Lewis Jones

Astudiodd Lewis HND Gwasanaethau Cyhoeddus ar gampws Pont-y-pŵl Coleg Gwent a symud ymlaen i flwyddyn olaf y radd BA (Anrh) ar gampws Pontypridd Prifysgol De Cymru.


Beth wnaeth i chi ddewis astudio HND yn y coleg?

Roeddwn i wastad eisiau mynd i’r brifysgol, ond ar y pryd, doeddwn i ddim yn gwneud yn rhy dda yn yr ysgol ac roeddwn i’n meddwl y byddai’r Brifysgol y tu hwnt i’m cyrraedd. Ar ôl treulio amser gyda’r Wrth Gefn ar gyfer y Lluoedd Arfog, dechreuais edrych ar gyrsiau yn fy ngholeg lleol. Darganfûm fod Coleg Gwent yn cynnig cymwysterau prifysgol fel HNDs a Graddau Sylfaen gyda llwybr i radd lawn ym Mhrifysgol De Cymru. Roedd yn braf gweld, gan fy mod yn ymgeisydd aeddfed, eu bod wedi ystyried fy mywyd a’m profiad gwaith o’m hamser yn y Gwarchodfeydd. Roedd y cwrs HND ar gael ar gampws Coleg Gwent Pont-y-pŵl yn fy nghymuned leol, a oedd yn golygu ei fod yn hygyrch felly penderfynais wneud cais.

Wnest ti fwynhau'r cwrs? Beth oedd manteision gwneud y radd yn lleol?

Mwynheais fy amser yn astudio'r HND yng Ngholeg Gwent yn fawr. Mae’r myfyrwyr eraill yn fy nosbarth wedi bod yn wych, ac fe wnaethon ni jeli yn dda fel grŵp. Rwyf wedi cael y cyfle i wneud ffrindiau newydd tra'n gwella fy hyder a gwybodaeth pwnc. I mi yn bersonol, y fantais fwyaf yw bod yr amgylchedd yn gyfarwydd. Roeddwn yn adnabod y coleg a’r cyffiniau ac roedd yn gyfleus i mi gymudo yn ôl ac ymlaen tra’n rheoli ymrwymiadau eraill.

Mae gan y cwrs hefyd lwybr dilyniant clir i’r cwrs atodol BA (Anrh) Gwasanaethau Cyhoeddus yn y Brifysgol, sy’n cynnig cyfle i fyfyrwyr symud ymlaen. I bob pwrpas, gallaf astudio’r HND am ddwy flynedd yn fy ngholeg lleol gyda’r opsiwn o raddio neu symud ymlaen i Brifysgol De Cymru i gael blwyddyn ychwanegol o astudio amser llawn.

Sut ydych chi'n teimlo am y flwyddyn atodol?

Roeddwn bob amser yn meddwl fy mod eisiau cwblhau'r HND ac yna symud ymlaen i'r flwyddyn atodol er mwyn i mi allu cyflawni gradd lawn. Wrth astudio yn y coleg rydym wedi cael y cyfle i ymweld â champws Pontypridd PDC i gwrdd â’n tiwtoriaid Prifysgol. Yn yr un modd, rydym hefyd wedi cael ymweliadau gan staff PDC â'n coleg. Cawsom sgwrs hefyd gan Gynorthwyydd Dilyniant y Brifysgol a’n cefnogodd gyda’n ceisiadau ar-lein ar gyfer y flwyddyn atodol ac a roddodd wybod i ni am y Fwrsariaeth Dilyniant o £500. Mae'r broses gyfan wedi bod yn syml.

Mae'r rhan fwyaf o'r myfyrwyr eraill yn fy nosbarth hefyd yn symud ymlaen i'r flwyddyn atodol. Rwy’n edrych ymlaen at yr agwedd hon gan ein bod i gyd ar yr un daith gyda’n gilydd a byddwn yn gallu parhau i gefnogi ein gilydd. Rwy'n gyffrous am y flwyddyn atodol ac rwy'n benderfynol o gwblhau'r cwrs. Dim ond un cam arall ydyw i ennill y radd lawn. Rwy'n gwybod bod angen i mi barhau i weithio'n galed a rhoi'r ymdrech i mewn ond bydd yn werth chweil.

A fyddech chi'n awgrymu'r llwybr hwn i rywun arall yn eich sefyllfa chi?

Drwy astudio’r llwybr hwn, mae wedi agor cymaint o gyfleoedd i mi tra’n gwella fy hyder. Mae wedi fy ngalluogi i gael mynediad at gymhwyster Prifysgol mewn ffordd sydd wedi bod yn gyfleus ac yn gost-effeithiol.