Cronfa Profiadau Myfyrwyr


Alumni-Student-Experience-fund-email-header-616x285-CYMRAEG.jpg

Mae Prifysgol yn brofiad, nid addysg yn unig.

Diolch i haelioni alumni a chyfeillion y Brifysgol, rydym yn gallu cynnig cyfle i fyfyrwyr wneud cais am grantiau o Gronfa Profiadau Myfyrwyr PDC, gan gefnogi’r rheini sydd am fanteisio i’r eithaf ar eu hamser yn y brifysgol..

Diben y Gronfa Profiadau Myfyrwyr yw rhoi cyllid i fyfyrwyr i’w helpu i ddatblygu’r sgiliau, y cymhelliant a’r cyfleoedd sydd eu hangen arnynt i lwyddo ar ôl graddio. Myfyrwyr sydd yn y sefyllfa orau i ddweud wrthym beth sydd ei angen arnynt i sicrhau bod eu profiad yn y Brifysgol yn well fyth er mwyn sicrhau eu bod yn sefyll allan yng nghanol y dorf.


Ydych chi’n cofio eich cyfnod fel myfyriwr ac yn awyddus i helpu eraill i fanteisio i’r eithaf ar eu cyfnod yn y brifysgol? Fel alumnus/a o’r Brifysgol, fe allwch chi greu dyfodol gwell i fyfyrwyr heddiw drwy gefnogi’r Brifysgol yn ariannol gyda rhodd neu drwy roi o’ch amser ac ymuno â’n rhwydwaith o alumni sydd eisoes yn gwirfoddoli i helpu i ysbrydoli ein carfan gyda straeon am eu taith.

P’un ai a yw’n golygu talu am gostau mynd i gynhadledd, helpu i ariannu offer ar gyfer cymdeithas myfyrwyr neu ddatblygu prosiect arloesol a fydd yn ychwanegu gwerth i’r gymuned myfyrwyr neu brofiad academaidd, rydym yn croesawu pob cais! 

Mae pwyslais y Gronfa ar roi arian er mwyn sicrhau profiad gwell i fyfyrwyr yn y brifysgol - gan eu helpu i ddatblygu’r sgiliau, y cymhelliant a’r cyfleoedd sydd eu hangen arnynt i lwyddo ar ôl graddio a thu hwnt. Yn ddelfrydol, dylai’r cyllid fod o fudd i etholaeth mor eang â phosibl, er na chaiff ceisiadau sydd o fudd i grŵp mwy cyfyngedig eu gwrthod o reidrwydd.

Os ydych chi'n wynebu caledi personol mwy sylfaenol efallai y byddwch chi’n gymwys i gael cymorth gan Gronfa Cymorth i Fyfyrwyr y Brifysgol. Yn y cyd-destun hwn, asesir caledi personol drwy edrych ar y gwahaniaeth rhwng incwm a gwariant. Cysylltwch â Chynghorydd Arian a Chymorth i drafod eich sefyllfa ymhellach. Sylwch nad yw'r Gronfa'n gallu ariannu offer neu ddeunyddiau ar gyfer cyrsiau a oedd wedi datgelu'r elfennau hyn o'r blaen fel gofyniad i gwblhau'r cwrs.

Croesewir ceisiadau gan fyfyrwyr unigol israddedig ac ôl-raddedig, yn ogystal â chynrychiolwyr o grwpiau myfyrwyr, megis clybiau a chymdeithasau prifysgolion. Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr neu staff o adrannau academaidd. 

Nid oes gennym ddim llai na £3,000 yn y Gronfa Profiad Myfyrwyr ar gyfer y cylch dosbarthu hwn (2019-20). Gellir cyflwyno ceisiadau ac fe’u hystyrir am unrhyw swm hyd at £3,000 er ei bod yn annhebygol iawn y bydd un prosiect yn cael mwy na 75% o’r arian sydd ar gael (£2,250).

Mae symiau’r grant yn amrywio. Mae’r swm sydd ei angen i gael effaith yn amrywio o brosiect i brosiect, felly gallai fod yn ychydig o gannoedd o bunnoedd i symiau mwy sylweddol o dros £1000. Bydd eich cais yn fwy llwyddiannus os yw’n egluro’r union swm a fydd yn gwneud gwahaniaeth a sut y bydd o fudd nid yn unig i’r ymgeisydd, ond yn bwysicach, i’r gymuned ehangach o fyfyrwyr.

Gyda phwyslais y Gronfa ar ganiatáu arian i ddatblygu profiadau llwyddiannus mewn prifysgolion, mae’r panel yn awyddus i gael ceisiadau sy’n amlwg yn gallu gwella sgiliau, annog hyder a chymhelliant, a chyflwyno cyfleoedd na fyddai'n bosibl fel arall efallai. 

Byddai elfen o arloesi yn cael ei chroesawu hefyd, felly p’un ai a yw eich prosiect yn newydd neu’n bodoli eisoes; dylech ystyried sut y gellid gwella neu ehangu gweithgareddau.

Yn ddelfrydol dylai’r cyllid fod o fudd i etholaeth mor eang â phosibl, fel sail unwaith eto i’r ethos o brofiad myfyrwyr a rennir ac a gyfoethogir.

Gall ceisiadau sydd â chysylltiad â Chyfadran neu aelod o staff penodol ddangos bod y prosiect/cysyniad y prosiect wedi sicrhau amlygrwydd a gwerth cymunedol. Mae’r panel yn croesawu ceisiadau sy’n amlinellu ardystiad Cyfadran neu staff, neu gyfranogiad fel y bo’n briodol.

Gellir gwneud ceisiadau ar-lein o ddydd Sul 1 Medi 2019 ymlaen.

Bydd y broses ymgeisio yn cau am 5pm (GMT) ddydd Gwener, 8 Tachwedd 2019.

Pan fydd y ceisiadau wedi cau ddydd Gwener, 8 Tachwedd, bydd y Panel yn cyfarfod i ystyried pob cais. Bydd canlyniadau’r trafodaethau yn cael eu hanfon at bob ymgeisydd erbyn dydd Gwener 7 Rhagfyr fan bellaf. Mae penderfyniad y Panel yn derfynol.  

Mae’n rhaid i ymgeiswyr llwyddiannus gytuno ar gyfres o delerau ac amodau er mwyn cael yr arian, gyda rhwymedigaethau yn cynnwys gwario’r grant cyn amser penodol a darparu adroddiad diwedd blwyddyn i ddangos yr effaith.

 

Sut mae haelioni alumni wedi cefnogi myfyrwyr presennol

Basketball_Society

Mae buddsoddi mewn offer a chyfarpar newydd yn helpu timau chwaraeon PDC i ffynnu

Mae rhoddwyr wedi rhoi cefnogaeth garedig i brynu dillad, offer ac i dalu am gostau teithio timau chwaraeon PDC dros y blynyddoedd. Mae’r cymorth ariannol hwn wedi bod yn amhrisiadwy o ran helpu’r Brifysgol i gynnal ei rhaglenni chwaraeon. O bêl-fasged i fadminton, criced i golff - mae cefnogwyr PDC wedi cyfrannu at lwyddiant pob un o’r 17 o’n timau chwaraeon. 

Daisy P, law books

Mae rhoddion hael i’n Cyfadran y Gyfraith wedi galluogi ein llyfrgell i fuddsoddi mewn nifer o destunau allweddol sy’n berthnasol i’n hysgolheigion yn y gyfraith. 

Mae rhoddion o’n hymgyrch 2012 hefyd wedi cyfrannu at adnewyddu stociau ein llyfrgelloedd, gan helpu myfyrwyr i fod ar flaen y gad o ran meddylfryd.