PDC yn lansio cwrs 'Dychwelyd i'r Gwaith' am ddim

Course imge: MBA Global, B Block on Treforest Campus


Mae Prifysgol De Cymru wedi lansio cwrs rhad ac am ddim i bobl a fyddai'n hoffi gloywi eu sgiliau gwaith, wedi'i anelu at bobl sydd ar hyn o bryd ar furlough, allan o waith, neu ddim ond yn edrych i newid swyddi. 

Mae dysgwyr yn astudio ar eu cyflymder eu hunain ac mae dysgu'n digwydd drwy amrywiaeth o fformatau fel fideos, podlediadau ac adnoddau darllen. Mae cwis yn dilyn pob adran i alluogi dysgwyr i wirio eu cynnydd, a dyfernir tystysgrif gwblhau ar y diwedd. 


Mae'r cwrs yn cwmpasu tri modiwl: Hanfodion Busnes, Sgiliau Digidol a Lles, gyda'r nod o feithrin hyder a chodi ymwybyddiaeth o sgiliau sy'n ddefnyddiol mewn amgylchedd gwaith. 

  • Lles:
    Deallusrwydd emosiynol; rheoli newid; ymwybyddiaeth ofalgar hunan-siarad a dyddiaduron fideo 

  • Hanfodion Busnes: 
    Ymgysylltu â chyflogeion; rheoli prosiectau; gwell sgyrsiau; Cyngor ar gyfweld a gosod targedau 

  • Sgiliau Digidol: 
    Cyfryngau cymdeithasol; llythrennedd digidol; creu CV; gweithio o'r cartref ac ôl troed digidol 


Dywedodd Clare Johnson, Rheolwr Partneriaeth ac Allgymorth PDC, "Rydym yn edrych ymlaen yn eiddgar i gynnig y cwrs hwn yn rhad ac am ddim ar yr adeg heriol hon. Gall bod allan o waith arwain at deimladau o unigedd a diffyg hyder, felly mae'r cwrs wedi'i gynllunio i ddarparu offer a gwybodaeth a fydd yn helpu i loywi'r sgiliau hyn, yn ogystal â chynnig rhywfaint o arweiniad ar gyfer cynnal iechyd meddwl da".

 

Os hoffech ragor o fanylion am y cwrs, cysylltwch â'r arweinydd prosiect Clare Johnson. I gofrestru nawr am ddim, ewch i'n cofrestriadar-lein.


USW Exchange
Cysylltu â ni  

Anogir busnesau sy'n awyddus i gydweithio â Phrifysgol De Cymru i fanteisio ar gynlluniau tebyg i estyn allan at tîm Cyfnewid PDC yn y lle cyntaf ar uswexchange@decymru.ac.uk neu drwy ffonio 01443 482266.

#business news