PODLEDIAD YSBRYDOLI MENYWOD CYMRU

Cyflwynwyd i chi gan PDC a NatWest Cymru 

Mae menywod yn cael profiadau sylfaenol wahanol i ddynion mewn busnes. Mae ymchwil yn dangos bod menywod sy'n dechrau ac yn tyfu busnes yn wynebu mwy o rwystrau o ran mynediad at gyllid, cyfrifoldebau gofalu anghymesur, a gwahanol lefelau o fynediad at rwydweithiau.

Mae pandemig Covid wedi cynyddu'r rhwystrau hyn, gan roi pwysau ar fenywod mewn busnes wrth iddynt ailadeiladu a dod allan o heriau'r ddwy flynedd ddiwethaf.

Ymunwch â Gemma Casey wrth iddi ddod â straeon sylfaenwyr benywaidd gwych gyda busnesau Cymru sydd wedi wynebu'r holl heriau hyn - a mwy.

Mae Ysbrydoli Menywod Cymru yn adrodd straeon y gallwch uniaethu â nhw, straeon i'ch ysbrydoli a rhoi'r hyder i chi symud ymlaen gyda'ch breuddwydion busnes.

Gwrandewch ar Apple neu Spotify - a pheidiwch ag anghofio tanysgrifio!

SpotifyApple


Tymor 2


Tymor 1


Gemma Casey

Ynglŷn â'r gwesteiwr

Gemma Casey yw Rheolwr Ecosystemau NatWest Cymru, sy'n arwain ar bartneriaethau cefnogi menter y banc.

Mae'n newyddiadurwr profiadol, yn gweithio mewn papurau newydd lleol, i asiantaeth newyddion genedlaethol ac yn radio a theledu'r BBC cyn ymuno â swyddfa'r wasg y banc, lle bu'n arwain ar gyfathrebu ledled Cymru a'r De-orllewin.

Mae hi'n angerddol am hyrwyddo a chefnogi busnesau bach, ar ôl tyfu i fyny mewn teulu a oedd yn rhedeg busnes trydedd genhedlaeth yng Nghymoedd De Cymru.

Mae hi'n byw yng Nghaerdydd gyda'i gŵr a'i mab ifanc, ac yn jyglo bywyd teuluol a'r 'gwaith dydd' gyda hyll ochr fel arbenigwr cyfathrebu ac awdur copi. Mae hi'n treulio llawer o amser yn meddwl am y greal sanctaidd - yn gwneud yr hyn rydych chi'n ei garu a chael cydbwysedd iach rhwng bywyd a gwaith - ac yn gweithio i helpu menywod eraill mewn busnes sydd ar yr un cwest.


NatWest

Fel banc busnes mwyaf y DU, mae NatWest wedi ymrwymo i hyrwyddo potensial menywod ac i'ch helpu i ddechrau, graddio a llwyddo.

Fel cefnogwyr hirsefydlog Menywod mewn Busnes, mae'r banc yn deall yr heriau y gallai menywod eu hwynebu wrth sefydlu neu redeg busnes. Mae gan NatWest fwy na 1,000 o Arbenigwyr Achrededig Menywod mewn Busnes wrth law i ddarparu cymorth, arbenigedd ac arweiniad.

Adolygiad Rose

Lansiwyd Adolygiad Rose ym mis Mawrth 2019 gan Alison Rose, Prif Swyddog Gweithredol NatWest, ar gais llywodraeth y DU. Ei nod yw nodi'r gwahaniaeth rhwng entrepreneuriaid gwrywaidd a benywaidd wrth ddechrau a graddio busnesau, a'r rhwystrau sy'n wynebu menywod.

Mae hyn wedi arwain at 'botensial nas gwnaed' i economi'r DU. Mae hyrwyddo entrepreneuriaeth menywod yn gyfle o £250bn i'r economi.

Cyfnewidfa PDC

Cyfnewidfa PDC yw'r drws ffrynt ar gyfer ymgysylltu â busnesau ym Mhrifysgol De Cymru, gan gysylltu diwydiant â'r byd academaidd i gefnogi amrywiaeth o heriau busnes. 

Drwy ein rhaglen Datblygu Menywod Entrepreneuraidd gyda NatWest Cymru, rydym yn harneisio'r sgiliau a'r arbenigedd o bob rhan o'r Brifysgol i helpu i ddod â mwy o amrywiaeth rhwng y rhywiau i'r sector busnes yng Nghymru. 


Cysylltwch â Chyfnewidfa PDC: 

Gyda chanolfannau Cyfnewid PDC ar Gampysau Pontypridd a Chasnewydd – arlwy ymgysylltu rhithwir cynhwysfawr, nid ydym byth yn bell i ffwrdd. 

Pontypridd

Cyfnewidfa PDC, 
Prifysgol De Cymru, 
Ffordd Llanilltud, 
Trefforest, 
Pontypridd CF37 1DL  

Casnewydd

Cyfnewidfa PDC, 
Prifysgol De Cymru,
Ffordd Wysg, 
Casnewydd 
NP20 2BP