Sgiliau arweinyddiaeth yn helpu gwyddonwyr i greu cynhyrchion bio-fferyllol sy'n newid bywydau

Porton Biopharma

Mae Prifysgol De Cymru (PDC) wedi helpu datblygu rhaglen arweinyddiaeth wedi'i theilwra mewn partneriaeth â chwmni datblygu a gweithgynhyrchu bio-fferyllol blaenllaw.  

Gan weithio gyda Porton Biopharma Limited (PBL), mae PDC wedi cyd-greu cynllun teilwredig a fydd yn gwella sgiliau arweinwyr y cwmni i'w helpu i gynhyrchu cynnyrch o ansawdd uchel i fodloni anghenion eu cleientiaid, yn arbennig gan fod cynyddu galluedd ymysg gwyddonwyr wedi bod yn fwyfwy pwysig wrth greu meddyginiaethau newydd i achub bywydau.  

Mae'r rhaglen, sy'n achrededig gan ILM, yn seiliedig ar chwe gwerth craidd PBL, ac ymddygiadau sy'n gysylltiedig â'r gwerthoedd hynny.  

Trwy sesiynau datblygiad rhyngweithiol a seiliedig ar brofiad, mae gan staff y cwmni fynediad at offer a thechnegau ymarferol y byddant yn gallu eu rhoi ar waith ar unwaith fel rhan o'u rolau.  


Yn flaenorol yn rhan o Public Health England (PHE), bu PBL adael y corff sector cyhoeddus i ddod yn gwmni cyfyngedig preifat, gan roi mwy o ryddid iddo weithredu a mynd ar drywydd ei nod strategol o ddatblygu a chynhyrchu cynnyrch a allai achub bywydau  

Mae'r cydweithrediad rhwng PBL a PDC yn dangos gwerth y bartneriaeth hir dymor rhwng diwydiant ac addysg. Eisoes yn bum mlwydd oed, mae'r berthynas wedi helpu'r cwmni i ailgyfeirio diwylliant ei busnes, hyfforddi ei gweithlu a datblygu arweinwyr y dyfodol. Cymaint oedd ei lwyddiant bod y sawl a oedd yn rhan o'r hyfforddiant cychwynnol yn 2015 bellach yn arwain sesiynau ar gyfer cenhedlaeth nesaf o arweinwyr PBL.  

Dywedodd y Dr Roger J Hinton, Rheolwr Gyfarwyddwr PBL: "Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae PDC a PBL wedi datblygu ymagwedd lwyddiannus at ddatblygiad ein harweinwyr a rheolwyr.  

"Mae'r rhaglen hyfforddiant hon yn elfen allweddol o gynllunio cyfalaf dynol yn llwyddiannus gan ei fod yn darparu'r offer sydd eu hangen ar gyfer dyfodol y cwmni a fydd yn ein caniatáu i ddatblygu a chynhyrchu hyd yn oed mwy o gynnyrch bio-fferyllol ar gyfer marchnadoedd byd-eang.  

"Mae gennym gynllun hyfforddiant cadarn i gyflwyno'r galluedd cywir, ar yr adeg gywir, ar y lefel cywir i gefnogi amcanion busnes uchelgeisiol PBL.  

"Mae'r cydweithrediad llwyddiannus rhwng PDC a PBL yn cyflwyno'r canlyniadau rheoli talent ac yn gweithio o fewn fframwaith y cynllun busnes ehangach."  

Dywedodd y Dr Nara Ringrose, Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol PBL: "Mae llunio dyfodol PBL yn cynnwys pawb a phob rhan o'n busnes.  

"Rydym yn defnyddio ein strategaeth datblygu arwain a rheoli i bennu sut i gyflawni amcanion busnes a buddsoddi yn natblygiad ein pobl.  

"Mae arbenigwyr wedi bod yn siarad am arweinyddiaeth a rheolaeth am ganrifoedd, fodd bynnag, mae'r un cwestiwn heriol yn parhau i gael ei holi mewn sefydliadau ledled y byd: sut ydym yn datblygu set o sgiliau arwain a rheoli?  

"Yn PBL, rydym wedi darganfod un o'r datrysiadau a arweiniodd at greu cydweithrediad unigryw rhwng busnes ac addysg.  

"Mewn partneriaeth â PDC, rydym wedi creu cynllun hyfforddiant hyblyg sy'n caniatáu i reolwyr ddatblygu eu galluoedd arwain a rheoli sydd eu hangen ar gyfer y busnes a'u datblygiad personol.  

"Mae ein llwyddiant yn dibynnu ar ein cyflogeion, ac mae angen iddynt gael eu hysbrydoli a'u cefnogi."  

Dywedodd Kevin Christie, Hwylusydd PDC: "Mae'r awyrgylch dysgu a grëwyd gan y dirprwyon yn llawn egni, yn heriol iawn ac yn lle perffaith i ennill gwybodaeth, datblygu sgiliau ac ymarfer ymddygiadau newydd mewn cymharol ddiogelwch.  

"Mae'n werthfawr ac yn fuddiol cael y cyfle i roi theorïau a chysyniadau rheolaeth ar waith ac i ddilyn eu heffaith mewn diwydiant deinamig a hanfodol.  

"Rydym yn anelu at barhau i wella'r rhaglen, gyda PBL a PDC yn gweithio gyda'i gilydd yn agos i adolygu ei heffaith a sicrhau bod newidiadau'n cael eu gwneud i fodloni anghenion y busnes ac ymgorffori'r ffyrdd diweddaraf, mwyaf modern o feddwl ym maes rheoli ac arwain."  


I gael gwybod mwy am raglenni arweinyddiaeth a rheolaeth USW, cliciwch yma neu cysylltwch â ni drwy ein ffurflen ymholiadau