethau/ materion gwleidyddol sydd ganddynt cyn defnyddio’r ymagwedd ‘newydd’. Mae trawsnewid angen trawsnewid… o’r gwaelod i fyny, bydd aildrefnu staff i fod yn dimau traws-swyddogaethol, yn canolbwyntio ar gyfleu canlyniadau buddiol i gwsmeriaid, yn gofyn am ailstrwythuro sefydliadol gan amlaf”.

“Mae’r canlynol ymhlith problemau eraill;

- Cynnal agwedd ‘prosiect’: gall arferion cynllunio a chyllidebu traddodiadol gyfyngu ar ystwythder ac arbrofi.

- Rhagdybio gofynion cwsmeriaid: does gan lawer o sefydliadau ddealltwriaeth am yr hyn mae eu cwsmer wirioneddol ei angen, maent yn rhagdybio ac felly yn cyfleu profiadau israddol.

- Prinder data: gall sefydliadau fod â data cyfyngedig er mwyn mesur manteision a chanlyniadau i gwsmeriaid, mae meithrin mecanwaith adborth yn hanfodol.”

Gall diwylliant gael effaith anferthol ar weithredu a llwyddiant ymagwedd Rheoli Prosiectau Agile. “Gall trawsnewid i Agile gael ei ladd yn aml gan reolwyr canol sydd ddim am ildio’r status quo neu’r ‘hen ddulliau’. Mae’r sefydliadau mwyaf llwyddiannus yn deall ac yn coleddu amwyster ac ymagwedd arbrofol cyflawni cychwynnol. Yn aml mae hyn gofyn am ddiwylliant 'methiant cyflym', gyda diogelwch seicolegol yn sylfaen. Caniatáu timau i archwilio gofynion ac arbrofi gyda datrysiadau. Dylid rhoi’r grym i dimau ganolbwyntio ar ganlyniad yn erbyn cyflawni allbwn. Mae hyn yn gofyn am lefelau uchel o ymddiriedaeth gan reolwyr, ac mae symud o feddylfryd prosiect i gyfleu cynnyrch yn allweddol”.

Mae datrysiadau digidol ar gynnydd ac yn sgil hynny daw llawer o fanteision o ddefnyddio offer a thechnolegau digidol, sy’n fanteisiol i weithrediadau allanol a mewnol fel ei gilydd. “Bydd gan gwmnïau traddodiadol ddim dewis ond i esblygu neu gael eu gadael o’r neilltu. Rydym eisoes wedi gweld newid anferthol mewn arweinwyr diwydiant dros y degawd diwethaf - Amazon mewn manwerthu, Airbnb mewn lletyau”.

“Doedd gan rai o fanciau mwyaf stryd fawr y DU ddim dewis ond coleddu dulliau Agile o weithio a’r diwylliant er mwyn cystadlu gyda’r wynebau trafferthus newydd. Canlyniad y symudiad hwn oedd iddynt greu timau ‘taith y cwsmer’ traws-swyddogaethol a chlustnodi symiau mawr o arian ar gyfer trawsnewid digidol dros nifer o flynyddoedd. Timau grymus Agile sy’n gyrru’r tueddiadau hyn a byddant yn parhau yn y dyfodol”.

“Mae cydnabod mai digidol nawr yw prif ffocws rhyngweithio rhwng cwsmeriaid a busnesau yn allweddol. Ni ddylai bod yn Agile ynddo’i hun fod yn darged i unrhyw sefydliad... cyfleu gwerth i’r cwsmer ddylai hynny fod. Dim ond cerbyd i wneud hynny yw Agile”

Edrychwch ar ein cyrsiau achrededig Rheoli Prosiectau a Rhaglenni

Edrychwch ar ein Cyrsiau Byr Rheoli Prosiectau a Rhaglenni: