Ymgorffori Newid Cadarnhaol

Embedding change

Mae pobl wedi bod yn cael profiad o newid am filenia felly nid yw'n syndod ein bod, fel rhywogaeth, yn gallu addasu'n dda i ymdopi ac i roi newidiadau mawr ar waith yn ein bywydau a'n tynghedau. Yn 2015*, bu Rodriques a Rodrigues gynnig astudiaeth sy'n nodi gwydnwch ac arweinyddiaeth fel ffactorau allweddol o ran positifrwydd yn y gweithle. 

Mae cipio elfennau allweddol newid a chynnal positifrwydd wedi cael eu harchwilio gan reolwyr, arweinwyr a sefydliadau am ddegawdau. Meddyliwch am y newidiadau enfawr sydd wedi digwydd yng nghymdeithas y Gorllewin ers y pandemig mawr, diwethaf dros gan mlynedd yn ôl yn 1918. Mae newidiadau rhyfeddol wedi cyd-fynd â chyfnodau o negyddoldeb a siom enfawr. Mae hyn yn wir ar gyfer unigolion, cymunedau, cenhedloedd a grwpiau o bobl wedi'u gwroli gan y posibiliadau a ddaw gyda natur anochel newid. Daw rhan helaeth o'n hymatebion i newid i'r amlwg yn ein profiad o'r tymhorau a sut mae ein bydoedd yn ffrydio'n ysgafn. 

Rydym oll yn cael profiad o newid ar hyn o bryd wrth i Covid-19, Mae Bywydau Du o Bwys a Gwrthryfel Difodiant herio ein credoau, rhagfarn a syniadau cyfredol. Nid yw'r rhain yn hawdd eu darogan hyd yn oed wrth defnyddio modelau sefydledig megis Kotter.  


Nid ydym yn newid ar ein menter ein hun

Mae beirdd a chyfansoddwyr caneuon yn deall bod newid yn ffrind a chyfaill cyson i fodau dynol ar eu hynt. Gallwn gael ein gadael tu ôl trwy eisiau aros yr un fath er bod ein holl synhwyrau yn dweud wrthym mai newid yw'r modd arferol o oroesi. Mae ymgorffori newid fel dod i arfer â gwallt llwyd a mwynhau straeon pobl hŷn; cael eich denu i wahaniaethau, caniatáu i chwilfrydedd ehangu'ch meddwl tra'n gwrando ar yr ifanc wrth iddynt ymgorffori'u byd gyda mwy o frwdfrydedd ac asbri. Chwarëusrwydd a pharch at natur, pethau sydd wedi dod i'r amlwg yn ystod y cyfnod cyfredol hwn o newid aruthrol. Mae bod yn negyddol neu ddweud 'na' yn edrych mor anghynorthwyol erbyn hyn gan feddwl am ysbytai'n cael eu hadeiladu mewn 11 diwrnod, cydweithio gwyddonol rhwng cystadleuwyr masnachol, blaenorol, eistedd gyda phobl sy'n wahanol, academyddion yn camu allan o'u tyrrau tra bod entrepreneuriaid yn arafu ddigon hir i glywed gwahanol syniadau gan wahanol ffynonellau. 

Dyma ddau fodd o drosi negyddoldeb yn weithred gadarnhaol 

Agweddau meddwl cadarnhaol

Mae Howard Gardner wedi treulio llawer o'i fyd gwaith yn sefydlu perthnasau gyda gwahanol bobl gyda gwahanol ddoniau a 'deallusrwydd'. Mae ei waith ymchwil yn taflu goleuni ar sut mae agwedd gadarnhaol pobl yn gallu bod mor gynorthwyol wrth ystyried anghenion modern cymdeithas sy'n gofyn cwestiynau, eisiau cydweithrediad ac yn teimlo parch at eraill. 

Gweithio gyda'ch gilydd yn ysbryd positifrwydd gan wybod ein bod oll yn rhan o'r un byd. 

Ymwybyddiaeth ofalgar a bodolaeth heddychlon nawr

Mae defnyddio model a grëwyd sawl degawd yn ôl (cromlin-S - a ddefnyddir ym maes marchnata, datblygu ac i ragamcanu gwerthiannau) yn gallu ein helpu i weld sut gellir mynegi ein profiadau o newid yn nhermau cylchoedd naturiol megis un yr ydym yn ei gael mewn gwledydd tymherus megis Prydain. Mae twf sydyn yn nodwedd o'r gwanwyn, cyfnerthiad yn nodwedd o'r haf, cynaeafu cnydau yn nodwedd o'r hydref ac adlewyrchu a pharatoi yn nodwedd o'r gaeaf. Caiff ymagweddau cadarnhaol at newid eu meithrin trwy werthfawrogi'r 'cylch naturiol' hwn. 

Yn 2019**, bu Malinga, Stander a Neil gynnig mewnwelediad i ni ar eu hastudiaeth o arweinyddiaeth gadarnhaol. Nodon nhw bedair agwedd sy'n ofynnol i gynorthwyo gydag ymgorffori newid mewn sefydliad o bobl mewn modd cadarnhaol ac ystyrlon. 

Mae optimistiaeth yn hanfodol, anhunanoldeb a hunanaberth yn allweddol, mae cynnal cyfeiriad moesegol yn cyflenwi awra sy'n ysbrydoli. 

Gallai gwrando ar eich cymdogion gyda pharch a gofal ddatgelu'r datrysiad i'ch newid cyfredol - mae newid cadarnhaol a newid i bositifrwydd yn bosib lle mae'r pethau rydych yn eu gyrru yn canolbwyntio ar eraill yng ngolau cynnes cydweithio, gwrando a rhyngweithio dynol. 


* Rodriguez, A., a Rodriguez, Y. (2015). Metaphors for today’s leadership: VUCA world, millennial and “Cloud Leaders”. Journal of Management Development.

**. Malinga, K. S., Stander, M., a Nell, W. (2019). Positive leadership: Moving towards an integrated definition and interventions. In Theoretical Approaches to Multi-Cultural Positive Psychological Interventions (tud. 201-228). Springer, Cham.