Cwrdd â'r Entrepreneuriaid

Mae ein Rhaglen Datblygu Menywod Entrepreneuraidd, a gyflwynwyd mewn partneriaeth â NatWest Cymru, wedi cefnogi llawer o sylfaenwyr benywaidd ar eu taith cychwyn.


O gael gwybodaeth ariannol a chyfreithiol, i ddatblygu strategaeth farchnata, mae'r menywod ar ein rhaglen nid yn unig wedi derbyn gwybodaeth dechnegol i helpu i lansio eu dechrau, maent hefyd wedi elwa ar gymuned gefnogol o sylfaenwyr benywaidd. Ar y dudalen hon rydym wedi arddangos rhai o'r mentrau busnes ffyniannus, a'r menywod ysbrydoledig y tu ôl iddynt.


Rock-up Ready

Mae Rock-up Ready yn arfogi gweithwyr proffesiynol y diwydiant cerddoriaeth gyda sgiliau goroesi iechyd meddwl a chefnogaeth emosiynol. 

Dywedodd y sylfaenydd April Donnelly: "Cyn dechrau'r cwrs Datblygu Menywod Entrepreneuraidd roeddwn wedi ymddiswyddo fy hun i chwilio am swydd ar ddiwedd fy ngradd. Mae'r chwe wythnos diwethaf wedi rhoi'r offer a'r meddylfryd i mi ddilyn fy mreuddwyd o lansio fy musnes."

Clarity at Work

Mae Clarity at Work yn darparu pecynnau hyfforddi dwys 2 ddiwrnod sy'n mynd â phobl o fod yn sownd i gymryd camau ystyrlon.

Dywedodd y sylfaenydd Laura Kingdon: "Cyn y rhaglen Datblygu Menywod Entrepreneuraidd, roeddwn i'n teimlo allan o'm dyfnder fel perchennog busnes. Yr oeddwn yn ei chael yn anodd prisio fy nghynnyrch heb sôn am ei farchnata i eraill. Mae gennyf incwm rheolaidd erbyn hyn ac rwy'n ystyried sut y byddaf yn ariannu ac yn tyfu fy menter yn y blynyddoedd i ddod. Fe wnaeth pob sesiwn fy ysbrydoli a helpu i fagu fy hyder."


Lexical Peaks

Mae Lexical Peaks yn darparu prawfddarllen a chopïo, gyda gofal a brwdfrydedd gwirioneddol am eich ysgrifennu. Mae'r busnes yn gweithio ar draws pob genre a deunyddiau, gydag arbenigedd mewn ffuglen a llenyddiaeth awyr agored.

Dywedodd y sylfaenydd Philippa Lewis: "Rwyf wedi dod o hyd i'r cwrs mor werth chweil, yn enwedig am fy helpu i fireinio fy llain a'm helpu i ailystyried fy ymagwedd at farchnata. Mae hefyd wedi bod yn werthfawr iawn cysylltu â menywod eraill ar adegau tebyg yn eu gyrfaoedd. Byddwn yn bendant yn ei argymell i unrhyw un sy'n dechrau gyda busnes newydd."

Midwest in South Wales

Mae Midwest in South Wales yn flog ar-lein sy'n cyhoeddi bwyd Americanaidd clasurol ar gyfer cogyddion cartref Prydeinig.

Dywedodd y sylfaenydd Jo Scott: "Cyn y cwrs roeddwn i'n sownd mewn cylch meddwl, roedd gen i lawer o syniadau ond roeddwn i'n cael trafferth ar sut i ddechrau hyd yn oed. Drwy fynychu'r dosbarthiadau meistr a gwrando ar eraill sydd wedi bod yn fy esgidiau, dywedwch wrthyf am "wneud hynny", gwnes i rywfaint o weithredu go iawn. O fewn wythnos i'r dosbarth meistr cyntaf roeddwn wedi cofrestru fy mhyn, ac o fewn 12 wythnos roeddwn wedi adeiladu a lansio fy ngwefan fwyd Americanaidd ar gyfer cogyddion cartref Prydain."


Unstoppable Success Coaching Ltd

Hyfforddi gyrfa yn Ne Cymru, gan fynd â gweithwyr proffesiynol talentog o'r sownd i'r di-ben-ôl.

Dywedodd y sylfaenydd Cat Perkins: "Rwyf wedi mwynhau rhaglen PDC yn fawr iawn. Mae'r adnoddau sydd ar gael i fusnes newydd am ddim wedi bod yn anhygoel, ac rwy'n teimlo'n lwcus iawn fy mod wedi cael y cyfle ac i ddysgu gan gymaint o westeion a siaradwyr gwych. Mae'r gymuned wedi bod yn rhan wych o hyn ac wedi gwneud cysylltiadau gwych i'm cefnogi ar y daith fusnes. Rwyf wedi mwynhau'r cynllun cyfeillio busnes yn arbennig, sydd wedi bod yn amhrisiadwy i gael arweiniad a chyngor pellach i weithredu'r gweithgaredd allweddol o'r rhaglen."

Nexilis HR Solutions

Gall pobl fod yn anodd; gall cyfraith cyflogaeth fod yn faes glo! Nod Nexilis HR Solutions yw dileu'r trepidation sy'n codi pan fydd pethau'n mynd o chwith, gan greu atebion drwy adnoddau dynol a lens gweithredol cyfunol.

Dywedodd y sylfaenydd Claire Bounds: "Rwy'n argymell y rhaglen yn barhaus i bawb gan fy mod wedi ei chael mor ysbrydoledig a defnyddiol. Adnodd ardderchog i fenywod sy'n dechrau busnes ac yn ffordd wych o gwrdd ag unigolion ysbrydoledig, o'r un anian."


Honest Rebel

Mae Honest Rebel yma i arsylwi, grymuso a dyrchafu'r sîn gerddoriaeth annibynnol. Gwasanaethau artist a nwyddau swyddogol ar gael.

Dywedodd y sylfaenydd Laura Fedeli: "Roedd y rhaglen mor graff ac ysbrydoledig i mi. Braint yw bod ymhlith cymaint o fenywod sy'n gweithio'n galed a rhoi llawer o gymhelliant i mi ar gyfer y dyfodol."

The Welsh Facialist

The Welsh Facialist yn arbenigo mewn wynebau a gofal croen i greu arlwy pwrpasol, gan roi eich croen gorau i chi erioed.

Dywedodd y sylfaenydd Nicola Morgan: "Rwyf wedi mwynhau'r rhaglen yn fawr - rwyf wedi teimlo cefnogaeth fawr gan bawb sy'n cymryd rhan."


Pethau Papur

Mae Pethau Papur yn darparu deunydd ysgrifennu steilus i ddisgleirio eich desg a'ch diwrnod! Mae Pethau Papur yn frand deunydd ysgrifennu Cymraeg, gyda'r holl gynnyrch wedi'i argraffu ar bapur wedi'i ailgylchu 100%.

Dywedodd y sylfaenydd Claire Thomas: "Mae'r cwrs Datblygu Menywod Entrepreneuraidd wedi bod yn fuddiol iawn o ran rhoi hwb i'm hyder o ran fy musnes a rhoi'r 'gic' yr oedd ei hangen arnaf i gymryd y plygain a lansio Pethau Papur o'r diwedd. Roedd gwrando ar deithiau rhai entrepreneuriaid benywaidd anhygoel o Gymru mor ysbrydoledig, mae cysylltu â chyfranogwyr eraill y cwrs a chymryd rhan mewn sesiynau hyfforddi personol wedi bod yn amhrisiadwy. Byddwn yn argymell y cwrs yn drylwyr i unrhyw un sy'n ei ystyried - rwyf wedi dysgu cymaint am fusnes a minnau."

HeadHubs

Mae HeadHubs yn ymgynghorydd Hyfforddi a Hyfforddi sy'n arbenigo mewn iechyd meddwl, pryder, rheoli straen a hunanreoli.

Dywedodd y sylfaenydd Ceri Davies: "Ers ymuno â'r rhaglen Datblygu Menywod Entrepreneuraidd, rwyf wedi ennill eglurder a hyder am fy musnes. Nid yn unig yr wyf wedi adeiladu fy syniad a'm busnes, ond rwyf wedi adeiladu cyfryngau cymdeithasol yn dilyn, fy ngwybodaeth mewn Adnoddau Dynol a chyllid i gefnogi'r busnes orau, a rhwydwaith newydd anhygoel sy'n llawn menywod busnes o'r un anian. I unrhyw fenyw sydd am lansio busnes, byddwn yn argymell y rhaglen yn fawr. Mae byd newydd sbon allan yna i'w ddarganfod."


Shecan Closet

Llinell ddillad gyda neges rymusol - Shecan, Gwnaeth hi, Fe goncrodd.

Dywedodd y sylfaenydd Chêrie Arlett: "Fe wnes i fwynhau'r rhaglen fel perchennog busnes newydd. Roedd y sesiynau'n ddefnyddiol iawn. Cyfarfûm â rhai entrepreneuriaid benywaidd gwych yr wyf wedi cadw mewn cysylltiad â hwy ac ers hynny rwyf wedi ennill Gwobr am y manwerthwr ar-lein gorau, credaf fod hynny oherwydd y gefnogaeth a'r mewnwelediad a gefais yn ystod y rhaglen hon gan ei fod yn eich grymuso i wneud y gorau i'ch busnes."

Family Pathway

Rydym yn darparu gwasanaeth hyfforddi pwrpasol i rymuso plant unigol, rhieni ac oedolion niwro-amrywiol i gyflawni eu potensial a ffynnu.

Dywedodd y sylfaenydd Elsa Torres: "Roedd y dosbarthiadau meistr ar entrepreneuriaeth yn graff, yn heriol ac wedi fy helpu i symud fy amheuon ac "yn methu gwneud" i "Gallaf". Roedd yn anhygoel cwrdd ag entrepreneuriaid ysbrydoledig a rannodd grafangau eu taith eu hunain, a roddodd lawer o hyder i mi wrth brofi fy nhaith fy hun. Diolch DEW, wedi'i drefnu'n wych a darpariaeth sy'n anodd ei churo!"


The Welsh Collective

The Welsh Collective yw dod â busnesau bach at ei gilydd drwy bŵer fideos byr (TikTok ac Instagram).

Dywedodd y sylfaenwyr Jia Wei Lee & Mia Zhang: "Diolch yn fawr i chi am y rhaglen Datblygu Menywod Entrepreneuraidd! Fel cychwyn busnes i raddedigion, dysgom lawer am ecosystem fusnes y DU fel graddedigion rhyngwladol a chymhwyso'r wybodaeth hon wrth ddechrau busnes yma yn y DU. Llwythi o wybodaeth wedi'i phacio'n llawn am gyfreithlon, cyfrifyddiaeth, cyfryngau cymdeithasol, lleiniau, ac a wnaethom sôn am lwythi a llwythi o rwydweithio gyda chymaint o fenywod anhygoel allan yno?! Hyd yn hyn rydym yn dal i fod wedi'n cysylltu ac mae wedi bod yn anhygoel cwrdd â rhai o'n carfan yn bersonol ar ôl y rhaglen. Ni allwn argymell hyn yn ddigon!"

Nature's Pawz

Mae Pawz Natur yn gyflenwr cynnyrch Anifeiliaid Anwes naturiol ac eco-gyfeillgar.

Dywedodd y sylfaenydd Natalie Lartey: "Roedd y rhaglen yn graff iawn gyda llwythi o "nuggets aur" bach o wybodaeth ac awgrymiadau gwych. Pawb yn dod o Fenywod, a oedd unwaith yn fy esgidiau, mor ymlaciol iawn. Byddwn yn argymell y rhaglen yn fawr i unrhyw un sydd â'r syniad hwnnw ond nad yw'n gwybod ble i ddechrau. Neu yn yr un modd, i unrhyw un sydd wedi dechrau ond sy'n brin o hyder neu sydd angen arweiniad ar ble i fynd nesaf."Annmarie James Spiritual Alchemist

Rwy'n hyfforddi ac yn mentora entrepreneuriaid benywaidd uchelgeisiol sy'n ysbrydoli i ddarganfod a datblygu eu galluoedd greddfol cynhenid i wella eu bywydau personol a phroffesiynol.

Dywedodd y sylfaenydd Annmarie James: "Yn ystod y rhaglen mae llawer o faterion wedi cael eu trafod, gan gynnwys syndrom impostor, meddylfryd, strategaeth, hyder a chyfryngau cymdeithasol, ymhlith eraill. Roeddwn i wedi cael trafferth gyda syndrom imposter ers tro ac roeddwn i'n falch o glywed nad oeddwn i ar fy mhen fy hun. Cyfarfûm â rhai menywod anhygoel a oedd yn dechrau ac yn adeiladu busnesau mewn sefyllfaoedd tebyg i mi. Rwyf bellach yn teimlo'n fwy gwybodus yn fy newyn dewisol nag erioed o'r blaen, a gallaf symud ymlaen yn hyderus gan wybod na fyddaf byth ar fy mhen fy hun mewn busnes eto."

CAT Davis Translation

Mae Catherine yn gyfieithydd llawrydd cymwysedig sy'n gweithio o Ffrangeg a Sbaeneg i'r Saesneg. Mae'n cynnig cyfieithu, prawfddarllen, adolygu, trawsgrifio ac isdeitlo.

Dywedodd y sylfaenydd Catherine Davis: "A fyddwn i'n argymell y rhaglen - heb ei gwasanaethu! Mae'r Rhaglen Datblygu Menywod Entrepreneuraidd wedi bod yn anhygoel. Dysgais gymaint - nid yn unig am sefydlu busnes o gysyniad i frandio, arian i bethau cyfreithiol, a sut i wneud y llain berffaith, i enwi ond ychydig - ond amdanaf fi fy hun. Gadawodd Nuggets fel "Teimlo'r ofn a'i wneud beth bynnag", "mae digon da yn ddigon da", "rydych chi'n ddigon da" gadewch i mi deimlo y gallwn goncro'r byd! Rhoddodd y rhaglen yr hyder i mi fynd allan a dysgu sgiliau newydd. Fyddwn i byth wedi dychmygu y byddwn i'n gallu lansio fy ngwefan - ond mae gen i! Diolch o waelod fy nghalon i PDC, Cyfnewidfa PDC, NatWest, a'r holl entrepreneuriaid sydd wedi cyfrannu."


Mae busnesau eraill a gefnogir yn cynnwys:

 • Pathway to Parenthood, canolfan famolaeth arloesol sy'n darparu addysg bwrpasol ar gyfer beichiogrwydd, genedigaeth ac addysg ôl-enedigol i bawb. 
 • EduCat Ltd, atebion hyfforddi a datblygu gweithredol personol gyda dysgu wedi'i ysgogi gan wybodaeth am y farchnad a thystiolaeth ymchwil. 
 • Confidence Beyond Adversity Coaching, gan weithio gyda menywod sydd wedi cael eu bwlio yn y gweithle, i adennill eu hyder a'u hunan-werth ac i feithrin eu gwydnwch gan eu helpu i fod eu hunain gorau.
 • Derwen Accountancy
 • The Body Hotel, cwmni menter gymdeithasol o Gymru a rhyngwladol sy'n blaenoriaethu symudiad fel ymyriad therapiwtig. Mae Gwesty'r Corff yn darparu hyfforddiant, rhaglenni datblygiad proffesiynol a gwasanaethau seicotherapi symud dawns i'r sectorau iechyd, lles, addysg a chelfyddydau, a chymunedau heb gynrychiolaeth ddigonol.
 • Alternative Angle Healthcare. Lles Bywyd: O deimlo'n fed-up i fabulous. Goresgyn rhwystrau sy'n effeithio ar eich lles meddyliol, emosiynol a chorfforol a chael y bywyd rydych chi'n breuddwydio amdano. Hyfforddwr ardystiedig. 
 • Define Logic Solutions, yn darparu'r diwydiant gemau gydag artistiaid a dylunwyr sydd ar gael i weithio drwy waith llawrydd ac ymgynghori. 
 • Mid Life Best Life. Mae gan fenywod o gwmpas oedran penodol lu o heriau i ddelio â nhw! Mae Bywyd Gorau Canolbarth Oes yn cynnig amgylchedd cefnogol a dealladwy i helpu i sicrhau newidiadau cadarnhaol ac iach o ran bywyd.
 • Jayne Deborah Studio. Ffotograffiaeth Portreadau Ceffylau, Anifeiliaid Anwes a Phobl gyda theimlad Celfyddyd Gain. Paratowch eich Portffolio Dawns gyda ffotograffydd dawns sydd wedi'i hyfforddi'n glasurol!
 • No Broccoli Allowed. Llyfr deiet comig i fenywod. Egwyddorion gwyddonol mewn ffordd addysgedig hwyliog. 
 • PlayThru. Mae PlayThru yn gais ar y we sy'n darparu offer digidol ar gyfer hapchwarae yn yr ystafell ddosbarth.
 • Cup of Daisies. Rydym yn dylunio sgarffiau sidan sy'n rhoi 10% i elusennau a ddewiswyd.


Cysylltwch â ni

Gyda chanolfannau Cyfnewid PDC ar Gampysau Pontypridd a Chasnewydd a chynnig ymgysylltu rhithwir cynhwysfawr, nid ydym byth yn bell i ffwrdd.


Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y rhaglen Datblygu Menywod Entrepreneuraidd, cysylltwch â'n tîm yn Cyfnewidfa PDC ar [email protected] neu drwy ffonio 01443 482266.

Ymunwch â Rhwydwaith Busnes Cyfnewid PDC

Fel aelod o Rwydwaith Busnes Cyfnewid PDC byddwch yn derbyn gwybodaeth reolaidd am gyfleoedd ariannu, digwyddiadau sydd ar y gweill a'r newyddion busnes diweddaraf.