Graddedigion PDC Dragon Scale Studios yn hwylio gyda gêm newydd sbon

SetSail!_Primary_RGB_Large_(3)[1]

Yn ddiweddar cafodd y Stiwdio Sefydlu, rhaglen gymorth bwrpasol i fusnesau newydd ar gyfer cyn-fyfyrwyr PDC, sgwrs â Luke Maloney a Jan Palka, y graddedigion y tu ôl i Dragon Scale Studios, a thrafodwyd y gefnogaeth a gawsant gan Stiwdio, eu gêm newydd sbon 'Set Sail!' a chyfleoedd i dyfu yn Dundee.

Pryd wnaethoch chi ymuno â’r Stiwdio Sefydlu?

Fe wnaethon ni ymuno â’r Stiwdio Sefydlu ym mis Tachwedd 2023.

Dywedwch wrthym am eich cysyniad a'ch syniad busnes?

Mae Dragon Scale Studios yn stiwdio datblygu gemau yng Nghaerdydd, sydd am ddod yn un o'r stiwdios gemau sydd ar ddod yng Nghymru. Rydym yn datblygu ein gêm gyntaf Set Sail! Mae 4 Chwaraewr, Cydweithio ar y Soffa, Antur Parti Môr-ladron, mewn datblygiad llawn gyda rhaglen arddangos ar Steam ar hyn o bryd. Ein nod yw adeiladu IPs o amgylch y model môr-ladron a'r dull cydweithio soffa ac rydym yn awyddus i gydweithio â phobl greadigol a chwmnïau Cymreig a'r DU i ddefnyddio'r IP hwn yn fasnachol ond hefyd ar gyfer effeithiau cadarnhaol.

Pam ydych chi wedi ymuno â'r Stiwdio Sefydlu?

Fe wnaethon ni ymuno â'r Stiwdio Sefydlu am nifer o resymau. Yn gyntaf, mae'r gefnogaeth a'r cyngor gan Richie Turner ac arbenigwyr eraill yn y Stiwdio wedi ein helpu i dyfu a datblygu'n gyflymach fel cwmni gan ddefnyddio gwybodaeth nad oedd gennym o'r blaen.

Roeddem hefyd eisiau cysylltu â'r bobl greadigol a'r perchnogion busnes anhygoel sy'n aelodau yno, gan ein bod wrth ein bodd yn cydweithio a dod o hyd i ffyrdd o weithio gydag eraill.

Yn olaf, mae cael gofod cydweithio gydag ystafelloedd cyfarfod y gallwn eu defnyddio ar gyfer dylunio a chyfarfodydd tîm yn ddefnyddiol ar gyfer tasgau y mae angen eu trafod wyneb yn wyneb.

Beth yw #DunDev2024 a sut wnaethoch chi gyrraedd yno? Beth oedd y daith i Dun Dev

Mae DunDev yn rhaglen ddwys 4 wythnos yn Dundee a ariennir yn llawn sydd wedi bod yn sbardun i ni fel stiwdio. Gyda gofod swyddfa a llety lleol, rydym wedi gallu gweithio gyda'n gilydd fel tîm yn fwy effeithlon a dwys, gan wneud cynnydd gwych ar ein gêm a'n stiwdio. Rydym hefyd wedi cael cyfarfodydd gyda chynghorwyr arbenigol a pherchnogion busnesau lleol, o gemau i rai cyfreithiol, sydd wedi parhau i roi mewnwelediad defnyddiol a gwybodaeth newydd y gallwn ei defnyddio fel catalydd ar gyfer llwyddiant.

Pam mae'r profiad hwn yn bwysig i Dragon Scale Studios?

Mae’r cyfle o ran meithrin tîm o'r profiad hwn yn wych i'n hymrwymiad a'n gweledigaeth hirdymor fel stiwdio lwyddiannus, ac mae'r cyllid grant a dderbyniwyd yn ystod y rhaglen wedi ein helpu i fuddsoddi mewn digwyddiadau a gwaith contractwr sy'n llenwi bylchau yn ein tîm.

Hefyd, mae cael nid un ond dwy long hanesyddol gerllaw wedi bod yn lot o hwyl ar gyfer marchnata! (HMS Discovery a HMS Unicorn)

Pam mae Gemau Cyfrifiadurol Cymreig yn bwysig i chi?

ae gemau yng Nghymru yn bwysig i ni gan ei fod yn rhanbarth sydd â thalent a photensial anhygoel ond sydd wedi disgyn y tu ôl i ranbarthau eraill y DU. Mae'r don o gefnogaeth a buddsoddiad gan Lywodraeth Cymru a chyrff creadigol eraill yn dangos bod addewid a photensial yng Nghymru ac rydym am fod wrth wraidd hynny, gan gymryd ysbrydoliaeth o lwyddiant anhygoel Wales Interactive a gyrru'r diwydiant gemau yn ei flaen, yn y DU ond yn bwysicach yng Nghymru.

Beth yw eich cenhadaeth ar gyfer Dragon Scale Studios?

Ein cenhadaeth yw dod yn stiwdio gemau cynaliadwy a chydnabyddedig ledled y byd, sy'n cefnogi myfyrwyr a graddedigion i fynd i mewn i'r diwydiant, a datblygu IPs a masnachfreintiau y mae chwaraewyr yn eu caru ac yn cyflwyno cyfleoedd i gydweithio i ffurfiau eraill o gyfryngau sydd ag effaith gadarnhaol, megis addysg, newid yn yr hinsawdd ac amrywiaeth.

Ble gallwn ddod o hyd i raglen arddangos eich cysyniad gemau?

Gallwch chwarae nawr ar Steam! – https://store.steampowered.com/app/2249870/Set_Sail/

Oes gennych chi ddolenni cyfryngau cymdeithasol? Rhestrwch nhw isod, os gwelwch yn dda.

Gellir dod o hyd i'n holl ddolenni cymdeithasol ar ein Linktree yma - https://linktr.ee/dragonscalestudios

Darganfyddwch fwy am y Stiwdio Sefydlu: https://entrepreneurship.wales/cy/catref/

##featured ##business