Myfyrio ar Gynhadledd Hyfforddi Cymru 2022

Coaching_Conf_Welsh.jpg

Gan Paul Laughlinsiaradwr rhyngwladol, awdur, hyfforddwr a mentor arweinyddiaeth

Mae hi’r adeg honno o’r flwyddyn unwaith eto i mi fwynhau’r pleser blynyddol o fynd i Gynhadledd Hyfforddi Cymru. Yn anffodus, roedd y digwyddiad yn gwbl rithiol eto eleni, ond ar yr ochr gadarnhaol, roedd y cadeirio a’r cynnwys mor ardderchog ag erioed. I arweinwyr mewn busnes a’r rhai sy’n eu mentora neu’n eu hyfforddi, roedd canolbwynt eleni’n hynod berthnasol. Canolbwynt cynhadledd 2022 oedd Perfformiad Arweinwyr.

Bydd darllenwyr ffyddlon yn canfod yr amrywiaeth o themâu a fu’n nodwedd o ddigwyddiadau CHC mewn blynyddoedd a fu. Yn 2018 canolbwyntiodd y digwyddiad ar Hyfforddi Storïol, yn 2019 roedd y canolbwynt ar Hyfforddi Dynol-Ganolog ac yn 2020 roedd ar Sicrhau Effaith. Yn ogystal â mwynhau perthnasedd thema eleni i mi a’m cleientiaid, gwnaeth y cadeirio gan Dave Tee y diwrnod cyfan yn bleser pur. Mae’r dyn yn fwrlwm o frwdfrydedd a chynwysoldeb er mwyn gallu mwynhau’r cynulliad hwn o’r gymuned hyfforddi. Yn y postiad hwn, byddaf yn rhannu’r hyn sydd wedi aros yn fy nghof o #WalesCC22 eleni. Roedd cymaint o siaradwyr a hwyluswyr gwych eraill. Ond yn anffodus, yn dilyn y prif areithiau, dim ond un cyfarfod oedd yn bosib i mi fod yn bresennol ynddo, felly nid yw’n fwriad tramgwyddo’r rhai nad wyf yn eu henwi. Y cyfan yw bwriad fy adolygiad yw rhannu’r prif themâu rwyf yn eu cofio ac sydd wedi aros gyda mi i gryfhau fy ymarfer.

Sut y gall arweinwyr a’u hyfforddwyr symud o oroesi i ffynnu 

Mae Christian van Nieuwerburgh yn prysur ddod yn un o hoff siaradwyr y digwyddiad hwn. Mae bob amser yn ysgogi ei gynulleidfa ac yn bywiogi’r defnydd o Seicoleg Gadarnhaol. Yn ddiweddar bu’n rhannu grym y cyfegni o ddysgu o ymchwil i Seicoleg Gadarnhaol a Seicoleg Hyfforddi ar y cyd. Ar gyfer ei brif anerchiad eleni roedd yn amserol drwy ganolbwyntio ar lesiant arweinwyr a hyfforddwyr. Yn dilyn effaith pandemig COVID_19 a nawr y dioddefaint yn Wcráin, mae’n sicr yn gyfnod pan fo llawer o arweinwyr yn teimlo wedi blino’n llwyr.

Canolbwyntiodd Christian ar yr angen i ofalu am lesiant hyfforddwyr yn ogystal â’r arweinwyr y maent yn eu hyfforddi. Yn ogystal nododd yn glir y gall y daith o “oroesi i ffynnu” ond ddigwydd pan fydd person yn barod. Yn yr achos yma ni fydd pobl yn cael eu gorfodi. Yn hytrach, rhoi cymorth i’r rhai sy’n barod i fynd ar y daith hon. Rhannodd hefyd ddarlun hynod gofiadwy i ddangos y 7 agwedd o lesiant a all fod yn ddefnyddiol i’w harolygu gyda chleient:

 • Edrych ar ôl eich hunan (y pridd ffrwythlon ar gyfer holl waith o’r fath yw hunanofal gan yr hyfforddwr)
 • Cydnabod (beth sydd wedi digwydd a sut mae’r arweinydd yn teimlo’n awr)
 • Cryfderau trosoledd (helpu cleientiaid i ganfod ac elwa ar eu cryfderau)
 • Aros yn obeithiol (helpu cleientiaid i feddwl am ddyfodol o’u dymuniad, y llwybrau a’r cyfryngau i gyrraedd yno)
 • Buddsoddi mewn perthnasoedd (dod i adnabod y person nid hyfforddi rhyngweithredol yn unig)
 • Bod yn chwareus (dod â hwyl i hyfforddiant neu o leiaf ganfod eiliadau o lawenydd)
 • Cysylltu ag ystyr (helpu arweinwyr gysylltu eu gwaith â’u gwerthoedd dyfnach)
 • Mwynhau’r profiad (bod yn bresennol ar y foment a helpu cleientiaid i amddiffyn amser er mwyn mynd yn arafach)

Dyma grynodeb gweledol gwych Christian:

Christian_Summary.jpeg

Perfformiad arweinyddiaeth, sut i weithio ar yr amcanion mae busnesau eu hangen

Cyn y digwyddiad hwn nid oeddwn wedi darllen na chlywed gan Myles Downey. Rwyf mor arbennig o falch ei fod wedi cael gwahoddiad. O’r cychwyn cyntaf yn ei sgwrs ar Berfformiad Arweinyddiaeth, gosododd Myles her. Yn syml, gwnaeth atgoffa hyfforddwyr fod busnesau angen gweld canlyniadau clir, ac adenillion ar eu buddsoddiadau. O wneud hynny canolbwyntiodd ar y pwyslais cyffredin yn y byd hyfforddi ar naill ai wella hunanymwybyddiaeth neu ar ble mae’r cleient am ganolbwyntio yn unig. Gan gymharu byd hyfforddi gweithredol â hyfforddi chwaraeon, fe’n tynnodd yn ôl i’r agenda berfformiad ar gyfer hyfforddi.

Roedd hyn yn chwa o awyr iach ac yn ddilysiant i fentor fel fi. Mae gan fy holl gleientiaid (mewn rhyw ffurf neu’i gilydd) agenda berfformiad. Un o’r rhesymau y byddant yn dymuno cael eu mentora yw dysgu gan eraill er mwyn gwella eu perfformiad. Hyd yn oed pan fyddant yn dysgu gwerth gweithgaredd hyfforddi, mae’n parhau’n ffordd o gyrraedd y nod o ddod yn arweinydd mwy effeithiol neu ddylanwadol. Yn aml gyda chanlyniadau pendant mewn golwg.

Yn ystod prif araith a dosbarth meistr diweddarach, rhannodd Myles ddau fodel sy’n help i strwythuro’r gwaith hwn. Mae’r cyntaf yn cynnal ei waith ar “alluogi athrylith“. Gweithio ar wella perfformiad mewn potensial athrylith penodol ym mhob arweinydd. Yn ôl Myles, y canlynol yw Cerrig Sylfaen athrylith:

 • Hunaniaeth (mae angen i chi wneud y gwaith i adnabod eich hun yn gyntaf)
 • Ysfa (beth sy’n galluogi eu cyfrwng? Ble mae cyfeiriad eu taith?)
 • Cyfeiriad meddwl (sut allan nhw feithrin cyfeiriad meddwl sy’n cynnal eu datblygiad, eu llif)
 • Dysgu parhaol (mae’n broses ac mae angen i’r arweinydd wneud y gwaith, eto fel ymarfer chwaraeon)

Yn ddiweddarach, yn ei ddosbarth meistr, rhannodd Myles ei fodel Arwain-Rheoli-Hyfforddi gyda ni. Cafodd y model uchod ei arddangos fel Diagram Venn gyda 3 chylch yn gorgyffwrdd. Mae hwn wedi’i seilio ar ddelwedd pyramid. Mae’n dechrau drwy ganolbwyntio ar y Pam i arweinydd. Bwriad eu harweinyddiaeth a datblygu’r presenoldeb i rannu hynny’n effeithiol. Y nesaf yw’r Beth. Yr angen i reolwyr roi ar waith swyddogaethau, prosiectau, strwythurau ac eglurder i gael y canlyniad sydd ei angen. Yn olaf mae’r Sut. Dyma ble mae angen i arweinwyr a rheolwyr allu camu’n ôl a dirprwyo/gwrando’n effeithiol. I rymuso eu timau i ffurfio’r ffordd orau i gyflawni eu hamcanion. Yn sylfaen i hyn defnyddiodd Myles yn rhagorol fodelau o Seicosynthesis.

Dosbarthiadau Meistr i helpu hyfforddwyr ddod yn ymarferol ynghylch arweinyddiaeth

Gwnaeth dosbarthiadau meistr y prynhawn helpu hyfforddwyr dyrchu’n ddyfnach i feysydd eu diddordebau. Fel y nodais uchod, cynhaliodd Myles ddosbarth meistr ar ei fodel Arwain-Rheoli-Hyfforddi. Bûm hefyd mewn dosbarth meistr hynod ddiddorol a gynhaliwyd gan Dr Darren Stevens, gyda’r teitl gogleisiol “datblygu arweinyddiaeth yn wahanol i’r lleill“. Rhannodd ei ymchwil i 50 o fwriadau gwybyddol a’r modd y gall fesur y ddawn o allu arfer pob un ohonynt pan fydd hynny o gymorth. Un o’r pethau mwyaf dadleuol a rannodd

Darren oedd nad yw hyfforddwr yn gallu hyfforddi arweinydd sydd wedi datblygu ymhellach yn ei allu i feistroli’r sgiliau gwybyddol hyn. Yn olaf, i gloi’r diwrnod, bûm mewn dosbarth meistr difyr arall gyda’r Athro Joseph Sobol. Yn ei sesiwn ryngweithiol, datblygodd y syniad o sgiliau adrodd storïau mewn arweinyddiaeth er mwyn datgelu sut allant helpu gyda hyfforddi. Wedi crynodeb o’r ffurfiau naratif cyffredin (fel storïau Arwrol a rhai am Weision), rhannodd awgrymiadau am sut i ymgysylltu â chleientiaid. Sut i’w helpu i adrodd eu storïau a dysgu sut i’w datblygu i fod yn hanesion i ymgysylltu ag eraill. Roedd yn syndod cael gwybod gymaint o help all yr ymagwedd hon fod wrth ddod i adnabod cleient, hyd yn oed mewn cyfnod rhyfeddol o fyr. Man cychwyn da yw annog arweinwyr i siarad am ddigwyddiad yn eu gorffennol a’u llywiodd hwy (gall deimlo’n fwy diogel na rhannu heriau cyfredol).

Gadewch i mi bwysleisio unwaith eto fod cymaint o’r dosbarthiadau meistr yn ymddangos yn ardderchog. Rwy’n ymddiheuro mai dim ond ychydig y gallwn fynd iddynt, er fy mod yn bwriadu gwylio rhai eraill drwy gyfrwng yr adnoddau ar-lein a rennir gan PDC. I grynhoi, hoffwn ganu clodydd y tîm y tu ôl i’r digwyddiad blynyddol gwych yma ac annog pob hyfforddwr a mentor yng Nghymru i ddod yn y dyfodol. Y gobaith yw y bydd digwyddiad 2023 yn ôl yn y cnawd gan fy mod wedi elwa gymaint o rwydweithio yng nghynadleddau’r gorffennol. Cyfarfod â phobl newydd a dysgu o brofiad a doethineb sy’n rhan o’r gymuned hyfforddi gynnes yng Nghymru.

#busnes