Llywodraeth Cymru yn cynyddu cyfraniad cyllid ar gyfer busnesau bach a chanolig mewn Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth i 75%

B Block


Gyda'r amgylchedd economaidd anodd presennol, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y byddant yn cyfrannu 75% tuag at gyfanswm costau prosiectau KTP sy'n bodloni'r meini prawf cymhwysedd ac sydd wedi'u cymeradwyo i gymryd rhan yn y rhaglen KTP. Fel arfer, disgwylir i fusnesau BBaChau gyfrannu 33% o gyfanswm costau'r prosiect, ond dim ond 25% y bydd yn rhaid i fusnesau cymwys yng Nghymru eu cyfrannu.


Nod y fenter hon gan Lywodraeth Cymru yw gwneud Partneriaethau KtPs yn fwy hygyrch a chost-effeithiol i fusnesau bach a chanolig ac annog mwy o fusnesau i elwa o'r rhaglen.Darllen: Beth yw KTP a sut mae'n gweithio? Dywedodd yr Athro Paul Harrison, Dirprwy Is-Ganghellor Arloesi: "Mae gan PDC hanes hir o sicrhau manteision gwirioneddol drwy gydweithio â busnesau bach a chanolig lleol. Gyda'r cyhoeddiad hwn gan Lywodraeth Cymru ni fu erioed amser gwell i fusnesau lleol fanteisio ar y cynnig hwn.  


"Mae Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth yn elfen graidd o'n cynnig i fusnesau. Fe'u cynlluniwyd i helpu busnesau i gael gwybodaeth a galluoedd newydd i'w troi'n arweinwyr y farchnad a chaniatáu newid sylweddol gwirioneddol yn eu twf.  Byddwn yn agored i fusnesau drafod sut y gallwn eu helpu a'u cysylltu ag arbenigedd sy'n arwain y byd," ychwanegodd yr Athro Harrison.


Ychwanegodd Chris Wright, Rheolwr Cyfnewidfa PDC, canolbwynt Busnes a chydweithredu Prifysgol De Cymru: "Rydym yn croesawu'r cyhoeddiad hwn gan Lywodraeth Cymru fel arwydd o'u cefnogaeth i fusnesau sy'n addasu ac yn arloesi eu ffordd drwy'r adferiad economaidd ôl-COVID. Rydym yn clywed gan y gymuned fusnes pa mor bwysig yw cymorth ariannol i alluogi cydweithredu a datblygu datblygiadau arloesol i'w gallu i ymateb i farchnata sy'n newid a chynnal twf. Mae'r newidiadau newydd hyn yn gwneud KTP y mwyaf hygyrch y bu erioed."


Mae partneriaethau'n datblygu'r cynnig ar y cyd i fynd i'r afael ag angen busnes penodol a rhaid iddynt gyflwyno eu cynnig i'w asesu rhwng 1 Medi 2020 a hanner dydd ddydd Mercher 3 Chwefror 2021.  Dim ond ceisiadau a dderbynnir yn ystod y cyfnod hwn fydd yn gymwys i gael y cyllid hwn.


Gall y bartneriaeth amrywio'n helaeth o un i dair blynedd yn ôl anghenion y busnes.  Mae croeso i fusnesau o bob sector wneud cais.I drafod KTP gyda Phrifysgol De Cymru cysylltwch â Chyfnewidfeydd PD heddiw:

uswexchange@southwales.ac.uk

Ffôn: 01443 482266

Twitter: @USWExchange

LinkedIn: Cysylltu â ni