uwchsgilio gweithlu am well yfory

reskilling

Mae sefydliadau wedi dioddef llawer eleni, o Brexit i bandemig Covid-19, mae 2020 wedi bod yn flwyddyn gythryblus sydd wedi gweld pobl yn colli anwyliaid, a’u bywoliaeth. 

Ynghanol yr holl newid hwn, mae ein nod craidd yn aros yr un fath, i weithio ar y cyd â sefydliadau i fynd i'r afael â heriau byd-eang. Rydym wedi defnyddio ein harbenigedd i weithio gyda nifer o sefydliadau i drawsnewid eu model busnes yn llwyr i oroesi a ffynnu yn y pen draw. 

Cau'r bwlch sgiliau

Er mwyn cau'r bwlch sgiliau a darparu'r gweithlu â'r sgiliau gorau i weithredu mewn byd sy'n fwyfwy digidol ac awtomataidd, bydd angen i'r llywodraeth ganolbwyntio ar recriwtio, uwchsgilio ac ailsgilio.  Ac yng nghyd-destun COVID-19, mae symud yn gyflym yn y meysydd hyn yn fwy hanfodol nag erioed. 

Nid yw tîm Datblygiad Proffesiynol Gwasanaethau Masnachol PDC yn eithriad, bu’n rhaid i ni uwchsgilio staff a thrawsnewid gwasanaethau i gynnal parhad busnes i ddiwallu anghenion cleientiaid a dod o hyd i ffyrdd arloesol o barhau â gweithrediadau, yn union fel nifer o sefydliadau. Ymhlith y pethau rydym wedi'u cyflawni mae ennill £250k mewn tendrau hyfforddi newydd a sicrhau contractau fframwaith gyda'r Llywodraeth, llywodraeth leol a Byrddau Iechyd i gefnogi'r galw am sgiliau arwain, hyfforddi rheolwyr a rheoli prosiectau ar gyfer y dyfodol. Bydd y contractau newydd hyn yn cyflwyno rhaglenni proffesiynol achrededig a heb eu hachredu mewn newid trawsnewidiol nid yn unig i'n harwyr rheng flaen y GIG ond hefyd i staff cymorth ar draws y sector cyhoeddus, sector preifat a'r 3ydd sector. 


Cyrraedd lefel arall: cynnydd sydyn mewn busnes ar gyfer e-ddysgu 

Misoedd yn unig ar ôl symud ei holl hyfforddiant wyneb yn wyneb ar-lein, bu PDC lansio rhaglen Crëwr Newid, rhaglen newydd sbon i helpu busnesau lywio'r heriau a'r cyfleoedd a ddaw gyda'r ffyrdd newydd o weithio. Mae'r rhaglen, sydd â chyrsiau ar Reoli Newid; Arwain Newid a Thrawsnewid Digidol, yn cynnig cymysgedd o wersi hyblyg sy'n seiliedig ar fodiwlau gyda thasgau a gweithgareddau, blogiau a phodlediadau amser real dan arweiniad hwyluswyr. Trwy ein cydweithrediad cynyddol â busnesau, rydym wedi gallu gwrando ar adborth a dylunio Llwybrau newydd a fydd yn dod i'r farchnad yn y flwyddyn newydd. 


Un o fanteision mwyaf dysgu rhithwir, wrth gwrs, yw rhyddid daearyddol. Mae 60 y cant o gwsmeriaid ar y rhaglenni rhithwir yn gysylltiadau newydd â busnesau, gyda chyfran uchel yn dod o Loegr - a hyd yn oed mor bell i ffwrdd â'r Emiraethau Arabaidd Unedig. 


Dywedodd Gemma, Pennaeth Marchnata Legal & General: "Gyda ni yn Birmingham, nid yw bob amser wedi bod yn ymarferol nac yn gost-effeithiol mynychu cyrsiau hyfforddi mewn rhannau eraill o'r wlad.  Cynigiwyd rhaglen Crëwr Newid yn rhithwir, a oedd yn golygu bod fy nhîm cyfan yn gallu mynychu. Mae wedi eu galluogi i ffynnu." 


Busnesau bach a chanolig yn hanfodol ar gyfer adferiad ôl-Covid

Mae PDC hefyd ar y blaen o ran cefnogi busnesau bach a chanolig trwy Gyfnewidfa PDC.  Mae cyfres BizX o weminarau am ddim yn ymdrin ag ystod o bynciau fel marchnata digidol a rheoli'r gadwyn gyflenwi, gan roi mewnwelediad o ymchwil gyfredol ac arweinyddiaeth meddwl academaidd yng ngoleuni'r dirwedd economaidd sy'n newid yn barhaus. Ei brif nod yw cefnogi arweinwyr o fewn busnesau bach a chanolig gyda'r pecyn cymorth i “adfer yn well”. 


Dywedodd Jonathan Deacon, Athro Marchnata yn y Brifysgol: "Y mater nesaf i economi Cymru yw sut rydyn ni'n adfer ar ôl cyfnod o farweidd-dra ac yn wynebu cyfnod o ddirwasgiad. Yn amlwg, bydd ein cymuned busnesau bach a chanolig ar reng flaen y cam adfer hwn ac yma yn Ysgol Fusnes De Cymru rydym am gefnogi lle gallwn y busnesau hynny sydd angen help i wella a thrawsnewid wrth i ni 'adfer yn well' yma yng Nghymru." 


Dywedodd y Dr Louise Bright, Cyfarwyddwr Ymgysylltiad Busnes ac Ymchwil PDC: 

“Rydym wedi ymrwymo i ddatblygu cydweithrediadau a phartneriaethau newydd a fydd yn helpu i newid bywydau a'n byd er gwell. Mae'r ciplun hwn o weithgaredd yn tynnu sylw at werth yr arbenigedd a'r sgiliau yn PDC. 

Hoffem achub ar y cyfle hwn i ddiolch i'r sefydliadau rydyn ni'n gweithio gyda nhw am wneud mwy na dod drwy'r storm yn unig, ond gweithio gyda ni trwy'r amser hynod heriol hwn er mwyn i ni allu parhau i gael effaith gadarnhaol a real iawn yn ystod cyfnodau mor ansicr."