Cewch fynediad at Ymchwil, Datblygu ac Arloesi trwy Bartneriaethau Academaidd-Diwydiant cydweithredol a ariennir yn rhannol

Bydd y rhaglen Partneriaethau Academaidd-Diwydiant yn caniatáu i chi gael eich partneru ag arbenigedd a gwybodaeth academaidd berthnasol a fydd yn cyflymu twf eich busnes trwy gymhwyso arloesedd ymchwil a datblygu.

Wedi’i hariannu ar y cyd gan Gronfa Ffyniant Gyffredin Llywodraeth y DU a Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR), nod y rhaglen Partneriaethau Academaidd-Diwydiant, sy’n rhan o’r Rhaglen Datblygu a Thyfu Clystyrau, yw dod â diwydiant a’r byd academaidd ynghyd i nodi atebion arloesol i heriau menter, yn enwedig ymhlith busnesau micro, bach a chanolig (BBaCh).


PAM CYMRYD RHAN?

Bydd canlyniadau allweddol y rhaglen yn cynnwys busnesau sy'n mabwysiadu cynhyrchion neu wasanaethau newydd neu well, neu dechnolegau a phrosesau sy'n newydd i’r cwmni. Bydd y prosiectau hefyd yn ceisio annog gwell ansawdd gweithrediadau, mwy o werthiannau a mynediad at farchnadoedd newydd; a phroffidioldeb uwch.

Prifysgol De Cymru yw’r Sefydliad arweiniol ar gyfer y Rhaglen Partneriaeth Academaidd-Diwydiant, a fydd, ynghyd â phartneriaid cyflawni’r consortiwm, Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd, ac ar y cyd â Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR), yn ceisio ysgogi datblygiad economaidd ar draws De-ddwyrain Cymru. Cyflawnir hyn drwy ddod â mentrau ac arbenigedd academaidd ynghyd i ddarparu canlyniadau ymchwil a datblygu effeithiol sy'n cefnogi ffyniant economaidd.

Bydd y rhaglen hon yn arwain digwyddiadau wyneb yn wyneb a gynhelir ar draws y rhanbarth, a fydd yn darparu cymorth diwydiant am ddim (gan gynnwys arwain agweddau, trafodaethau panel a mewnwelediadau diwydiant) a chyfleoedd i gymryd rhan mewn rhwydweithio busnes gyda sefydliadau eraill o ystod o sectorau.

SUT MAE'R RHAGLEN YN GWEITHIO

Nod y prosiect yw gwella a thyfu Partneriaethau Academaidd-Diwydiant cynaliadwy trwy ariannu cydweithrediadau ymchwil a datblygu byr ac wedi'u targedu, a gefnogir gan hyd at £14,000 yn ogystal â 10% o arian cyfatebol gan Fusnesau Micro/Bach a 25% o arian cyfatebol gan Fusnesau Canolig a Mawr. Mentrau. Bydd y cyllid hwn yn galluogi sefydliadau i gael mynediad at yr arbenigedd sydd ei angen i gefnogi datblygu cynhyrchion, gwasanaethau neu brosesau newydd neu well sy'n newydd i'r cwmni neu'n newydd i'r farchnad.

Gall y rhaglen ariannu 25 o geisiadau ar gyfer prosiectau busnes. Bydd pob cais yn cael ei adolygu a'i asesu a'i sgorio'n gystadleuol yn erbyn meini prawf penodol, gyda chyllid yn mynd at brosiectau llwyddiannus ar sail y cyntaf i'r felin. I holi am addasrwydd eich prosiect arfaethedig ar gyfer y rhaglen, gallwch gwblhau’r ‘Ffurflen Mynegi Diddordeb’ isod, neu fel arall cysylltwch ag aelod o’r tîm drwy e-bostio [email protected].

1. CAIS

Bydd ceisiadau ar agor i'r sefydliadau hynny sydd wedi cwblhau’r Ffurflen Mynegi Diddordeb, lle bydd mwy o wybodaeth am y broses ymgeisio yn cael ei darparu.

Darperir adborth ar eich Datganiad o Ddiddordeb. Bydd symud ymlaen i gais llawn yn seiliedig ar aliniad eich her i arbenigedd sydd ar gael trwy'r prosiect hwn.

2. SGORIO

Bydd ceisiadau'n cael eu hasesu'n gystadleuol a'u sgorio yn erbyn meini prawf penodol. Bydd prosiectau cymwys yn cael eu hadolygu gan ganolfannau academaidd i bennu cydweddoldeb y prosiectau ac ymarferoldeb yr allbynnau o fewn y gyllideb a'r amserlen benodol.

3. PENDERFYNIAD

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu hysbysu am gymeradwyaeth ac yn cael eu cysylltu â chanolfannau academaidd i fwrw ymlaen â chyflwyno'r prosiect. Bydd cyfleoedd cyfeirio a chymorth i archwilio cyllid neu lwybrau eraill i ddatblygu eu cynigion ar gael i ymgeiswyr aflwyddiannus. Bydd yn ofynnol i ymgeiswyr wneud gwiriad rheoli cymorthdaliadau 3 cham syml cyn i'r prosiect ddechrau.

4. CYFLAWNI

Unwaith y caiff ei gymeradwyo, caiff eich prosiect ei drosglwyddo i'r sefydliad ymchwil partner perthnasol a threfnir cyfarfod cychwynnol i ddatblygu cynllun prosiect ffurfiol. Ar y pwynt hwn bydd amserlen strwythuredig yn cael ei datblygu yn unol ag argaeledd adnoddau a galluoedd. Bydd tîm y prosiect yn cysylltu â chi ar adegau yn ystod eich prosiect i dderbyn diweddariadau am y cynnydd gan y sefydliad busnes/academaidd.

5. CAU

Ar ôl i'ch cyllid ddod i ben bydd gofyn i chi lenwi ffurflenni monitro ac adrodd perthnasol. Bydd gofyn i chi hefyd gydweithio ar ddatblygu astudiaeth achos prosiect sy'n amlygu llwyddiannau a chanlyniadau/allbynnau eich cydweithrediad. Lle bo'n berthnasol, bydd cyfeiriad i ddarparu cyllid a chymorth dilynol tuag at ddatblygu eich prosiect ymhellach yn cael ei drafod a'i ddarparu.

CWBLHAU

Yn unol â’r cylch presennol o gyllid Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU, bwriedir i’r rhaglen hon ddod i ben ym mis Mawrth 2025. Felly mae’n rhaid cwblhau pob prosiect llwyddiannus erbyn diwedd Rhagfyr 2024 er mwyn caniatáu digon o amser i brosesau monitro ac adrodd ar ddiwedd y prosiect ddigwydd cyn i'r prosiect ddod i ben.

DIGWYDDIADAU CLYSTYRAU Â BLAENORIAETH

Yn ogystal â’r cydweithrediadau ymchwil a ariennir sydd ar gael, bydd y prosiect Partneriaeth Academaidd-Diwydiant hefyd yn cyflwyno cyfres o ddigwyddiadau a gweithdai drwy gydol 2024, ar y cyd â’n partneriaid addysg bellach a’r Brifysgol Agored yng Nghymru.

Bydd y digwyddiadau hyn yn ceisio darparu mewnwelediad, cefnogaeth ac arwain agweddau ynghylch y pum Clwstwr â Blaenoriaeth CCR sef: Lled-ddargludyddion Cyfansawdd, Seiberddiogelwch, Technoleg Feddygol, Technoleg Ariannol a Diwydiannau Creadigol.

I fod y cyntaf i wybod am y digwyddiadau hyn, cadwch lygad ar ein tudalen Digwyddiadau, ein LinkedIn a Twitter.


ARBENIGEDD AR GAEL

Mae ystod o gymorth arbenigol ac ymyrraeth ar gael ar draws y tri sefydliad partner academaidd, ac amlinellir rhai enghreifftiau o'r rhain isod; fodd bynnag bydd prosiectau'n cael eu halinio â'r ganolfan a'r sefydliad academaidd perthnasol yn seiliedig ar yr adnoddau sydd ar gael a'r gallu i gefnogi'r gwaith o gyflawni prosiectau bryd hynny.


CWESTIYNAU CYFFREDIN

Dim ond busnesau yr ystyrir eu bod yn gweithredu o fewn Prifddinas-Ranbarth Caerdydd fydd yn gymwys i wneud cais am gyllid drwy’r rhaglen Partneriaethau Academaidd-Diwydiant. Fel busnes cymwys, bydd gennych gyfeiriad cofrestredig o fewn Prifddinas-Ranbarth Caerdydd neu gallwch ddarparu tystiolaeth o weithgarwch economaidd o fewn y rhanbarth i gefnogi eich cais.

Bydd Datganiad o Ddiddordeb cychwynnol yn agor o fis Mawrth, gyda cheisiadau ffurfiol yn dechrau o fis Ebrill. Bydd y rhaglen ariannu hon yn gweithredu ar sail galwad dreigl, mae’r dyddiadau cau ar gyfer pob cylch fel a ganlyn, ond maent yn amodol ar y cyllid yn parhau i fod ar gael:

Rownd 1 – 20 Mai 2024 – 31 Mai 2024

Rownd 2 - 3 Mehefin 2024 - 14 Mehefin 2024

Rownd 3 - 1 Gorffennaf 2024 - 12 Gorffennaf 2024

Rownd 4 - 17 Gorffennaf - 2 Medi

*Rydym yn cadw'r hawl i gau Rownd 4 yn gynnar os byddwn yn derbyn digon o EOIs.

Bydd angen cwblhau prosiectau llwyddiannus y dyfernir cyllid perthnasol iddynt yn eu cyfanrwydd (gan gynnwys prosesau monitro ac adrodd ar y diwedd) erbyn 31 Rhagfyr 2024.

At ddibenion y rhaglen hon, caiff busnesau eu dosbarthu gan ddefnyddio'r meini prawf isod:

Mawr: Nifer y staff: 250+ | Trosiant: £36m+ | Cyfanswm y fantolen £18m+

Canolig: Nifer y staff: <250 | Trosiant: <£36m | Cyfanswm y fantolen: <£18m

Bach: Nifer y staff: <50 | Trosiant: <£10.2m | Cyfanswm y fantolen: <£5.1m

Micro: Nifer y staff: <10 | Trosiant: <£632,000 | Cyfanswm y fantolen: <£316,000

Oes. I fod yn gymwys am gyllid o dan y rhaglen hon, rhaid i gwmnïau allu darparu cyfraniad arian parod at gostau cyffredinol y prosiect. Mae'r gofynion fel a ganlyn:

Busnesau Micro a Bach – cyfraniad arian parod o 10% o gostau cyffredinol y prosiect

Busnesau Canolig a Mawr – cyfraniad arian parod o 25% o gostau cyffredinol y prosiect

Os byddwch yn llwyddiannus, bydd angen i'r cyfraniad arian cyfatebol gael ei dalu ar ddechrau eich prosiect a bydd hyn yn cael ei drefnu gan eich sefydliad Prifysgol partner penodedig.

Oherwydd nifer cyfyngedig y prosiectau y gellir eu hariannu gan y prosiect hwn, un prosiect yn unig y gallwn ei gefnogi ar hyn o bryd.

Os byddwch yn aflwyddiannus yn eich cais, bydd cyfleoedd cyfeirio a chymorth i archwilio cyllid neu lwybrau eraill i ddatblygu eu cynigion ar gael i fusnesau.


Bydd Gwasanaethau Masnachol PDC yn prosesu'r data rydych chi'n ei ddarparu ar ran Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR). CCR yw'r rheolwr a Gwasanaethau Masnachol PDC yw prosesydd y data - sy'n golygu y bydd Gwasanaethau Masnachol PDC yn prosesu'r data o dan gyfarwyddyd CCR. Ewch i'w hysbysiad preifatrwydd i weld sut y bydd eich data personol yn cael ei brosesu.