Yng ngoleuni'r dirwedd wleidyddol sy'n newid, mae prifysgolion yng Nghymru yn cael eu hannog i ystyried y ffyrdd y maent yn rhyngweithio â, cefnogi a datblygu'r cymunedau y maent wedi'u lleoli ynddynt.

Mae PDC yn llunio ei Chenhadaeth Ddinesig ei hun trwy weithio ochr yn ochr ag arweinwyr cymunedol, sefydliadau diwylliannol, y Llywodraeth a'r trydydd sector i nodi ffyrdd y gallwn hyrwyddo cydlyniant cymdeithasol yn yr ardal, datblygu iechyd a lles ei phobl, a chynrychioli De Cymru mewn trafodaethau cenedlaethol a rhyngwladol.

Mae staff PDC yn frwdfrydig dros gynnal gweithgareddau sy'n ymwneud â'r Genhadaeth Ddinesig, ac fel modd o hwyluso hyn, gall ein cydweithwyr wneud cais am hyd at 5 diwrnod o wyliau dinesig. Os gallai eich sefydliad elwa gan wirfoddolwyr PDC, cysylltwch â ni.

ASTUDIAETHAU ACHOS GWIRFODDOL DINESIG

Taith GELF Port Talbot

Volunteer_pic_2.width-900.format-jpeg

Mae ARTwalk Port Talbot yn brosiect a ariennir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri i greu llwybr cerdded trefol o amgylch murluniau ac uchafbwyntiau celf stryd ardaloedd canol tref Port Talbot, Taibach a Sandfields. . Ar ôl lawrlwytho ap ffôn clyfar, bydd cyfranogwyr yn cael eu tywys o waith celf i waith celf o Ty'r Orsaf ar hyd Commercial Road ac yn ôl i ganol y dref.

Dywedodd gwirfoddolwr amlgyfrwng staff PDC "Am y 12 mis diwethaf rwyf wedi bod yn gwirfoddoli i ofalu am yr App sy'n cefnogi'r ARTwalk a churadu rhestr o'r holl ddarnau/murluniau sy'n ymddangos. Rydym yn benodol am annog pobl leol a thwristiaid i gerdded o'u cartrefi, o'r murlun i'r murlun, gan gynyddu nifer yr ymwelwyr o amgylch Taibach ac i ganol y dref."

Sustrans

Volunteer_pic_3.width-900.format-jpeg

Mae Sustrans yn elusen yn y DU sy'n helpu i ofalu am eu cymunedau lleol drwy ymgysylltu ag ysgolion, cefnogi cadwraeth bywyd gwyllt, gofalu am y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol, a llawer mwy.

Dywedodd y gwirfoddolwr Tim Morris, Uwch Ddatblygwr Meddalwedd yn PDC, "Rydw i wedi bod yn wirfoddolwr Cyfryngau Creadigol i Sustrans ers blwyddyn. Un o'm tasgau cyntaf oedd tynnu lluniau/dogfennu'r arwyddbyst mileniwm sydd i'w gweld ar lwybrau amrywiol y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol yn ardal De Cymru. Bydd y gwaith hwn yn helpu i bennu eu cyflwr a beth, os oes unrhyw waith cynnal a chadw, sydd ei angen arnynt. Tua diwedd 2022, gofynnwyd i mi helpu i brofi App (Assemble) newydd a oedd yn cael ei lansio ddechrau 2023."

Gardd Gymunedol Stryd y Ddôl

Volunteer_pic.width-900.format-jpeg

Mae Gardd Gymunedol Meadow Street yn lle diogel a chroesawgar lle gall pobl o bob cefndir ddod i fwynhau buddion natur, a chynnyrch cartref a chael cyfleoedd i rannu a dysgu sgiliau newydd.

Dywedodd y gwirfoddolwr Matthew Evans, Rheolwr Tîm Gyrfaoedd, "Roedd y gwirfoddoli yn ffordd wych o adeiladu ysbryd tîm a gwneud rhywbeth da i'r gymuned leol. Roedd yr amser a roddwyd i ni gan y Brifysgol i helpu'r gymuned leol yn cael ei ddefnyddio'n dda iawn gan y tîm, a wnaeth waith caled ar ddiwrnod poeth iawn. Fel Partneriaeth Gymunedol, rydym yn gwybod bod y tîm y tu ôl i Ardd Stryd y Ddôl wir yn gwerthfawrogi'r gefnogaeth, ac edrychwn ymlaen at archwilio cyfleoedd gwirfoddoli yn y dyfodol."

Canolfan Adfer yr Afon (RRC)

Volunteer_pic_1.width-900.format-jpeg

Nod prosiect y Ganolfan Adfer Afonydd (RRC) yw cael afonydd arolwg gwyddonwyr dinasyddion a, gyda chymorth syrfewyr mwy profiadol, cynhyrchu asesiadau o ansawdd cynefinoedd a datblygu prosiectau adfer afonydd i wella cynefinoedd afonydd.

Dywedodd Donna Szarun, Swyddog Cyfnewid Gwybodaeth ac Effaith: "Rwyf bob amser wedi bod â diddordeb personol dwfn yn yr amgylchedd ar ôl cael fy magu yn Aberhonddu, dafliad carreg o Fannau Brycheiniog hardd. Mae fy mhrofiad o weithio gyda grwpiau cymunedol ar lawr gwlad ar brosiect ymgysylltu cymunedol ledled Cymru, gyda ffocws cryf ar ddatblygu cynaliadwy, wedi sbarduno fy niddordeb mewn gweithredu cymunedol a dinesig."

Cysylltwch â ni: 

Gyda chanolfannau Cyfnewidfa PDC yn y ddwy campws ym Mhontypridd a Chasnewydd yn cynnig cyswllt rhithwir cynhwysfawr, dydyn ni byth yn bell i ffwrdd.  

Pontypridd

Cyfnewidfa PDC, 
Prifysgol De Cymru, 
Heol Llantwit, 
Trefforest, 
CF37 1DL 

Casnewydd

Cyfnewidfa PDC, 
Prifysgol De Cymru. 
Ffordd Usk, 
Casnewydd, 
NP20 2BP