PDC yn Cyflwyno Cymorth i Fentrau a Busnes Newydd

Startup Stiwdio - Stiwdio Sefydlu - has been established at the former Students’ Union at USW's Cardiff Campus. Neil Gibson, June 2019

Gan yr Athro Dylan Jones-Evans, Dirprwy Is-Ganghellor Cynorthwyol (Menter), Prifysgol De Cymru 

Wrth i ni ddod allan o bandemig Covid, mae gwerthfawrogiad cynyddol na fydd entrepreneuriaid a'u busnesau cychwynnol yn rym o ran rhoi hwb i allbwn economaidd a chyflogaeth, ond byddant hefyd yn ymgymryd â rôl bwysig wrth sicrhau symud i fod yn economi wyrddach a mwy cynaliadwy.

Gyda mwy o ddiddordeb gan raddedigion prifysgol mewn cychwyn eu busnesau eu hunain, mae'r sector addysg uwch yn y DU yn chwarae rhan gynyddol wrth hybu nifer y cwmnïau newydd, gydag Universities UK yn amcangyfrif y bydd bron i 23,000 o fentrau graddedig newydd yn cael eu sefydlu erbyn 2026.

Ym Mhrifysgol De Cymru (PDC), rydym yn gweld datblygiad myfyrwyr mentrus a graddedigion entrepreneuraidd fel rhan annatod o'r hyn a wnawn a, dros y pedair blynedd diwethaf, rydym wedi gwella ein cefnogaeth ar gyfer menter ac entrepreneuriaeth ac wedi pennu'r maes yn flaenoriaeth strategol.

Yn benodol, gyda Gweledigaeth 2030 PDC yn canolbwyntio ar newid bywydau a'r byd er gwell trwy sicrhau'r effaith gadarnhaol orau i fyfyrwyr, partneriaid a chymunedau, mae datblygu diwylliant cryf o fenter ac entrepreneuriaeth bellach yn rhan annatod o'r strategaeth hon a bydd yn canolbwyntio ar ymgorffori menter ym mhob cwrs, datblygu modiwlau entrepreneuriaeth newydd, a dyblu nifer y rhai sy'n cychwyn graddedigion dros y degawd nesaf.

Fodd bynnag, wrth ddatblygu’r lefel gywir o gefnogaeth, mae PDC wedi edrych ar sut y gall helpu ei raddedigion yn uniongyrchol i gychwyn ar eu taith entrepreneuraidd, gydag un o’r prosiectau mwy llwyddiannus yn agoriad y Stiwdio Sefydlu yn 2019.

Fel gofod deori graddedig ymroddedig cyntaf Cymru, y nod oedd darparu man lle gallai gweithwyr llawrydd a mentrau graddedig lleoli eu hunain a derbyn hyfforddiant entrepreneuriaeth busnes pwrpasol, ynghyd â mynediad at gyngor proffesiynol am ddim gan arbenigwyr cyfreithiol a chyfrifeg.

Fel llawer o brifysgolion eraill, archwiliodd PDC yr hyn y gallai ei wneud pan gyhoeddwyd y cyfnod cyntaf o gyfyngiadau symud oherwydd Covid, yn enwedig mewn perthynas â helpu'r cynnydd a ragwelir yn y galw am gymorth menter ac entrepreneuriaeth.

Er gwaethaf amryw heriau, symudodd ei wasanaeth menter ar-lein, a brofodd yn gatalydd ar gyfer mwy o gydweithredu ac arloesi ar draws y brifysgol, gyda nifer y myfyrwyr a graddedigion PDC yn archwilio ac yn datblygu eu syniadau busnes yn parhau i gynyddu. 

Datblygodd hefyd gefnogaeth wedi'i thargedu a oedd yn adlewyrchu anghenion graddedigion mewn arbenigeddau penodol. Er enghraifft, gyda PDC ag un o'r cyfadrannau diwydiannau creadigol mwyaf yn y DU, gyda myfyrwyr yn astudio'r ystod gyfan o arbenigeddau, bydd cyfran fawr o'r graddedigion hynny'n dod yn weithwyr llawrydd sy'n gweithio ar draws y celfyddydau a'r diwydiannau creadigol. 

I gefnogi'r grŵp hwn, cyflwynwyd rhaglen hyfforddi llwybr carlam deuddydd ar gyfer gweithwyr llawrydd. Roedd hyn yn fyr yn fwriadol ac yn canolbwyntio ar wybodaeth yr oedd ei hangen i fod yn hunangyflogedig yn unig, ac nid oedd yn trafod materion fel anghenion cwsmeriaid, diffinio rhinwedd gwerthu unigryw (USP), a mantais gystadleuol.

I'r rhai a oedd am gymryd y cam i lansio eu cwmni newydd eu hunain, cyflwynodd PDC ei Ysgol Haf Entrepreneuriaeth gyntaf dros gyfnod o wyth wythnos a oedd yn ymdrin â phob agwedd ar gychwyn busnes newydd.

Gyda 33 o raddedigion a 21 o fyfyrwyr MBA Byd-eang ar lwybr menter yn mynychu, roedd gan y rhaglen groestoriad llawer ehangach o raddedigion o bob cwrs, gyda chyfranogwyr yn ymroi eu hunain yn llawn amser i'w syniad busnes newydd ac yn canolbwyntio ar help i sicrhau cyllid, datblygu cynnyrch neu wasanaethau newydd, a chreu model gweithredol cynaliadwy.

Hefyd, darparodd PDC gefnogaeth ariannol i'w entrepreneuriaid graddedig, a oedd yn amrywio o grantiau bach i weithwyr llawrydd trwy'r 'Den Syniadau Mawr', i'r Gronfa Springford sydd newydd ei sefydlu, sydd â symiau mwy o arian wedi'u hanelu at y cwmnïau cychwynnol newydd hynny sydd â strategaeth dwf glir a chydlynol.

Mae'r dull newydd hwn wedi arwain at ganlyniadau trawiadol, gyda mwy na 3,200 o fyfyrwyr wedi'u hysbrydoli i ystyried gweithio ar eu liwt eu hunain neu gychwyn busnes yn 2020, a bron i 500 o fyfyrwyr wedi'u grymuso i archwilio a phrofi eu gallu entrepreneuraidd trwy brosiectau a gweithdai wedi'u targedu.

Arweiniodd y gefnogaeth hon i fentrau, a ddarparwyd gan y Brifysgol, at sefydlu'r nifer uchaf erioed o fusnesau graddedig.

Fodd bynnag, megis dechrau yn unig yw'r her, yn enwedig o ystyried y cynnydd disgwyliedig mewn graddedigion sy'n chwilio am swyddi dros yr ychydig flynyddoedd nesaf o ganlyniad i'r cwymp economaidd yn sgil pandemig Covid-19.

Mae hyn yn golygu y bydd rheidrwydd hyd yn oed yn fwy i brifysgolion gefnogi'r graddedigion hynny sydd eisiau gweithio drostynt eu hunain a darparu'r adnoddau a'r help sydd eu hangen arnynt i lansio eu busnesau.

Mae PDC yn benderfynol o chwarae ei ran wrth fynd i'r afael â'r her hon, ac mae eisoes yn edrych i wella ymhellach sut y bydd yn darparu cefnogaeth i fentrau dros yr ychydig flynyddoedd nesaf.

Er enghraifft, bydd gan bob un o'r 10 ysgol academaidd yn y brifysgol hyrwyddwr entrepreneuriaeth ymroddedig gyda'r nod o fod yn bwynt cyswllt cyntaf i'r myfyrwyr a'r graddedigion hynny sydd am gychwyn busnes. Byddant hefyd yn helpu i gynnwys menter mewn cyrsiau, cefnogi rhaglenni newydd mewn entrepreneuriaeth, ac adeiladu cymuned o entrepreneuriaid ym mhob ysgol.

Y gobaith yw y bydd hyn yn arwain at niferoedd uwch o fyfyrwyr yn penderfynu lansio eu busnesau eu hunain ac ateb y galw hwn.

Felly, bydd PDC yn parhau i gefnogi ei myfyrwyr a'i raddedigion nid yn unig i wella eu sgiliau menter, ond hefyd i'w helpu i gymryd y cam cyntaf hwnnw i weithio drostynt eu hunain ac, yn bwysicach fyth, i gyfrannu cyfoeth a chyflogaeth i'r cymunedau lleol yr ydym yn falch o wasanaethu.